Papier
Recycling
Nederland

NIEUWS

naar nieuwsoverzicht

Voor bedrijven

Producenten en importeurs hebben de maatschappelijke verantwoordelijkheid om de milieudruk van hun producten te minimaliseren. In het geval van niet-verpakkingen van papier en karton zijn in het Papiervezelconvenant afspraken gemaakt over de recycling van deze producten.

 

Verplichte aansluiting bij PRN

Met het convenant hebben de producenten en importeurs van niet-verpakkingen zich gecommitteerd aan 75% papierrecycling van deze producten. PRN geeft uitvoering aan de afspraken. Het PRN-systeem is algemeen verbindend verklaard. Daarmee is deelname aan het systeem verplicht voor alle producenten en importeurs van niet-verpakkingen van papier en karton. Welke producten onder andere onder de producentenverantwoordelijkheid van PRN vallen leest u hier.

 

Producenten en importeurs zijn verplicht om:

1.      zich te melden bij PRN (identificatieplicht);

2.     vijf maal per jaar opgave te doen aan PRN (monitoringsplicht);

3.     periodiek een door PRN opgelegde heffing te betalen (betalingsplicht)

 

Wat zijn Producenten/Importeurs of Eerste ontvangers?

Producenten/importeurs (eerste ontvangers) zijn ondernemingen die als eerste in Nederland nieuw, nog te verwerken papier en karton en/of producten van nieuw papier en karton (categorie niet-verpakkingen) afnemen met het doel deze op de Nederlandse markt af te zetten. Dit zijn bijvoorbeeld uitgeverijen, drukkerijen, postorderbedrijven en importeurs van kopieerpapier en andere kant en klare producten van papier en/of karton.

 

Een onderneming is als producent/importeur (eerste ontvanger) aan te merken als de onderneming als eerste in Nederland nog te verwerken nieuw papier en karton inkoopt bij de Nederlandse papier- en kartonfabrikanten (de papier- en kartonindustrie) en/of bij de bij PRN aangesloten groothandels, of dit importeert of produceert uit grondstoffen met het doel deze hoeveelheden in Nederland (bewerkt of onbewerkt) af te zetten. Als import geldt tevens de inkoop bij verkoopkantoren van buitenlandse ondernemingen, die slechts een administratieve functie vervullen.

Productvoorbeelden producentenverantwoordelijkheid

Welke producten vallen onder andere onder de producentenverantwoordelijkheid voor niet-verpakkingen van papier en karton? Lees meer…

Aanmelden bij PRN / Identificatie eerste ontvangers

Producenten en importeurs kunnen voldoen aan hun Identificatieplicht door zich aan te melden bij PRN. Om te bepalen of een onderneming als eerste nieuw papier en karton dan wel kant-en-klare (geïmporteerde) producten van papier en karton op de Nederlandse markt brengt heeft PRN een identificatieformulier ontwikkeld. Bedrijven die dit ingevuld aan PRN sturen krijgen uitsluitsel of zij opgaveplichtig zijn. Download het formulier.

 

De lijst met meldingsplichtige eerste ontvangers is hier te vinden.

 

 

Opgave doen bij PRN

Bedrijven die vallen onder de opgaveverplichting van PRN ontvangen na afloop van ieder kwartaal een e-mail met de mededeling dat zij opgave moeten doen van de ingekochte hoeveelheden (producten van) papier en/of karton, niet zijnde verpakkingen. Via prnopgaven.nl hebben de bedrijven toegang tot de openstaande opgave(n) en is meer informatie te vinden over het doen van de opgave.

 

PRN Controleprotocol

PRN heeft de mogelijkheid om een accountantsverklaring te vragen bij de aan PRN opgegeven tonnen. Hiervoor is een protocol opgesteld. Download het PRN Controleprotocol.

Betalen aan PRN

Het PRN-systeem brengt kosten met zich mee. Deze kosten worden gezamenlijk gedragen door de producenten/importeurs van niet-verpakkingen van papier en karton. Voor de verwerking hiervan heeft PRN de Stichting Verwijderingsfonds (SVF) opgericht. Het bestuur van SVF is verantwoordelijk voor de inning van de recyclingbeheerbijdragen bij de eerste ontvangers. Het SVF-bestuur bepaalt wanneer een heffing voor de recyclingbeheerbijdrage wordt opgelegd, Ook bepaalt het bestuur de hoogte van die bijdrage.

 

In de volgende situaties moeten bedrijven een recyclingbeheerbijdrage betalen:

  • in perioden dat de internationale marktprijs van oudpapier laag is en het SVF de recyclingbeheervergoeding moet uitkeren aan gemeenten;
  • één keer per jaar voor de systeemkosten van PRN.

 

Bedrijven ontvangen hiervoor een factuur. Het PRN-systeem is kostenefficiënt ingericht. Dat komt onder meer omdat vertegenwoordigers van de producenten/importeurs beslissen over het financiële beleid van PRN. De recyclingbeheervergoeding is voor het laatst uitgekeerd in 2009.