Papier
Recycling
Nederland

NIEUWS

naar nieuwsoverzicht

Nieuws

 

Nederland volledig circulair in 2050. Gaat dat lukken?

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is er nog een hoop werk aan de winkel. Volledig circulair wil zeggen dat alle afgedankte producten worden hergebruikt of gerecycled en dat we geen beroep meer doen op nieuwe grondstoffen.

 

Voorlopig komt er weinig van terecht, constateert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in haar tweejaarlijkse rapport over de kringloopeconomie. Producten worden korter gebruikt, we gebruiken meer grondstoffen en afval wordt vaker verbrand.

 

Geen vooruitgang maar circulaire achteruitgang? Dit gaat natuurlijk in tegen onze verwachting van een circulaire economie en klinkt teleurstellend maar geldt dit voor elke afvalstroom?

 

Hoogwaardige recycling van oudpapier

Als we kijken naar de recycling van oudpapier, dan loopt Nederland juist voorop binnen Europa!

 

Inzameling en recycling van oudpapier is in Nederland heel gewoon. Het goed werkende inzamelings- en recyclingsysteem voor papier en karton is juist gericht op hoogwaardige recycling en kwaliteit (schoon en droog papier), zodat de hele keten, waaronder oudpapierondernemingen en papierfabrieken hoogwaardige grondstoffen aangeboden krijgen. Hoe schoner het oudpapier, hoe meer we recyclen. Soms tot wel 25 keer, mits de kwaliteit van het oud papier en karton goed is.

 

Jaarlijks wordt zo’n 2.400.000 ton oudpapier en karton ingezameld en bijna 90% van het nieuw op de Nederlandse markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en gerecycled (t.o.v 71,4% in Europa).

 

Papier en karton heeft hiermee met recht een voorbeeldfunctie in de kringloopeconomie!

 

Inspanningen van de hele keten

De goede Nederlandse recyclingresultaten voor papier en karton zijn het resultaat van de inspanningen van alle schakels in de papierkringloop.

 

Alle Nederlanders, bedrijven en gemeenten maken samen de papier- en kartonkringloop mogelijk en werken zo mee aan de verduurzaming van de samenleving.

 

Producenten zorgen dat hun producten of verpakkingen goed te recyclen zijn (design for recycling). Al in de onwerpfase van papieren en kartonnen producten wordt rekening gehouden met de recyclebaarheid van het product. Een aantal eenvoudige productaanpassingen kan soms al het verschil maken tussen wel of niet recyclen.

 

Huishoudens scheiden hun oudpapier en bieden het schoon en droog aan voor recycling, Gemeenten geven voorlichting en zorgen dat het oudpapier ingezameld wordt, wat gebeurt in samenwerking met professionele inzamelaars en sorteerders en de papierindustrie maakt nieuw papier en karton van het oudpapier.

 

Voor andere afvalstromen is de recyclingsituatie helaas minder rooskleurig volgens het Planbureau voor de Leefomgeving. Als afval niet goed wordt gescheiden, wordt het alsnog verbrand of zoals het vaak gaat bij plastic, ‘laagwaardig’ gerecycled. Dat wil zeggen dat afgedankte plastic verpakkingen niet meer gerecycled worden tot nieuwe plastic verpakkingen maar verrijzen tot bermpaaltjes of tuinbankjes. In plaats van minder, gebruiken we meer plastic wegwerpverpakkingen en wordt het leven van onze meubels en kleding steeds korter, zo stelt het PBL.

 

‘Drang en dwang’ nodig

1

Om ervoor te zorgen dat we richting een kringloopeconomie gaan, is meer “drang en dwang” vanuit de overheid nodig, vindt het PBL. Nu maakt de overheid wel vrijwillige afspraken met bijvoorbeeld de plasticindustrie, maar wordt die bijvoorbeeld niet verplicht om meer en beter te recyclen.”

Als we tot een echte kringloopeconomie willen komen, dan zullen we allemaal ons steentje moeten bijdragen. In het voortraject van recycling kunnen we al een hoop doen.

 

Een goed werkend inzameling- en recyclingproces, zorgt voor meer en hoogwaardige recycling. En het kan. De goede recyclingresultaten van papier en karton bewijzen het keer op keer.

 

 

 

Voetnoten

 1. Bron: Nu.nl, vrijdag 27 januari, Kringloopeconomie komt niet van de grond: ‘Trends gaan juist de verkeerde kant op’, Jeroen Kraan

Overeenkomst recyclingbeheerbijdrage algemeen verbindend verklaard voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027

Op 20 december 2022 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de Overeenkomst inzake de recyclingbeheerbijdrage voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027 algemeen verbindend verklaard (avv).

Het verzoek is ingediend door Stichting Papier Recycling Nederland (PRN), en heeft betrekking op producten van papier en/of karton voor toepassingen anders dan verpakkingen.

 

Verplichtingen eerste ontvangers vastgelegd
Door deze avv zijn eerste ontvangers (producenten en importeurs van producten van papier en karton, niet zijnde verpakkingen) verplicht de kilo’s papier en karton die zij op de Nederlandse markt zetten te melden aan PRN. Daarnaast zijn zij verplicht de recyclingbeheerbijdrage te betalen als deze wordt opgelegd.

 

In de avv zijn regels opgenomen voor fondsvorming, vaststelling en inning van een recyclingbeheerbijdrage en het aanwenden van het fonds. De nieuwe avv heeft een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027.

 

Financiële basis voor uitvoering zevende Papiervezelconvenant
De overeenkomst vormt de financiële basis voor de uitvoering van de verplichtingen van Papier Recycling Nederland (PRN) van het zevende Papiervezelconvenant.

 

Gedeelde verantwoordelijkheid goed afvalbeheer
In het Papiervezelconvenant VII hebben gemeenten en bedrijfsleven afspraken gemaakt over de recycling van papier en karton.

 

Gemeenten en bedrijfsleven werken samen om jaarlijks minimaal 75% van de op de markt gebrachte niet-verpakkingen van papier en karton te recyclen. Zij doen dit vanwege een gedeelde verantwoordelijkheid voor goed afvalbeheer.
89% van het in Nederland op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt. Ons land is een koploper op het gebied van papierrecycling. Door recycling van papier en karton vermindert het beroep op nieuwe grondstoffen, wordt afval voorkomen en ervoor gezorgd dat CO2 langer blijft opgeslagen in het papier en karton. Daarbij is oudpapier de belangrijkste grondstof voor nieuw papier en karton. Recycling is essentieel voor het milieu en de grondstofvoorziening van de papierindustrie.

 

Stichting Papier Recycling Nederland
Stichting PRN geeft uitvoering aan de afspraken in Papiervezelconvenant VII.

 

De recyclingbeheerstructuur van PRN beoogt de continuïteit van de inzameling en recycling van oud papier en karton te waarborgen. PRN doet dit door:
– het stimuleren van de gescheiden inzameling van oudpapier;
– het beiden van garanties aan gemeenten en oudpapierondernemingen voor het geval dat de recyclingmarkt niet optimaal functioneert; ook bij een lage oudpapierprijs gaat de inzameling en verwerking van oudpapier gewoon door.
– het monitoren van en rapporteren over hoeveelheden papier en karton (niet-verpakkingen) dat nieuw op de markt geplaatst en gerecycled wordt.

16-12-22: Collages Lili Liane van Doorninck. Mooie vorm van Re-use.

Lili Liane van Doorninck is een veelzijdig kunstenares. Ze danst, schildert, geeft les en maakt prachtige collages. PRN is fan van collages. Deze kunstvorm is een mooie vorm van re-use: hergebruik van materiaal met een andere, nieuwe doelstelling. Dat is wat Van Doorninck doet met gebruikt papier. Ze geeft het materiaal een tweede leven. Meer werk zien van Van Doorninck? Kijk op op Instagram, Facebook en/of haar website.

 

Verduidelijking voor PRN gemeenten: eisen PRN aan gecontracteerde oudpapieronderneming

Gebleken is dat er soms onduidelijkheid bestaat over de eisen die PRN stelt aan de oudpapier (handels-) ondernemingen waar bij PRN aangesloten gemeenten mee samenwerken. Daarom in dit bericht de drie belangrijkste voorwaarden op een rij:

 

1.  Leveringsovereenkomst
De gemeente dient een leveringsovereenkomst te hebben met één of meerdere bij PRN aangesloten oudpapier (handels-) ondernemingen, voor het in de gemeente gescheiden ingezamelde oudpapier.

 

De lijst van oudpapier (handels-) ondernemingen die zijn aangesloten bij PRN vindt u hier en is daarnaast opvraagbaar bij PRN.
 
2. Overdrachtspunt: geijkte weegbrug
Het overdrachtspunt is het punt waar het eigendom van het oudpapier overgaat van de gemeente naar de oudpapier (handels-) onderneming. Dit moet altijd de geijkte weegbrug zijn op het terrein van een bij PRN aangesloten oudpapieronderneming.

 

De oudpapier (handels-) ondernemingen waarmee de gemeente een leveringsovereenkomst heeft en de oudpapierondernemingen die als overdrachtspunt fungeren hoeven niet altijd dezelfde partijen te zijn. Dit omdat oudpapier (handels-) ondernemingen soms met derden samenwerken om de logistiek rond inzameling en op- en overslag te organiseren.

 

Aansluiting bij PRN gebeurt door oudpapier (handels-) ondernemingen op locatiebasis. Elke locatie is apart bij PRN aangesloten.

 

PRN vraagt gemeenten goed te controleren of zowel de oudpapier (handels-) ondernemingen als de oudpapierondernemingen die voor gemeenten als overdrachtspunt fungeren zijn aangesloten bij PRN.

 

De lijst van bij PRN aangesloten oudpapier(handels)ondernemingen vindt u hier en is opvraagbaar bij PRN.

 

3. Certificering op basis van Erkenningsregeling OPK- voorwaarde aansluiting bij PRN
Een oudpapier (handels-) onderneming moet gecertificeerd zijn op basis van de ‘Erkenningsregeling OPK’. Momenteel zijn er twee certificerende instellingen die locaties keuren op basis van deze regeling; KIWA en DNV.

 

Zolang er geen ketendeficit bestaat geeft PRN oudpapier (handels-) ondernemingen drie maanden de tijd om de certificering te organiseren bij de overdrachtspunten van gemeenten waar zij nieuwe contracten mee hebben afgesloten.

05-12-2022 Europese Commissie lovend over Nederlands afvalbeleid

Wie kent het niet? ‘Papier hier.’ Papier aanbieden voor recycling is in Nederland dan ook volkomen normaal en ingeburgerd. Een afvalstroom (of liever grondstof) die voor 90% gerecycled wordt (2021) mag zich met recht paradepaardje noemen.

 

De Europese Commissie evalueert het milieubeleid van de lidstaten iedere twee jaar en publiceerde in september 2022 de algemene evaluatie.

 

Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat stuurde de evaluatie van het Nederlandse beleid 1 aan de Tweede Kamer.

Uit de evaluatie blijkt dat de Europese Commissie erkent dat Nederland het uitstekend doet op circulair gebied, hiervoor verschillende beleidsinitiatieven ontwikkelt en daarbij inzet op een langetermijnstrategie.

 

Daarnaast blijkt uit de derde Environmental Implementation Review (EIR) 2 dat het Nederlandse aandeel recycling van stedelijk afval boven zowel de Europese doelstellingen als het gemiddelde van EU-lidstaten ligt.

 

90% recycling papier
Dat Nederland goed scoort op circulair gebied geldt zeker voor oudpapier en -karton (OPK).

 

Papier en karton beschikken over circulaire eigenschappen: gemaakt van een natuurlijke, hernieuwbare bron, biologisch afbreekbaar dan wel keer op keer recyclebaar.

 

Nederlanders zijn goed in het scheiden van papier en karton. Bijna 90% van het aangeboden oudpapier- en karton werd in 2021 hoogwaardig gerecycled, een percentage waar de papiersector enorm trots op is en dat ver uitsteekt boven de norm van 75%.

 

Het gemiddelde recyclingpercentage voor niet-verpakkingen en verpakkingen in Europa bedroeg volgens de Confederation of European Paper Industries (CEPI) 71,4% (2021).

 

Vergeleken met het Europese recyclingpercentage loopt het Nederlandse paradepaardje in Europa voorop!

Voetnoten

 1. Evaluatie van de uitvoering van het milieubeleid-20222-2022260216-1-bijlage-kamerbrief-evaluatie-van-de-uitvoering-van-het-milieubeleid-2022-nederland.pdf
 2. Evaluatie van de uitvoering van het milieubeleid Landenrapport-NEDERLAND (8 september 2022) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022SC0268&from=EN 

22-11-22: Heffing recyclingbeheerbijdrage systeemkosten

Heffing eerste kwartaal 2023

Het Algemeen Bestuur van de Stichting Verwijderingsfonds (SVF), de financiele tak van het PRN-systeem, heeft het tarief voor de jaarlijkse recyclingbeheerbijdrage (die gaat over het eerste kwartaal van 2023) vastgesteld op € 2,50 per 1.000 kg nieuw op de markt geplaatst/geïmporteerd papier en/of karton voor niet-verpakkingen (exclusief btw). De recyclingbeheerbijdrage dient ter dekking van de systeemkosten van PRN en SVF voor de periode tot medio 2024. Betrokken partijen hebben daarover een schrijven ontvangen van PRN/SVF.

 

PRN en het PRN-systeem

Producenten en importeurs die papieren en kartonnen producten op de markt zetten, zijn verantwoordelijk voor het afvalbeheer daarvan. Gemeenten en bedrijfsleven werken samen om jaarlijks minimaal 75% van de op de markt gebrachte niet-verpakkingen van papier en karton te recyclen. In het Papiervezelconvenant zijn hierover afspraken gemaakt. Met het convenant zorgen de papier- en kartonketen en de gemeenten voor een goed en altijd functionerend recyclingsysteem. 89% van het in Nederland op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt.

 

PRN geeft uitvoering aan de afspraken uit het Papiervezelconvenant. Doelstelling van PRN is om de inzameling en het hergebruik van oudpapier continu op een zo hoog mogelijk niveau te houden en te stimuleren. PRN meet de recycling van niet-verpakkingen en rapporteert daarover aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. PRN biedt daarnaast een garantie voor het geval dat de recyclingmarkt niet optimaal functioneert. Het PRN-systeem is door de overheid verplicht gesteld door middel van een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV).

 

Aan het PRN-systeem zijn kosten verbonden, de operationele kosten van PRN en SVF, deze kosten worden aan de eerste ontvangers van papier en karton, niet zijnde verpakkingen, in rekening gebracht (de recyclingbeheerbijdrage).

 

Verplichte bijdrage

Eerste ontvangers van papier en karton, niet zijnde verpakkingen, zijn verplicht de recyclingbeheerbijdrage door te berekenen aan hun afnemers. Bedrijven die hun papier in Nederland inkopen bij de papiergroothandel betalen de recyclingbeheerbijdrage via de factuur van deze groothandel. De andere bedrijven ontvangen een factuur van SVF en betalen de recyclingbeheerbijdrage in 2023. Ter voorkoming van misverstanden: deze recyclingbeheerbijdrage voor papier en karton heeft niet van doen met de afvalbeheerbijdrage voor verpakkingen van Stichting Afvalfonds Verpakkingen.

26-10-22: Ruim een derde van de consumenten is niet bekend met circulaire economie

Ruim een op de drie consumenten is niet bekend met de circulaire economie. Om consumenten te betrekken bij het door de Nederlandse overheid gestelde doel om een volledig circulaire economie in 2050 te hebben, is bewustzijn en bekendheid met het concept noodzakelijk. Op dit vlak is er nog veel te winnen. Lees meer op executive-people.com. Wellicht dat papier en karton als voorbeeld kunnen dienen. Weinig circulaire handelingen zijn zo ingeburgerd als het wegbrengen van oudpapier naar de oudpapierbak! Met een recycling van 89% tot gevolg1

24-10-22: About Blanks: unieke vorm van re-use papier

Ieder persoon heeft een persoonlijk verhaal: Met haar producten wil About Blanks persoonlijke verhalen inspireren en helpen ontwikkelen. We’re all one of a kind! Dat staat op de website van About Blanks. Het bedrijf gebruikt oude boekenkaften om nieuwe, unieke aantekenboekjes te maken.

 

Door het gebruik van bestaande materialen en het vormen van nieuwe combinaties, geïnspireerd door de wereld om ons heen, kunnen nieuwe ideeën ontstaan. Dat is precies wat er binnen in About Blanks schets- notitieboeken gebeurt: nieuwe ideeën komen tot leven! En het is nog duurzaam ook!  De kaften van oude boeken krijgen een tweede leven. Niet onbelangrijk: de producten van About Blanks worden gemaakt in een sociale werkplaats, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk kunnen en daardoor kunnen participeren in de samenleving. Tip voor de feestdagen! Kijk op about-blanks.com voor het boekje dat bij jou past!

 

 

05-10-22: Nederland koploper papierrecycling. Vervuiling oudpapier moet omlaag.

PRN presenteert:

 

Koploper papierrecycling

89% van het nieuw op de Nederlandse markt gebrachte papier en karton (niet- verpakkingen) is in 2021 ingezameld en gerecycled. Op Europees niveau lag het percentage papierrecycling op in dat jaar 71,4%. Ed Nijpels, voorzitter van Stichting Papier Recycling Nederland (PRN): ‘Recycling van papier en karton is van groot maatschappelijk belang. Door de inzameling en recycling van oudpapier vermindert de afvalberg en neemt de behoefte aan nieuwe grondstoffen af. Dat is goed voor het klimaat. Papier en karton vervullen een voorbeeldfunctie voor de circulaire economie.’

 

De positieve recyclingpercentages zijn gepubliceerd door PRN. De stichting publiceert jaarlijks een monitoringsrapportage met de cijfers van de recycling van niet-verpakkingstoepassingen van papier en karton, zoals kranten, tijdschriften, boeken, folders, schriften, printerpapier, sanitair papier etc. In 2021 werd daarvan in totaal 997.000 ton op de markt gebracht. Daarvan werd 884.000 ton ingezameld én gerecycled. De goede recyclingcijfers zijn mede het gevolg van het Papiervezelconvenant, een samenwerkingsovereenkomst tussen de Nederlandse gemeenten en PRN. Circa 95% van de Nederlandse gemeenten is aangesloten bij PRN. Het uit het convenant voortvloeiende zelfregulerende afvalbeheerssysteem functioneert al 25 jaar en combineert hoge inzamelingsresultaten met lage kosten voor burger en bedrijfsleven.

 

Recyclen doen we samen. Ketensamenwerking loont

De goede Nederlandse recyclingresultaten zijn het resultaat van inspanningen van alle schakels in de papierkringloop. Producenten zorgen dat hun producten of verpakkingen goed te recyclen zijn. Burgers scheiden hun oudpapier en bieden het schoon en droog aan voor recycling. Gemeenten geven voorlichting en zorgen dat het oudpapier ingezameld wordt. Dat gebeurt in samenwerking met professionele inzamelaars en sorteerders. De papierindustrie maakt nieuw papier en karton van het oudpapier. 87% van de door de Nederlandse papierindustrie ingezette papiervezels is afkomstig uit oudpapier.

 

Vervuiling oudpapier

Dat het nu zo goed gaat, betekent niet dat we achterover kunnen leunen. De vervuiling van het oudpapier neemt toe. Dat blijkt uit onderzoek dat PRN om de twee jaar laat doen naar de productvreemde vervuiling in huishoudelijk papier en karton. Deze vervuiling bestaat uit materialen die niet geschikt zijn voor de productie van nieuw papier en karton en papier en karton dat niet schoon en/of droog is. Dit zijn o.a. kunststoffen, etensresten en drankenkartons, maar ook geplastificeerd papier of vervuilde pizzadozen. In het onderzoek 2021-2022 bedraagt het gemiddelde percentage productvreemde vervuiling 3,36%. In de periode 2019-2020 bedroeg de vervuiling nog 2,52%. Een hoger percentage vervuiling leidt tot hogere verwerkingskosten en zorgt ervoor dat er minder recyclebaar papier en karton overblijft. Gemeenten hebben de positie om deze vervuiling samen met hun burgers aan te pakken, PRN helpt hen daar graag bij.

 

Schoon en droog

Kwaliteit van de grondstof staat centraal in de papierkringloop. Oudpapier moet schoon en droog zijn en apart van ander afval worden ingezameld. Alleen dan is het recyclebaar. Schoon en droog betekent grotendeels vrij van productresten, vloeistoffen en andere materialen dan papier. Die resten, stoffen en materialen kunnen het recyclingproces verstoren. In de PRN-Scheidingswijzer staat vermeld wat wel en niet bij het oudpapier mag. Met een nieuwe instructievideo brengt PRN het belang van een schone en droge oudpapierstroom eveneens onder de aandacht.

 

 

 

 

29-09-22: Infocentrum brengt papier en karton naar de klas

Basisscholen in Nederland ontvingen vorige week een gepersonaliseerde schoolkrant met informatie over papier en karton. Het Informatiecentrum Papier & Karton (IPK) wil de basisscholen informeren over de mogelijkheden die er zijn om Papier en Karton als lesthema op te nemen in het onderwijs. Het IPK helpt scholen met allerlei lesmaterialen, zoals een digitaal lespakket met video’s, folders en posters. Hiermee wordt het leerkrachten zo eenvoudig mogelijk gemaakt om leerzame, leuke lessen te geven. De lessen zijn bedoeld om kinderen uit groep 7 en 8 bewust te maken van de duurzame én veelzijdige eigenschappen van papier en karton. Kijk voor meer informatie op papierenkarton.nl.

12-09-22: Europees recyclingpercentage 71,4%

De hoeveelheid gerecycled oudpapier en -karton in Europa is gedaald van 73,3 procent in 2020 naar 71,4 procent in 2021. Weliswaar steeg de totale hoeveelheid ingezameld en gerecycled oudpapier en karton met 2% naar 57,1 Mton, het verbruik van papier en karton nam sterker toe, met 4,8 procent tot 80 Mton. Daardoor was sprake van een daling van het recyclingpercentage. Lees meer in het 2021 recycling rapport van de European Recycling Council. 

 

 

06-09-22: Duurzame dinsdag

Het is de eerste dinsdag van september, ofwel de duurzame dinsdag. Kijk op duurzamedinsdag.nl voor alle initiatieven die vandaag plaatsvinden. Duurzame dinsdag is een bijzondere dag waarop duurzame ideeën en initiatieven een podium krijgen in politiek Den Haag. Het kabinet neemt op deze dag de Duurzame Dinsdag-koffer in ontvangst met honderden duurzame ideeën en initiatieven uit alle hoeken van onze samenleving. De meest duurzame, innoverende en onderscheidende ideeën en initiatieven maken kans op prijzen en de mogelijkheid om het idee of initiatief een extra impuls te geven.

 

Kijk op deze site welke bijdrage de recycling van papier en karton leveren bij de verduurzaming van de samenleving. PRN draagt actief bij met de Scheidingswijzer en een animatie om burgers te helpen bij duurzame keuzes.

 

30-08-22: Recycling Nederland geeft recycling een boost

Recycling Nederland is een initiatief om recycling verder te brengen. Recycling Nederland is een stichting, waarin experts uit de afvalsector, diverse organisaties en gemeenten met elkaar stappen zetten om recycling verder te bevorderen. In totaal hebben zich sinds de start in 2016 al meer dan 2.500 bedrijven en huishoudens zich als supporter aangemeld. Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder. Recycling draagt volgens de stichting bij aan een daling van het gebruik van fossiele brandstoffen, minder verbruik van energie en minder CO2 uitstoot. In Nederland werken er talloze bedrijven, overheid, startups dagelijks hard aan recycling projecten.

 

Recycling Nederland richt zich op recycling in de volle breedte en dus ook op papier en karton. Lees meer op recyclingnederland.nl. 

 

 

17-08-22: Animatiefilm PRN: alleen schoon en droog oudpapier mag in de papierbak!

Een schone en droge oudpapierstroom is de basis van een efficiënt recyclingproces. Gooi niet zomaar alles in de oudpapierbak. Met goed scheiden van oudpapier herwinnen we grondstoffen en wordt vervuiling tegengegaan. Naast de Scheidingswijzer Papier en Karton heeft PRN een nieuw communicatiemiddel ontwikkeld om deze boodschap te verkondigen: een animatiefilm.

 

Oudpapier is schoon en droog wanneer het grotendeels vrij is van productresten, vloeistoffen en andere materialen dan papier. Kleine materiaalonderdelen, zoals kunststof tape of vensters, of lichte vlekken of droge voedselresten na het leegschudden van een verpakking verstoren het recyclingproces niet en mogen bij het oudpapier. Let dus goed op wat je weggooit en draag bij aan een circulaire economie.

15-08-22: Batterijen in wenskaarten horen niet bij het oudpapier

Vooral in de zomermaanden breken geregeld grote branden uit bij afval- en recyclebedrijven. Experts zien steeds vaker dat naast broei en brandstichting, ook batterijen en accu’s een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van afvalbranden.

 

Muzikale kaarten genieten grote populariteit. Maar wist je dat die kaarten een kleine batterij bevatten? En dat zij daarmee het risico van brand bij de recycling van oudpapier met zich meebrengen? Batterijen horen niet bij het oudpapier. Lever producten met batterijen na gebruik in bij de milieustraat of gooi de batterij in de speciale bakken die winkels daarvoor hebben. Verwijder de batterij voordat je de wenskaart in de papierbak gooit. Lees her artikel op rtvoost.nl.

 

 

08-08-22: Papier en karton en het plasticverbod op wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen

Interessant artikel over de verduurzaming van verpakkingen en het plasticverbod op wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen. Kijk voor het artikel op verpakkingsmanagement.nl. Papier en karton zijn alternatieven voor plastic maar let op; gebruikte bekers en verpakkingen mogen alleen schoon en droog in de oudpapierbak. Meer daarover lees je op deze site.

 

03-08-22: Oudpapier levert gemeenten en verenigingen geld op

Oudpapier is een waardevolle grondstof. Mede door het PRN-systeem profiteren gemeenten en verenigingen daarvan. Mooi voorbeeld: de gemeente Raalte. Zij kon onder meer verenigingen die oudpapier inzamelen laten meeprofiteren van de hoge oudpapierprijs. Lees meer op de website van de Stentor.

 

 

02-08-22: Milieu Centraal en gescheiden inzameling oudpapier

Wat mag bij het oudpapier? Nederlanders zijn goed in het scheiden van oud papier en karton: we leveren ruim driekwart van al het oud papier en karton gescheiden in. Wat mag er allemaal bij het oud papier en wat liever niet? Niet alleen op prn.nl vind je antwoord op deze vraag. Ook op milieucentraal.nl staan vele tips en weetjes.

 

28-07-22: Earth Overshoot Day

Het is vandaag Earth Overshoot Day. Elk jaar valt die datum eerder en dat is geen goed nieuws. We teren vanaf nu in op de reserves van de aarde. Dit hoort op 31 december pas.

 

Mede daarom is hergebruik van grondstoffen zo belangrijk. In Nederland wordt 90% van het op de markt gebrachte papier en karton ingezameld en hergebruikt. Kijk voor meer informatie op overshootday.org. 

 

Nederland is koploper op het gebied van hergebruik van oudpapier. Op deze website lees je meer over het succesvolle Nederlandse (PRN-)systeem.

25-07-22: Nationaal Recycling Forum over Circulair Materialenplan

De komst van het Circulair Materialenplan (CMP1) als opvolger van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) schept hoge verwachtingen. Het CMP1 is dé gelegenheid voor het vastleggen van een ketenaanpak, om de transitie naar een circulaire economie te stimuleren. Een circulaire economie bereiken we immers pas wanneer in de hele keten – van ontwerp tot aan recycling – de juiste keuzes worden gemaakt. De eerste contouren van het CMP1 die afgelopen periode ter consultatie hebben gelegen laten volgens het Nationaal Recycling Forum nog  te weinig zien van de ketenaanpak waar zo op wordt gehoopt.

 

Zienswijze NRF

In de zienswijze die het NRF heeft ingediend wordt onder meer aangedrongen op het formuleren van een ketenaanpak. Circulair productontwerp, inzameling gericht op de kwaliteit van recyclingstromen, en het stimuleren van de inzet van gerecyclede grondstoffen door onder andere grondstoffenregelgeving zijn daar absolute randvoorwaarden voor. Lees meer op fnoi.nl.

18-07-22: blog PRN op Vouwkarton.nl

Schoon en droog oudpapier is de norm. Dat zegt PRN-directeur Hielke van den Brink in een blog op de website van het Vouwkarton Platform.  PRN presenteerde enkele maanden geleden de Scheidingswijzer Papier en Karton. Met de scheidingswijzer wil PRN  burgers bewust maken en stimuleren bij te dragen aan een schone en droge stroom oudpapier.  Lees de blog op vouwkarton.nl

12-07-22: Europese papierindustrie breekt record met inzet oudpapier

De hoeveelheid ingezet gerecycled oudpapier en -karton in Europa heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Uit recente cijfers van Cepi, de Europese papierbranchevereniging van papierproducenten, blijkt dat in 2021 50,7 Mton aan oudpapier en -karton is gebruikt voor recycling (inzameling én hergebruik bij de productie van nieuw papier). Het is voor het eerst dat deze hoeveelheid boven de 50 Mton ligt. De papierindustrie. De papierketen laat hiermee zien waarom zij al jaren geldt als voorbeeld van circulariteit.

 

De oorzaken van de groei zijn divers van aard. Zo is de vraag naar papier en karton is toegenomen in de afgelopen twee jaar. Online winkelen groeit gestaag verder en de vervanging van bijvoorbeeld wegwerpplastics zorgt ook voor een toename van papieren oplossingen. ‘Onder de Europese industrieën blijft de pulp- en papiersector toonaangevend wat betreft recyclingprestaties, gebruik van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en duurzame bevoorrading.’, zegt Jori Ringman, directeur van Cepi. Meer informatie is te vinden op cepi.org.

 

 

 

11-07-22: Europese ambitie papierrecycling verhoogd naar 76%

Vertegenwoordigers van de Europese papier- en kartonketen hebben zich gecommitteerd aan een recyclingpercentage van 76% in 2030. De Europa-brede ambitie werd overeengekomen tijdens de achtste editie van de European Paper Recycling Awards, een initiatief van European Paper Recycling Council. Tijdens dit event werden projecten die baanbrekend zijn voor papierrecycling onderscheiden.

