Papier
Recycling
Nederland

NIEUWS

naar nieuwsoverzicht

Wat doet PRN?

PRN is de organisatie die uitvoering geeft aan het Papiervezelconvenant.

Het Papiervezelconvenant tussen PRN en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is te zien als een vangnet voor de papierkringloop, met twee belangrijke garanties: een afnamegarantie en een afzetgarantieprijs. Hiermee zorgt de papier- en kartonketen voor een goed en altijd functionerend recyclingsysteem.

 

PRN monitort de recycling van niet-verpakkingen van papier en karton en rapporteert daarover aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast zet PRN zich in voor kwalitatief hoogwaardige inzameling en recycling van oudpapier en -karton.

Afnamegarantie gemeenten

PRN garandeert de aangesloten gemeenten dat het ingezamelde oudpapier en –karton (aandeel niet-verpakkingen) onder alle marktomstandigheden wordt afgenomen. Daartoe zijn afspraken gemaakt met de oudpapierondernemingen en de papierindustrie.

 

De Nederlandse papier- en kartonindustrie heeft in een overeenkomst met PRN vastgelegd dat zij in tijden van permanente lage internationale marktprijzen voor oudpapier, het door oudpapierondernemingen ingezamelde oudpapier uit particuliere huishoudens (aandeel niet-verpakkingen) zal afnemen. Het gevolg van deze afnamegarantie is dat oudpapierondernemingen – verenigd in de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI) – en gemeenten hun werkzaamheden kunnen voortzetten. De papierkringloop is met de afnamegarantie geborgd.

Afzetgarantieprijs gemeenten

De gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de organisatie en de kosten van de inzameling en financieren dat met de opbrengst van het oudpapier en –karton.  De gemeenten bepalen of, en hoe, verenigingen, (sport)clubs, scholen en kerken, al dan niet in samenwerking met professionele oudpapierondernemingen, het oudpapier inzamelen.

 

Wanneer de markt niet optimaal werkt levert oudpapier minder geld op. Inkomstenverlies voor gemeenten is dan mogelijk. In het PRN-systeem is daarom een afzetgarantieprijs afgesproken voor oudpapier. Deze zorgt ervoor dat oudpapierondernemingen en gemeenten blijven inzamelen en verwerken, ook als de marktprijs van oudpapier (te) laag is en deze de kosten van inzameling en/of verwerking niet meer dekt. In dat geval is sprake van een ketendeficit. Wanneer sprake is van een ketendeficit wordt het verschil tussen de marktprijs en de gegarandeerde prijs betaalt uit een fonds dat wordt gevuld door bedrijven die papieren en kartonnen producten (niet zijnde verpakkingen) op de markt zetten. Gemeenten kunnen tijdens een ketendeficitperiode rekenen op een gegarandeerde bijdrage tot maximaal €25 per 1.000 kilo voor oudpapier en –karton (niet-verpakkingen).

 

De stichting Verwijderingsfonds (SVF) bepaalt of sprake is van een ketendeficit en beheert het fonds waaruit gemeenten bij een deficit een uitkering ontvangen. Lees meer over SVF.

De rol van kwaliteit

Kwalitatief hoogwaardig oudpapier zorgt voor een optimale kringloop. Niet al het oudpapier kan dus in de oudpapierbak. Lees meer…

Rapportage

PRN monitort gedurende een kalenderjaar welk gewicht aan niet-verpakkingen van papier en karton er op de Nederlandse markt komt en hoeveel oudpapier er wordt ingezameld. Zij rapporteert hierover aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in het daaropvolgende jaar. De rapportages van de afgelopen jaren zijn hier te vinden.

Wie zijn betrokken bij het PRN-systeem?

Producenten/importeurs zetten producten op de markt. Deze worden gebruikt door burgers en bedrijven. De inzameling van oudpapier bij particuliere huishoudens is de verantwoordelijkheid van gemeenten. Gemeenten schakelen oudpapierondernemingen in om het oudpapier in hun verzorgingsgebied af te nemen en/of in te zamelen. Deze ondernemingen wegen, reinigen, sorteren en persen het inkomende oudpapier tot balen en verkopen het aan de papierindustrie. Die maakt er nieuw papier en karton van. De daarvan gemaakte producten komen terecht bij bedrijf en consument. Na gebruik van de producten kan de kringloop opnieuw beginnen. PRN brengt deze partijen samen om de papierkringloop te sluiten.

Op welke producten heeft het PRN-systeem betrekking?

Het PRN-systeem heeft betrekking op niet-verpakkingen van papier en karton. Dit zijn bijvoorbeeld boeken, magazines, kranten, schrijfblokken, toiletpapier, bijsluiters en folders. Producenten en importeurs maken verplicht melding van de volgende producten.

 

Aanmelden bij PRN