 

Het Nederlandse papierrecyclingpercentage bedraagt 89%. Ons land is al jaren koploper op het vlak van papierrecycling. De Europese papierrecyclingambitie bedroeg tot aan genoemd besluit 74%. Meer weten? Kijk op paperforrecycling.eu.  Of download de European Declaration on Paper Recycling 2021-2030.

04-07-22: Scholencampagne Papier en Karton

Het schooljaar loopt ten einde. Plannen voor het komende jaar worden gemaakt en roosters gepland. Wellicht een idee om in het komende jaar aandacht te geven aan duurzaamheid en (de recycling van) papier.

 

Het Informatiecentrum Papier & Karton (IPK) heeft de campagne Papier en Karton in de klas gelanceerd. Zo’n 650 basisscholen in Nederland hebben een gepersonaliseerde schoolkrant ontvangen. De campagne is bedoeld voor kinderen uit groep 7 en 8. IPK wil de kinderen bewustmaken van de duurzame eigenschappen van papier en karton en helpt scholen met lesmateriaal.  Kijk voor meer informatie op papierenkarton.nl.

23-06-22: Papiervezelconvenant in het nieuws

Deze week maakten de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de stichting Papier Recycling Nederland (PRN) bekend dat zij het zevende Papiervezelconvenant hebben ondertekend. Diverse vakmedia besteedden aandacht, waaronder FNOI INFO, het twee maal per verschijnende magazine van de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI). Lees de bijdrage in de zomereditie van FNOI INFO.

20-06-22: VNG en PRN tekenen zevende Papiervezelconvenant

Nederland is koploper papierrecycling. Zo’n 90% van ons papier en karton wordt gescheiden ingezameld en hergebruikt. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de stichting Papier Recycling Nederland (PRN) hebben op 25 april het zevende Papiervezelconvenant ondertekend. Het Papiervezelconvenant vormt de basis voor een systeem van vrijwillige producentenverantwoordelijkheid. Hiermee verzekeren de papier- en kartonsector samen met de gemeenten de circulariteit van niet-verpakkingen van papier en karton. Het nieuwe convenant heeft een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2026. Tot 31 december 2022 is het zesde Papiervezelconvenant van kracht.

 

Gelijktijdig met het Papiervezelconvenant VII hebben PRN, de VNG en de Federatie Nederlandse Oudpapierondernemingen (FNOI) het Protocol inzake Productvreemde vervuiling oudpapier en -karton vastgesteld. Dit protocol gaat bijdragen aan een betere kwaliteit van het oudpapier. Tenslotte zijn PRN en de FNOI de Deelnemingsovereenkomst Oudpapierondernemingen overeengekomen, waarmee oudpapierondernemingen zich kunnen aansluiten bij PRN. Met genoemde akkoorden is de basis gelegd voor continuering van het succesvolle PRN-systeem.

 

Papiervezelconvenant VII

 

Het Papiervezelconvenant biedt gemeenten de garantie dat hun gescheiden ingezamelde oudpapier en –karton (uit particuliere huishoudens) onder alle marktomstandigheden wordt afgenomen. Het gaat hierbij om niet-verpakkingen van papier en karton, zoals kranten, tijdschriften, boeken, folders en dergelijke. Daarnaast kunnen gemeenten die zijn aangesloten bij PRN, rekenen op een gegarandeerde afzetprijs van maximaal € 25 per 1.000 kilo voor dit oudpapier en -karton. Gemeenten zorgen er op hun beurt voor dat het ingezamelde oudpapier en -karton zo schoon mogelijk is.

 

Protocol inzake Productvreemde vervuiling oudpapier en -karton

 

De vervuiling van oudpapier en -karton neemt toe, terwijl een schone, droge en kwalitatief hoogwaardige oudpapierstroom van groot belang is voor het sluiten van de papierkringloop. Het Protocol inzake Productvreemde vervuiling oudpapier en -karton is onderdeel van de overeenkomst die PRN heeft gesloten met de bij haar aangesloten gemeenten en oudpapierondernemingen. Het protocol is het resultaat van een constructieve samenwerking tussen de FNOI, PRN en de VNG. In het protocol staat hoe vervuiling in het oudpapier kan worden vastgesteld. Daartoe schrijft het protocol de manier van bemonsteren en analyseren van het ingezamelde oudpapier en -karton voor. Hoe te handelen bij een te hoge mate van vervuiling van het oudpapier, wordt eveneens beschreven.

 

 

19-06-22: Artistiek hergebruik oudpapier

Against the Wind heet het kunstwerk van Ivan Markovic uit 2022. De kunstenaar maakt op bijzondere wijze hergebruik van oudpapier. Dat is heel duurzaam. Re-use staat namelijk boven recycling op de Ladder van Lansink. Wij vinden het kunstwerk ook heel mooi!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-06-22: Benchmark Huishoudelijk Afval

De Nederlandse Vereniging van Reinigingsdiensten (NVRD) organiseert jaarlijks de Benchmark Huishoudelijk Afval. Tijdens deze benchmark wordt een toelichting gegeven op de rapportages van verschillende afvalstromen en getoond hoe de resultaten het beste kunnen worden geanalyseerd. De 2022-editie van de benchmark vond plaats in Utrecht. Drie onderwerpen kregen extra aandacht: bijplaatsingen bij afvalpunten, afvalscheiding hoogbouw en kwaliteitsborging grondstoffen.

 

PRN-directeur Hielke van den Brink gaf tijdens de benchmark-bijeenkomst inzicht in de papierketen. Hij gaf een toelichting op het verwerkingsproces en de logistiek alsmede op de rol van kwaliteit daarin. Tevens presenteerde hij de resultaten van het laatste vervuilingsonderzoek. Ook gaf hij zijn visie op de mogelijke optimalisering van de keten. Van den Brink benadrukte het belang van een schone, droge stroom oudpapier en gaf aan dat bijplaatsingen leiden tot onnodig grondstoffenverlies. Samenwerking in de keten is wat hem betreft de sleutel tot succes. Samen zorgen we voor een circulaire economie. PRN speelt daarbij graag een rol.

 

16-06-22: Recycled of re-used verpakkingen? Wat is duurzamer?

Op de Ladder van Lansing staat hergebruik van producten boven recycling van de grondstof. Maar klopt dat in alle gevallen? Drie recent verschenen wetenschappelijke studies laten zien dat herbruikbare verpakkingen niet altijd de beste milieu-optie zijn. Zij kunnen een negatiever effect hebben op het klimaat dan recyclebare dan wel recycled verpakkingen zoals karton. Lees meer op fefco.org.

14-06-22: Nationale Milieudag

Precies 50 jaar geleden verscheen het roemruchte rapport Grenzen aan de Groei van de Club van Rome. Het alarmerende rapport vormde mondiaal het startsein om het milieubeleid hoger op de agenda te zetten en liet het doordringen tot het algemeen bewustzijn. Vandaag 14 juni 2022 vindt de Nationale Milieudag plaats en wordt teruggekeken; wat is bereikt en (vooral) wat niet? Uiteraard wordt vooruit gekeken. Hoe kunnen we komen tot een samenleving die niet leidt tot een grotere kloof tussen arm en rijk, die niet ten koste gaat van natuur en milieu, maar die uitbundig tot bloei komt binnen de grenzen van de aarde? Met circa 90% recycling dragen papier en karton in Nederland hun steentje bij. Zij zijn een voorbeeld voor de circulaire economie.

 

 

07-06-22: Met optimale afvalscheiding naar hoogwaardige recycling

Huishoudelijk afval bestaat voor gemiddeld 19% uit papier en karton. Het oudpapier en karton van huishoudens heeft een diverse samenstelling maar bevat ook vervuilingen. Daarom wordt het gesorteerd en ontdaan van vervuilingen zoals restafval, voedselresten en nietjes. Het gesorteerde oud papier wordt per soort geperst in balen en vervolgens getransporteerd naar papier- en kartonfabrieken om ingezet te worden als grondstof. PRN zet in op een betere inzameling van oudpapier, bijvoorbeeld met de Scheidingwijzer Papier en Karton.

 

Het nieuwe Uitvoeringsprogramma VANG-HHA 2021- 2025 heeft als doel om in lijn met de Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen, de kwaliteit van de ingezamelde huishoudelijke afvalstromen te verhogen en daarmee de recycling te verbeteren. Het programma 2021-2025 heeft als motto: met optimale afvalscheiding naar hoogwaardige recycling. De kern van het Uitvoeringsprogramma VANG-HHA is daarmee om gemeenten te helpen bij het volbrengen van hun taak in de keten om afval goed te scheiden, te voorkomen dat waardevolle grondstoffen worden verbrand en zo een bijdrage te leveren aan een circulaire economie. Om tot nog betere recycling te komen heeft het VANG-HHA uitvoeringsprogramma 2021 – 2025 twee speerpunten:

 

de focus blijft liggen op het nog beter scheiden van restafval;

het verbeteren van de kwaliteit van ingezamelde deelstromen.

 

Daarnaast kijkt het programma ook naar mogelijkheden om de hoeveelheid afval te beperken door waar mogelijk in te zetten op preventie. Kijk voor meer informatie op vang-hha.nl.

 

31-05-22: Week zonder afval

Van 490 kilo afval per persoon per jaar naar 0 kilo afval. Kan dat? Ontdek de circulaire economie waarin we grondstoffen zo goed gebruiken dat er zo min mogelijk afval ontstaat.

 

Van maandag 30 mei t/m zondag 5 juni 2022 gaan we met z’n allen de uitdaging aan om zo min mogelijk afval weg te gooien. Wil jij ook (weer) meedoen? Kijk dan op milieucentraal.nl. 

 

Gooi alleen schoon en droog oudpapier bij het oudpapier. Dan is het geen afval maar grondstof voor nieuw papier!

30-05-22: De Cues Cube – Duurzaam consumentengedrag en verpakkingen

De Cues Cube is een nieuwe tool van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en gaat over duurzaam consumentengedrag. De kubus bestaat uit drie delen en is te gebruiken op het werk en voor discussies met collega’s. Wil je eerst een korte inleiding over het onderwerp Consumentengedrag en verpakkingen? Raadpleeg dan de interactieve infographic op kidv.nl. Raadpleeg daar ook het theoretische rapport voor meer diepgaande informatie over dit onderwerp. PRN houdt zich nadrukkelijk bezig met consumentengedrag. Ons oudpapier vervuilt en zorgt ervoor dat waardevolle grondstoffen afval worden. Met de Scheidingwijzer Papier en Karton informeert PRN burger, bedrijf en consument wat wel en niet bij het oudpapier mag.

 

Lees meer op kidv.nl

24-05-22: Waterafstotend papier

De papier- en kartonindustrie innoveert continu. AquaStop™ maakt deel uit van Smurfit Kappa’s nieuwe TechniPaper®-portfolio. Het AquaStop™-papier is waterbestendig dankzij een speciale coating die tijdens het fabricageproces aan het papier wordt toegevoegd. In tegenstelling tot veel andere coatings gaat dit volgens Smurfit Kappa niet ten koste van de recyclebaarheid van het product. Dat is mooi nieuws. PRN wijst er wel op dat gebruikt papier en karton alleen bij het oudpapier mag als het schoon en droog is.

17-05-22: Lithium-ion batterijen in oudpapier: brandgevaarlijk

Lithium-ion batterijen zijn een toenemende oorzaak van branden in het ingezamelde oudpapier. De batterijen zitten bijvoorbeeld in muzikale wenskaarten. Bij kortsluiting loopt de temperatuur op en ontstaat een zogeheten ’thermal ranaway’, en is de brand lastig te blussen. Lithium-ion batterijen horen niet in het oudpapier thuis. Ze moeten apart ingeleverd worden. Maar helaas. Ze worden nog steeds aangetroffen in het restafval, en ook steeds vaker. Recyclingbedrijf Van Werven in Oldebroek ontsnapte afgelopen weekeinde aan een grote brand. Een warmtecamera en een alerte medewerker wisten erger te voorkomen. De gevolgen van een brand zijn groot. De economische en milieuschade is enorm. Gooi oudpapier alleen in de papierbak als de batterijen zijn verwijderd!

16-05-22: Student Recycling Award 2022

BRBS Recycling stimuleert het onderzoek naar meer en betere recycling. Haar leden investeren volop in de mogelijkheden om afgedankte stoffen in de kringloop te houden. Tegelijkertijd investeert BRBS Recycling ook in de toekomstige generatie en heeft daarvoor de jaarlijkse Student Recycling Award in het leven geroepen; een aanmoedigingsprijs voor WO- en HBO-studenten die zich kunnen inschrijven door (in overleg met de vakdocent) hun afstudeeropdracht of stageverslag in te zenden. Tijdens het jaarlijkse Recyclingsymposium in november 2022 worden de beste inzendingen op het gebied van afvalverwerking, recycling en circulaire economie bekendgemaakt.

 

De jury houdt bij de beoordeling rekening met de volgende aspecten:

 • Goede bijdrage aan de recycling en circulariteit
 • Opschaalbaar: geografisch, kwaliteit en of kwantiteit
 • Hoger in de afvalhiërarchie / Ladder van Lansink
 • Innovatief karakter
 • Praktisch haalbaar
 • Werkelijke impact op de sector

 

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het Recyclingsymposium op 16 november 2022,  dat plaatsvindt in Gorinchem tijdens de Vakbeurs Recycling.

 

Aanmelden: stuur vóór 1 oktober 2022 een e-mail met contactgegevens, opleidingsgegevens en onderwerp van jouw onderzoek naar: info@brbs.nl. Vermeld daarbij dat het gaat om een inschrijving voor de Student Recycling Award 2022.

 

 

09-05-22: factsheets KIDV voedselveiligheid

Het KIDV heeft een serie factsheets gepubliceerd rondom het thema voedselveiligheid en verpakkingen. Ze gaan over de aanwezigheid van bijvoorbeeld minerale oliën, zware metalen en microplastics in verpakkingen, de risico’s en toelaatbaarheid daarvan en relevante wetgeving omtrent de zogeheten voedselcontactmaterialen. Lees meer….

04-05-22: Stempel ‘afval’ werkt te belemmerend voor Circulaire economie

‘Als de Nederlandse overheid de transitie naar een circulaire economie echt serieus neemt, dan wacht zij niet op Europa maar begint zij nú met het aanscherpen en verduidelijken van nationale regelgeving.’ Dat betoogt Valérie van ’t Lam van advocatenkantoor Stibbe. Ze wil daarmee aandacht vestigen op de grote onzekerheid waarmee bedrijven te maken krijgen als ze activiteiten willen ontplooien in de circulaire economie. ‘We maken regelmatig mee dat bedrijven de handdoek in de ring gooien op het moment dat het woord afval genoemd wordt.’

 

Ook oudpapier heeft de kwalificatie afval terwijl het een grondstof is voor nieuw papier en karton. Circa 90% van het op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt. Lees het artikel over dit onderwerp op Afvalonline.nl,

28-04-22: Artistieke Re-use van oudpapier

De uitdrukking Out of the box-denken is zeer toepasselijk bij het typeren van de kunstwerken van de Japanse kartonkunstenaar Monami Ohno.

 

Ohno is opgeleid als 3-D animator, maar maakt naam als beeldhouwer. In plaats van klei, hout of andere conventionele materialen werkt de kunstenaar met golfkarton. Ohno maakt onder meer gebruik van afgedankte Amazon-dozen om haar verbazingwekkende en gedetailleerde kartonnen sculpturen te creëren. Fantastisch en heel duurzaam! De kunst is een fraai voorbeeld van Re-use van oudpapier.

 

21-04-22: Blog PRN over schoon en droog oudpapier

Lees de blog van PRN-directeur Hielke van den Brink op de website van Papierenkarton.nl. Alleen schoon en droog oudpapier hoort in de oudpapierbak!

 

20-04-22: Recyclebare take-away verpakking

Duurzaamheid is belangrijk voor Nordsee GmbH. De leverancier van visspecialiteiten kiest voor nieuwe duurzame take-away verpakkingen van golfkarton. Zij vervangen de plastic verpakkingen. Het karton heeft een coating op waterbasis en is goed recyclebaar. Prima initiatief, maar pas op! Alleen schoon en droog oudpapier mag in de papierbak. Etensresten zijn vaak vet en vochtig en tasten het overige papier en karton in de bak aan. Dat gaat ten koste van waardevolle grondstoffen. Kijk op deze website en op de Scheidingswijzer van PRN wat in de oudpapierbak mag.

 

Nordsee – dreiteilige Box

 

19-04-22: De kringloop van papier en karton

Samen geven we vorm aan een circulaire samenleving. Renew, Reduce, Recycle…. Op deze afbeelding van Corrugated Packaging is de kringloop van papier mooi verbeeld.

 

14-04-22: Wat mag bij het oudpapier? PRN in tijdschrift Quest

 

Wat mag er wel en niet bij het oud papier? Tijdschrift besteedt aandacht aan de vraag en haalt PRN aan bij de beantwoording.  Lees meer op Quest.nl.

 

28-07-22: Earth Overshoot Day

Het is vandaag Earth Overshoot Day. Elk jaar valt die datum eerder en dat is geen goed nieuws. We teren vanaf nu in op de reserves van de aarde. Dit hoort op 31 december pas.

 

Mede daarom is hergebruik van grondstoffen zo belangrijk. In Nederland wordt 90% van het op de markt gebrachte papier en karton ingezameld en hergebruikt.

 

07-04-22: FAQ Recyclebaarheid eenzijdig gelamineerd papier en -karton

Sinds oktober 2021 is het toegestaan om ook eenzijdig gelamineerd papier en -karton in de oudpapierbak te gooien. Zo groeit het aandeel gerecycled oudpapier en neemt het scheidingsgemak voor de burgers toe.

 

Eis is wel dat het eenzijdig gelamineerde papier en -karton schoon en droog is en daadwerkelijk kan worden gerecycled. Om dat aan te tonen, kunnen producenten en importeurs of hun producenten een test laten doen door een gecertificeerd testinstituut. Een door de materiaalleverancier aangeleverd geldig testcertificaat, met een goede beoordeling van het testinstituut, volstaat eveneens.

 

Het nieuwe scheidingsbeleid heeft bij producenten, importeurs en retailers tot vragen geleid over de recyclebaarheid van eenzijdig gelamineerde papieren en kartonnen verpakkingen. Ook bestaat onduidelijkheid over de vereiste testen. Wanneer is de verpakking recyclebaar en hoe kun je dat aantonen?

 

Om daar eenduidig antwoord op te geven, hebben het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV), de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken (VNP) en Papier Recycling Nederland (PRN) de handen ineen geslagen. De veel gestelde vragen zijn op een rij gezet en beantwoord. Is aan de voorwaarden voldaan en mag de verpakking bij het oudpapier, dan kan het Weggooiwijzer-logo worden gebruikt om de eindgebruiker daarover in te lichten. Samen worden we circulair!

 

De veel gestelde vragen (en antwoorden daarop) zijn te vinden op de website van het KiDV en op Papiercirculair.nl.

 

 

06-04-22: Schoon en droog oudpapier inzamelen op het station

Op de stations van de Nederlandse Spoorwegen staan nieuwe afvalbakken voor restafval en oudpapier. De boodschap van PRN, dat oudpapier alleen schoon en droog in de papierbak mag, staat duidelijk vermeld op de bak. Goede actie! Samen werken we aan een circulaire samenleving!

 

05-04-22: genomineerden Afvalfonds Verpakkingen Awards 2022 bekend

Stichting Afvalfonds Verpakkingen heeft als doel om met alle partners in de recycleketen alle verpakkingsketens sluitend te maken. Dit doet het Afvalfonds door het innen van de afvalbeheersbijdrage bij de bedrijven die verpakte producten op de Nederlandse markt brengen en het verstrekken van vergoedingen aan gemeenten voor het (gescheiden) inzamelen van huishoudelijk verpakkingsafval.

 

Het Afvalfonds zet zich verder samen met alle partners in voor een circulaire verpakkingsketen om zodoende een bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. In deze keten van ontwerp, inzameling, sortering en recycling van verpakkingen vindt volop samenwerking en innovatie plaats. Om deze initiatieven te stimuleren en de organisaties erachter in het zonnetje te zetten, organiseert het Afvalfonds samen met haar uitvoeringsorganisaties Nederland Schoon, Nedvang b.v. en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) de Afvalfonds Verpakkingen Awards 2022.

 

Voor de Afvalfonds Verpakkingen Awards 2022 zijn vandaag de genomineerden bekend gemaakt. Een deskundige jury, onder voorzitterschap van Marko Hekkert, hoogleraar Innovatiewetenschappen aan de Universiteit van Utrecht, heeft in elk van de zeven categorieën een top-2 bepaald. Meer weten over de prijs en de genomineerden? Kijk dan op de website van het afvalfonds. 

 

 

31-03-22: Privacy Week CA+ van start op 4 april

De CA+ Certificering is het keurmerk voor archief-, data- en productvernietiging. Op maandag 4 april start de Data Privacy Week van CA+. Gedurende deze wil CA+ iedereen bewust maken van het privacygevoelig materiaal dat we in huis hebben. Dit materiaal kunnen we niet zomaar in de oudpapierbak gooien. We moeten zorgvuldig omgaan met dit materiaal om datalekken te voorkomen. In de week van Data Privacy kan iedereen kosteloos vertrouwelijk materiaal inleveren bij een professionele datavernietiger in de buurt.

 

CA+ bevat objectieve normen en procedures om de vertrouwelijkheid van het te vernietigen materiaal en de veiligheid van de procedures te waarborgen. CA+ waarborgt tevens een adequaat, efficiënt en gesloten vernietigingsproces. Bij ondernemingen met het CA+ certificaat is de vernietiging van gevoelig materiaal in veilige handen. De certificeringregeling CA+ sluit aan op erkende normeringen voor archiefvernietiging, zoals de Duitse DIN Norm 66399.

 

 

31-03-22: PRN en de keten – Papierenkarton.nl

Het Informatiecentrum Papier & Karton (Papierenkarton.nl) is dé plek voor informatie over duurzaam papier en karton. Papier en karton zijn dé duurzame, recyclebare materialen van vandaag en morgen en spelen een belangrijke rol in een duurzame, circulaire samenleving. Jong en oud, consument en bedrijf kunnen hier informatie vinden over duurzaamheid & recycling, hoe papier wordt gemaakt en welke toepassingen papier allemaal kent.

 

Stichting Informatiecentrum Papier & Karton is in 1996 opgericht door diverse ketenpartijen. Met elkaar maken zij zich hard voor verduurzaming van de sector en dragen zij met hun producten en dienstverlening bij aan de circulaire economie. PRN is bestuurlijk vertgenwoordigd in Papierenkarton.nl.

22-03-22: PRN en de keten: Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland

PRN opereert in het hart van de de kringloop van papier en karton. Het bestuur van de stichting PRN bestaat uit ketenpartners. Daarbij is PRN lid van diverse organisaties die actief zijn in de papier- en kartonketen. Daardoor is PRN goed vertegenwoordigd in de papier- en kartonketen. Een van deze organisatie is Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN).

 

Sinds 1995 wordt in ons land invulling gegeven aan producentenverantwoordelijkheid. Ruim 25 jaar later kan worden gesteld dat het systeem van producentenverantwoordelijkheid succesvol is gebleken. Voor een volgende stap naar een volwaardige circulaire economie zijn extra maatregelen nodig. Hoe beter het systeem van producentenverantwoordelijkheid is geregeld, hoe meer afgedankte producten worden ingezameld. VPN is een samenwerkingsverband van organisaties die namens producenten zorgdragen voor inzameling en herwinning van grondstoffen en/of het bevorderen daarvan. De leden wisselen informatie uit en delen kennis om circulaire inzamelstromen uit te breiden en te verbeteren. VPN en haar leden staan voor een robuuste invulling van het systeem van producentenverantwoordelijkheid, in de overtuiging dat het goed invullen daarvan een cruciale schakel is voor het aanjagen van de circulaire economie. Lees meer….

20-03-22: Nationaal Recycling Congres: Secundaire grondstoffen moeten uit afvalwetgeving

Papier, metaal, textiel en plastic. De vier voorzitters van de recyclingorganisaties van deze afvalstromen gaven op 17 maart tijdens het Nationaal Recycling Congres één kernboodschap: de overheid is aan zet om de circulaire economie de impuls te geven. Een belangrijke zet zou zijn om secundaire grondstoffen uit de afvalwetgeving te halen. Het etiket ‘afval’ is in veel gevallen belemmerend voor de afzet van de producten die de recyclingorganisaties maken. Wat FNOI-voorzitter Gerard Nijssen betreft moet er circulaire regelgeving komen. Wetgeving die de circulaire activiteiten ondersteunt en de lineaire afremt, Ook fabrikanten moeten worden gestimuleerd om meer recyclaat te gaan verwerken in producten.

 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) antwoordde dat er EU-productwetgeving aankomt die het verschil gaat maken. Daarbij kan de markt ook zelf een inbreng leveren. Door de gestegen olieprijzen is de afzet van recyclaat eenvoudiger. Kwaliteit blijft echter een belangrijk punt, en daarom wordt er ook naar verbetering van de inzameling gekeken en aanpassingen aan het ontwerp.

 

Dagafsluiter Mathijs Bouman bekeek de rol van de markt. Poetins oorlog legt de focus op klimaat en grondstoffen. Europa moet onafhankelijker moeten worden van fossiele brandstoffen en grondstoffen. En omdat we zelf daarvan niet veel meer hebben, zijn we aangewezen op recycling.

18-03-22: Global Recycling Day

Elk jaar levert onze aarde miljarden tonnen op aan natuurlijke hulpbronnen. Maar we gebruiken te veel en onzorgvuldig.

Daarom moeten we opnieuw nadenken over wat we weggooien. Denken in kansen en niet in verspilling. Afval is grondstof. We moeten snel ingrijpende veranderingen doorvoeren. Vol inzetten op recycling is daarbij van groot belang. Recycling is het fundament van een circulaire economie. De recycling van papier en karton kan daarbij dienen als voorbeeld. 90% van het in Nederland op de markt gebrachte papier wordt ingezameld en hergebruikt.

De Global Recycling Day vindt elk jaar op 18 maart plaats en is een initiatief van de Global Recycling Foundation. Kijk voor meer informatie op globalrecyclingday.com.

14-03-22: PRN goed vertegenwoordigd in de keten: StiMo

PRN opereert in het hart van de de kringloop van papier en karton. Een goede relatie en geregeld overleg is van groot belang. Het bestuur van de stichting PRN bestaat uit ketenpartners. Daarbij is PRN lid van diverse organisaties die actief zijn in de papier- en kartonketen. Een daarvan is Stichting Materiaalorganisaties (StiMo).

 

StiMo zet zich in voor het optimaliseren van de levenscyclus van huishoudelijke en bedrijfsmatige verpakkingen. Het gaat hierbij om de inzet van het materiaal als grondstof ten behoeve van de productie, het gebruik en hergebruik en het inzamelen en recyclen. Op deze manier maken we zo efficiënt mogelijk gebruik van grondstoffen en materialen.

 

StiMo behartigt de belangen van vijf individuele materiaalorganisaties rondom de verpakkingsmaterialen papier/karton, hout, kunststof, glas en blik, namelijk: Stichting Papier Recycling Nederland (PRN), Stichting Duurzaam Verpakkingsglas (SDV), NRK Verpakkingen, Stichting Kringloop Hout (SKLH) en Stichting Kringloop Blik (SKB). De materiaalorganisaties zetten zich gezamenlijk in voor het optimaliseren van de levenscyclus van verpakkingen en het bevorderen van een optimale inzameling en recycling. StiMo richt zich op het verder sluiten van de verpakkingsketen als een van de fundamenten voor de circulaire economie. Meer weten over StiMo? kijk op stichtingmateriaalorganisaties.nl.

11-03-22: Nieuw Uitvoeringsprogramma VANG Huishoudelijk Afval

Op maandag 7 maart, tijdens de Week van de AfvalHelden, is de nieuwe versie van het Uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof – Huishoudelijk Afval (VANG-HHA) gepubliceerd. Met het nieuwe programma heeft ook de website van VANG een nieuw jasje gekregen.

 

VANG-HHA in 2015 helpt gemeenten bij het gescheiden inzamelen van afval. Door efficiënte afvalscheiding verdwijnen waardevolle grondstoffen niet nodeloos in de verbrandingsoven en dragen we bij aan de circulaire economie. In de periode van 2015-2020 daalde de hoeveelheid restafval van 240 kg naar 180 kg per persoon. Keerzijde: Met de impuls die afvalscheiding heeft gekregen is de kwaliteit van bepaalde deelstromen ook onder druk komen te staan.

 

Om tot nóg betere recycling te komen richt het Uitvoeringsprogramma VANG-HHA zich in de komende jaren op twee aspecten:

beter scheiden van restafval;

verbeteren van de ingezamelde deelstromen.

 

Met het Uitvoeringsprogramma VANG-HHA krijgen gemeenten kennis en ondersteuning geboden. Het gaat enerzijds om meer  algemene ondersteuning die is gericht op integrale strategieën en systemen van afvalinzameling en op communicatie richting burgers. Anderzijds wordt specifieke ondersteuning geboden, die is gericht op materiaalstromen zoals bijvoorbeeld gft-afval, PMD, textiel en oudpapier en karton. PRN juicht het nieuwe beleid van VANG toe en is blij met de specifieke aandacht voor oudpapier. Zij draagt graag bij aan het beleid van VANG. Lees meer op vang-hha.nl.

 

 

 

07-03-22: week van de afvalhelden

Van 7 tot en met 13 maart is het weer de Week van de Afval Helden. In deze week bedanken wij alle medewerkers in de inzameling, groenbeheer, reiniging en verwerking. Lees meer…

06-03-22: Schrijf je in voor het Nationaal Recycling Congres

Op 17 maart 2022 vindt de tweede editie van het Nationaal Recycling Congres plaats. Benieuwd naar de innovatieve ontwikkelingen in de recyclingbranche? Schrijf je in!

PRN sponsort het congres.

01-03-22: IPCC waarschuwt voor gevolgen niets doen

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) heeft gisteren (28 februari) een nieuw rapport gepresenteerd, dat wederom laat zien dat klimaatverandering een ernstige en groeiende bedreiging is voor onze planeet. Het rapport gaat vooral in op de gevolgen van klimaatverandering, zoals meer hittegolven en overstromingen, en wat de risico’s zijn voor mensen, dieren en natuur. Het IPCC identificeert trends als verlies in biodiversiteit, een niet-houdbare consumptie van natuurlijke grondstoffen, snelle verstedelijking, sociale en economische ongelijkheid en de pandemie als samenhangend met klimaatverandering. Ook gaat het rapport over de manieren waarop de mensheid zich (gedeeltelijk) aan kan passen aan klimaatverandering.

 

Recycling van materialen en de kringloopeconomie zijn oplossingen voor de gesignaleerde problemen. Mede door het PRN-systeem is Nederland koploper papierrecycling. 90% van het op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt. Samen sluiten we de papierkringloop en werken we aan een circulaire economie. Van niets doen is in Nederland geen sprake als het aankomt op papierrecycling. Papier en karton kunnen dienen als voorbeeld voor andere materialen.

23-02-22: Papier en karton: de materialen voor een circulaire economie

Papier en karton zijn de materialen voor een circulaire economie. Dat papier en karton als duurzame materialen worden gezien, blijkt onder meer uit de groeiende vraag naar verpakkingen van karton. Ruim 90% van het op de markt gebrachte papier en karton wordt vervolgens weer ingezameld en hergebruikt. Lees meer in een bijdrage van Gerard Nijssen, bestuurslid van PRN, op papierenkarton.nl. 

 

18-02-22: Nationaal Recycling Congres

Over precies 4 weken vindt het 2e Nationaal Recycling Congres plaats in de Fokker Terminal in Den Haag, en wel op donderdag 17 maart. PRN sponsort het congres.

 

Dit congres wordt georganiseerd door de recyclingorganisaties FNOI, MRF, NRK Recycling en VHT.
Het 2e Nationaal Recycling Congres staat volledig in het teken van circulariteit en de bijdrage van de recyclingsector aan de strijd tegen klimaatverandering.

 

Op het Nationaal Recycling Congres worden tal van innovaties in de recyclingbranche gepresenteerd en komen koplopers in recycling aan het woord. Een daarvan is PreZero Nederland. PreZero is onder andere actief in de inzameling en recycling van oudpapier en karton. Meld je aan om het congres bij te wonen. 

 

 

 

17-02-22: oudpapierondernemingen en PRN

Gemeenten werken samen met oudpapierondernemingen om het oudpapier in hun verzorgingsgebied af te nemen en/of in te zamelen. Oudpapierondernemingen wegen het inkomende oudpapier, reinigen en sorteren het, persen het tot balen en verkopen het aan de papierindustrie.

 

De oudpapieronderneming geeft uitvoering aan de afnamegarantie van PRN: onder alle marktomstandigheden wordt het oudpapier van de gemeenten afgenomen. Op haar beurt kan de oudpapieronderneming bij slechte marktcondities terugvallen op de papier- en kartonindustrie die het bewerkte oudpapier, afkomstig van particuliere huishoudens, gegarandeerd afneemt en op PRN die, via de gemeenten, tegemoetkomt in de kosten voor het be- en verwerken van het oudpapier uit particuliere huishoudens.

PRN sluit met de oudpapieronderneming een deelnemingsovereenkomst af. Dat is een voorwaarde voor het sluiten van contracten met de bij PRN aangesloten gemeenten. De oudpapierondernemingen verstrekken PRN per gemeente gespecificeerde maandelijks gegevens over de ingezamelde hoeveelheden oudpapier en -karton uit particuliere huishoudens. Wil je weten welke oudpapierondernemingen zijn aangesloten bij PRN? Klik dan hier.

 

16-02-22: duurzame bureau organizer van karton

De vele online bestelde producten zorgen voor heel wat (verpakkings)karton in huis. Voor de één een crime, voor de ander een feest, zeker voor de knutselaars onder ons. Neem deze zelf te maken bureau organizer van golfkarton. Wellicht een idee voor de komende vakantie? De instructie vind je hier. En ben je uitgekeken op de organizer? Dan dan kan hij bij het oudpapier!

 

14-02-22: Duurzame geschenkverpakking Valentijnsdag

Fijne Valentijnsdag! Met deze verpakking ben je duurzaam bezig. De bloemendoos van golfkarton kan na levering volledig bij het oudpapier. Mooi initiatief van Smurfit Kappa.

11-02-22: Kids en recycling

Producten hergebruiken zodat er niks meer hoeft worden weggegooid. Daar wordt deze week aandacht voor gevraagd in de week van de circulaire economie. Maar wat is dat eigenlijk? Om kinderen daarvan bewust te maken heeft Kidsweek een item besteed aan recycling. Goed initiatief! Lees meer….

 

 

 

10-02-22: Amsterdammers klaar met afval op straat

De overlast van vervuiling op straat is de afgelopen twee jaar sterk toegenomen in onze hoofdstad. Dat blijkt uit een onderzoek naar de leefbaarheid in de stad door de gemeente en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). Vervuiling krijgt nu gemiddeld het rapportcijfer 5,4. Met name de inwoners van Amsterdam Nieuw-West zijn ontevreden. ‘Het ligt hier eigenlijk altijd vol vuilnis’. De gemeente heeft in de afgelopen twee jaar 35 papiercontainers bijgeplaatst om afvaloverlast in de stad te minderen. Het gaat zowel om bovengrondse als ondergrondse containers. De gemeente kan Amsterdammers en bedrijven beboeten als ze het afval naast containers dumpen. Vorig jaar gebeurde dat bijna 28.000 keer, terwijl het het jaar daarvoor nog om ongeveer 6200 boetes ging. Ondanks al deze acties blijft het afval rondom de containers groeien. Het probleem ligt dan ook dieper. Mede door Covid is het aantal online bestellingen toegenomen en daarmee het aantal verpakkingen. Die belanden onder meer naast de oudpapierbak. Moet de gemeente vaker vuil ophalen? Wellicht. Moet de burger meer verantwoordelijkheid nemen en zijn verpakkingen klein maken en dan pas in de papierbak gooien? Ja!

 

Moeten producenten hun verpakkingen beter en meer op hergebruik gericht verpakken? Wat PRN betreft wordt een duurzaam product zo ontworpen, dat het opnieuw kan worden gebruikt of gerecycled. Dat geldt ook voor producten van papier en karton, zoals verpakkingen. Het ontwikkelen van succesvolle, duurzame verpakkingen gaat verder dan de keuze voor minder en ander materiaal. Ook het verpakkingsproces en de logistiek, het aankoop- en weggooigedrag van klanten en de verpakkings- en duurzaamheidsstrategie van het bedrijf kunnen worden meegewogen. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken heeft een model ontwikkeld met vijf perspectieven op duurzaam verpakken. Waar het op neer komt is samenwerking in de keten. PRN wil daar graag een rol in spelen.

07-02-22: Week van de circulaire economie

Vandaag is de Week van de circulaire economie van start gegaan. Met papier en karton zit je goed als het om circulariteit gaat: een hernieuwbare bron gekoppeld aan geweldige recyclingcijfers. Lees meer over de kringloop van papier op prn.nl. Wil je meer weten over de activiteiten in het kader van de Week van de circulaire economie ? kijk dan op deweekvandecirculaireeconomie.nl. 

 

Wat is de week van de circulaire economie? Professionals organiseren van maandag 7 t/m zaterdag 12 februari 2022 een eigen evenement over de circulaire economie. Het doel? Laten zien hoe circulair ondernemen in de praktijk werkt, zodat bezoekers daarvan kunnen leren. Door het hele land krijgen goede voorbeelden een podium, ontmoeten voorlopers elkaar en krijgen starters concrete handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan met de circulaire economie.

 

02-02-22: Beslisboom duurzame AGF-verpakking

Wat is nu écht de beste keuze voor een duurzame verpakking voor tuinbouwproducten? Greenport West-Holland heeft een beslisboom ontwikkeld voor AGF-verpakkingen. Lees meer en download de beslisboom via golfkarton.org.

31-01-22: Innovatief barrièremateriaal Signature Evo

SIG lanceert het aluminiumvrije barrièremateriaal Signature Evo, dat is ontwikkeld voor het verpakken van vloeibare, aseptische producten in kartonnen verpakkingen. SIG geeft aan dat verpakkingen met Signture Evo volledig recyclebaar zijn in bestaande afvalstromen. Vraag is om welke afvalstroom het gaat. Voor de oudpapierstroom geldt een duidelijke eis: de verpakkingen moeten schoon en droog zijn. Anders mogen zij niet bij het oudpapier. Gebruikte drankenkartons bevatten vocht(resten). Meer informatie: www.sig.biz.

 

30-01-22: Grondstofkwaliteit – column Corneel Lambregts (VNP)

Circulariteit is een utopie als producenten geen kwaliteit leveren. Dat zegt Corneel Lambregts van de VNP in een column in Verpakkingsmanagement.

Bij het ontwerp van een verpakking moet niet alleen aandacht zijn voor voedselveiligheid en marketingwaarde, maar moet evenzeer worden bedacht hoe de verpakking een zo groot mogelijke bijdrage levert aan de circulariteit van papier en karton. ‘Een consument maakt in de winkel een keuze op basis van smaak, inhoud en gewoonten, het is aan ons  ervoor te zorgen dat de bijbehorende verpakking functioneel is, niet tot ergernis leidt en bijdraagt aan de recylability van ons materiaal.’

 

27-01-22: wenskaarten met batterij horen niet in het oudpapier

PRN heeft in de afgelopen periode enkele malen gewaarschuwd voor de vervuiling van het oudpapier. Een voorbeeld van vervuiling is de muzikale wenskaart. Zo’n kaart bevat een kleine batterij en brengt daarmee het risico van brand bij recycling met zich mee. Verwijder de batterij voordat je de wenskaart in de papierbak gooit. Meer weten over wat wel en niet bij het oudpapier mag? Kijk verder op deze site.

 

25-01-22: Klimaatdoelstellingen; keten laten we samenwerken

Bram ter Beek van het KVGO is bestuurslid van Papierenkarton.nl. Hij schreef een blog over samenwerken om klimaatdoelstellingen te behalen. ‘Met nog een kleine acht jaar voor de boeg, zijn de klimaatdoelstellingen geen ver-van-ons-bed-show meer. We moeten keihard eraan werken en ik zie graag dat we vooral ketenbreed gaan samenwerken om binnen acht jaar deze doelen te behalen. Want geen enkele sector staat op zichzelf.’ Lees de blog op papierenkarton.nl. 

21-01-22: JA|JA-sticker gaat digitaal

Vanaf 1 juli 2022 gaan de bekende NEE|NEE, NEE|JA en JA-stickers digitaal. Op InMijnBus geven huishoudens eenvoudig hun voorkeur aan voor het wel of niet ontvangen van reclamefolders en huis-aan-huiskranten. Voor het eind van dit jaar beschikken alle Nederlandse huishoudens over InMijnBus. Kijk voor meer informatie op maildb.nl.

19-01-22: Papieren bubbels vervangen plastic bubbelfolie

Storopack heeft het op papier gebaseerde beschermende materiaal PaperBubble op de markt gebracht als alternatief voor traditionele luchtkussenfolie in plastic. De platen zijn volledig recyclebaar en zijn gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. De flexibele papieren vellen zijn bijzonder geschikt als verzend- en schokbescherming voor gevoelige en kleine producten, zoals cosmetica en elektronische componenten, maar ook voor andere e-commerce producten. Kijk voor meer info op storopack.nl. Mooie, duurzame innovatie!

 

 

 

18-01-22: Papier en karton kunnen minstens 25 keer worden gerecycled

We gingen er altijd van uit dat papier en karton circa zeven maal konden worden gerecycled. Door de afname van de kwaliteit van de houtvezels leek het lastig om deze nog vaker te kunnen hergebruiken. Een studie van de Technische Universiteit van Graz in Oostenrijk toont echter aan dat papier en karton zonder problemen minstens 25 keer kunnen worden gerecycled! Goed nieuws. Laat de circulaire economie maar beginnen! Met papier en karton!  Lees meer op de website van Sustainable Packaging News.

 

 

17-01-22: JA|JA-sticker drukt inkomsten verenigingen

Gemeenten zamelen oudpapier van de huishoudens in. Dat gebeurt op diverse manieren. Denk aan boven- of ondergrondse papierbakken en minicontainers (Kliko’s) bij huishoudens. De inzameling kan ook verlopen via verenigingen, scholen en kerken.  Bedrijven laten hun oudpapier meestal ophalen door een oudpapieronderneming.

 

In de afgelopen jaren heeft PRN veelvuldig gecommuniceerd over de JA|JA-sticker. Los van de niet altijd deugdelijke grondslag voor de invoering ervan, kunnen de stickers negatieve gevolgen hebben. De verenigingen die in de gemeente Deurne papier inzamelen krijgen in 2023 bijvoorbeeld te maken met tegenvallende inkomsten. Volgend jaar wordt daar namelijk een JA|JA-sticker ingevoerd . Burgers moeten vanaf dan actief vragen om ongeadresseerd drukwerk. Daarmee neemt het drukwerk hoogstwaarschijnlijk af en verliezen allerlei maatschappelijke verenigingen hun inkomsten. Lees meer in het Eindhovens Dagblad.

14-01-22: Optimale recycling begint bij goed scheiden aan de bron. Interview met Richard Buitenhuis

‘De natuurlijke hulpbronnen worden steeds schaarser. Door recycling behouden we grondstoffen voor de generaties na ons. In hergebruik van grondstoffen ligt de toekomst!’ Dat zegt Richard Buitenhuis, programmamanager Circulair en Milieu van de gemeente Apeldoorn, een stad die goed scoort op het vlak van papierrecycling, die zich sterk maakt voor de kringloopeconomie en die is aangesloten bij Stichting Papier Recycling Nederland (PRN).

 

Thuiswerken is de norm

Richard Buitenhuis werkt ruim tien jaar voor de gemeente Apeldoorn. Daarvoor was hij onder meer verbonden aan de Omgevingsdienst Veluwe IJssel en voerde hij milieutaken uit in opdracht van de provincie Gelderland en gemeenten, waaronder Apeldoorn. Buitenhuis: ‘Nu geef ik opdrachten aan de omgevingsdienst, toen kréég ik ze, bijvoorbeeld om te handhaven, toezicht te houden en vergunningen te verlenen, ook aan papierfabrieken.’ Sinds drie jaar is Buitenhuis namens Apeldoorn ook opdrachtgever voor de afvalinzameling. Het interview met Buitenhuis vindt digitaal plaats. ‘Mooi wat er allemaal kan met de techniek van tegenwoordig en hoe snel we gewend zijn geraakt aan thuiswerken. Ook goed dat de gemeente zich strikt houdt aan de COVID-voorschriften, maar wat verlang ik naar een dag werken op een volle afdeling, samen met mijn collega’s! Gewoon weer even iemand aankijken en aanspreken. Dat werkt voor mij het beste. Het geeft me energie.’

 

Kringloop van papier

Nederland is op weg naar een circulaire economie. Dat betekent een samenleving zonder afval. Papier en karton zijn biobased materialen met indrukwekkende recyclingcijfers. Buitenhuis: ‘circa 90% van het in Nederland op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt. Een mooi voorbeeld voor de kringloopeconomie!  Met ons goed werkende recyclingsysteem leveren we ook nog eens een belangrijke bijdrage aan de reductie van CO2-uitstoot. Wat wordt hergebruikt, wordt immers niet verbrand!’

 

Circulair Apeldoorn

Buitenhuis zit middenin de transitie naar een circulaire economie. ‘Apeldoorn zet vol in op de kringloopeconomie. Met de stad zijn we onderdeel van de Cleantech Regio: het groene gebied in en tussen de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Hierbinnen werken bedrijven en overheden samen om de duurzame, economische ontwikkeling van de regio te versterken. Als gemeente pakken we de regie, proberen we de meeste effort te behalen met beperkte middelen. Ondernemen en innoveren met een duurzaam businessmodel en (her)gebruik van hernieuwbare materialen. Zo werken we binnen de Cleantech Regio bijvoorbeeld aan het verduurzamen van stadslogistiek van Apeldoorn (Zero Emissie Stadslogistiek), beschikken we over de eerste E-novation Hub van Nederland om hoogwaardig hergebruik van e-waste te stimuleren en zetten we diverse projecten op om de burger warm te maken voor circulariteit.’ Circulariteit vraagt volgens Buitenhuis om een integrale systeemaanpak. ‘Of het nu gaat om afvalverwerking, inkoopbeleid of (randvoorwaarden bij) woningbouw, je moet het samen met de ketenpartners doen.

 

Circulus

Voor de gemeente Apeldoorn is afvalbeheerbedrijf Circulus de belangrijkste partner. Circulus draagt in opdracht van de gemeente zorg voor de inzameling van huishoudelijk afval en ‘vermarkt’ – doorgaans in samenwerkingsverbanden – de afval- en grondstofstromen. ‘Ook beheert Circulus de inzamelmiddelen en de ”recyclepleinen” en verzorgt het bedrijf de PRN-monitoring. We trekken samen op bij de beleidsvorming en -evaluatie. Dat geldt ook voor de bewonersparticipatie, -educatie en sociale activering.’ In de afgelopen periode heeft Apeldoorn sterk ingezet op de reductie van reststromen en het hergebruik van afval. ‘Ik vind het geweldig om hier in het laatste deel van mijn carrière aan mee te mogen werken. Ik praat veel met burgers, politici en ondernemers. Circulariteit en het terugdringen van afval is herkenbaar, begrijpelijk, bijna tastbaar. Ons programma Circulair en Milieu heeft echt impact. En dat zie je terug in de cijfers. In 2020 werd ruim 9 miljoen kilo oudpapier ingezameld in Apeldoorn. Nergens anders in Nederland wordt huishoudelijk afval zó goed gescheiden als in de Cleantech Regio. Toch kan de hoeveelheid restafval nog verder omlaag. In de afgelopen jaren hebben we het fijn huishoudelijk restafval in Apeldoorn  teruggebracht van 115 kilo in 2018 naar 65 kilo in 2020. Voor 2025 streven we naar maximaal 30 kilo restafval per inwoner per jaar. Goed scheiden leidt tot minder restafval!’

 

Gemeenten zijn cruciaal voor papierrecycling

Buitenhuis: ‘Wanneer je focust op papier en karton, dan zie je dat ook hier alle schakels in de papierkringloop kunnen bijdragen aan een optimale recycling: van de burger die kritisch is bij zijn aankopen en die zijn papierafval in de papierbak gooit, tot de verpakkingsproducent die al vanaf de ontwerpfase van zijn product rekening houdt met de afvalfase daarvan.’ Ook de gemeenten spelen volgens Buitenhuis een belangrijke rol in de kringloop. ‘De inzameling van oudpapier bij particuliere huishoudens is in de eerste plaats een taak van de gemeenten. Zij zetten zich in voor een optimale, aan de bron gescheiden verwerking van oudpapier.’

 

Omgekeerd inzamelen

Papier is een van de afvalstromen waar Buitenhuis en zijn collega’s mee van doen hebben. ‘PMD en GFT zijn de lastigste stromen. ‘Oudpapier is redelijk constant in omvang en zonder grote problemen. In Apeldoorn wordt “omgekeerd ingezameld”: de afvalscheiding wordt gestimuleerd door middel van serviceprikkels. Hiermee wordt het onze inwoners gemakkelijk gemaakt om recyclebare stromen te scheiden. Ieder huishouden heeft een eigen papiercontainer. In de hoogbouw bieden we een centrale container. We werken niet met vrijwilligers. Zo doen we recht aan de waardevolle grondstof papier. En dat werkt!’ Helpt het dat de papierindustrie al 350 jaar sterk is vertegenwoordigd in de regio Apeldoorn? ‘Dat durf ik niet te zeggen. Eerbeek is de papierhoofdstad van Europa en ook in Loenen, Apeldoorn en Deventer vind je papierbedrijven. De omgeving heeft een bijzondere band met papier en karton. Dat kan ertoe bijdragen dat burgers zorgvuldiger inzamelen. Mensen weten dat de papierfabrieken in onze regio voor een belangrijk deel draaien op oudpapier.’

 

Oudpapier is waardevolle grondstof

Gemeenten zorgen ervoor dat het ingezamelde oudpapier en -karton zo schoon en droog mogelijk is. In het Papiervezelconvenant, een overeenkomst tussen PRN en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), zijn hierover afspraken gemaakt. Door de kwalitatief hoogwaardige inzameling zijn er voldoende grondstoffen voor de papierindustrie, wordt verspilling van grondstoffen voorkomen en kan de gesloten papierkringloop blijven functioneren, zonder dat daar publiek geld voor wordt aangewend. ‘In 2019 was onze begroting niet kostendekkend. We hebben toen de focus verlegd binnen het diftar-systeem en zijn ons gaan richten op de inzameling van grondstoffen. Ook hebben we de tarieven verhoogd. Diftar verzorgt een financiële prikkel om afval te scheiden. Door de service aan te passen en de burger zijn restafval weg te laten brengen, wordt het scheiden van afval en de inzameling van grondstoffen gestimuleerd. Wist je dat ons systeem van omgekeerd inzamelen ook een positief effect heeft gehad op de daling van het restafval? Voor restafval moeten onze inwoners meer moeite doen. Ze dienen het zelf weg te brengen naar verzamelcontainers. Ook halen we het minder frequent op. We belonen bewust het afval dat gebruikt kan worden als grondstof. Papier valt daar onder. Inmiddels zijn we weer kostendekkend. Volgend jaar vindt zelfs een verlaging plaats van het tarief. Papierrecycling is goed voor de portemonnee van de burger!’ Heeft de gemeente plannen voor de komende periode? ‘Zeker! We gaan ons nog meer richten op de zuiverheid van de grondstofstromen.’

 

Aangesloten bij PRN

In 2021 is een nieuwe PRN-aansluitingsovereenkomst voor gemeenten gepresenteerd. De belangrijkste wijziging in de overeenkomst betreft de aangescherpte kwaliteitscriteria uit het Papiervezelconvenant. De overeenkomst  is ook door Apeldoorn ondertekend. Waarom?

‘Het Papiervezelconvenant tussen PRN en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is te zien als een vangnet voor de papierkringloop, met twee belangrijke garanties: een afnamegarantie en een afzetgarantieprijs. Zo heb je altijd een goed en altijd functionerend recyclingsysteem. Dat is een goede zaak. Niet voor niks is 94% van alle 345 Nederlandse gemeenten aangesloten bij PRN. Onder alle marktomstandigheden wordt ons oudpapier afgenomen. In tijden dat oudpapier op de internationale grondstoffenmarkt een lage economische waarde heeft, kunnen we aanspraak maken op de afzetgarantievergoeding van PRN. Dat is prettig werken!’

 

Vervuiling oudpapier

PRN zet zich in voor kwalitatief hoogwaardige inzameling en recycling van oudpapier en -karton. Om de twee jaar onderzoekt PRN de vervuiling van het oudpapier. Uit de onderzoeken komt een trend naar voren: oudpapier wordt steeds minder schoon en droog.  De vervuiling in het oudpapier bedroeg in de periode 2019-2021 2,52%. In de periode 2017-2018 bedroeg zij 2,10%. Mede door de stijging in het bezorgen en afhalen van maaltijden is de vervuiling van het oudpapier toegenomen. Buitenhuis herkent de toename van de vervuiling van het oudpapier. ‘De toegenomen vervuiling heeft van doen met twee ontwikkelingen: de groei van de e-commerce (en het gemak waarmee we eten laten bezorgen) en de coronakilo’s die het gevolg zijn van niet uit eten gaan. Het consumptiepatroon verandert. Maar ook de burger. We zien in Apeldoorn net als in veel andere gemeenten een toename van bijplaatsingen bij de oudpapierbak. Dat levert rotzooi op, die we natuurlijk niet willen. We hebben proeven gedaan met een bredere laadklep in de oudpapierbak, maar die leidden niet tot grote successen.’

 

Verandering papierstroom

Buitenhuis constateert nog een verandering in de papierstroom. ‘Mede door regelgeving als de Single Use Plastic Richtlijn (SUPR) maakt het verpakkende bedrijfsleven steeds vaker een overstap van plastic naar karton. Dat is natuurlijk fantastisch vanuit de duurzaamheidsgedachte. Maar het levert ook nieuwe vraagstukken op. Zo neemt het aandeel verpakkingen in de oudpapierstroom toe. Daar zit karton met een dubbelzijdige laminaat coating bij. En wat dacht je van kartonnen pakken met een plastic binnenverpakking voor vloeistoffen? Het gaat om semi-recyclebare producten en dus een nieuwe stroom “oudpapier”. Regelgeving voor plastic verschuift de afvalproblematiek voor een deel naar het oudpapier. Het moet duidelijk zijn wat wel en niet recyclebaar is en dus wel of niet bij het oudpapier mag. Dan kunnen producenten hier in de ontwerpfase al rekening mee houden. Nu zie je nogal wat verwarrende claims; verpakkingen zouden recyclebaar zijn terwijl dat niet het geval is. Dit probleem is niet één, twee, drie opgelost, maar het is geweldig dat we er nu werk van maken en we ons ervan bewust zijn.’  Producenten en importeurs dienen de recyclebaarheid van het enkelzijdig gecoat en gelamineerd papier en karton aan te tonen. Dit gebeurt door één van de hiervoor geselecteerde testinstituten. Bij een goede testscore wordt aangenomen dat verpakkingen die zijn gemaakt van het geteste gecombineerde materiaal, niet verstorend zijn voor het recyclingproces. Het testcertificaat mag afkomstig zijn van de leverancier van het gecombineerde materiaal. Meer informatie over testen is te vinden op papiercirculair.nl.

 

Communicatie richting burger

Diverse initiatieven helpen de burger bij het maken van de juiste keuze op het vlak van afvalverwerking. De Afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal helpt bij het beantwoorden van de vraag Wat mag in welke afvalbak? PRN geeft eveneens voorlichting en presenteerde recentelijk de nieuwe Scheidingswijzer Papier en Karton. ‘In Apeldoorn maakt Circulus via een speciaal ontwikkelde app en geprinte kaartjes gebruik van de inhoud van de Scheidingswijzer van PRN. Wat wij merken bij de communicatie richting burger is dat we ervoor moeten waken dat we niet te veel vanuit onze vakkennis de burger willen overtuigen hoe hij moet scheiden. Zeker de groep niet-geïnteresseerden en mensen met een taalachterstand ben je dan kwijt. 75% van de burgers wil de regels graag naleven. Af en toe maakt iemand een foutje, maar het gros van de mensen wil het goed doen. Er is maar een kleine calculerende groep die bewust de regels overtreedt en denkt daar wat aan te kunnen verdienen. Zorg dat de boodschap helder is, anders gaat het afval in de foute bak. Dat is zonde. Optimale recycling begint bij goed scheiden aan de bron.’

 

Cijfers Circulus

 • Inwoners gemeente Apeldoorn: 163.829
 • Kilo’s oudpapier per inwoner 2020: 58,2 kg.
 • Bij Nederlandse particuliere huishoudens werd in 2020: 834 kiloton oudpapier en karton opgehaald
 • Hoeveel papier en karton wordt jaarlijks gerecycled in Nederland?

Niet-verpakkingen: 898 kton (2020)

Verpakkingen: 1298 kton (2020)

 

 

 

 

 

 

12-01-2022: Nationaal Recycling Congres 2022

Na het succes van het eerste, digitale Nationaal Recycling Congres op 25 november 2020, vindt de tweede editie van het congres plaats in 2022, in hybride vorm. Datum: 17 maart 2022. Kijk voor meer informatie op nationaalrecyclingcongres.nl

11-01-2022: Nieuwe website Papierenkarton.nl

Het informatiecentrum Papier en Karton heeft een nieuwe website en nieuw logo. Meer weten over de manier waarop papier en karton worden gemaakt? Of over de duurzame eigenschappen van de materialen? Breng een bezoek aan de website: papierenkarton.nl.

10-01-22: speciale aandacht voor de recycling van vertrouwelijk papier: Data Privacy Week.

In 2004 heeft de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI) de Certificeringsregeling voor archief- en datavernietiging (CA+) opgesteld. CA+ is hét keurmerk in Nederland voor Archief-, Data- en Productvernietiging. CA+ bevat objectieve normen en procedures om de vertrouwelijkheid van het te vernietigen materiaal en de veiligheid van de procedures te waarborgen. CA+  waarborgt tevens een adequaat, efficiënt en gesloten vernietigingsproces.

 

Om particulieren en thuiswerkers bewust te maken van het vertrouwelijk materiaal dat ze  hebben en de mogelijkheid om dit  vertrouwelijk te vernietigen, organiseren CA+ gecertificeerde bedrijven de Data Privacy Week 2022. Van maandag 24 t/m zaterdag 29 januari 2022 openen verschillende CA+ bedrijven de deuren. Op www.dataprivacyweek.nl is meer informatie te vinden over de Data Privacy Week.

 

Centrale boodschap van de campagne: voorkom datalekken, zorg dat gegevens niet op straat komen te liggen, lever archieven, oude laptops en mobieltjes in om ze te laten vernietigen. Dit kan veilig, betrouwbaar en duurzaambij CA+ gecertificeerde bedrijven en via de inleverpunten die staan vermeld op www.dataprivacyweek.nl.

 

04-01-22: Week van de afvalhelden 2022

Afvalinzameling, groenbeheer, reiniging en verwerking: werk dat essentieel is voor een een slim gebruik van afval en grondstoffen en een goed draaiende samenleving. In de Week van de Afvalhelden worden de medewerkers uit de afval- en verwerkingsketen in het zonnetje gezet. Het gaat om zo’n 30.000 mensen die zich dagelijks inzetten voor het inzamelen van afval en grondstoffen, het runnen van een milieu straat, het veilig vervoeren naar de verwerker, het verwerken, recyclen etc.

 

De week vindt plaats van 7 t/m 13 maart 2022. Meer weten en/of meedoen? Kijk op www.weekvandeafvalhelden.nl.

 

03-01-22: Let op wat je na de feestdagen bij het oudpapier gooit

 

PRN heeft in de afgelopen periode enkele malen gewaarschuwd voor de vervuiling van het oudpapier. Een voorbeeld van vervuiling zijn de welbekende muzikale kerstkaarten. Wist je dat die kaarten een kleine batterij bevatten? En dat zij

daarmee het risico van brand bij de recycling van oudpapier met zich meebrengen? Nu de feestdagen voorbij zijn worden de feestelijke kaarten opgeruimd. Gooi ze niet zomaar bij het oudpapier. Batterijen horen niet bij het oudpapier. Lever producten met batterijen na gebruik in bij de milieustraat of verwijder de batterij en gooi deze in de speciale bakken die winkels daarvoor hebben. Verwijder de batterij dus voordat je de wenskaart in de papierbak gooit.

 

30-12-21: Gemeenten bieden extra capaciteit voor ophalen oudpapier na kerstdagen

Mede door de lockdown en de kerstbestellingen hebben burgers veel extra karton en papier in huis. Gemeenten spelen daar op. Voorbeeld: Heemstede. Bewoners uit deze gemeente konden de afgelopen week hun extra karton kwijt in een grote container. De gemeente heeft de bak in samenwerking met Meerlanden neergezet. Goede service! Lees meer op nhnieuws.nl. 

 

28-12-21: Waarom oudpapier schoon en droog moet zijn

Door aanwezigheid van vervuilende elementen in het oudpapier vermindert de mogelijkheid om daar nieuw papier van te maken. PRN maakt onderscheid tussen een aantal soorten vervuiling in de oudpapierstroom:

 • vocht
 • productvreemde vervuiling
 • producteigen vervuiling
 • inkt en natsterktemiddelen

Wil je hier meer over weten? Kijk dan hier.

Om burger en bedrijf te helpen heeft PRN de Scheidingswijzer ontwikkeld. Hierin staat wat wel en niet bij het oudpapier mag.

 

23-12-21: prettige feestdagen en een gezond 2022

PRN wenst u gezellige kerstdagen en een gelukkig 2022 toe.

 

De afbeelding betreft de speciaal voor de kerstdagen ontworpen kerststal van Dutch Design Brand. De stal is van golfkarton en dus volledig recyclebaar. Een geweldige en duurzame eyecatcher!

 

22-12-21: KIDV-factsheet over bedrukking van verpakkingen

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KiDV) heeft een factsheet uitgebracht, met als onderwerp de bedrukking van verpakkingen. In de factsheet geeft het KIDV inzicht in de toepassing en impact van inkten, om bedrijven te helpen bewuste keuzes te maken over de bedrukking van verpakkingen. Hoewel inkt qua gewicht slechts minimaal onderdeel uitmaakt van verpakkingen, kan de toepassing van inkten effect hebben op het milieu en de gezondheid van mensen. Van oudsher bevatten conventionele inkten die op verpakkingen worden gedrukt schadelijke stoffen. Tevens kunnen inkten invloed hebben op de recyclebaarheid van verpakkingen. Lees meer op kidv.nl.

 

21-12-21: Reuse papier. Knutselen tijdens de lockdown

Nog geen plannen wat te doen tijdens de feestdagen, nu de lockdown ons aan huis kluistert? Knutselen met het gezin misschien? Hergebruik van oude kranten kan grappige resultaten opleveren. Zoals dit mandje. Het is maar een idee! Bekijk de instructievideo op youtube.

 

16-12-21: Scheidingswijzer in het nieuws

De wintereditie van het FNOI-INFO is uit. In het magazine wordt uitgebreid stil gestaan bij de nieuwe Scheidingswijzer van PRN. Bekijk de nieuwe FNOI-INFO via fnoi.nl.

 

11-12-21: Kartonvreter’ Bol.com ruimt Sints’ karton op in Amsterdam

Na de Sint ontstonden stapels karton rond de papierbakken in de hoofdstad. Bol.com is inmiddels hofleverancier van de heiligman en verzond veel cadeaus in kartonnen verpakkingen. Om ook zelf wat te doen aan het kartonafval op straat en om meer bewustwording te creëren rondom de aanpak van dit probleem, zet bol.com in samenwerking met de gemeente Amsterdam de Kartonvreter in. Vandaag en op 11 december rijdt deze omgebouwde vuilniswagen door Amsterdam-Zuid en Amsterdam-Oost om zoveel mogelijk karton op te halen bij mensen thuis. Ook als het karton niet van bol.com is. Na afloop brengt de Kartonvreter het ingezamelde karton naar de gemeente, waarna het gerecycled kan worden tot nieuw karton. Geweldige actie van Bol.com en de gemeente. Als de burger nu ook zijn karton scheurt, vouwt en zoveel mogelijk in de papierbak gooit, ziet de straat er schoon uit, ook na een cadeaus-festijn!

 

10-12-21: Batterijen in wenskaarten horen niet bij het oudpapier

 

Muzikale kerstkaarten genieten grote populariteit. Maar wist je dat die kaarten een kleine batterij bevatten? En dat zij

https://www.bol.com/be/nl/p/kerstkaart-wenskaart-met-muziek-mariah-carey-en-verlichting-incl-envelop/9200000103337225/

Foto: bol.com

daarmee het risico van brand bij de recycling van oudpapier met zich meebrengen?

 

Batterijen horen niet bij het oudpapier. Lever producten met batterijen na gebruik in bij de milieustraat of gooi de batterij in de speciale bakken die winkels daarvoor hebben. Verwijder de batterij voordat je de wenskaart in de papierbak gooit.

08-12-21: Vouw en scheur het oudpapier voordat het in de papiercontainer belandt

Bergen karton na het sinterklaasweekend. Zeker nu de winkels ’s avonds dicht zijn shopte Sinterklaas veel online en dat was te zien na het Sinterklaasweekeinde. Vorig jaar werd er rond 5 december 32.000 kilo extra karton ingezameld in Amsterdam. Hoeveel er dit keer is opgehaald moet nog blijken, maar ‘het lijkt steeds erger te worden’, zegt Melvin Sirach van de reinigingsdienst van de gemeente.  ‘Ze lopen geen stap verder als ‘ie vol is’. En dus gooien veel mensen het maar naast de papierbak in plaats van even te wachten op de volgende ophaalbeurt. De bakken zijn niet voor niets vol. Los van het gestegen aanbod mag van de burger worden verwacht dat hij zijn oudpapier vouwt en scheurt voordat hij het in de papierbak gooit. Complete dozen nemen (te) veel ruimte in, in de papierbak. Een nette, schone straat ontstaat niet vanzelf! PRN roept de burgers op mee werken aan een efficiënte inzameling.

 

07-12-21: Recyclechecks papier- en kartonverpakkingen nu ook in het Engels

Eerder dit jaar publiceerde het KIDV de Recyclecheck Glazen Verpakkingen en onlangs verscheen een update van de Recyclecheck voor papier- en kartonverpakkingen. Van deze publicaties is nu ook de Engelstalige versie beschikbaar. De Recyclecheck bestaat uit een beslisboom met vragen en achtergrondinformatie. Hiermee kunnen bedrijven zelf beoordelen of de verpakking die ze gebruiken, goed recyclebaar zijn. Lees meer op kidv.nl.

06-12-21: Hema geeft verzenddoos tweede leven

De ‘ladder van Lansink’ bevat een voorkeursrangorde hoe afval het beste kan worden verwerkt. Recycling van grondstoffen is een belangrijk onderdeel van de ladder. Vermindering, preventie en/of hergebruik (reuse) hebben de hoogste prioriteit.

 

Een mooi voorbeeld van re-use van verpakkingen is de Hema-online verpakking die Second Life en Fun op een briljante wijze combineert. Na het openen van de verpakking kunnen de kinderen fijn knutselen met het golfkarton.

 

 

 

30-11-21: Amsterdam voert inzameling oudpapier op

Goede berichten uit Amsterdam! De gemeente zamelt de komende periode vaker karton in, tot en met de feestdagen. Lees meer op amsterdam.nl.

 

29-11-21: Reuse-art met papieren boeken

De tentoonstelling Eén en Eén is Drie in museum Voorlinden gaat over de kracht van de som der delen. De selectie kunstwerken uit de collectie* van Voorlinden toont de magie die ontstaat door de optelsom. In deze tentoonstelling zijn werken te zien van van Pia Camil, Martin Creed, Olafur Eliasson, Aurélien Froment, Ilya & Emilia Kabakov, Krijn de Koning, Anouk Kruithof en Robin Rhode. Onderdeel van de expositie is deze prachtige installatie gemaakt van boeken. Fraai voorbeeld van Reuse van papier en karton!

24-11-21: Consument steeds kritischer op online leveringen

Online consumenten worden steeds kritischer wanneer het gaat om online leveringen en de recyclebaarheid van de verpakkingen. Een kwart van de respondenten geeft zelfs aan niet meer bij een winkel online te bestellen als het verpakkingsmateriaal moeilijk recyclebaar is. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van DS Smith. Ook hebben consumenten een sterke voorkeur voor papier en kartonnen verpakkingen en 72% van de Nederlanders en 62% van de Vlamingen willen het liefst zo min mogelijk plastic verpakkingsmaterialen ontvangen. Niet verwonderlijk. Uit de meest recente cijfers blijkt dat 90% van het verpakkingsmateriaal van paper en karton wordt gerecycled. Lees meer op dssmith.com.

19-11-21: Heffing systeemkosten

Heffing eerste kwartaal 2022

Het Algemeen Bestuur van de stichting Verwijderingsfonds (SVF) heeft het tarief voor de jaarlijkse recyclingbeheersbijdrage (die gaat over het eerste kwartaal van 2022) vastgesteld op € 2,90 per 1.000 kg nieuw op de markt geplaatst/geïmporteerd papier en/of karton voor niet-verpakkingen (exclusief btw). De recyclingbeheersbijdrage dient ter dekking van de systeemkosten van PRN en SVF voor de periode tot medio 2023. Betrokken partijen hebben daarover een schrijven ontvangen van PRN/SVF.

 

PRN en het PRN-systeem

Producenten en importeurs die papieren en kartonnen producten op de markt zetten, zijn verantwoordelijk voor het afvalbeheer daarvan. Gemeenten en bedrijfsleven werken samen om jaarlijks minimaal 75% van de op de markt gebrachte niet-verpakkingen van papier en karton te recyclen. In het Papiervezelconvenant zijn hierover afspraken gemaakt. Met het convenant zorgen de papier- en kartonketen en de gemeenten voor een goed en altijd functionerend recyclingsysteem. 89% van het in Nederland op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt.

 

PRN geeft uitvoering aan de afspraken uit het Papiervezelconvenant. Doelstelling van PRN is om de inzameling en het hergebruik van oudpapier continu op een zo hoog mogelijk niveau te houden en te stimuleren. PRN meet de recycling van niet-verpakkingen en rapporteert daarover aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. PRN biedt daarnaast een garantie voor het geval dat de recyclingmarkt niet optimaal functioneert. Het PRN-systeem is door de overheid verplicht gesteld door middel van een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV).

 

Aan het PRN-systeem zijn kosten verbonden ter dekking van de systeemkosten (operationele kosten) van PRN en SVF, de financiële tak van het PRN-systeem. Deze kosten (de recyclingbeheersbijdrage) worden aan de eerste ontvangers van papier en karton, niet zijnde verpakkingen, in rekening gebracht. Hiertoe vindt op gezette tijden een heffing plaats.

 

Heffing eerste kwartaal 2022

Door het Algemeen Bestuur van SVF is besloten om over het 1e kwartaal van 2022 een recyclingbeheersbijdrage 2,90 per ton (exclusief btw) op te leggen aan de eerste ontvangers van papier en karton, niet zijnde verpakkingen op te leggen.  De heffing dient ter dekking van de systeemkosten (operationele kosten) van PRN en SVF.

 

Verplichte bijdrage

Eerste ontvangers van papier en karton, niet zijnde verpakkingen, zijn verplicht de recyclingbeheersbijdrage door te berekenen aan hun afnemers. Bedrijven die hun papier in Nederland inkopen bij de papiergroothandel betalen de recyclingbeheersbijdrage via de factuur van deze groothandel. De andere bedrijven ontvangen een factuur van SVF en betalen de recyclingbeheersbijdrage in 2022. Ter voorkoming van misverstanden: deze recyclingbeheersbijdrage voor papier en karton heeft niet van doen met de recyclingbeheersbijdrage voor verpakkingen van Stichting Afvalfonds Verpakkingen.

16-11-21: stijging recyclingpercentage verpakkingen

In 2020 is 82 procent van de verpakkingen in Nederland gerecycled. Dat is een gemiddelde van verschillende materialen. Verpakkingen van papier en karton zitten op een recyclingpercentage van 90%. Dit blijkt uit cijfers van het Afvalfonds Verpakkingen. Eerder vandaag maakte PRN al de recyclingcijfers van de niet-verpakkingen van papier en karton bekend: 89%. Papier en karton zijn dé materialen voor een circulaire economie!

 

Opvallend in de  cijfers van het Afvalfonds Verpakkingen is dat de recycling van plastic verpakkingen fors is gestegen: van 54 naar 66 procent. Afvalfonds Verpakkingen directeur Hester Klein Lankhorst verwacht echter dat dit het komende jaar sterk zal veranderen. Het coronajaar zette de afvalverwerkingsketen door een toename van ingezamelde hoeveelheden op scherp. Klein Lankhorst: ‘Het is natuurlijk prachtig dat de hoeveelheid van onze ingezamelde verpakkingen toeneemt, maar het ligt in de lijn der verwachting dat dit ook weer zal afnemen als mensen minder thuiswerken.’  Los van de meer incidentele stijging van plasticrecycling, werden mooie resultaten geboekt bij glasrecycling en de inzameling en het hergebruik van verpakkingen van papier en karton. Door de hoge recyclingcijfers van de materialen konden de tekorten aan materiaal in die keten worden aangevuld. De publieksversie van de Monitor Verpakkingen 2020 kan worden ingezien op afvalfondsverpakkingen.nl.

16-11-21: Nederland is kampioen papierrecycling. 89% van ons papier wordt gerecycled.

 

Nederland werkt aan een circulaire economie. Volgens Ed Nijpels, voorzitter van Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) kunnen papier en karton een voorbeeldfunctie vervullen voor zo’n economie. ‘Recycling van papier en karton is belangrijk. Door de inzameling en het hergebruik van oudpapier vermindert de afvalberg en neemt de behoefte aan nieuwe grondstoffen af. Dat is goed voor het klimaat.’ 89% van het nieuw op de Nederlandse markt gebrachte papier en karton (niet- verpakkingen) is in 2020 ingezameld en hergebruikt. Op Europees niveau lag het percentage papierrecycling op 72%. Nijpels: ‘Nederland is kampioen papierrecycling!’ Download de PRN-rapportage 2020.

 

Deze indrukwekkende recyclingpercentages zijn gepubliceerd door PRN. Jaarlijks publiceert PRN de cijfers van de recycling van niet-verpakkingstoepassingen van papier en karton, zoals kranten, tijdschriften, boeken, folders, schriften, printerpapier, sanitair papier etc. In 2020 werd daarvan in totaal 1.007.000 ton op de markt gebracht. Daarvan werd 898.000 ton ingezameld en gerecycled. Lees het persbericht.

 

De goede Nederlandse recyclingresultaten zijn het resultaat van inspanningen van alle schakels in de papierkringloop. Producenten zorgen dat hun producten of verpakkingen goed te recyclen zijn. Burgers scheiden hun oudpapier en bieden het aan voor recycling. Gemeenten geven voorlichting en zamelen het oudpapier in, in samenwerking met professionele inzamelaars en sorteerders. De papierindustrie maakt nieuw papier en karton van het oudpapier. 86% van de door de Nederlandse papierindustrie ingezette houtvezels is afkomstig uit oudpapier.

 

Schoon en droog

Kwaliteit van de grondstof staat centraal in de papierkringloop. Oudpapier moet schoon en droog zijn en apart van ander afval worden ingezameld. Alleen dan is het goed recyclebaar. Schoon en droog betekent grotendeels vrij van productresten, vloeistoffen en andere materialen dan papier. Die resten, stoffen en materialen kunnen het recyclingproces verstoren. In de PRN-Scheidingswijzer staat vermeld wat wel en niet bij het oudpapier mag.

 

Uitdagingen

Dat het nu zo goed gaat, betekent niet dat we achterover kunnen leunen. De inzameling in grote steden blijft achter bij het Nederlands gemiddelde. De vervuiling van het oudpapier neemt toe. En verpakkingsproducenten gebruiken papier steeds vaker als alternatief voor plastic, met als gevolg dat verpakkingen soms minder goed recyclebaar zijn.

08-11-21: Aanpassing Recyclecheck voor papier- en kartonverpakkingen van het KiDV

Ruim een jaar geleden, in oktober 2020, publiceerde het KIDV de eerste versie van de Recyclecheck Papier en Karton Verpakkingen. De KiDV-Recyclecheck is een hulpmiddel bij één van de vele keuzes die verpakkingsontwerpers, maar ook marketeers en inkopers, moeten maken als ze een nieuw product of verpakking op de markt brengen. De tool heeft het model van een beslisboom. Nu is er een nieuwe versie. De ontwikkelingen omtrent het afdanken van gelamineerd papier vormen de aanleiding. Tegenwoordig mogen papier- en kartonverpakkingen die aan één kant van een kunststof laag zijn voorzien namelijk worden afgedankt bij het oud papier.

 

In Nederland beheert Papier Recycling Nederland (PRN) de papierstroom. Op deze website is meer informatie te vinden over de werkzaamheden van PRN. Om het aandeel gerecycled oud papier en het scheidingsgemak voor burgers te vergroten, heeft PRN besloten om het burgers toe te staan enkelzijdig gecoat of gelamineerd papier en karton voortaan bij het oud papier af te danken. Dit geldt níet voor papier- en kartonverpakkingen met een dubbelzijdige laag; die belemmeren de recycling van papier en karton. Als de cellulosevezels tussen twee lagen kunststof zijn ingesloten, kunnen die niet goed worden losgeweekt en dus niet worden gebruikt om nieuw papier en karton van te maken. In de Recyclecheck wordt dit verder uitgelegd.

 

Om de recyclebaarheid van enkelzijdig gecoat en gelamineerd papier en karton aan te tonen, kunnen producenten en importeurs dit laten testen door één van de door PRN geselecteerde testinstituten. Bij een goede testscore zijn deze verpakkingen niet verstorend voor het recyclingproces. Het certificaat/testrapport mag ook afkomstig zijn van de leverancier van het materiaal. Meer informatie over testen is te vinden op de website van Papier Circulair: www.papiercirculair.nl.

De Recyclecheck is te downloaden op de website van KiDV.

 

 

03-11-21 Diftar? Maak het gemakkelijker, niet moeilijker voor de burger!

Steeds meer gemeenten passen gedifferentieerde tarieven toe in het huishoudelijk afvalbeheer.  In 2020 paste 48 procent van de Nederlandse gemeenten een vorm van diftar toe. In 2003 was dit nog 27 procent van de gemeenten. Diftar wordt onder meer ingezet om te kunnen voldoen aan VANG (Van Afval Naar Grondstof)-doelstellingen. Hierin  is bepaald dat een inwoner in 2020 gemiddeld 100 kilo restafval mocht produceren. In 2025 moet dat zijn gedaald naar 30 kilo per persoon. Toch blijkt ‘diftar’ niet altijd een gepast instrument voor het behalen van de VANG-ambities en beheersbare kosten in het afvalbeheer. Dat concludeert IPR Normag in een onderzoek waarbij het keek naar de effecten van diftar op zaken als afvalscheiding, afvalstoffenheffing, openbare ruimte (zwerfafval) en kwaliteit van deelstromen. Het onderzoeksbureau voerde het onderzoek naar voor- en nadelen van diftar uit in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat. Het moet gemeenten helpen de discussie rondom diftar zo veel mogelijk te kunnen voeren op basis van feiten. Uit het onderzoek blijkt dat de invoering van diftar leidt tot minder restafval. In gemeenten met een diftarsysteem worden ook meer grondstoffen aan de bron gescheiden. Diftargemeenten hebben doorgaans naast minder restafval, gemiddeld gezien ook een lagere afvalstoffenheffing. Daarbovenop betalen ze voor iedere keer dat ze restafval inleveren. Wie veel restafval aanbiedt, is duurder uit. De vervuiler betaalt, is de achterliggende gedachte. Lees meer op iprnrmag.nl. 

 

Omstreden systeem

Het diftar-afvalsysteem omstreden. De diftar-succesfactoren zijn maar een deel van het verhaal. Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat juist in diftar-gemeenten de afvalstromen vervuild zijn. Vooral diftar-gemeenten die de grijze container aan huis hebben ingeruild voor een ondergrondse container scoren slecht. De burger gooit het restafval, waarvoor hij moet betalen bijvoorbeeld in de pmd-bak, of bij het oudpapier. Dat inwoners de moeite moeten nemen om met een zak door hun wijk naar een container te lopen, maakt dat ze juist minder in de restafvalzak doen. Welk afval nu precies in welke bak moet, is vaak een lastige opgave. Dat blijkt ook uit een digitale enquête van de Stentor, waaraan ruim 2000 mensen meededen. Lees meer in een artikel op destentor.nl. Deelnemers uit diftar-gemeenten geven aan dat zij vaak helemaal niet weten welk afval waar hoort. Ze gooien het maar zo in een container. Zo kan het dat vervuilde pizzadozen bij het oudpapierbelanden, terwijl dat niet de bedoeling is. Het is voor hun inwoners veel te moeilijk en onduidelijk wat waar hoort. De verschillende afvalbakken leiden daarbij tot containerstress bij de burger. En in hoogbouw is het ingewikkel­der om afval goed te scheiden. Worden deze burgers financieel benadeeld met diftar? Is dat eerlijk? Sommige steden schaffen diftar alweer af. Raymond Gradus, hoogleraar bestuur en economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en expert in afvalbeleid: ‘In een plattelandsgemeente met gemotiveerde burgers zou diftar misschien kunnen werken, in de stad beslist niet.’

 

Focus op kwantiteit

De vervuilde afvalstromen zijn ook Hester Klein Lankhorst bekend. De algemeen directeur van het Afvalfonds Verpakkingen: ‘Wij zeggen niet dat diftar niet werkt. We zien soms echt goede resultaten, maar dat is inderdaad lang niet altijd zo’.  Ze ziet dat te veel focus op alleen het terugdringen van restafval niet effectief is. Zeker als restafval te weinig wordt opgehaald of moet worden weggebracht naar ondergrondse containers, werkt dat vervuiling in de hand. Over het geheel kan volgens IPR Normag worden gesteld dat de kwaliteit van de gescheiden ingezamelde grondstoffenstroom niet wezenlijk afwijkt in gemeenten met en zonder diftar. Daar valt dus over te discussiëren.

Volgens Raymond Gradus gaan veel diftar-gemeenten te ver in hun drang om het restafval terug te dringen. De VANG-doelstellingen, waarbij de focus volledig ligt op het minderen van de hoeveelheid restafval, zijn in zijn ogen achterhaald. ‘Dat werkt niet meer. Het is doorgeslagen, niet haalbaar en vanuit milieuoogpunt niet wenselijk. De aandacht moet veel meer gericht zijn op de kwaliteit van de afvalstromen die gescheiden worden. Pas als die in orde zijn, is dat afval ook daadwerkelijk herbruikbaar. Dát is pas goed voor het milieu. Laat mensen hun papier, glas en textiel zelf scheiden, dat gaat al jaren prima. Maar doe het plastic gewoon bij het restafval en laat de machine zijn werk doen.’

 

Kwaliteit oudpapier

In het oudpapier en -karton is volgens het onderzoeksbureau iets meer vervuiling te zien in diftar-gemeenten. Uit het meest recente Vervuilingsonderzoek van PRN blijkt dat de vervuiling van het oudpapier jaarlijks toeneemt. Er is sprake van een trend. Probleem van die vervuiling is dat vocht en vet ook het overige papier in de papierbak aantast. De negatieve gevolgen van vervuiling zijn dus groot bij oudpapier.

Wat te doen? Kijk per materiaal naar de beste oplossing om een zo hoog mogelijk kwaliteit van de afvalstroom te realiseren. Gradus: ‘Mijn oproep aan gemeenten zou zijn: maak het gemakkelijker voor jullie inwoners, niet moeilijker. Laat mensen hun papier, glas en textiel zelf scheiden, dat gaat al jaren prima.’ Scheiding aan de bron en de burger goed informeren dat hij/zij alleen schoon en droog papier bij het oudpapier mag gooien, daarvoor heet PRN kort geleden de Scheidingswijzer Papier en Karton gelanceerd.

 

 

02-11-21: lithium-ion batterijen zorgen voor brandgevaar papierrecycling

Ze zitten in mobiele telefoons, boormachines, e-bikes en hooverboards, maar ook in de gezellige wenskaarten waar muziek uitkomt als je ze opent: lithium-ion batterijen. Als ze in het oudpapier terecht komen, kunnen ze voor brand zorgen. En dat soort branden komt steeds vaker voor. De batterijen horen niet bij het oudpapier. Bekijk de reportage op rtlnieuws.nl.

 

01-11-21: Kopjes en mokken vanaf 2023 de norm op kantoor, wegwerpbekers worden geweerd

Dagelijks worden er in Nederland 19 miljoen wegwerpdrinkbekers en – voedselverpakkingen gebruikt en weggegooid, 7 miljard stuks per jaar. Daaronder zitten veel kartonnen bekers. Die zijn voorzien van een coating om ze waterdicht te houden.

 

anaf 2023 moet het op kantoor gebruikelijk zijn om koffie of thee te drinken uit mokken in plaats van uit wegwerpbekers. Ook op andere plekken waar drankjes ter plaatse worden opgedronken worden herbruikbare bekers de norm. Verder komt er in 2024 een einde aan gratis plastic verpakkingen van bijvoorbeeld kant-en-klaarmaaltijden en afhaalproducten. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg in een Kamerbrief. Volgens hem zijn bijvoorbeeld koffiebekers op kantoren gemakkelijk te vervangen door herbruikbare alternatieven, zoals kopjes en mokken. Met deze maatregelen verwacht Van Weyenberg in 2026 een afname van 40 procent ten opzichte van 2022.

27-10-21: Training duurzaam verpakken KIDV

Meer weten over duurzaamheidsstrategieën en -methodes, afvalverwerking en recycling van verpakkingen én de meetbaarheid van de impact van verpakkingen? Schrijf je dan in voor de training duurzaam verpakken KIDV. De online training bestaat uit vier dagdelen, begint op 23 november en maakt de deelnemers zowel in theorie als praktijk wegwijs in duurzaam verpakken. Lees meer op kidv.nl. 

19-10-21 Op de Dutch Design Week: kartonnen tafel voor kansarme gezinnen

De COVID-19 pandemie dwong scholen wereldwijd abrupt om thuisgestuurd leren (HBL) in te voeren vanwege nationale lockdowns. Chemistry ontwikkelde de #HBLTable, een in hoogte verstelbare kartonnen tafel voor kansarme gezinnen die moeite hebben om ruimte te vinden om hun kinderen thuis te laten leren. De tafel is gemaakt van golfkarton: biobased en goed recyclebaar aan het einde van de levensfase.

 

18-10-21 Position Paper Cepi inzake Einde-afval-status oudpapier

Zijn er criteria nodig om te bepalen of oudpapier en -karton grondstof of afval is? Cepi verenigt de Europese papierindustrie. Zij ziet weinig in een einde-afval-status voor papier en karton. In haar recent gepresenteerde position statement geeft zij aan dat die status niet het juiste instrument is om de kwaliteit en kwantiteit van oudpapier te verhogen. Zij reageert op berichten uit Brussel waaruit blijkt dat de Europese Commissie voor het einde van het jaar duidelijk wil hebben voor welke afvalstromen ze de einde-afvalcriteria gaat ontwikkelen. Volgens Cepi hebben de recyclingdoelstellingen die door Europa zijn opgesteld als hoofddoel meer oudpapier inzamelen. Einde-afvalcriteria doen volgens Cepi niets om burgers meer papier naar de container te laten brengen en daar zit een belang van de industrie. Lees meer in het het position paper.

Oudpapierondernemingen zijn juist een groot voorstander van een einde-afval-status voor oudpapier en -karton. Het komt het level playing field van de recyclers ten goede (immers, in veel landen is al sprake van zo’n status) en is een vereiste voor de circulaire economie. Lees meer over hun standpunten in de Zomereditie van FNOI INFO. Euric, de Europese branchevereniging van recyclers geeft daarin in een interview weer wat de wensen en belangen zijn van de Europese recyclingindustrie. Wordt vervolgd.

 

Afval of grondstof? Onderzoek kwaliteit gescheiden ingezameld huishoudelijk afval Nijmegen

Veel inwoners van Nijmegen vinden het belangrijk dat hun afval gerecycled wordt. Ook de gemeente vindt dat. Dat gemeenten steeds meer afval gescheiden moeten inzamelen volgt uit het streven naar een circulaire economie. Meer recycling vereist dat meer afval gescheiden wordt ingezameld. Of de gescheiden ingezamelde stromen daadwerkelijk gerecycled kunnen worden, wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit. Hoe zuiverder de ingezamelde stroom, hoe beter die gerecycled kan worden en hoe minder afval verbrand hoeft te worden. In het geval van papier en karton moet het oudpapier schoon en droog – zijn.

 

Landelijk – en ook binnen de gemeente Nijmegen –wordt vooral gerapporteerd over kwantitatieve ontwikkelingen rond de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval. Het succes van het afvalbeleid wordt veelal afgemeten aan twee zaken: de hoeveelheid ingezameld Restafval per inwoner en het zogenaamde scheidingspercentage. Deze cijfers zeggen niet veel over de kwaliteit en de mate waarin de gescheiden ingezamelde stromen daadwerkelijk worden hergebruikt. De Rekenkamer adviseert om meer inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van de afvalstromen. Download het rapport.

 

Over de kwaliteit van de gescheiden ingezamelde stromen zijn er vooral vanuit verwerkers, steeds meer signalen dat deze achteruit gaat. Ook uit het meest recente vervuilingsonderzoek van PRN blijkt dit. Er is een duidelijke trend zichtbaar. Gevolg: uitval van grondstoffen. Uitval ontstaat doordat herbruikbare grondstoffen bij het restafval belanden of omdat productvreemde materialen in de gescheiden afvalstromen terechtkomen. In het geval van papier en karton kan worden gedacht aan etensresten, vet, coatings en plastic toevoegingen aan verpakkingen. Die horen niet bij het oudpapier. PRN heeft mede daarom de Scheidingswijzer Papier en Karton gepubliceerd.

 

De Rekenkamer van gemeente Nijmegen heeft onderzocht op welke punten in de keten van inzameling tot eindverwerking sprake is van uitval van grondstoffen. Hoe groter de uitval, hoe groter het verschil tussen scheidings- en hergebruikspercentage. Bij glas en oud papier blijkt de uitval beperkt, de hergebruikspercentages daarvan liggen in Nijmegen bijna op 90%. Toch neemt ook hier de vervuiling en dus uitval toe. De Rekenkamer erkent deze problematiek en kijkt voor oplossingen verder dan de zogenaamde VANG-doelstellingen die vooral uitgaan van de reductie van restafval per inwoner en scheidingspercentages van afval.  Het streven van VANG is weliswaar een circulaire cconomie, maar om de grondstofketens gesloten te houden zal niet alleen naar het einde van de afvalketen moeten worden gekeken, maar juist ook naar het verminderen van de consumptie en het slimmer en duurzamer produceren en ontwerpen van producten; naar het verlengen van de levensduur van producten. Kortom, de voorkant van de afvalketen zal veel nadrukkelijker moeten worden betrokken in het circulaire beleid. Nota Bene. Het Nationaal Recycling Forum heeft hier al eerder toe opgeroepen en ook PRN zet zich in voor Design for Recycling.

 

12-10-21 Winkel vol recyclebare meubels van karton

Het Amsterdamse bedrijf KarTent heeft op zijn eerste winkel geopend. In Utrecht stap je een wereld vol duurzaam karton. Van lampen tot bedden…alles is van karton en dus biobased en recyclebaar! Lees meer op de website van kartent.

 

08-10-21 Kartonhulp voor een nette straat

Net als in veel andere gemeenten, worden veel kartonnen dozen in Schiedam naast de oudpapierbak geplaatst. De dozen zijn vaak te groot en passen niet in hun geheel in de (ondergrondse) containers. Dit tot grote ergernis van omwonenden. Er ontstaat namelijk een berg van dozen en oudpapier rondom de ondergrondse containers.

 

Om mensen te helpen dozen klein te maken, hebben de gemeenten Schiedam en Rijswijk samen met Irado en Avalex een Kartonhulp laten ontwikkelen. Maak de verpakking klein en gooi haar in de papierbak. Waar ze thuishoort! Mooi initiatief!

 

05-10-21: Dag van de leraar en het lespakket Papier en Karton

5 oktober is het de dag van de leraar. Leraren opgelet! Kennen jullie het lespakket over papier en karton. Het is bedoeld om kinderen bewust te maken van de duurzame eigenschappen van papier en karton. Met dit pakket , ontwikkeld door het Informatiecentrum Papier en Karton en KlasseTV, wordt kinderen uit groep 7 en 8 getoond wat zij zelf kunnen bijdragen aan een groene samenleving. Daarnaast leren ze op een leuke, creatieve manier samenwerken, onderzoeken, kritisch denken en oplossingen bedenken. In vier video’s neemt Anne Appelo (bekend van Kinderen voor Kinderen, NPO Zapp en The Lion King) de leerlingen mee door de wereld van papier. Gebruik van het pakket is gratis. Lees meer op klassetv.nl.

04-10-21: Scheidingswijzer in het nieuws

Vorige week presenteerde PRN de nieuwe Scheidingswijzer Papier en Karton. Deze is samen met Milieu Centraal ontwikkeld. Lees meer op milieucentraal.nl: Milieu Centraal heeft de nieuwe scheidingswijzer ook in de eigen, welbekende vormtaal opgemaakt (zie hieronder).

 

Op deze site is meer achtergrondinformatie te vinden, onder meer over de toegenomen vervuiling van ons oudpapier.

 

30-09-21: Nieuwe Scheidingswijzer Papier en Karton

Nederland is koploper papierrecycling. Circa 90% van het nieuw op de Nederlandse markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en gerecycled. Er gaan echter waardevolle grondstoffen verloren door vocht, vet en etensresten in het oudpapier. Onderzoek van PRN laat zien dat de vervuiling van ons oudpapier toeneemt. In het factsheet is een samenvatting van het onderzoek te vinden. Mede door de toegenomen vervuiling heeft PRN een nieuwe scheidingswijzer gemaakt.

 

Met de nieuwe Scheidingswijzer Papier en Karton wil PRN burgers helpen bij het bepalen welke producten wel en niet bij het oudpapier mogen en hen stimuleren bij te dragen aan een schone en droge stroom oudpapier. De Scheidingswijzer Papier en Karton gaat daarbij helpen. Lees meer over de Scheidingswijzer op deze website.

 

De Scheidingswijzer Papier en Karton is samen met voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal ontwikkeld. Lees het persbericht dat PRN heeft verzonden ter aankondiging van de nieuwe scheidingswijzer.

28-09-21: Hoge Raad doet uitspraak inzake de JA-sticker

Vandaag heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan inzake de procedure MailDB/KVGO tegen de gemeente Amsterdam over de invoering op gemeentelijk niveau van een JA-sticker om ongeadresseerd reclamedrukwerk te reguleren. De vraag is/was of de gemeente Amsterdam dit zelfstandig kon, mede gezien de bescherming die dit reclamedrukwerk geniet onder het Europees recht.

 

De Hoge Raad heeft MailDB en KVGO in het ongelijk gesteld. De gemeente Amsterdam heeft volgens de Hoge Raad de bevoegdheid om een JA-sticker te introduceren en de gemeentelijke Afvalstoffenverordening aan te passen. MailDB en KVGO beraden zich op vervolgstappen, waaronder een klacht bij de Europese Commissie, omdat de uitspraak niet ingaat op cruciale argumenten op basis van het hiervoor genoemde Europees recht. De uitspraak biedt geen principieel, voor alle gemeenten toepasselijk, raamwerk voor de vraag of de JA-sticker is toegestaan. Hiermee blijft ook de vraag openstaan in hoeverre het voor andere gemeenten is toegestaan om de JA-sticker in te voeren.

 

Sommige gemeenten hebben aangekondigd over te willen stappen op een JA-sticker. MailDB en KVGO roepen deze gemeenten, die een JA-sticker willen introduceren en de gemeentelijke Afvalstoffenverordening daarvoor wijzigen, contact op te nemen met MailDB.

27-09-21: Bob Marley in golfkarton

Wil je jouw favoriete artiest aan de muur aan hangen, maar is een poster niet wat je zoekt? Dan kom je uit bij  golfkarton! Neem bv. het silhouet van popicoon Bob Marley. De afbeelding is met de laser ingesneden in golfkarton en vervolgens is de toplaag met de hand afgepeld om het portret uit het golfkarton te voorschijn te laten komen.  De combinatie van het gladde vlakke karton met de schaduwrijke ribbels van het opengewerkte golfkarton zorgt voor een sublieme contrastwerking bij een bepaalde lichtval of kijkhoek. Bestellen kan via creativeuseoftechnology.com. Het kartonnen kunstwerk van Jimi Hendrix is ingelijst in een aluminium frame. Afmetingen: 50 x 70 cm.

 

21-09-21: Volkskrant: papier en karton zijn voorbeelden op het vlak van recycling

Wat gebeurt er met al ons gerecyclede afval? Karton, papier en verpakkingen van glas, plastic en metaal worden gescheiden ingezameld om ze te recyclen. Maar gebeurt dat ook echt? En kan het nog beter? Uit een artikel in de Volkskrant blijkt in ieder geval dat papier en karton de beste jongetjes uit de klas zijn. Ruim 90% van het op de markt gebrachte papier wordt niet alleen ingezameld maar ook hergebruikt. De circulaire economie begint met papier en karton! Zijn er verbeteringen mogelijk? Jazeker. Volgens PRN-directeur Hielke van den Brink neemt de vervuiling van het oudpapier toe. Dat is zorgelijk en kan beter. Mede daarom introduceert PRN op korte termijn een samen met Milieu Centraal ontwikkelde nieuwe Scheidingswijzer Papier en Karton. Lees het artikel van Loethe Olthuis in de Volkskrant.

20-09-21: wijnfles van papier. Duurzame verpakking?

Marqt heeft een papieren wijnfles in het assortiment. is het een duurzaam alternatief voor glas? Er zijn nogal wat vragen. Lees het artikel in Trouw. Voor PRN is duidelijk dat de plastic binnenverpakking voor de wijn zelf in ieder geval niet bij het oudpapier mag worden gegooid.

 

 

16-09-21: de paradox van de kartonnen doos: duurzame verpakking versus symbool van consumentisme

E-commerce blijft groeien en daarmee de vraag naar kartonnen dozen. Niet verwonderlijk. Karton is licht, fraai, goed te bedrukken, beschermd goed en is duurzaam. Het is bijna volledig gemaakt van gerecycled materiaal en ruim 90% van de op de markt gebrachte verpakkingen wordt gerecycled. Toch staat de kartonnen doos inmiddels ook symbool voor wat er mis is in de wereld: doorgeslagen consumentisme, voor gemakzucht en verspilling. Dat concludeert De Correspondent-journalist Emy Demkes. Lees het interessante artikel. 

 

In het artikel wordt onder meer filosoof Rob Wijnberg aangehaald: ‘Nu zou ik die kartonnen doos niet als zo’n grote bedreiging voor de mensheid zien; hij is wel exemplarisch voor hoe dingen die ooit zijn bedacht met de beste intenties zich in onze huidige tijd tegen ons keren. En dat ligt niet aan de kartonnen doos zelf, maar aan het systeem van ongebreidelde consumptie eromheen.’

13-09-21: Afvalconferentie 2021

Als we doorgaan met produceren en consumeren zoals we gewend zijn, blijven we net zoveel of zelfs meer afval creëren dan we nu al produceren.  Dat moet anders. Voor een echte circulaire samenleving is een stevige hervorming van de economie nodig. Hoe maken we met elkaar de omslag naar die totaal andere economie? Tijdens de Afvalconferentie 2021 op woensdag 6 oktober gaan experts daarover in gesprek. De organisatie van de conferentie is in handen van de Vereniging Afvalbedrijven en de NVRD. Aanmelden kan via afvalconferentie.nl.

Wellicht kunnen de afvalexperts zich alvast laten inspireren door de kringloop van papier en karton. Ruim 90% van het op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt in Nederland.

07-09-21: Duurzame dinsdag

De eerste dinsdag van september is Duurzame Dinsdag. Een bijzondere dag waarop duurzame ideeën en initiatieven een podium krijgen in politiek Den Haag. Het kabinet neemt op deze dag de Duurzame Dinsdag-koffer in ontvangst met honderden duurzame ideeën en initiatieven uit alle hoeken van onze samenleving. De meest duurzame, innoverende en onderscheidende ideeën en initiatieven maken kans op prijzen en de mogelijkheid om het idee of initiatief een extra impuls te geven. Kijk voor meer informatie op duurzamedinsdag.nl.

 

Voor papier en karton is elke dag van de week van elke maand duurzaam. Ruim 90% van het op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt. Kijk op deze website voor meer info over duurzaam papier en karton. Circulaire economie? Papier en karton!

31-08-21: Onderzoek: Consument onderschat recycling papier en karton

Wist je dat ruim 90% van de gebruikte kartonnen verpakkingen in Nederland wordt ingezameld en hergebruikt?  In 2020 werd Europa-breed 56 miljoen ton oudpapier ingezameld en gebruikt als grondstof voor nieuw papier. Het perceptie-onderzoek van Two Sides laat zien dat Europese burgers denken dat de recycling van papier en karton beduidend lager is. Dat biedt kansen aan de sector. Nog beter kan worden verteld dat circulair communiceren en verpakken begint bij papier en karton! Lees meer op de website van Two Sides. 

 

 

 

25-08-21: KIDV-verdiepingsbijeenkomst milieuclaims

Wanneer kan een bedrijf een milieuclaim op een verpakking gebruiken en wanneer wordt deze ten onrechte gesteld en kan dit misleidend zijn voor de consument? PRN komt geregeld claims tegen op het vlak van papierrecycling, die onjuist dan wel niet geheel juist zijn. Tijdens een speciaal webinar gaat het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) in op de wettelijke kaders voor milieuclaims. Dit gebeurt aan de hand van voorbeelden en praktijk cases. Datum 2 september. Tijdstip: 15:00 – 16:30. Inschrijven kan via kidv.nl. 

23-08-21: NVRD ziet stijging afvalaanbod door corona

In 2020 werd door de coronacrisis circa 5 procent meer afval aangeboden dan een jaar eerder. Vooral het hogere aanbod van grofvuil jaagt gemeenten op kosten. Het grotere afvalaanbod zorgde vooral in grote steden ook voor meer bijplaatsingen.
De afvalscheiding bleef stabiel, maar door het hogere aanbod werd meer restafval verbrand. Dat concludeert de Nederlandse Vereniging van Reinigingsdiensten (NVRD) op basis van de Benchmark Huishoudelijk Afval, met respons van 180 gemeenten. Ook bij ondergrondse containers werd beduidend meer afval aangeboden, vooral bij containers voor restafval en oudpapier. lees meer op Nederlanders blijven afval scheiden terwijl (rest)afval toeneemt (nvrd.nl).

19-08-21: PRN in het nieuws over dreigend papiertekort

Mede door alle online bestellingen (en daarmee kartonnen verpakkingen) dreigt een papiertekort: uitgeverijen stellen nieuwe boeken uit. Lees de reactie van o.m. de stichting Papier Recycling Nederland in de Volkskrant.

17-08-21 Tekort aan papier. Zo zit het.

De media gaven de afgelopen week veelvuldig aan dat er sprake is van een papiertekort. De transitie van grafisch papier naar kartonnen verpakkingen zou de oorzaak zijn. Er is echter meer aan de hand. Dirk Salens, ceo van Igepa Benelux legt het haarfijn uit in een interview op de Belgische Radio 1. Er zijn volgens hem drie redenen voor het tekort aan papier: er wordt meer karton geproduceerd voor onder andere postpakketjes en dat gaat ten koste van grafisch papier (fabrieken zijn omgezet naar kartonproductie), er wordt meer pulp gebruikt voor hygiënische producten en er is ook minder invoer van papier door de gestegen transportkosten, Luister het interview met Dirk Salens.

14-08-21 Ook drankenkartons EARTH Water mogen niet bij het oudpapier

EARTH Water is een zuiver en mineraalrijk water dat wordt gebotteld in kleinschalige waterbronnen. Het merk maakt zich sterk voor een duurzame en eerlijke wereld. De nettowinst die wordt gerealiseerd met de verkoop van EARTH Water wordt gebruikt voor de financiering van waterprojecten in gebieden waar dit hard nodig is. Door het drinken van EARTH Water help je mee om schoon drinkwater te creëren.

 

Inmiddels heeft EARTH Water ruim anderhalf miljoen euro gedoneerd aan diverse waterprojecten. Naast EARTH Water biedt Earth Concepts ook EARTH Coffee en EARTH Tea.  EARTH Water is recentelijk gestopt met de verkoop van water in plastic flesjes. Henk Witteveen en Patrick de Nekker, oprichters van Earth Concepts:  ‘Je kunt niet anderen de schuld geven van het veranderende klimaat of de plastic oceanen en zelf niets doen. We hebben allebei jonge kinderen en er is maar één earth. Plastic flesjes worden op school bijvoorbeeld ook minder geaccepteerd. Met deze stap hopen we andere ondernemers te inspireren.’

 

In de Levensmiddelenkrant stond recentelijk een artikel over EARTH Water. Daarin werd uitgebreid stilgestaan bij de ban op plastic flesjes. Het EARTH water wordt voortaan aangeboden in Tetra Pak kartonnen verpakkingen. Met het initiatief worden vijf miljoen plastic flesjes per jaar minder op de markt gezet. De pakken bestaan volgens Earth Water volledig uit hernieuwbare materialen. Dat is prachtig nieuws. Toch wil PRN een nuance aanbrengen. De claim dat de pakken 100% recyclebaar zijn behoeft een aanvulling: de waterverpakking is gemaakt van drankenkarton en moet daarom worden gerecycled via de PMD-stroom. De kartonnen pakken mogen dus NIET bij het oudpapier. Drankenkartons behoeven namelijk een separate bewerking.

 

12-08-21 Wasmiddel in papieren fles

Procter & Gamble heeft aangekondigd dat het wasmiddel Lenor in West-Europa als pilot in een papieren fles zal worden verpakt. De fles zal de eerste in zijn soort zijn, die op grote schaal wordt geproduceerd. De fles is voor een belangrijk deel gemaakt van duurzaam geproduceerd en FSC-gecertificeerd papier. Daarnaast beschikt de fles over een dunne plastic barrière die is gemaakt van post-consumer gerecycled PET. Toekomstige versies versies van de fles zullen volgens de fabrikant beschikken over een vochtbarrière die is geïntegreerd in de papieren voering. Dit om een ​​naadloze, 100% biobased fles te creëren, die volledig recyclebaar moet zijn in de papierstroom. Dat laatste is nu sowieso nog niet het geval. De fles mag dus niet bij het oudpapier. Sowieso kan de vraag worden gesteld of een gebruikte fles wasmiddel schoon en droog is. Als dat niet het geval is, maar hij ook om die reden niet bij het oudpapier. Of een mogelijk aangepast ontwerp met geïntegreerde vochtbarrière wel bij het oudpapier mag, dient, nog los van het ‘schoon en droog-criterium’, nader te worden onderzocht. Dat neemt niet weg dat de papieren fles een mooie ontwikkeling is in de keuze voor meer duurzame grondstoffen.

 

10-08-21 Biobased en 100% recyclebaar beschermings- en opvulmateriaal voor verpakkingen

Papira® heet de nieuwste innovatie van papierproducent Stora Enso. Het betreft een lichtgewicht, op houtvezels gebaseerd schuimmateriaal dat is bedoeld voor beschermings- en opvulmateriaal in verpakkingen. Het schuimmateriaal is biologisch afbreekbaar, heeft schokabsorberende eigenschappen en is 100% recyclebaar. Daarmee is het een goed alternatief voor op olie gebaseerde verpakkingstoepassingen als polyethyleenschuim (PE) en polystyreen (EPS). Met Papira® wil Stora Enso bewust bijdragen aan de circulaire economie. Lees meer op storaenso.com.

 

 

 

05-08-21 Duurzame vulling van verzenddozen

Duurzaam ondernemen en maatschappelijke betrokkenheid zijn belangrijk voor de Oostenrijkse webwinkel myProduct.at.  De onderwerpen maken integraal deel uit van alle bedrijfsactiviteiten. Het bedrijf verkoopt niet alleen producten die in harmonie met mens, dier en natuur zijn geproduceerd, ook op andere vlakken wordt flink doorgepakt. Voorbeelden:

 • 100% groene stroom op de hele site
 • een focus op duurzame producten en de winkel is gecertificeerd;
 • upcycling en behoud van hulpbronnen door een eigen afvalmateriaaluitwisseling voor myProduct-producenten.
  CO2-neutrale verzending voor alle Daily artikelen

 

Daarnaast heeft myproduct.at een nieuwe vulling ontwikkeld voor de verzenddozen. Logisch en simpel, maar wel duurzaam en klantvriendelijk. Meestal worden verzenddozen gevuld met kunststof en foam om de producten te beschermen, maar myproduct.at maakt haar vulling zelf van gebruikt karton! Mooie vorm van hergebruik en de vulling kan na ontvangst weer bij het oudpapier!

 

04-08-21 Empack wordt afvalvrij

De Empack is de grootste vakbeurs in de Benelux op het gebied van verpakkingstechnologie en vormt het unieke businessplatform voor producten, diensten en oplossingen uit de verpakkingswereld. Op 8 & 9 september 2021 zijn de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch het decor voor de 19e editie van Empack.

 

Empack Nederland wil zichzelf stapsgewijs transformeren naar een afvalvrije beurs. Over drie jaar moet Empack 2024 een beurs zijn zonder restafval waar alleen grondstoffen voor hergebruik overblijven. Hiervoor lanceert Empack Nederland het project ‘Empack Towards Zero Waste’.

 

Empack ziet zich als onlosmakelijk onderdeel van de verpakkingsindustrie en deze sector behoort speelt een belangrijke rol in de totstandbrenging van de circulaire economie. Empack wil een podium zijn en bieden om de bezoekers en standhouders  een krachtig signaal te geven en hen te laten zien hoe zij met afval kunnen omgaan en welke waarde zij er weer uit kunnen halen. Om dit te realiseren moeten de grondstoffen gescheiden worden gehouden. Dat gaat Empack faciliteren en werkt hiervoor samen met Renewi. Op de beurs wordt getoond hoe afval kan worden gescheiden en welke vragen daarbij spelen. Het uiteindelijke doel is om zo min mogelijk grondstoffen te verspillen. Goed initiatief. PRN pleit voor scheiding aan de bron en een schone, droge afvalstroom. Dat is een zaak van de hele keten, van producent tot consument.

01-08-21 Kristalsuiker in recyclebaar papier van suikerbieten

Van Gilse kristalsuiker is vanaf deze zomer verpakt in papier dat is gemaakt met suikerbietenpulp. De kilopakken zijn te koop in de supermarkt. Suikerbietenpapier is een  innovatie van Cosun Beet Company en papierproducent Crown Van Gelder. De verpakkingen leveren een CO2-reductie op van 16% t.o.v. reguliere verpakkingen en kunnen na gebruik gewoon bij het oudpapier. Daarmee draagt het papier bij aan de doelen van een circulaire economie waarin afval niet bestaat.

 

De pulp is een reststroom van Cosun’s productieproces, maar vormt een waardevolle grondstof voor de productie van papier. De pulp werd voorheen verwerkt tot veevoer of biogas. Door het gebruik voor papier (dat niet geheel uit vezels van suikerbieten bestaat – circa 20%) krijgt de suikerbietenpulp een hoogwaardige toepassing.

 

28-07-21 Wist jij dat 86% van ons nieuwe papier bestaat uit oudpapier?

Nederland behoort wereldwijd tot de  koplopers papierrecycling. Het gemiddelde Europese percentage voor niet-verpakkingen en verpakkingen bedroeg 72% (2019). Voor niet-verpakkingen geldt in Nederland een percentage van 89% (2019). Voor verpakkingen zelfs 91% (2019). Belangrijke oorzaken van de geweldige cijfers daarvan zijn ketensamenwerking en de enorme markt voor oudpapier. Producenten en importeurs die papieren en kartonnen producten op de markt zetten, zijn verantwoordelijk voor het  afvalbeheer daarvan. Gemeenten en bedrijfsleven werken samen om jaarlijks minimaal 75% van de op de markt gebrachte niet-verpakkingen van papier en karton te recyclen. Zij doen dit vanwege een gedeelde verantwoordelijkheid voor goed afvalbeheer. In het Papiervezelconvenant zijn hierover afspraken gemaakt. Minstens zo belangrijk: oudpapier is de belangrijkste grondstof voor nieuwe papieren en kartonnen producten. 86% van het nieuw in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier. De industrie kan niet zonder oudpapier. Oudpapier inzamelen en hergebruiken is goed voor de economie en het milieu. Papier en karton zijn dé materialen voor een circulaire economie!

27-07-21: Upcycling: prachtige beelden van karton

Nu we steeds meer online winkelen en ook nog eens duurzamer worden, is karton uitgegroeid tot een van de meest gebruikte verpakkingsmaterialen. Wat doe je na gebruik met het karton? Recyclen? Hergebruik? Upcycling? Dat kan, bijvoorbeeld als basis voor kartonkunst. De Amerikaanse kunstenaar Warren King maakt prachtige beelden van golfkarton. Heel inspirerend. Producten uitgepakt? Aan de slag! Kijk voor meer werk van King op wrnking.com.

 

21-07-21: CityGard-Containertuintjes voor een aantrekkelijke stad

Al eerder schreef PRN over het probleem van dumpen van afval bij afvalbakken. Ook bij de oudpapierbakken wordt geregeld (met name) gebruikt karton buiten de bak geplaatst. Blijkbaar is het te veel moeite het karton klein te maken zodat het in de container kan. Voor de hand liggende oplossingen, zoals bordjes, boetes en beperkingen hebben niet altijd het gewenste effect. Om een positieve gedragsverandering te bewerkstelligen is daarom het containertuintje met echte planten ontwikkeld: de citygard. Door de planten rondom de afvalbak gooien burgers hun troep er niet neer. Maak de stad groener, meer betrokken en leefbaar! Transformeer dumpplekken in waardevolle openbare ruimte en zorg voor:

 • minder bijplaatsing van afval;
 • hogere buurtparticipatie;
 • vergroening van de stad.

Kijk voor meer informatie op de website van CityGard.

 

20-07-21: KiDV lanceert Sustainable Packaging Compass

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) lanceert het Sustainable Packaging Compass. Met het Compass kunnen bedrijven de duurzaamheid van een verpakking bepalen aan de hand van drie pijlers: recyclebaarheid, circulariteit en milieu-impact. Bovendien is het mogelijk om de huidige product-verpakkingscombinatie te vergelijken met andere alternatieven. Het Compass helpt bedrijven om hun koers te bepalen richting een circulaire economie.

 

Met het Sustainable Packaging Compass wil het KiDV bedrijven helpen om te bepalen welk facet van duurzaamheid het beste kan worden aangepakt. De tool is relatief eenvoudig te gebruiken. Het duurt slechts twintig minuten om een geheel scenario te doorlopen en de resultaten te verkrijgen. Lees meer op kidv.nl.

 

16-07-21 De papierfabriek als grondstoffenrotonde

WEPA Group is één van de toonaangevende Europese fabrikanten van hygiënepapier. Het bedrijf zet vol in op de transitie naar een circulaire economie. Papieren afvalstromen worden gebruikt als grondstof voor nieuwe, duurzame producten. Lees het interview in de nieuwste FNOI INFO met Andreas von Ameln, Plant Manager van de WEPA-fabriek in Swalmen. ‘Denken en werken in kringlopen; daar ligt de oplossing voor de toekomst. Voor ons is de papierfabriek een grondstoffenrotonde.’

 

De producten van WEPA zijn gemaakt van 100% oudpapier. Het is van groot belang dat de vervuiling in het oudpapier laag is. Kunststoffen, vulstoffen en coatings kunnen het productieproces frustreren en genereren afvalstromen. Ook het formaat van het aangeleverde oudpapier is van belang. PRN benadrukt het belang van oudpapier voor de productie van nieuw papier.

14-07-21 FHG: Ketenbeleid en erkenning hoogwaardige recyclingstromen als secundaire grondstof

Het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP3) zal worden opgevolgd door een Circulair Materialenplan (CMP1). Zo kondigde Staatssecretaris Van Veldhoven aan in een Kamerbrief eind januari jl. Het LAP beperkt zich tot de achterkant van de keten. Het CMP1 moet sturing geven in de gehele keten om de Circulaire Economie te realiseren. Tot 10 juli kon input worden gegeven hoe het CMP1 vorm moet krijgen. Het ministerie denkt hierbij met name aan sturing op preventie en levensduurverlenging.

De Federatie Herwinning Grondstoffen vraagt de overheid in het Circulair Materialenplan in te zetten op ketenbeleid en erkenning van hoogwaardige recyclingstromen als ‘secundaire grondstof.

 

Naar de mening van de FHG moet CMP1 invulling geven aan het ‘all actors’ principe. Daar hoort de afvalfase bij, maar veelal in combinatie met maatregelen en beleid voor de gehele keten. Aanvullend op wat in het huidige LAP3 staat moet daarom beleid worden ontwikkeld dat toeziet op de volgende aspecten:

 

 • Circulair productontwerp (design voor reuse, recycling & safety)
 • Productie met toepassing van secundaire grondstoffen
 • Bronscheiding recyclingstromen/inzamelstructuur gericht op kwaliteit van de ingezamelde secundaire grondstoffen
 • Erkenning van hoogwaardige recyclingstromen als secundaire grondstof door deze te ontdoen van lasten en restricties als gevolg van het afvalbegrip en toepasselijke afvalstoffenregelgeving

 

Op fhg-recycling.nl is de complete reactie van de FHG te vinden. PRN roept al jaren op tot een ketenaanpak, scheiding aan de bron en Design for Recycling. Alleen zo kunnen we de kringloop van papier sluiten.

 

13-07-21 Verbetering inzameling papier en karton door nieuwe en extra containers

De gemeente Amstelveen ziet mogelijkheden om de inzameling van papier en karton te verbeteren. De gemeenteraad stelt geld beschikbaar voor aanpassingen aan de ondergrondse papiercontainers om verstoppingen te verminderen. Binnenkort sluit de gemeente een nieuw contract met een andere inzamelaar van papier en karton om de dienstverlening te kunnen verhogen.

 

Probleem is de hoeveelheid karton, die door online winkelen sterk is toegenomen. Dat zorgt voor problemen. Papierbakken zijn overvol. In 2020 testte de gemeente, naast een aparte kartonklep, het effect van een gladde metalen inworpbuis in een ondergrondse papier/kartoncontainer om vastzittend papier en karton te verminderen. De resultaten van de buis zijn goed. De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld om na voorbereidingen in alle containers volgend jaar zo’n buis aan te brengen. Ook vergroot de gemeente dan enkele ondergrondse containers waardoor er meer capaciteit is. Daarnaast plaatst de gemeente extra ondergrondse papiercontainers op plekken waar veel papier en karton wordt aangeboden. Bij tweederde van de papiercontainers is een pictogram op de grond gespoten om inwoners te helpen bij het goed aanbieden van dozen. Lees meer op amstelveensnieuwsblad.nl. 

07-07-21 Zero waste: duurzame kunst van karton

Kunstenares Inge Prins van Wijngaarden uit Baarn staat voor een bewuste omgang met de aarde. Zij werkt uitsluitend met milieuvriendelijke en/of gerecyclede materialen. Niet voor niets speelt golfkarton een belangrijke rol in haar kunst. De duurzame eigenschappen van het materiaal zijn bekend: hernieuwbare bron, 100% recyclebaar, volledig gemaakt van oudpapier en herbruikbaar, bijvoorbeeld voor kunst. Voor Inge is golfkarton meer dan een duurzaam materiaal. De golf- en dubbellaagsstructuur van golfkarton vormen een artistiek uitgangspunt, voor zowel abstract als figuratief werk. De recente zero waste-serie is het resultaat van geavanceerd onderzoek naar het werken met golfkarton. Met deze serie laat Inge de kleur en puurheid van het materiaal zien. Wil je het werk bekijken. De komende periode (15 juli – 1 augustus) exposeert Inge bij Bos Fine Art te Den Haag.

 

06-07-21 Online-shopper wil duurzame verpakking

Een recente studie van Kantar Public laat zien dat 64% van de online-shoppers waarde hecht aan verzendverpakkingen die zijn gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. Zoals papier en karton dus! De primaire bron van papier is de houtvezel, maar 86% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat inmiddels uit oudpapier. De houtvezels kan circa zeven maal worden hergebruikt voor de productie van papier en karton. Lees meer over de resultaten van het onderzoek op wellpappen-industrie.de.

30-06-21 Cepi: Kwaliteit van oudpapier is de basis voor circulariteit

Materialen uit hernieuwbare bronnen die ook efficiënt gerecycled kunnen worden, moeten de bouwstenen vormen van een nieuwe circulaire economie. Een verplicht aandeel recyclaat voor papier werkt echter contraproductief volgens Cepi, de Europese vereniging van de papierindustrie. Cepi reageert daarmee op het Sustainable Products Initiative (SPI) van de Europese Commissie.

 

De papierindustrie recyclet goed, maar heeft ook nieuwe vezels nodig. Een verplicht aandeel recyclaat voor papier zou onnodige moeilijkheden opleveren. Ingezameld materiaal zou daardoor ‘kunstmatig’ naar bepaalde gebieden of producten wordt gedirigeerd, wat tot een tekort voor andere producten en regio’s zal leiden. Een verplicht aandeel gerecycled content zal de huidige recyclingsystemen alleen maar hinderen, volgens Cepi. Europa moet namelijk gerecyclede vezels gaan importeren transportkosten en emissies tot gevolg. Cepi ziet meer heil in investeringen in gescheiden inzameling en het ondersteunen van de industrie bij het beheren van onvermijdbare recycling-residuen. Immers, kwaliteit van oudpapier is de basis voor circulariteit. Lees de complete reactie van Cepi op cepi.org.

28-06-21 Weet jij hoeveel papier en karton wordt gerecycled in Nederland?

Papier en karton hebben een hernieuwbare, natuurlijke bron en worden circa zeven keer gerecycled. 89% van het op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt. Oudpapier is de belangrijkste grondstof voor nieuwe papieren en kartonnen producten. In kton gaat het om de volgende hoeveelheden:

 

 • Niet-verpakkingen: 967 kton (2019)
 • Verpakkingen: 1218 kton (2019)

 

Papier en karton zijn dé materialen voor een circulaire economie!

23-06-21 Paper Art: Upcycling oudpapier

CODA-Apeldoorn organiseert om het jaar de kunstexpositie Paper Art. De expositie toont papierkunst variërend van kleine kunstwerken, objecten en sieraden tot levensgrote installaties en laat zien hoeveel verschillende perspectieven en dimensies er zijn in papierkunst. Maar ook hoe veelzijdig en duurzaam het materiaal papier is!

 

Interessant is het werk van Oksana Bergen. De kunstenares is gefascineerd door de eindeloze mogelijkheden van (gebruikt) papier. Haar serie Alive verbeeldt het gevecht van iemand die zich probeert te ontworstelen aan de druk van sociale verplichtingen. De twee cirkels tonen een reliëfstructuur van gerecyclede papieren elementen die samen een tweedimensionale schijf vormen. Deze structuur is opgebouwd uit strak opgerolde papierrollen die op hun beurt weer zijn verlijmd. Tijdens het lange droogproces ‘worstelen’ de rollen om uit hun gewrongen positie te komen. De papieren elementen lijken te willen ontsnappen uit een ingewikkelde situatie om zo weer ‘tot leven’ te komen. Met haar kunstwerken geeft Bergen oudpapier een tweede leven: Upcycling of Re-use.  Kijk voor meer informatie op coda-apeldoorn.nl 

22-06-21 Klein Lankhorst voorzitter Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland

Hester Klein Lankhorst is de nieuwe voorzitter van de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN). Klein Lankhorst is sinds 1 januari 2021 ook algemeen directeur Afvalfonds Verpakkingen.

21-06-21 Grondstoffentransitie? Papier en karton!

Verduurzaming lijkt nu vooral een kwestie van schone energie. De grondstoffentransitie is echter net zo belangrijk. Lees het artikel in NRC. Op prn.nl vind je informatie over de recycling van papier en karton. De materialen kunnen dienen als voorbeelden voor een circulaire economie: biobased en 89% recycling. En 86% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier. Zo doen we dat!

16-06-21 Actie tegen vervuiling oudpapier: speciale kliko’s voor lege pizzadozen.

Van oudpapier tot verpakkingsplastic en gft. Gescheiden ingezamelde ‘grondstoffen’ raken steeds meer vervuild, en dat is funest voor recycling. Actie is geboden. Nieuwe publiekscampagnes en scheidingswijzers zijn gelanceerd. PRN waarschuwt al langer voor de toenemende vervuiling van het oudpapier.

 

In Wijk bij Duurstede is een nieuw initiatief geïntroduceerd: de pizzadooskliko. ‘Maar weinig mensen lijken weten dat ze daar niet in thuis horen’, zegt directeur Herman van der Meij van papierrecycler SPK, het bedrijf dat het ingezamelde oudpapier en karton van ruim 25 gemeenten in Noord-Holland verwerkt. ‘De vettige pizzadozen verstoren het opschoonproces en moeten zonder meer worden verwijderd en afgevoerd naar de afvaloven. Papierrecyclers kampen met nog meer vervuiling, zoals piepschuim en folies, kartonnen verpakkingen met weer andere voedselresten, hout, metaal en soms een volledig met restafval gevulde grijze zak.’ Pizzadozen vormen een groot probleem volgens Van der Meij. Daarom kent het centrum van Wijk bij Duurstede sinds kort tien speciale kliko’s voor lege pizzadozen. Een interessant initiatief dat het bewustzijn van de burger ongetwijfeld vergroot. Lees meer op gemeente.nu.

 

15-06-21 PRN-systeem: ketensamenwerking sleutel tot succes

Producenten en importeurs die papieren en kartonnen producten op de markt zetten, zijn verantwoordelijk voor het afvalbeheer daarvan. Gemeenten en bedrijfsleven werken samen om jaarlijks minimaal 75% van de op de markt gebrachte niet-verpakkingen van papier en karton te recyclen. Zij doen dit vanwege een gedeelde verantwoordelijkheid voor goed afvalbeheer. In het Papiervezelconvenant zijn hierover afspraken gemaakt. Het PRN-systeem werkt goed. Door de samenwerking bespaart het bedrijfsleven veel kosten en worden indrukwekkende recyclingresultaten behaald. 89% van het op de markt gebrachte papier wordt ingezameld en hergebruikt.

 

Wil je meer weten over de kringloop van papier en karton? Over het PRN-systeem van inzameling, recycling en monitoring en financiering daarvan? Bestel de PRN-brochure via helpdesk@prn.nl of download de PRN-brochure. Of kijk natuurlijk verder op deze website.

09-06-21 Nederland kampioen papierrecycling

De EK-gekte is losgebarsten. Maar wie is kampioen papierrecycling van Europa? Nederland wordt steevast gerekend tot de koplopers. Klopt dat? Jazeker! Het gemiddelde Europese percentage voor niet-verpakkingen en verpakkingen bedroeg 72% (2019). Hoe hoog was het Nederlandse recyclingpercentage in dat jaar? Voor niet-verpakkingen geldt een percentage van 89% (2019). Voor verpakkingen 91% (2019). Cijfers om trots op te zijn. Nederland mag zich met recht een koploper noemen op het gebied van papierrecycling!

 

Op afvalfondsverpakking.nl zijn de laatste cijfers te vinden over de recycling van verpakkingen van papier en karton. Bekijk voor meer informatie over de Europese recyclingcijfers het MONITORING REPORT 2019 – European Declaration on Paper Recycling 2016-2020. 

07-06-21 KVK-KIDV Business Challenge Innovatief Verpakken

Tien vooraanstaande bedrijven zoeken verpakkingsoplossingen in de KVK-KIDV Business Challenge Innovatief Verpakken. De vraagstukken zijn divers: ze gaan over een stevige papieren wikkel voor chocola tot een duurzame verpakking voor een bos bloemen. Diverse bedrijven doen mee aan de challenge. De Kamer van Koophandel (KVK) en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) roepen start-ups en andere innovatieve bedrijven op om hun oplossingen aan te bieden.

 

Een voorbeeld van een challenge uit de papier- en kartonsector is het bedrijf Dakla Pack, dat een efficiënt en transparant venster wil toevoegen aan een 100% recyclebare papieren verpakking voor gedroogde voeding. PRN is benieuwd naar de uitkomst! ‘De diversiteit van de challenges laat zien dat duurzaam en innovatief verpakken niet alleen gaat over minder verpakkingen’, zegt Chris Bruijnes, directeur van het KIDV. “We willen verpakken zonder schade aan mens en milieu, maar zover zijn we nog niet. Deze samenwerking brengt ons weer een stap verder in die richting.’ De challenges worden uitgezet in Nederland en in het buitenland. Start-ups en andere bedrijven kunnen hun oplossingen voor bovenstaande challenges aanbieden. Lees meer op kvk.nl.https://www.kvk.nl/businesschallenge/

 

04-06-21 World Environment Day

Sinds 1974 wordt op 5 juni Wereldmilieudag gevierd. Regeringen, bedrijven en burgers worden betrokken in een poging om dringende milieuproblemen aan te pakken. Alleen met gezonde ecosystemen kunnen we de bestaansmiddelen van de mens verbeteren, de klimaatverandering tegengaan en de ineenstorting van de biodiversiteit een halt toeroepen.

 

Recycling van papier scheelt niet alleen veel uitstoot en watergebruik bij de productie van nieuw papier, het vermindert het beroep op nieuw bos. Mede door de papier- en kartonindustrie is het Europese bos aanzienlijk gegroeid in de afgelopen decennia. Recycling heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld. Kijk voor meer informatie over de World Environment Day op www.worldenvironmentday.global.

 

 

02-06-21 Lamp van karton maken

Het aantal pakketjes dat via websites en postbezorgers binnenkomt is enorm. En daarmee ook de hoeveelheid kartonnen verpakkingen. Die kunnen prima bij het oudpapier, maar je kunt er ook creatief mee omgaan. Heb je een lampenkap over, maar geen poot… maak zelf een staander van karton!

 

31-05-21 Week zonder afval van start

Vandaag is de Week zonder afval van start gegaan. Lees meer op www.milieucentraal.nl of in het onderstaande artikel.

31-05-21 Upcycling oudpapier

Een fraai staaltje upcycling van oudpapier: een lamp gemaakt van bladzijden uit gebruikte boeken. Re-use in plaats van recycling.

 

28-05-21 Sticker om burger karton in de oudpapierbak te laten doen

Kent u dat? Brengt iemand keurig een stapel karton naar de papiercontainer, om die er vervolgens naast te zetten. Helaas, het komt voor. In Amsterdam veelvuldig. Terwijl het een dikke boete kan schelen als je even de moeite neemt om het karton klein te maken en dan IN de papiercontainer te doen. De gemeente Amsterdam wil dat op veel plekken duidelijk gaan maken met stickers en straattekeningen.

 

Brengt je karton naar de papiercontainer? Doe het er dan ook meteen in. Dat is een kleine moeite met veel voordelen: het helpt de buurt netjes te houden, is goed voor de recycling, zorgt toch weer voor wat lichaamsbeweging, én voorkomt dus een boete. Lees meer op amsterdam.nl.

 

27-05-21 Circulaire maaltijdverpakking? Wel schoon en droog bij het oudpapier.

De vraag naar plasticvrije maaltijdbakken die optimaal recyclebaar zijn groeit. Fonkels Innovatieve verpakkingen lanceert de GO!mealbox: een reeks kartonnen verpakkingen voor het bezorgen van maaltijden. De GO!mealbox bestaat uit gerecycled, FSC-gecertificeerd karton met vetvrij papier aan de binnenzijde. Dit zorgt niet alleen voor veel toepassingsmogelijkheden, maar volgens het bedrijf ook voor een optimale recycling. Dat is mooi nieuws. PRN plaatst wel een ‘maar’ bij de claims. De verpakking zelf is wellicht goed recyclebaar, wanneer deze bij het oudpapier belandt met etensresten wordt de kwaliteit van het overige oudpapier in de papierbak aangetast. Dat leidt tot verlies van grondstoffen en is weer niet circulair. Gebruikt papier en karton is grondstof voor nieuw papier, maar dient schoon en droog bij het oudpapier te belanden. Daar moet de eindgebruiker zich bewust van zijn.

 

26-05-21 Dag van de Duurzame verpakking

Vier studenten van de HAS Hogeschool organiseren in samenwerking met de Gemeente Oss  de Dag van de Duurzame verpakking.

 

Op 7 juni a.s. vindt de tweede landelijke Dag van de Duurzame Verpakking plaats. Het event wordt live uitgezonden vanuit het cultuurlokaal van de Groene Engel in Oss. Het kennisevent is onderdeel van het Innovatieprogramma Circulaire Verpakkingen Oss. Hierin werken HAS Hogeschool, Gemeente Oss en Osse verpakkingsbedrijven drie jaar lang nauw samen aan het verduurzamen van verpakkingen.
Gedurende het event komen de volgende onderwerpen aan bod: consumentengedrag, de toekomst van de verpakkingsindustrie, een mega-brainstorm, circulariteit en het Innovatieprogramma Circulaire Verpakkingen Oss.

 

Meer weten en aanmelden? Kijk op dagvandeduurzameverpakking.nl

20-05-21 Week zonder afval

Van maandag 31 mei t/m zondag 6 juni 2021 gaan we met z’n allen de uitdaging aan om zo min mogelijk afval weg te gooien. Doe jij ook mee? Houd milieucentraal.nl in de gaten voor leuke acties om jouw week zonder afval makkelijker te maken. En gebruikt papier en karton bij het oudpapier brengen is natuurlijk geen afval. Wij maken er namelijk nieuw papier en karton van. Oudpapier is grondstof! Nota Bene. Op onze website vind je voorbeelden van re-use: voordat je het oudpapier wegbrengt kun je er ook nog andere dingen mee doen. Kunst maken bijvoorbeeld.

18-05-21: Kunst maken met e-commerce verpakkingen: Re-use

Vrijwel dagelijks worden online aangeschafte producten thuis bezorgd. Vaak zijn deze verpakt in golfkarton. Dat mag na gebruik bij het oudpapier om te dienen als grondstof voor nieuw papier en karton. Maar, het materiaal kan ook eerst worden gebruikt als basis voor een andere toepassing: kunst. Kunstenares Reem Al-twaim gebruikt de unieke eigenschappen van golfkarton voor inspiratievolle, grappige kunstwerken. Niet tevreden en/of er op uitgekeken, dan kunnen de werken alsnog bij het oudpapier!

 

17-05-21 Ook Afvalfonds Verpakking voor focus op recycling

In Nederland wordt nog steeds recyclebaar afval verbrand omdat het bij het restafval zit. Hiermee gaan herbruikbare grondstoffen verloren. In Nederland wordt 81% van de verpakkingen gerecycled. Vooral verpakkingen van papier, glas en metaal kennen hoge recyclepercentages. Zoals bekend wordt 89% van het in Nederland op de markt gebrachte papier en karton ingezameld en hergebruikt.

 

Gemeenten zetten op basis van het VANG-beleid in op vermindering van restafval. Dat lukt in veel gevallen, maar leidt ook tot een verslechtering van de kwaliteit van het aangeboden materiaal. In sommige gevallen is de materiaalstroom zodanig vervuild met restafval, dat hij niet meer te recyclen is en moet worden verbrand. Het rapport Verkenning naar het voorkomen van verbranding van recyclebare materialen in 2030 van Royal HaskoningDHV (dat in opdracht van het ministerie van I&W is geschreven) bevestigt dit. Royal HaskoningDHV en I&W roepen daarom op om de huidige VANG-doelstelling aan te passen naar een recycledoelstelling. Het Afvalfonds Verpakkingen vindt dit een interessante gedachte en wil ook focussen op recycling in plaats van verbranding.

 

PRN staat voor recycling van oudpapier. Voor de transitie naar een circulaire economie is recycling noodzakelijk. Maar alleen inzetten op hergebruik is niet voldoende. Voor een goed werkende kringloop van papier is Design for Recycling nodig, mogelijk ook een beloning van (her)gebruik van recyclaat. En natuurlijk een verhoging van de kwaliteit van gescheiden grondstoffenstromen. PRN pleit daarom al jaren voor scheiding aan de bron en een schone, droge stroom oudpapier. De kringloop van papier sluiten kunnen we niet alleen sluiten. Circulariteit is een ketenaangelegenheid en iedere schakel in de keten speelt een rol. Samen worden we circulair!

12-05-21 Burger King verduurzaamt verpakkingen

Fastfoodketen Burger King gaat zijn ecologische voetafdruk verkleinen. Met een nieuw pilot zet het bedrijf in op groene verpakkingen voor zijn meest gebruikte artikelen. ‘Deze nieuwe pilot biedt een enorme kans voor ons om een verschil te maken’, zegt Matthew Banton, hoofd van innovatie en duurzaamheid van Burger King. ‘We zijn optimistisch over onze vooruitgang en vastbesloten om afval te verminderen om ons steentje bij te dragen aan een duurzamere toekomst.’ Hoe Burger King gevolg gaat geven aan de ambities? Onder meer met papier en vouwkarton. Niet alle verpakkingsdelen zijn vervangbaar door papier en karton, maar veel wel. Lees het persbericht. Wat PRN betreft een goed initiatief, met de volgende kanttekening: voor recycling van gebruikte verpakkingen is meer nodig: alleen schoon en droog oudpapier mag in de papierbak.

 

10-05-21 9 op de 10 e-commerce verpakkingen van karton

Een recente Duitse studie toont aan dat negen op de tien e-commerce-verpakkingen zijn gemaakt van golfkarton. De duurzame eigenschappen worden blijkbaar gewaardeerd. Na gebruik maken we er weer nieuwe verpakkingen van! 89% van het in Nederland op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt. Lees de studie op wellpappen-industrie.de.

 

06-05-21 Verkenning naar het voorkomen van verbranding van recyclebare materialen in 2030

In Nederland wordt nog steeds recyclebaar afval verbrand, omdat het bij het restafval zit. Hiermee gaan herbruikbare grondstoffen verloren. In Nederland kennen verpakkingen van papier, glas en metaal hoge recyclepercentages.

 

Het ministerie van I&W is van mening dat ingezet moet worden op het terugdringen van verbranding van herbruikbare grondstoffen. Daarbij speelt niet alleen meer afvalscheiding en de verbetering van sortering en recycling een rol. Ook het beter recyclebaar maken van verpakkingen en de toepassing van recyclaat is belangrijk.

 

Gemeenten zetten in op een vermindering van restafval. Op basis van het VANG-beleid wordt gestreefd naar maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar. De manier waarop veel gemeenten hun afvalinzameling organiseren leidt weliswaar geregeld tot een vermindering van restafval, maar ook tot een verslechtering van de kwaliteit van het aangeboden materiaal. Vaak is dit zodanig vervuild met restafval, dat het niet meer te recyclen is en dus verbrand moet worden. Het rapport Verkenning naar het voorkomen van verbranding van recyclebare materialen in 2030 van Royal HaskoningDHV (opgesteld in opdracht van het ministerie van I&W) bevestigt dit. Hester Klein Lankhorst, directeur van het Afvalfonds Verpakkingen, reageert: ‘Gemeenten en het Afvalfonds willen hetzelfde, namelijk zoveel mogelijk verpakkingen recyclen. Wij vinden de aanbeveling in het rapport van Royal HaskoningDHV om de huidige VANG-doelstelling aan te passen naar een recycledoelstelling dan ook een interessante gedachte, waarover wij graag met de gemeenten over in gesprek gaan’.

 

PRN pleit al jaren voor een schone, droge en aan de bron gescheiden stroom oudpapier en zet zich in voor Design for Recycling om met te keten te komen tot beter recyclebare verpakkingen. De Nederlandse papierrecycling kan als voorbeeld dienen voor een circulaire economie. 89% van het op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld én hergebruikt. Daarbij bestaat 86% van het in Nederland gemaakte papier en karton uit oudpapier.

04-05-21 NVRD roept nieuw kabinet op regie te nemen voor ketenaanpak

De Koninklijke Vereniging van Reinigingsdiensten (NVRD) roept namens publieke (overheids)organisaties het nieuwe kabinet op de regie te pakken voor een ketenaanpak bij de transitie naar een circulaire economie. Als het gaat over het inzamelen van de verschillende grondstofcomponenten uit het huishoudelijk afval weten deze organisaties als geen ander wat wel en niet effectief is van landelijk tot op wijkniveau. De NVRD stipt zeven aandachtspunten aan:

 1. ontwerp circulaire minimumstandaarden voor producten en verpakkingen die nieuw op de markt komen. Een circulaire economie begint ermee dat nieuwe producten minimaal volledig te recyclen zijn, anders is het dweilen met de kraan open. Hiervoor zijn Europese minimum-standaarden nodig;
 2. zorg voor minder grondstoffengebruik bij ontwerp, productie & distributie van producten en verpakkingen;
 3. stimuleer reparatie en hergebruik;
 4. zet naast meer grondstoffen scheiden ook in op de kwaliteit van gescheiden grondstoffenstromen. Dit kan door in alle stappen van de grondstofketens (van ontwerp tot recycling) de zuiverheid en zo hoogwaardig mogelijke recyclebaarheid als randvoorwaarden mee te nemen;
 5. voorkom het verbranden van recyclebare stromen;
 6. beloon het gebruik van hergebruikt materiaal en recyclaat;
 7. wet- en regelgeving dient waar mogelijk recyclaat in verpakkingsmateriaal en producten ook actiever en beter te stimuleren en faciliteren;
  recyclingcijfers moeten eenduidig, verifieerbaar en vergelijkbaar zijn zodat de juiste informatie gerapporteerd en gecommuniceerd wordt.

Lees meer op nvrd.nl. PRN vertelt uiteraard graag meer over het Nederlandse recyclingsysteem waarbinnen gemeenten en bedrijven samenwerken en tot prachtige recyclingresultaten komen.

03-05-21 Oud-PRN-bestuurslid Jacob Cats overleden

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van Jacob Cats op dinsdag 27 april 2021.

 

Cats maakte 19 jaar deel uit van het bestuur van de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI), waarvan één jaar als vicevoorzitter en negen jaar als voorzitter. Hij was tevens Lid van Verdienste van de FNOI. Van 1 januari 2008 tot 25 november 2015 was Cats actief als bestuurslid van PRN. Hij heeft een grote rol gespeeld bij de professionalisering van de papierrecycling in Nederland. Kwaliteit van inzameling en hoogwaardige bronscheiding waren belangrijke speerpunten voor hem.

Cats is slechts 67 jaar oud geworden. Met hem gaat een markante persoonlijkheid heen. Het bestuur van PRN wenst zijn echtgenote Froukje, hun dochters en zoon, veel sterkte en kracht toe.

FNOI, feest Nieuwe Kerk, Den Haag, 2 6 2012

28-04-21 laptop-standaard van karton

KarTent maakt tenten van golfkarton, die onder meer worden gebruikt op festivals. Na gebruik worden zij gerecycled. Door COVID-19 werden de meeste festivals geannuleerd. Een zware tegenvaller, want veel tenten waren al gemaakt; lagen klaar voor levering aan de festivals. Kartent speelt creatief en flexibel in op de nieuwe situatie. Het bedrijf biedt producten aan, die aansluiten bij het thuiswerken en de anderhalvemetersamenleving. Daarvoor wordt bestaand materiaal gebruikt. De tenten werden bijvoorbeeld versneden tot scheidingswand voor de kantoortuin. Daarnaast werden handige producten ontworpen zoals deze standaard voor laptops. De producten zijn zo succesvol dat Kartent inmiddels ook nieuw karton gebruikt voor de productie. Op kartent.com vind je alle grappige, mooie en handige kartent-producten van karton, die na hun levensfase bij het oudpapier mogen.

 

 

 

26-04-21 Waarom oudpapier schoon en droog moet zijn

Door aanwezigheid van vervuilende elementen in het oudpapier vermindert de mogelijkheid om daar nieuw papier van te maken. PRN maakt onderscheid een aantal soorten vervuiling in de oudpapierstroom:

 • vocht
 • productvreemde vervuiling
 • producteigen vervuiling
 • inkt en natsterktemiddelen

Hoe minder vervuiling, hoe beter recyclebaar. Samen sluiten we de kringloop van papier en karton.

Lees meer… 

21-04-21 Groener communiceren met duurzame DM

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in ons leven. Dat geldt ook voor communicatie. Bedrijven houden rekening met de footprint van hun media. Daarbij staat het doel van adverteren en/of communiceren voorop. Je wilt mensen bereiken en informeren en ze aanzetten tot handelen. Maar hoe vind je een balans tussen effect en duurzaamheid? Een doelgroep op een groene manier bereiken, wordt al snel in verband gebracht met e-mail of WhatsApp en niet meteen met direct mail (DM). In de perceptie van velen is DM via de brievenbus niet echt duurzaam. Is dat terecht? PostNL heeft deze week een  magazine gepubliceerd waarin de groene kant van post wordt belicht. Van inspirerende verhalen van ondernemers en experts tot slimme oplossingen waarmee je direct aan de slag kunt.

 

In het magazine ook een interview met PRN-directeur Hielke van den Brink. In het interview geeft Van den Brink tips ter verduurzaming van printmedia. Van den Brink: ‘‘Nadenken over duurzaam papiergebruik
hoort bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ook digitale media hebben een behoorlijke footprint met alle datadragers en
servers die dag en nacht stroom gebruiken. Terwijl brochures
en folders al jaren op 100% gerecycled papier worden gedrukt. Maar je moet natuurlijk vooral kijken welke manier het meest doeltreffend is voor je doelgroep.’ Bekijk/downlaod het PostNL-magazine.

20-04-21 Tips voor verbetering recyclability van een verpakking of product

Het uitgangspunt van de Nederlandse papier- en kartonindustrie is dat al het papier en karton recyclebaar is, mits het correct wordt ingezameld. Voor sommige papiersoorten is echter wel een uitgebreider of een aangepast recyclingproces nodig. Al bij het ontwerpen van verpakkingen en/of producten kan rekening worden gehouden met de recyclingfase daarvan. Tip & tricks hiervoor vind je op papiercirculair.nl.

19-04-21 Kunst met golfkarton

Ontdek de sprookjesachtige wereld van kunstenares Eva Jospin. Met golfkarton creëert zij indrukwekkende monumentale installaties: werelden vol bomen, struiken en fantasierijke bouwsels die een mysterieuze sfeer oproepen. ‘Mijn werk is hier en nu te zien, maar ik maak het met een verlangen naar elders. Een gedroomde werkelijkheid, ver buiten ons bereik, verloren in tijd en ruimte.’
Bekijk de video waarin Jospin uitleg geeft over haar werk. Interessant: met haar bossen brengt ze de bron van het materiaal, de houtvezel terug naar het bos. Het werk is voor het eerst te zien in Nederland. Van 13 maart t/m 19 september 2021 is het werk te bewonderen in het Noordbrabants Museum in Den Bosch.

 

14-04-21 Move to the bin en dans je afval erin!

McDonald’s heeft een nieuwe, landelijke campagne gelanceerd: Trash Dance. Met de campagne roept de fast food keten gasten op om op swingende wijze hun afval weg te gooien. Maak daarvan een filmpje en stuur het naar McDonald’s. De meest originele inzendingen worden beloond met mooie prijzen.

 

Annemarie Swijtink is Director Marketing, Communicatie & Insights van McDonald’s Nederland. ‘Samen met onze restaurantteams doen we er iedere dag alles aan om ons verpakkingsmateriaal te verminderen, te verduurzamen, goed in te zamelen en te recyclen. Maar we kunnen dit niet zonder de hulp van onze gasten. Met deze campagne willen wij heel Nederland laten zien dat de wereld schoner maken niet alleen goed is, maar ook leuk kan zijn en een kleine moeite is. We hebben zin om samen met alle Trash Dancers zoveel mogelijk afval in de prullenbak te gooien en kunnen niet wachten om de beste, leukste en meest aanstekelijke moves te zien – en zelf in te studeren natuurlijk!”

 

McDonald’s zet in op het zoveel mogelijk nascheiden van het ingezamelde afval, in 2022 wil het bedrijf 100% van haar afval nascheiden, op dit moment is dat 30% procent. Bij dat afval zit veel papier en karton dat, mits schoon en droog, prima kan worden hergebruikt.

 

De Trash Dance campagne loopt van 12 april tot en met 9 mei 2021. Consumenten kunnen van 12 april 00:00 uur tot en met 9 mei 23:59 uur dagelijks kans maken op mooie prijzen.

 

13-04-21 Recycling vermindert de vraag naar grondstoffen

De kringloop van papier en karton in Nederlands is een mooi voorbeeld van de reductie van de vraag naar grondstoffen. In 2018 werd er wereldwijd voor 420 miljoen ton aan karton en papier geproduceerd. Waarvan 170 miljoen ton uit nieuwe vezels (hout) bestond. Als we het wereldwijde recyclingpercentage voor karton en papier van 60% kunnen verhogen naar het Nederlandse (89%) en Belgische (93%) niveau, kunnen we het grondgebruik voor de productie van verpakkingen en bedrukkingsmiddelen tot wel 30-48% reduceren. Recycling van karton levert ook nog eens flinke kostenbesparingen op. Lees meer op recycling.com.

08-04-21 Zo werkt recycling in de praktijk

Wil je weten hoe de kringloop van papier wordt gesloten? Waarom papier en karton een voorbeeld vormen voor de circulaire economie? Kijk dan naar de film van kartonproducent DS Smith. In een paar minuten ga je mee op reis met de houtvezel en zie je hoe dozen van golfkarton in een mum van tijd weer dienen als grondstof voor de productie van nieuw karton.

 

06-04-21 Europese papierrecycling veerkrachtig

De European association representing the paper industry (Cepi) heeft recentelijk gerapporteerd over de Europese papierrecycling. Wat Cepi betreft is sprake van een gezonde vraag naar oudpapier voor recycling in Europa. Zelfs in het licht van ‘ernstige wereldwijde verstoring’. Met dat laatste doelt Cepi op het Chinese invoerverbod voor afval (waaronder papier voor recycling), de heroriëntering van wereldwijde papierstromen voor recycling en de structurele veranderingen in papierverbruik en -inzameling tijdens de Covid-19-crisis. Ondanks deze ontwikkelingen ziet Cepi slechts enkele korte termijn onevenwichtigheden in de vraag en het aanbod van oudpapier. Volgens Cepi is dat te danken aan de waarde van het ingezamelde oudpapier. Oudpapier is de belangrijkste grondstof voor nieuw papier en karton. Om die waarde te behouden hamert Cepi op gescheiden inzameling aan de bron. Alleen zo is sprake papier van goede kwaliteit voor recycling. Om de kringloop van papier te kunnen sluiten, roept ook PRN op tot scheiding aan de bron en een schone, droge stroom oudpapier. Volgens Cepi zal de vraag naar oudpapier vanuit de Europese papierindustrie hoog blijven. Immers, die heeft zich gecommitteerd aan het verder verhogen van de papierrecyclingpercentages.

02-04-21 Renew, Re-use en Recycle met karton

Briljant! Een tas van karton die verandert in een kledinghanger. Karton is gemaakt van een hernieuwbare grondstof, de tas is opnieuw inzetbaar als huishoudelijk hulpmiddel en aan het einde van de levensfase kan het materiaal bij het oudpapier; maakt de industrie er weer nieuwe kartonnen producten van. Renew, re-use en recycle. De circulaire economie kan beginnen.

 

31-03-21 Nieuwe deelnemersovereenkomst gemeenten

Gemeenten die zijn aangesloten bij het Papiervezelconvenant hebben onlangs een nieuwe deelnemingsovereenkomst ter tekening toegestuurd gekregen. De overeenkomst sluit aan bij het eerder vernieuwde Papiervezelconvenant. De belangrijkste wijziging in de overeenkomst betreft de aangescherpte kwaliteitscriteria uit het Papiervezelconvenant. Andere aanpassingen ten opzichte van de vorige overeenkomst hebben betrekking op het actueel houden van de bepalingen en harmonisatie van begrippen.

 

Aan de deelnemingsovereenkomst is door PRN een bijlage toegevoegd. Reden: de afspraken die gemeenten hebben met PRN (voor het grafisch papier) en het Afvalfonds Verpakkingen (voor de verpakkingen van papier en karton) sloten niet (meer) goed op elkaar aan. Dat leidde tot onduidelijkheid. In de bijlage bij de overeenkomst staat beschreven hoe in de praktijk moet worden omgegaan met de stroom ingezameld grafisch papier en verpakkingen van papier en karton.

 

 

 

 

 

 

30-03-21 PRN-brochure over kringloop papier

Wil je meer weten over de kringloop van papier en karton? Over het PRN-systeem van inzameling, recycling en monitoring en financiering daarvan? Download dan de PRN-brochure. Bestellen van de papieren brochure kan ook via helpdesk@prn.nl.

 

29-03-21 Paashaas van karton

Voordat gelezen kranten en uitgepakte dozen bij het oudpapier belanden, kunnen zij ook een tweede leven krijgen: re-use. Heb je nog een kartonnen doos over na een online-bestelling en zoek je nog een leuke decoratie voor de paasdagen? Karton biedt de oplossing! Maak een paashaas van karton. Hoe? Dat lees je op mamasopinternet.nl. Na de paasdagen kan de haas alsnog bij het oudpapier!

 

25-03-21 In 2020 is meer huishoudelijk verpakkingsafval gescheiden

In 2020 is de totale hoeveelheid ingezameld huishoudelijk verpakkingsafval voor recycling verder toegenomen. Dat concludeert het Afvalfonds Verpakkingen op basis van de eerste, voorlopige cijfers over het afgelopen jaar. De inzameling van verpakkingen van papier en karton laat voorlopig de grootste stijging zien in 2020. Hoe dat te verklaren is? Het Afvalfonds: ‘Vanwege corona zijn we veel thuis en aan het opruimen geslagen en door de sluiting van horeca en winkels, hadden we thuis ook veel meer verpakkingsafval. En dat zien we terug in de cijfers, er is meer afval gescheiden.’ Lees meer op afvalfondsverpakkingen.nl.

24-03-21 Alternatieven kunststof niet altijd duurzamer

Duurzaamheid is waarschijnlijk het grootste thema als het gaat om de toekomst van verpakken. De perceptie van de consument, de marketingafdeling en het gebrek aan kennis staan een écht duurzame verpakking soms in de weg. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) helpt ondernemers, bijvoorbeeld met de Recyclecheck. Die is er ook voor verpakkingen van papier en karton en geeft antwoord op vragen over de recyclability van de materialen. De Recyclecheck is bedoeld als hulpmiddel voor verpakkingsontwerpers, marketeers en inkopers die een nieuwe verpakking op de markt willen brengen, of een bestaande verpakking willen herontwerpen. De Recyclecheck is te downloaden op kidv.nl. Bij de totstandkoming van de Recyclecheck is PRN nauw betrokken geweest.

 

De wetgever gaat steeds verder in het stimuleren van de verduurzaming van verpakkingen. In het vakblad Voedingsindustrie een interview met KIDV-verpakkingstechnoloog Marcel Keuenhof. Hij geeft aan dat veel alternatieven voor kunststof zijn niet perse duurzamer zijn dan plastic. Karton dat is vervuild en/of meerzijdig is voorzien van laminaat, is niet geschikt voor recycling, mag niet bij het oudpapier. Wat PRN betreft zijn hier nog stappen te zetten. Mede daarom wordt op korte termijn de PRN-Scheidingswijzer aangepast. Keuenhof is voorstander van ketensamenwerking om de duurzaamheid en circulariteit te vergroten. ‘Voor meer circulariteit is het essentieel dat de verschillende schakels in de voedselketen op één lijn komen’. Papier en karton en het PRN-systeem kunnen goed dienen als voorbeeld. Het PRN-systeem draagt mede bij aan prachtige recyclingcijfers. Lees het interview.

23-03-21 KIDV -factsheet over milieuclaims

Bedrijven die verpakkingsmaterialen produceren of verkopen kunnen gebruikmaken van zogenoemde milieuclaims op hun verpakking. De Stichting Reclame Code (SRC) definieert milieuclaims als ‘alle reclame-uitingen waarin impliciet of expliciet wordt gerefereerd aan milieuaspecten verbonden aan de productie, distributie, consumptie of afvalverwerking van goederen of diensten’, waaronder dus verpakkingsmaterialen. Het is echter niet altijd duidelijk welke claims zijn toegestaan en welke niet zijn toegestaan, bijvoorbeeld omdat deze misleidend zijn.

 

Aan de hand van een serie voorbeelden probeert het het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KiDV) duidelijkheid te geven. Bij de voorbeelden wordt, waar relevant, verwezen naar toepasselijke wet- en regelgeving, uitspraken van de Reclame Code Commissie (RCC) of het College van Beroep (CvB) van de SRC, en naar de Leidraad Duurzaamheidsclaims van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het KiDV merkt op dat het nadruk verdient (milieu)claims van geval tot geval te beoordelen, én in de specifieke context waarin ze worden gebruikt. Wat in ieder geval niet mag is de indruk wekken dat een verpakking volledig recyclebaar is, wanneer dit niet het geval is. Dat kan ook bij verpakkingen van karton het geval zijn. Door toevoegingen als (dubbelzijdig) laminaat kan recycling worden tegengewerkt. En wanneer een percentage bij de Möbiusloop wordt vermeld, geeft dat aan dat de verpakking voor dat percentage uit gerecycleerd materiaal bestaat. Wanneer de verpakking niet geheel recyclebaar is, zal dit dus op een andere manier dan door vermelding van een percentage bij de Möbiusloop moeten worden vermeld om misleiding te voorkomen.

 

PRN is van mening dat duidelijk richting de eindgebruiker moet worden gecommuniceerd of een verpakking wel of niet bij het oudpapier mag. Dat kan op de verpakking worden vermeld. Ofwel: wees eerlijk en maak het eenvoudig en helder voor de burger. Download de KIDV-factsheet over milieuclaims.

22-03-21 Sluiten papierkringloop is ketenaangelegenheid. Interview met Bart Lauwaert.

Ook Nederland is op weg naar een circulaire economie, een samenleving zonder afval. Papier en karton zijn biobased materialen die goed recyclebaar zijn. Zij kunnen
een belangrijke rol vervullen in zo’n economie. Dat gaat niet vanzelf. en er is nog een boel te verbeteren. PRN pleit voor een schone, droge en aan de bron gescheiden stroom oudpapier. Alleen zo kan de kringloop van papier worden gesloten. De vervuiling van ons oudpapier neemt echter toe. Daarnaast kunnen verpakkingsproducent al bij het ontwerpen van een verpakking meer rekening houden met de recyclingfase: Design for Recycling. Overdadig gebruik van bijvoorbeeld laminaat werkt de recycling van het karton tegen. En kan eenvoudig worden voorkomen. Er zijn genoeg aansprekende manieren om een kartonnen verpakking te laten opvallen, terwijl de mogelijkheid tot hergebruik ervan is verzekerd.

 

Alle schakels in de papierkringloop kunnen hun bijdrage leveren aan een optimale recycling: van de burger die zijn oudpapier schoon en droog naar de oudpapierbak brengt tot de eerdergenoemde verpakkingsproducent. Grafische Groep Matthys staat bekend om zijn aansprekende, luxe verpakkingen en opvallende plano vouwkarton drukvellen voor grafische verpakkingsbedrijven. Een lust voor het oog en een fantastisch middel om merken te versterken en producten veilig en opvallend in te verpakken. Maar kunnen verpakkingen die zijn voorzien van koudfolie na gebruik bij het oudpapier? Matthys wilde het zeker weten en liet het onderzoeken. De uitkomst was positief. Bart Lauwaert van Matthys vertelt er meer over. Lees het interview met Bart Lauwaert van Grafische Groep Matthys.

 

PRN is blij met de uitkomsten van het onderzoek en met de moeite die Grafische Groep Matthys deed om de recyclebaarheid van haar product te laten onderzoeken. PRN-directeur Hielke van den Brink: ‘Het onderzoek vergroot het inzicht in de recyclingmogelijkheden van oudpapier en -karton. Door de innovaties van de papierindustrie zullen laminaten, mits enkelzijdig aangebracht, een minder groot issue zijn, ook al mag dubbelzijdig gelamineerd paper en karton nog steeds niet bij het oudpapier. Het is zaak
om duidelijkheid te creëren richting burgers en bedrijven. Onderzoek, net als Matthys, de recyclability van de verpakking en communiceer hierover richting eindgebruiker.
Op de verpakking kan worden vermeld of deze wel of niet in de papierbak mag. Maak het eenvoudig en helder voor de burger.’

 

Om bedrijven te helpen bij het verduurzamen van hun verpakkingen, zijn recentelijk twee nieuwe initiatieven gelanceerd: de Recyclecheck van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) voor verpakkingen van papier en karton en PapierCirculair.nl van de Koninklijke VNP en PRN. Op PapierCirculair.nl is advies te vinden over de recyclability van papier en karton. Via de website kunnen de VNP en PRN worden benaderd voor meer specifieke vragen. De website biedt handvatten voor verdere verduurzaming van papieren en kartonnen producten. PapierCirculair.nl sluit aan op de Scheidingswijzer van PRN.

 

 

18-03-21 Global Recycling Day

Vandaag is het Global Recycling Day. Een dag van bewustwording en vreugde. 89% van het in Nederland op de markt gebracht papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt. Samen worden we circulair. Papier en karton nemen het voortouw! Kijk voor meer informatie op globalrecyclingday.com.

18-03-21 Amerikaans initiatief ter verbetering papierrecycling

De American Forest & Paper Association (AF&PA) is de Amerikaanse handelsorganisatie van de papier- en houtproductenindustrie. Zij wil onder meer overheidsbeleid bevorderen, dat verduurzaming van de Amerikaanse bos- en papierindustrie stimuleert.

 

Recentelijk publiceerde AF&PA The Design Guidance for Recyclability. Met de gids beschikken merken en ontwerpers nu over handvatten die hen kunnen helpen om de recycleerbaarheid van papieren en kartonnen verpakkingen te verbeteren.  De AF&PA heeft de gids opgesteld door een enquête te sturen naar de leden die gerecycled papier gebruiken voor hun papier- en kartonproductie. Uit de binnengekomen informatie werd een analyse gemaakt, waarbij met name werd gekeken naar (golf)kartonnen dozen, zakken van kraftpapier, voorraaddozen en verzendzakken met meerdere wanden. Ook werden niet-vezelmaterialen geanalyseerd, zoals inkt, kleurstoffen, metaal, etiketten, folie en plastic.

 

Uit de analyse blijkt dat diverse toevoegingen aan de verpakkingen re recyclebility ervan frustreren en vertragen: hotmelt kleefstoffen, bioplastic barrières, folies en harsen met nat-weerstand, hoewel de mogelijkheden om deze stoffen te verwijderen uit de oudpapierstroom zijn verbeterd.

 

Met de gids wil AF&PA  merken en ontwerpers die streven naar innovatie en verduurzaming helpen. De gids is te downloaden via afandpa.org.

 

17-03-21 Van ‘recycleklaar’ naar recyclebaar. De kartonnen beker.

Om tot een betere inzameling en recycling van koffiebekers te komen, starten de brandowners Selecta, McDonald’s en NS Stations vandaag samen met het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) het platform CIRCUP. Zij gaan op zoek naar een antwoord op de vraag of de papieren wegwerpbeker, die in theorie recyclebaar is, ook daadwerkelijk kan worden gerecycled. Andere bedrijven die in grote hoeveelheden papieren drinkbekers afzetten, worden opgeroepen om zich bij het platform aan te sluiten.

 

PRN is voor een schone, droge en aan de bron gescheiden stroom oudpapier. Samen sluiten we de kringloop van papier en karton en dragen we bij aan een circulaire economie. Betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de recycling van papier is van groot belang. Meer weten over het initiatief van het KiDV? Kijk op kidv.nl.

 

17-03-21 Politiek en Recycling: PVV en FvD

De PVV zegt zich niet de les te laten lezen door wereldvreemde klimaatpredikers. Daarom wil de partij een einde maken aan de in haar ogen totaal geradicaliseerde klimaatgekte: de Klimaatwet en het Klimaatakkoord. De PVV wil daar uitstappen.  Alle klimaat- en duurzaamheidssubsidies worden afgeschaft. Over recycling wordt niet gerept in de standpunten van de PVV. Uiteraard is PRN te allen tijde bereid de voordelen van recycling toe te lichten.

 

Ook Forum voor Democratie stelt dat er geen sprake is van een klimaatcrisis. Het klimaat verandert altijd. Nederland moet direct stoppen met het huidige klimaatbeleid. De partij wil het Parijse klimaatakkoord opzeggen en de klimaatwet intrekken. Ook FvD neemt geen stelling voor of tegen recycling. Lees meer op fvd.nl. Ook voor Forum geldt dat PRN graag meer vertelt over de inzameling en het hergebruik van oudpapier.

16-03-21 Politiek en recycling: PvdA

De Partij van de Arbeid (PvdA) plaatst duurzaamheid in het licht van toekomst voor de volgende generatie. Duurzaamheid is een kwestie van fatsoen en eerlijkheid. De partij wil ons land in al zijn pracht doorgeven aan de kinderen. Zij verdienen een leefbare planeet die niet bedreigd wordt door het opwarmen van de aarde. De PvdA wil een schone en leefbare planeet doorgeven en zorgen voor nieuwe banen.

 

Naast het kiezen voor duurzame energie zet de PvdA vol in op een circulaire economie. Er komt een verpakkingsbelasting (onder meer om het gebruik van onnodige verpakkingen te ontmoedigen), alle, dus ook papieren tassen krijgen een prijs en Design for recycling en hoogwaardige recycling zijn de norm in de plannen van de sociaaldemocraten. De overheid loopt voorop bij het duurzaam, circulair en sociaal inkopen van diensten en producten. De PvdA wil de afvalbranche stimuleren om te komen met nieuwe, duurzame verdienmodellen met secundaire grondstoffen. Ook papier wordt daarbij genoemd. Meer weten? Kijk op pvda.nl.

 

PRN praat de PvdA graag bij over het PRN-systeem waarin gedeeltelijke zelfregulering een samenwerking mogelijk maakt tussen gemeenten, bedrijven en burgers, die heeft geleid tot geweldige resultaten. Laat de kringloop van papier en karton een voorbeeld zijn voor andere sectoren.

 

 

16-03-21 Politiek en recycling: CDA

Het Christen-Democratisch Appèl (CDA) vindt de vergroening en verduurzaming van ons land belangrijk. De doelen van Parijs 2015 zijn leidend. Het CDA vindt dat naast de overheid en het bedrijfsleven ook consumenten een rol hebben en dat zij daarbij ook het handelingsperspectief moeten hebben om zelf bij te dragen aan de circulaire economie. Daarom zou de circulaire economie zich ook op het verlengen van de levenscyclus van een product moeten richten.

De partij wil hergebruik van materialen en producten aantrekkelijker maken. Verbranden van afval moet worden verminderd en het hergebruik ervan aantrekkelijker gemaakt. Wat het CDA betreft is nog veel milieurendement te behalen met hoogwaardige verwerking van het huishoudelijk en bedrijfsafval. Het CDA wil daarom zoveel mogelijk stoppen met exporteren van afval naar landen als China, en meer circulaire bedrijvigheid in onze eigen regio’s stimuleren. Meer weten? Kijk op cda.nl.

 

PRN gaat hierover graag het gesprek aan met het CDA. De markt voor oudpapier, producten en hun verpakkingen is mondiaal van aard. Oudpapier is een belangrijk exportproduct voor Nederland en komt als verpakking terug naar ons land. Daarbij laat de kringloop van papier zien hoe betrokken burger en bedrijf zijn bij recycling. 89% van het op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt.

15-03-21 Politiek en recycling: D66

De Democraten 66 (D66) scoren goed als het aankomt op verduurzaming van de maatschappij. Circulariteit van kritieke grondstoffen zoals zeldzame metalen krijgt veel aandacht in het verkiezingsprogramma. Om de gestelde doelen op het gebied van circulaire economie te halen, moeten de grondstoffenwinning, -import, -export en -het gebruik van grondstoffen meer worden gemonitord. Daarnaast wil D66 het effectief hergebruik van materialen stimuleren. Door circulair ontwerpen de norm te maken en circulaire verdienmodellen te omarmen. Daartoe is een set aan concrete maatregelen bedacht. De afvalheffing gaat omhoog voor bedrijven die veel afval produceren. De inkomsten daaruit worden ingezet om meer afval te hergebruiken en minder te verbranden. Europa-breed pleit D66 beleid inzake Design for Recycling en voor een vast aandeel gerecycled materiaal, om zo de markt hiervoor te ontwikkelen. Om het consumenten en gebruikers gemakkelijker te maken om te recyclen worden producenten verplicht om op de verpakking aan te geven waar deze kunnen worden weggegooid. Ook krijgt elk product een digitaal productpaspoort dat de hele levenscyclus van het product meegaat. Het vermeldt de materialen, onderdelen, herkomst van materialen, hoe het product kan worden gedemonteerd, welke onderdelen hergebruikt of gerepareerd kunnen worden en hoe het product het beste gerecycled kan worden. Dit is onderdeel van het impactregister: de digitale bijsluiter van elk product met basale informatie over de impact op de maatschappij en het milieu.

PRN herkent veel van de plannen van D66: Design for Recycling, optimalisering van de recyclingstroom en samenwerking tussen alle partners in de keten. Zij nodigt de partij uit voor een onderhoud. Papier en karton en het PRN-systeem kunnen goed als voorbeeld dienen voor de beoogde omslag en ontwikkeling van een circulaire economie. Meer weten over de standpunten van D66? kijk op d66.nl.

14-03-21 Politiek en recycling: ChristenUnie

De ChristenUnie zet in op een verantwoorde omgang met grondstoffen. De partij kijkt daarbij verder dan de productie van goederen alleen. Zij is ook kritisch op de vraagzijde van de economie: we moeten meer leren genieten van genoeg. De circulaire economie staat of valt volgens de ChristenUnie met een overheid die de circulaire economie aanjaagt, maar zeker ook met bedrijven die zich er intrinsiek voor in willen zetten. Ondernemers moeten hun innovatieve vermogens aanspreken en nieuwe verdienmodellen nastreven. De ChristenUnie zet in op maximale kwantiteit en kwaliteit van recycling. Bij uiteindelijke verbranding van onvermijdelijke niet-recyclebare afvalstromen zet de partij in op een maximale energie-terugwinning. De partij is voorstander van; een verbod op niet of slecht recyclebare goederen; verplichte percentages recyclaat in producten; vermindering van primair materiaalgebruik, een materialenpaspoort en concreet reduce-reuse-recycle-beleid met differentiatie per materiaalsoort. Lees meer op christenunie.nl.

 

PRN ziet genoeg aanknopingspunten voor een gedachtenuitwisseling met de ChristenUnie. Het PRN-systeem met ketensamenwerking en -verantwoordelijkheid kan dienen als voorbeeld om de doelstellingen van de partij vorm te geven.

 

12-03-21 Politiek en recycling: VVD

De VVD zet zich in voor een circulaire economie. Wat de liberalen betreft gaan groen en groei goed samen. Een goed klimaatbeleid moet Nederland duurzamer, welvarender, en minder afhankelijk maken van onvrije landen. De partij wil materiaalketens sluiten en minder afval produceren. Kernenergie is nodig om de afgesproken klimaatdoelen te halen. De VVD zet in op lagere energiebelasting voor huishoudens en hogere voor vervuilende industrie. Het nakomen van de gemaakte klimaatafspraken staat buiten kijf voor de VVD. Mede daarom heeft de VVD heeft haar klimaatplannen niet laten doorberekenen. Wat de partij betreft wil zij het vorig jaar bereikte Klimaatakkoord uitvoeren en dat is al uitgerekend. De VVD wil milieubeleid vooral op Europees niveau vormgeven om een gelijk speelveld te borgen. Lees meer over de VVD-plannen voor het klimaat op vvd.nl. De VVD zet zich in voor het bevorderen van hoogwaardige recycling, hergebruik en langer gebruik van producten. Daarvoor zullen afspraken moeten worden gemaakt over de eisen die aan verpakkingen, materialen en producten worden gesteld. Het sluiten van materiaalketens en de reductie van afval hebben een belangrijke plek in het verkiezingsprogramma. PRN praat graag verder over de invulling van het bijbehorende beleid. PRN maakt zich sterk voor Design for Recycling en met een recyclingpercentage van 89% kunnen papier en karton goed dienen als voorbeeld voor diverse andere materialen. Samen worden we circulair. De samenwerking in de papierketen is daarvan het bewijs!

11-03-21 Gezocht: communicatiemedewerker voor papierenkarton.nl

Papierenkarton.nl is dé plek voor informatie over papier en karton. Papierenkarton.nl is in 1996 opgericht als de stichting Informatiecentrum Papier en Karton (IPK). Sinds september 2012 opereert de stichting onder de naam Papierenkarton.nl. De stichting Papierenkarton.nl informeert over papier en karton in de breedste zin:

 • de geschiedenis;
 • de soorten;
 • de eigenschappen;
 • de productie;
 • het duurzame karakter van de materialen (recycling, papier en bosbouw etc.).

 

Papierenkarton.nl is op zoek naar een communicatiemedewerker die het positieve verhaal van de materialen papier en karton vertelt. Hou jij van schrijven, heb je organisatietalent en kennen social media geen geheimen voor je? Dan is deze baan wellicht wat voor jou. Lees de vacature op papierenkarton.nl.

11-03-21 Politiek en Recycling: SGP

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) staat voor rentmeesterschap. Dat geldt ook voor de omgang met grondstoffen en afval. De SGP maakt zich sterk voor minder gebruik van primaire grondstoffen. Gebruik van afval moet worden gestimuleerd. De SGP is voorstander van het schrappen van de importheffing op buitenlands afval. Ook verzet de partij zich tegen de CO2-heffing op energie uit afvalverbranding. Niet alles kan worden gerecycled. De SGP vindt dat de vraag naar recyclaat moet worden gestimuleerd, bijvoorbeeld door heffingen op ruwe grondstoffen en het verlagen van de BTW op gerecyclede materialen. De partij is van mening dat de regelgeving voor afvalstoffen moet worden aangepast. Zodra een stof geldt als afvalstof gelden strenge regels. Gevolg: het gebruik van waardevolle afvalstoffen als nieuwe grondstof kan worden belemmert. Het moet volgens de SGP eenvoudiger worden om waardevolle afvalstoffen aan te merken als grondstof. Meer over dit onderwerp is te lezen in een interview met advocaat Ron Laan in de FNOI INFO Wintereditie, de nieuwsbrief van de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI).

Voorts wil de SGP afspraken maken met gemeenten over het invoeren van een diftar-systeem: wie minder restafval weggooit, hoeft ook minder te betalen. Ook is de partij voorstander van ‘omgekeerd inzamelen’: alleen het gescheiden afval wordt thuis opgehaald. Kijk voor meer info over de standpunten van de SGP op sgp.nl.

PRN vertegenwoordigt de papier- en kartonketen. Mede door de ketensamenwerking worden prachtige recyclingcijfers behaalt. Daarbij komt: 86% van het nieuw op de markt gebrachte papier en karton bestaat uit oudpapier. PRN vertelt de SGP graag meer over minder gebruik van primaire grondstoffen.

10-03-21 Politiek en Recycling: Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren staat voor een radicaal ander afval- en circulair beleid. Zolang we meer afval in de leefomgeving doen belanden dan we eruit halen, doen we het verkeerd. Andere partijen spreken over een ‘zero-waste’ maatschappij en bepleiten milde maatregelen. De Partij voor de Dieren bepleit echte omslag in denken en leven. Het streven naar economische groei op een eindige planeet is wat partij betreft het probleem, niet de oplossing. De Partij voor de Dieren pleit voor een Grondstoffenwet met verplichtende doelstellingen om de vrijblijvendheid van de circulaire economie te stoppen. Gerecyclede grondstoffen worden goedkoper dan nieuwe grondstoffen. Er komen ontwerpeisen om hergebruik en recycling makkelijker te maken (Design for Recycling). Producenten worden verplicht verpakkingen uit gemengde materialen zoveel mogelijk terug te dringen.

In het partijprogramma wordt de ladder van Lansink serieus ingezet: een circulaire economie komt alleen dichterbij als de principes daarvan serieus worden genomen. Refuse wanneer dat kan. Reduce waar dat kan. Reuse zoveel als mogelijk. Repair waar mogelijk. En daarna komt recycling. PRN gaat graag in gesprek met de partij. Papier en karton hebben goede papieren als het aankomt op hergebruik van grondstoffen. Daarnaast is PRN een warm voorstander van Design for Recycling, adviseert zij zo veel mogelijk monomaterialen te gebruiken en maakt zij met de Scheidingswijzer de burger bewust van zijn rol bij een optimale recylingstroom.

09-03-21 Politiek en Recycling: Groen Links

Groen Links voert duurzaamheid hoog in het vaandel. Om de circulaire economie te stimuleren kondigt de partij concrete maatregelen aan, zoals een hogere afvalstoffenbelasting en een verplicht oplopend percentage gerecycled materialen in nieuwe producten. Ook statiegeld op blikjes en glazen wijnflessen staat in het Groen Links programma. Dat geldt eveneens voor de optimalisering van recycling. Zo wil Groen Links onzinplastic (zoals plastic theezakjes en vochtige doekjes met plastic erin) verbieden en gaat de partij de strijd aan met zwerfafval. In 2030 bestaan alle plastic producten en verpakkingen voor 50 procent uit gerecycled plastic. GroenLinks wil de retourpremie verplichten voor alle vormen van e-waste om schaarse metalen terug te winnen. Het gratis verstrekken van plastic producten, zoals hamburgerbakjes en koffiebekers, wordt aan banden gelegd.

 

Papier en karton doen het prima als het gaat om recycling. 89% van het op de markt gebrachte papier en karton wordt na gebruik ingezameld en hergebruikt. Groen Links ziet verbetermogelijkheden voor recycling, die ook papier en karton kunnen raken: de partij stelt bijvoorbeeld een verpakkingenbelasting voor, zowel voor verpakkingen die voor minder dan 30 procent uit gerecycled materiaal bestaan als voor meerlaagse verpakkingen. Doel: vergemakkelijken recycling én verbeteren van de afzetmarkt voor gerecyclede materialen. PRN ziet een trend in de vervuiling van het oudpapier. Deze bestaat voornamelijk uit de toename van etensresten in het oudpapier, maar ook uit meerlaagse verpakkingen (zoals tweezijdig gelamineerd karton). Die extra vervuiling frustreert de recyclingmogelijkheden van oudpapier.  Gezien de ervaring, ketenaanpak en resultaten van het PRN-systeem lijkt overleg tussen Groen Links en PRN een goede zaak. Papier en karton kunnen dienen als voorbeeld voor recycling, zorgvuldige omgang met afvalstromen en de volgende stap richting een circulaire economie.

08-03-21 Kunst van gebruikt golfkarton

Voordat gebruikte verpakkingen (die zijn gemaakt van gebruikt papier) worden ingezameld en hergebruikt, kunnen ze ook worden gebruikt voor andere doelen. Kunst met gebruikte verpakkingen is een vorm van Re-use. Geïnspireerd door de natuur, maakt Alex Uribe sculpturen van gerecycleerd golfkarton. Voor zijn figuratieve, organische vormen is het vrouwelijk lichaam een belangrijke inspiratiebron.

 

 

 

05-03-21 Batterijen grootste veroorzaker afvalbranden

Brandbaar materiaal tussen het huisafval zorgt steeds vaker voor brand bij afvalverwerkers. De vermoedelijke boosdoeners zijn ontvlambare spullen als accu’s en batterijen. Het is de bedoeling dat batterijen worden weggegooid bij speciale punten, maar in de praktijk gebeurt dat niet altijd. Wanneer gebruikte accu’s en batterijen in contact komen met elkaar of met andere materialen, kan kortsluiting en brand ontstaan. Een tweede probleem met batterijen is dat ze chemische reacties kunnen aangaan met andere afvalstoffen, waardoor ze spontaan vlam kunnen vatten. Ook in het oudpapier worden regelmatig batterijen aangetroffen.

Batterijen kunnen niet alleen gevaar opleveren tijdens de inzameling en opslag van restafval, maar ook tijdens verwerking.

 

Voor afvalbedrijven is sprake van een groot probleem. De Taskforce Afvalbranden heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd om de strijd aan te gaan tegen afvalbranden als gevolg van lithium-batterijen in het afval. De branche dringt mede daarom aan om retourpremies voor batterijen te overwegen. Volgens de Taskforce komt een oplossing alleen in zicht als de gehele keten hierin een verantwoordelijkheid draagt.  Wanneer het percentage gescheiden ingezamelde batterijen wordt verhoogd, zal het aantal verkeerd weggegooide batterijen verminderen. Daarmee daalt het risico op het ontstaan van branden en dat is voor de afvalsector van groot belang. Voor de aanpak van deze conclusies is ketensamenwerking noodzakelijk, waarbij ook de overheid zich zal moeten laten gelden, m.n. bij de introductie van de retourpremie. Lees meer op fhg-recycling.nl.

 

04-03-21 Politiek en recycling: SP

Al lijken de verkiezingsdebatten van de afgelopen weken de klimaatcrisis niet de hoogste prioriteit te geven, diverse partijen hebben wel degelijk ambitievolle beleidsplannen voor een duurzamere samenleving. Zo wil de SP in de komende jaren bouwen aan een circulaire economie, onder meer door het recyclen van afval flink uit te breiden en te verbeteren. De focus ligt op de reductie van plastic en niet-noodzakelijke producten. Storten of verbranden van afval mag alleen nog als er echt geen andere oplossing mogelijk is. PRN is te allen tijde bereid om uitleg te geven over de werking van het PRN-systeem waarin gemeenten, bedrijven en burgers samenwerken en zorgen voor 89% papierrecycling. Papier is een biobased product. De bron, de houtvezel, komt uit duurzaam beheerde bossen, maar 86% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier. Dat is de belangrijkste grondstof van de papierindustrie. Recycling staat centraal in het productieproces. De kringloop van papier kan dienen als voorbeeld voor de totstandbrenging van een circulaire economie.

03-03-21 Circulair karakter golfkarton benadrukt belang recycling

Oudpapier is ‘by far’ de belangrijkste grondstof voor golfkarton. Na gebruik is golfkarton grondstof voor nieuw karton. Een goed werkend recyclingsysteem is van groot belang. Niet alleen voor de industrie, maar ook voor de planeet. Het circulaire karakter van golfkarton (en het belang van recycling) komt voortaan tot uiting in het logo van de Europese belangenorganisatie Fefco. Bekijk de video: https://youtu.be/L0BVVQdNgRo

 

02-03-21 Steeds meer recyclebaar karton in het winkelschap

Het winkelschap op de groenteafdeling wordt met de dag groener. Veel niet recyclebare verpakkingen worden vervangen door biobased karton dat na gebruik bij het oudpapier kan. Mooie ontwikkeling! Een voorbeeld is de nieuwe lijn groentebakjes van Smurfit Kappa. De verpakkingen zijn gemaakt van gerecycled papier.

 

01-03-21 Week van de AfvalHelden

Het is de Week van de AfvalHelden. Van 1 tot en met 7 maart 2021 worden de mannen en vrouwen uit de afvalbranche in het zonnetje gezet. De week is een initiatief van de NVRD, Vereniging Afvalbedrijven en O&O Fonds GEO. Lees meer op verenigingafvalbedrijven.nl.

 

26-02-21 Sluiten papierkringloop is zaak van de keten

Het sluiten van de kringloop van papier vraagt om inspanning van alle schakels in de keten; van bosbouw tot burger die zijn oudpapier schoon en droog in de papierbak stopt. Samen worden we circulair!

 

24-02-21 Fastfood en recycling

Mede door de coronacrisis is de vraag naar fastfood- en afhaalmaaltijden sterk gegroeid. Een recent onderzoek van Pro Carton, de Europese vereniging van karton- en kartonfabrikanten, laat zien dat inwoners van de stad Yorkshire (GB) gemiddeld 50 afhaalmaaltijden per jaar consumeren. Dat zijn er 3.150 in een mensenleven.

 

De maaltijden zitten ook in Nederland steeds vaker verpakt in karton. Als dat vervuild is (bijvoorbeeld met etensresten) mag het niet bij het oudpapier. Toch gebeurt dat. De vervuiling van de stroom oudpapier is een trend. Dat blijkt uit onderzoek van PRN.

 

Uit het Pro Carton-onderzoek blijkt dat bijna een vijfde (19%) van de ondervraagde volwassenen niet de moeite neemt om de fastfoodverpakking te recyclen. De dozen belanden bij het restafval, op straat of vervuild bij het oudpapier. Goed nieuws is dat bijna drie op de tien ondervraagden (28%) zeggen er niet over te piekeren om vervuilde (pizza)dozen in de recyclingbak te gooien. Nederland doet het ondanks de vervuilingstrend goed: 89% van het op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt. Les uit het Pro Carton-onderzoek is dat de consument (nog) beter geïnformeerd kan worden over wat wel en niet bij het oudpapier mag. Daarvoor zijn alle betrokken partijen nodig. PRN biedt met de Scheidingswijzer een nuttig hulpmiddel. De Scheidingswijzer wordt momenteel geactualiseerd.

 

 

22-02-21 Wist je dat dat 86% van ons nieuwe papier bestaat uit oudpapier?

Daar kun je mee thuiskomen! 86% van het in Nederland geproduceerde papier en karton bestaat uit oudpapier. De kringloop van papier en karton is daarmee grotendeels gesloten. Kijk voor meer feiten op deze site.

 

17-02-21 Ondergrondse perscontainers als oplossing voor groeiende kartonberg

Gemeenten kampen in coronatijd met grote hoeveelheden kartonafval. Een automatisch gevolg van het massale online winkelen. Omdat karton een groter volume heeft dan gewoon papier raken containers voor oud-papier sneller vol. Bewoners kunnen hun afval niet kwijt. Lege dozen en oud papier stapelen zich op naast overvolle containers. Gemeenten verhogen soms hun inzamelfrequentie. Maar het is ook reden om te kiezen voor een nieuw fenomeen: ondergrondse perscontainers voor specifiek oud papier en karton (OPK). Containers waar tot vijf keer meer papier en karton in past. In opdracht van diverse gemeenten plaatste fabrikant Sidcon onlangs haar nieuwste perscontainers voor OPK op drukbezochte locaties in Utrecht, Heemstede, Eindhoven, Breda en Den Bosch. Containers die allen zijn voorzien van een grote inwerpopening voor karton. Lees meer op afvalgids.nl.

16-02-21 Gezond thuiswerken met recyclebaar karton

Na bijna een jaar thuiswerken krijgen steeds meer Nederlanders rug- en nekklachten. Mensen zijn nou eenmaal niet gemaakt om de hele dag te blijven zitten!

Daarom introduceert Kartent een nieuw product dat het overmatige thuiswerken van tegenwoordig een ergonomischer, duurzamer en gevarieerder jasje geeft: De stawerkplek! Je kunt hem makkelijk in- en uit elkaar halen of meenemen. Een gezondere houding geeft meer energie. En mocht het product ‘op’ zijn….dan kan het gewoon bij het oudpapier.

 

15-02-21 Duurzaam online shoppen

Sta je op het punt om online iets te kopen? Bij iedere online aankoop kun je op een paar dingen letten om het milieu een plezier te doen. De grootste winst boek je door slim te bestellen en slim te laten bezorgen. Milieucentraal geeft bestel- en bezorgtips om duurzamer online te shoppen. Ook verpakkingen van papier en karton komen daarbij aan bod.

 

Lever de verpakking gescheiden in. Maak kartonnen dozen plat en klein voor je ze naar de papierbak brengt. Piepschuim hoort niet bij het oudpapier: kleine stukken kunnen bij het restafval, grote stukken kun je naar de milieustraat brengen. Twijfel je over de juiste bak? Check Scheidingswijzer van PRN of de Afvalscheidingswijzer van Milieucentraal. 

10-02-21 Wijzigingen inzameling oudpapier door winters weer

De winterse weersomstandigheden hebben gevolgen voor de inzameling van oudpapier. Diverse gemeenten starten op woensdag 10 februari weer met de inzameling. Kijk op de website van jouw gemeente welke wijzigingen er in de inzameling zijn doorgevoerd.

 

08-02-21 Babybox van karton

Een babybox van karton die meegroeit met jouw baby. Van box naar speelhuis en als het kind de box is ontgroeid, kan het meubel bij het oudpapier (of worden hergebruikt). De HAP Paper Babybox is een duurzame en veilige box van golfkarton waar kinderen in kunnen slapen en spelen. Kijk voor meer informatie op paperbabybox.com.

04-02-21 Linda besteedt aandacht aan afval scheiden

Magazine Linda is een succesformule en wordt goed gelezen. Mooi dus dat het aandacht besteedt aan recycling van onder meer papier. Over het scheiden van afval gaan volgens Linda de wildste verhalen rond: het zou uiteindelijk allemaal op een grote hoop terechtkomen en dus geen zin hebben. Maar is dat wel zo? Natuurlijk niet. MilieuCentraal geeft uitleg. Volgens MilieuCentraal is het een fabeltje omdat het goedkoper is om gescheiden afval te verwerken, dan één hoop gemengd afval. Het komt het voor dat partijen niet-gescheiden afval worden afgekeurd. MilieuCentraal: ‘Maar dat is dan omdat er te veel afval bij zit dat er niet in hoort, en dus niet meer gescheiden verwerkt kan worden.” Het is daarom belangrijk om afval zorgvuldig te scheiden; gooi bijvoorbeeld geen plastic bij het oud papier of in de gft-bak.’ Lees meer op linda.nl. PRN pleit voor een schone, droge aan de bron gescheiden stroom oudpapier. Het gaat daarbij niet alleen om plastic, maar vooral om vocht en etensresten. Die tasten het oudpapier aan, zorgen bijvoorbeeld voor schimmel.

03-02-21 Beter recyclen? Let dan op de kwaliteit van het papierafval

In de Week van de Circulaire Economie #WeekvandeCE staat circulair ondernemen centraal. Goede voorbeelden krijgen een podium. Professionals uit bedrijfsleven en overheden laten van zich horen en vertellen wat nodig is om een wereld zonder afval vorm te geven. Ane Dick Steringa, Value Chain Directeur Papier en Karton van SUEZ is daar een voorbeeld van. Steringa: ‘Beter recyclen? Let dan op de kwaliteit van het papierafval!’ Lees het interview met Steringa op suez.nl. PRN zet in op een schone, droge en aan de bron gescheiden stroom oudpapier.

 

01-02-21 Nationale Conferentie Circulaire Economie

Vandaag vindt de derde Nationale Conferentie Circulaire Economie plaats, dit keer in digitale vorm. In de transitie naar een circulaire economie staan we op een kantelpunt. Van inspirerende activiteiten op kleine schaal, naar grootschalige systeemverandering. Steeds meer organisaties zien in dat de circulaire economie een kans is. Circulaire economie is essentieel bij de aanpak van klimaatverandering, voorkomt verspilling van waardevolle grondstoffen en biedt een kans voor innovatie, groei en banen. Om tot een doorbraak te komen moeten we nu doorpakken om deze kansen volledig te benutten en te zorgen dat de circulaire economie, dé economie gaat worden. Deze belangrijke transitie naar een circulaire economie is iets dat we gezamenlijk doen. Het doel van de conferentie is daarom om te inspireren, kennis met elkaar te delen en met concrete acties af te sluiten.

 

Meld je aan via conferentie-ce.nl. De hele dag zijn interessante voordrachten, podcasts en andere activiteiten te volgen. Luister bijvoorbeeld naar de podcast Circulaire Kantelaars van staatsecretaris Stientje van Veldhoven

31-01-21 Promotie Ja-sticker

Vanaf 1 maart wordt JA-sticker ingevoerd in Pijnacker-Nootdorp. De sticker wordt beschikbaar gesteld voor huishoudens die wel ongeadresseerd drukwerk in de brievenbus willen ontvangen. De JA-Stickers worden in heel de maand februari meegestuurd met de folderpakketten. Vanaf februari is de JA-sticker ook af te halen in het gemeentehuis, bij de lokale supermarkten en de vestigingen van de lokale bibliotheek. De sticker heeft een positieve boodschap: plakken is voordeel pakken. Voor de invoering van de ja/ja sticker is geen landelijk beleid. Het is een lokale aangelegenheid. Wat betreft het KVGO en Spotta is de sticker onwenselijk en onnodig. Daarbij komt volgens deze partijen de principiële, juridische kwestie, de vraag of een gemeente de bevoegdheid heeft om de sticker in te voeren. Die vraag ligt nog steeds voor bij de Hoge Raad.

 

PRN beperkt zich tot een oordeel over het hergebruik van gelezen folders. 89% van het op de markt gebrachte papier, waaronder folders en huis-aan-huisbladen, wordt ingezameld en hergebruikt. Als folders niet worden gelezen, hoeven ze niet te worden gemaakt, maar ze zijn gelezen of niet gelezen grondstof voor nieuw papier en karton.

 

29-01-21 Week van de Circulaire Economie

De Week van de Circulaire Economie is dé jaarlijkse campagneweek voor Circulaire Economie. Van maandag 1 tot en met zaterdag 6 februari zetten ondernemers, organisaties en overheidsinstellingen hun (dit jaar digitale) deuren open om andere professionals mee te nemen in de circulaire economie. Goede voorbeelden krijgen een podium, pioniers ontmoeten elkaar. Succesfactoren en uitdagingen worden besproken en starters krijgen tips om aan de slag te gaan. Samen vormen de evenementen een groot landelijk bottum-up festival! Lees meer…

 

Voor papier en karton zijn alleen de recyclingresultaten al een vermelding waard in de Week van de Circulaire Economie. Door ketensamenwerking wordt 89% van het op de markt gebrachte papier en karton ingezameld en hergebruikt. 86% van het nieuw in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier. Daarmee zijn de materialen voorbeelden voor andere materiaalsoorten.

 

Op de eerste dag van de Week van de Circulaire Economie vindt de derde Nationale Conferentie Circulaire Economie plaats. Titel: Het Kantelpunt.

 

27-01-21 Op weg naar een circulaire economie

Het Afvalfonds Verpakkingen heeft een nieuwe uitgave gepubliceerd: Op weg naar een circulaire economie – over producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen. In de uitgave komen diverse personen aan het woord, die inspiratievol vertellen over de huidige ontwikkelingen en de vereisten voor een circulaire economie. Papier en karton kunnen wat PRN betreft een voorbeeldfunctie vervullen voor andere materiaalsoort. De houtvezel is de basis van papier en is meerdere malen te gebruiken. Dat gebeurt! 86% van ons nieuwe papier en karton bestaat uit gerecycled papier. Oudpapier is de belangrijkste grondstof voor nieuw papier. 89% van het op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt.

26-01-21 Kraft Heinz Group test op pulpvezels gebaseerd magnetronbakje

Kraft Mac & Cheese, onderdeel de Kraft Heinz Group, heeft een op pulpvezels gebaseerd magnetronbakje ontwikkeld. Deze recyclebare verpakking voor kant-en-klare voedingsproducten zit momenteel in de testfase en zal dit jaar de plastic variant gaan vervangen. Een interessante ontwikkeling. De bakjes combineren de ijzersterke eigenschappen van papier: hernieuwbare bron en recyclebaar. Lees meer op verpakkingsmanagement.nl.

 

Echter, om de kringloop van papier te sluiten is een schone, droge en aan de bron gescheiden stroom oudpapier noodzakelijk. Ook gebruikte bakjes van de Kraft Heinz Group zullen dus eerst schoon en droog moeten zijn voordat ze bij het oudpapier belanden. Voedselresten en vocht zorgen voor schimmels in het verzamelde papier. Gevolg: het oudpapier is niet te hergebruiken.

 

25-01-21 Recyclebare lamp van golfkarton

Deze duurzame, kartonnen lamp heeft de vorm van een platte bol. Hoe stijlvol voor boven een eettafel?! De hanglamp zorgt voor sfeervolle verlichting in elke ruimte door de structuur van het golfkarton. En mocht je genoeg hebben van de lamp, dan is recycling een optie. Het materiaal is volledig her te gebruiken en grondstof voor een nieuwe lamp. Bestellen kan via kartent.nl.

 

 

21-01-21 Single-use Paper-based verpakkingen en duurzaamheid

Zijn paper-based verpakkingen voor eenmalig gebruik in fastfood restaurants beter voor het milieu dan herbruikbaar serviesgoed? Uit nieuw onderzoek van de European Paper Packaging Alliance (EPPA) blijkt van wel.  Het EPPA-onderzoek is tot stand gekomen op basis van een LCA-vergelijking.

 

Volgens EPPA is een belangrijk probleem van herbruikbare producten de energie en het water dat wordt verbruikt tijdens het wassen en drogen om de producten hygiënisch en veilig te houden voor hergebruik, zelfs wanneer de meest efficiënte afwastechnologieën worden toegepast. EPPA is van mening dat dit betekent dat eenmalig gebruik beter is voor het klimaat en het toenemende watertekort.

 

Papier is in beginsel een circulair verpakkingsmateriaal. De vraag is in hoeverre de single-used verpakkingen (kunnen) worden hergebruikt. Oudpapier is een waardevolle grondstof voor nieuw papier en karton. Maar niet al het oudpapier is geschikt voor recycling. Toevoegingen als laminaat en plastic verstoren het recyclingproces. En gebruikte voedselverpakkingen bevatten geregeld vet- en etensresten, waardoor zij niet geschikt zijn voor recycling. Gebruikte (fastfood) voedselverpakkingen mogen dan ook niet bij het oudpapier volgens de Scheidingswijzer van PRN. Als vervuilde single-use verpakkingen toch bij het oudpapier belanden, frustreren zij de recycling van het andere ingezamelde papier. Uit PRN-onderzoek blijkt dat de vervuiling van het oudpapier jaarlijks toeneemt. Ontwerpers en aanbieders kunnen worden gewezen op het belang van Design for Recycling. De gebruiker van de verpakkingen zou kunnen worden gewezen op zorgvuldige omgang daarmee. Zo kunnen ook veel single-use verpakkingen bijdragen aan een circulaire economie.

 

 

 

 

 

20-01-21 Ja/Ja-sticker in steeds meer gemeenten

Op 24 september oordeelde het gerechtshof Amsterdam dat de ja/ja sticker mag worden ingevoerd in Amsterdam. Daarmee zette het hof de deur open voor een landelijke invoering. En die lijkt er te komen. De lijst met gemeenten die de Ja/Ja-sticker verplicht stellen groeit. Baarn, Deventer, Ede, Enschede, Holte-Rijssen en Zoetermeer voeren de sticker sinds 1 januari van dit jaar. Vanaf maart is de sticker ook in de gemeente Pijnacker-Nootdorp in gebruik. Dit jaar volgt het arrest van de Hoge Raad of de gemeente Amsterdam een ‘opt-in-systeem’ mocht invoeren. De cassatieprocedure wordt door MailDB gezamenlijk met de KVGO gevoerd.

 

De reden voor de Ja/Ja-sticker ligt in een onderzoek waaruit blijkt dat een groot deel van de folders ongelezen wordt weggegooid. PRN beperkt zich tot een oordeel over het hergebruik van gelezen folders. 89% van het op de markt gebrachte papier, waaronder folders en huis-aan-huisbladen, wordt ingezameld en hergebruikt. Uiteraard geldt dat folders die niet worden gelezen, niet hoeven te worden gemaakt,. Maar ze zijn gelezen of niet gelezen grondstof voor nieuw papier en karton. Oudpapier is een waardevolle grondstof voor nieuw papier.

19-01-21 Met duurzame printproducten naar een circulaire economie

De afgelopen weken kwamen de overvolle oudpapierbakken veelvuldig in het nieuws. Het gebruik van karton als verpakkingsmateriaal neemt toe. Gebruikte verpakkingen worden niet altijd netjes in de bak gestopt en zijn geregeld ook nog eens vervuild, wat de recycling ervan frustreert. Dat geldt in mindere mate voor niet-verpakkingen van papier en karton.

 

Print als communicatiemiddel staat weliswaar onder druk, maar kent nog steeds grote volumes. Ook de recycling van printproducten kan worden geoptimaliseerd. Twee jaar geleden publiceerde Papierenkarton.nl het boek Duurzaam Uitgeven, vol met tips om duurzame printproducties te maken. Bijvoorbeeld door boeken, tijdschriften en folders zo te ontwerpen, dat zij opnieuw kunnen worden gebruikt of gerecycled: Design for Recycling.

 

Print kan een duurzame, circulaire communicatievorm zijn. Het basismateriaal papier speelt daarbij een grote rol. Papier is een natuurproduct met een hernieuwbare bron die CO2 opneemt; hout. Papier kan ook nog eens meerdere malen worden hergebruikt. Met de projecten Duurzaam Boek en Duurzaam Tijdschrift I en II onderzochten Papierenkarton.nl en ketenpartners uit de grafische sector hoe papieren boeken en tijdschriften nog duurzamer kunnen worden gemaakt. PRN was nauw betrokken bij de projecten. Onderzoek naar de footprint van bestaande boeken en tijdschriften leidde tot een aantal aanbevelingen tot verduurzaming. Deze werden opgevolgd bij de productie van vergelijkbare, nieuwe boeken en tijdschriften. Dat resulteerde in een CO2-reductie van ruim vijftig procent. Een zorgvuldige afweging van doel en verschijningsvorm, in combinatie met een duurzame keuze voor en omgang met papier blijkt veel milieuwinst op te kunnen leveren. Reductie van materiaal, transport, energie en afval heeft, samen met de toepassing van duurzamere energie- en materiaalalternatieven, een lagere milieu-impact tot gevolg. Maar hoe pak je dat aan en waar begin je? Het boek Duurzaam Uitgeven biedt een handvat. Download de PDF of kijk voor meer informatie op Papierenkarton.nl. Uiteraard is een aantal tips (bijvoorbeeld de keuze voor een bepaalde papiersoort die niet meer leverbaar is) ingehaald door de tijd, maar de essentie ervan geldt onverminderd.

18-01-21 Recyclebare bloemenverpakking gemaakt van bloemen

Sinds kort verpakt het bedrijf e•bloom zijn boeketten in papier dat is gemaakt van bloemenafval. Duurzaamheid vindt de online verzendorganisatie dan ook zeer belangrijk. Voor de eerste productie is rozenafval gebruikt van een Hollandse kweker. Het uiteindelijke doel van e•bloom  is om het eigen bloemenafval te gebruiken voor het produceren van het door het bedrijf gebruikte papier. Het papier is gemaakt van natuurlijke vezels en kan na gebruik bij het oudpapier. Daarmee is de cirkel rond en de papierkringloop gesloten. Lees meer op hortipoint.nl.

 

14-01-21 Veilig recyclen archief met CA +

Iedere organisatie maakt en bewerkt informatie en slaat deze vervolgens op. Vertrouwelijke gegevens dienen goed te worden beschermd. Is informatie niet meer nodig dan moeten datadragers op een veilige en verantwoorde wijze worden vernietigd. In de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn richtlijnen te vinden voor archief-, data- en/of productvernietiging. Een belangrijke eis uit de AVG is dat vernietigde informatie niet meer herleidbaar en re- construeerbaar is.

 

Dat het opruimen van archief niet altijd goed gaat, bleek deze week uit een bericht in dagblad De Gelderlander. Een onderzoeker van het streekarchief zette 69 dozen archiefmateriaal bij oudpapier. Het ging om dozen vol kopieën uit het streekarchief RAZU. Gelukkig zat er nauwelijks persoonlijke informatie in de dozen. Het historische onderzoek betrof woningen in Wijk bij Duurstede tot 1995. Het ging onder meer om bouwvergunningen, kadastrale gegevens en notariële akten. Omdat de onderzoeker zijn onderzoek had beëindigd, had hij alle kopieën bij het oudpapier laten zetten. Op zich prima, want het oudpapier is een waardevolle grondstof voor nieuw papier, Echter, het papier had terug gemoeten naar RAZU voor vernietiging.

 

CA+ is een door de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI) opgestelde certificeringsregeling voor archief- en datavernietiging. CA+-gecertificeerde ondernemingen garanderen een betrouwbare vernietiging van archieven en/of data conform de eisen van AVG. Meer informatie is te vinden op ca-plus.nl. In de laatste editie van FNOI INFO is een uitgebreid artikel overgenomen over CA + en de eisen die worden gesteld aan de vernietiging van archieven.

13-01-21 Verslag Nationaal Recyclingcongres in nieuwe FNOI INFO

PRN speelde een prominente rol tijdens het digitale Nationaal Recyclingcongres. Interviews, expertsessies en sponsorship, PRN was nauw betrokken bij het event. In de laatste nieuwsbrief van de Federatie Nederlandse oudpapierindustrie (FNOI) staat een uitgebreid verslag van het congres. Klik hier voor de link met de complete nieuwsbrief.

12-01-21 Toename online vergroot rol consument bij recycling

De kringloop van papier is meer dan ooit ook in de handen van de consument. De sterke groei van online-verkopen draagt daaraan bij. De detailhandel zorgt er traditioneel voor dat een groot deel van de verpakkingen van producten wordt ingezameld zodat er nieuwe dozen kunnen worden gemaakt van het oudpapier en -karton. De opkomst van e-commerce heeft door de pandemie een boost van jewelste gekregen. Dat zorgt voor meer verantwoordelijkheid voor burger dan wel winkelend publiek. Ontvangen dozen moeten op de juiste manier worden afgevoerd, zodat ze kunnen worden gerecycled. Dat dit niet altijd gebeurt blijkt wel uit de beelden die PRN in de afgelopen weken heeft gedeeld: dozen en oudpapier worden naast de overvolle oudpapierbakken of bij het restafval geplaatst. Dit leidt niet alleen tot grote ergernis bij medeburgers, het zorgt ook voor verlies van grondstoffen. 86% van het in Nederland gemaakte nieuwe papier bestaat uit oudpapier.

 

Het beschreven probleem doet zich niet alleen in Nederland voor, zo blijkt uit een interessant artikel uit The Verge. Ook in de Verenigde Staten loopt de samenleving aan tegen de gevolgen van de veranderde manier van winkelen.

08-01-21 Recyclebare dummy’s helpen IKEA-klant bij meubelkeuze

Ben je op zoek naar een nieuw televisiemeubel? Dan is misschien wel de belangrijkste vraag of de apparatuur erin of erop past. Met name de grote spelcomputers kunnen de keuze in woonwinkels bemoeilijken. Ikea-vestigingen in de Verenigde Staten helpen een handje. Zij stellen kartonnen dummy’s beschikbaar voor klanten die goed moeten uitmeten waar ze hun Playstation of X-box neer willen zetten. De rolmaat of duimstok kan thuisblijven! En na gebruik gaan de dummy’s bij het oudpapier als grondstof voor nieuwe verpakkingen en dummy’s. Lees meer op ad.nl. 

 

07-01-21 Veel meer afval door online koopwoede

Het is spitsuur voor vuilnismannen. Mede door de lockdown nam het aantal online-bestellingen toe. De verpakkingen belanden nu bij het afval. Mensen werken meer thuis en gaan minder uiteten. Ook het oudpapier en -karton is gestegen. Dat wordt uiteindelijk gerecycled en hergebruikt door de papierindustrie, maar dan moet het wel IN de papierbak en op dat vlak valt het nodige te verbeteren. Ook hier hebben de vuilismannen hun handen vol gehad aan dozen die naast de papiercontainers werden geplaatst. Blijkbaar is het te veel moeite om dozen in kleinere delen te snijden of op te vouwen zodat ze in de bak kunnen worden gestopt. Lees meer op de site van omroepgelderland.

 

06-01-21 Klein Lankhorst: NL moet meer doen om recyclenormen te halen

Hester Klein Lankhorst is 1 januari gestart als algemeen directeur van het Afvalfonds Verpakkingen. Ze volgt daarmee Cees de Mol van Otterloo op. In Nederland zijn bedrijven die verpakte producten op de markt brengen verantwoordelijk voor het inzamelen en recyclen van de verpakkingen: de producentenverantwoordelijkheid. Het Afvalfonds Verpakkingen regelt dit collectief, onder meer voor verpakkingen van papier en karton, waar PRN de niet-verpakkingen van papier en karton regelt.

 

Volgens Klein Lankhorst heeft Nederland de afgelopen jaren de producentenverantwoordelijkheid goed ingevuld. Hier wordt zo’n 79% van alle verpakkingen gerecycled. We behoren tot de koplopers in Europa. Maar de Europese doelstellingen  gaan omhoog en de rekenmethodiek verandert. Werk aan de winkel volgens Klein Lankhorst. ‘Nederland moet meer doen om recyclenormen te halen’. Lees het artikel en interview in recyclingmagazine.

 

Papier en karton doen het al goed. Het recyclingpercentage voor niet-verpakkingen van papier en karton bedroeg 89% in 2019.

05-01-21 Sculpturen van golfkarton

De Engelse kunstenaar James Lake geeft een wel heel bijzondere uitleg aan het begrip hergebruik van verpakkingen. Hij maakt prachtige sculpturen of beeldhouwwerken van golfkarton. Lake: ‘Toen ik voor het eerst begon met het maken van beeldhouwwerk, besloot ik om karton te gebruiken. Ik wilde een ander, bijzonder materiaal waarmee ik ook zonder de noodzaak van een atelier aan de slag kon. Golfkarton is goedkoop en recyclebaar. Ik manipuleer het karton in een vorm die zijn oorspronkelijke functie als verpakking van voedsel en goederen ver te boven gaat.’ Kijk voor meer informatie op hjameslakesculpture.co.uk. Deze toepassing is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Wil je van een verpakking van golfkarton af? Breng haar naar de oudpapierbak. Het is grondstof voor nieuw papier en karton.

 

25-12-20 Vrolijk Kerstfeest en een gelukkig 2021

PRN wenst u een vrolijk kerstfeest en gezond 2021. Het bureau van PRN is gesloten tot en met 1 januari 2021.

 

21-12-20 Berg oudkarton door online bestellingen probleem voor gemeenten

Nederlanders zijn dit coronajaar nog meer online gaan bestellen. Gevolg: volle papierbakken, zwervende dozen en gefrustreerde inwoners. Vaak zitten de oudpapierbakken nog lang niet vol. Maak de gebruikte verpakking klein en gooi haar dan pas bij het oudpapier. Dat zorgt voor plek en tevreden burgers. Samen worden we circulair! Lees het artikel in Volkskrant van 21 december over deze problematiek.

 

16-12-20 Koplopers in Recycling: PRN op Nationaal Recycling Congres

Op woensdag 16 december om 14.00 uur wordt het drieluik ‘Koplopers in Recycling’ van het Nationaal Recycling Congres afgesloten.

Hielke van den Brink van Papier Recycling Nederland en Anne Slabbers van Smurfit Kappa Roermond Papier leggen uit waarom oudpapier schoon moet zijn voor optimale recycling en dat het beleid vooral dient te zijn gericht op het bevorderen van kwaliteit van recyclingstromen.

 

Na de presentatie zal er onder leiding van moderator Bert van Loon gelegenheid zijn tot het stellen van vragen, en na afloop zullen de sprekers met elkaar en het online publiek in discussie gaan over de kansen en uitdagingen van de transitie van lineair naar circulair.

 

De koplopersessie is bij te wonen op het Nationaal Recycling Congres platform. Aanmelden als deelnemer kan nog steeds.  Reeds eerder aangemelde deelnemers ontvangen een rechtstreekse link waarmee zij kunnen inloggen.

15-12-20 Persoonlijke kerstkaart maakt comeback

Vijf jaar geleden werden er nog 115 miljoen kerstkaarten verstuurd. In 2017 daalde dat aantal tot 85 miljoen. En de daling heeft sindsdien doorgezet. Mogelijk gaat dat dit jaar dat veranderen. In ieder geval als het aan PostNL ligt. De postbezorger verwacht een topdrukte bij de afdeling briefpost. PostNL heeft onderzoek gedaan en maar liefst 40% van de Nederlanders zegt dit jaar meer kerstkaarten te gaan versturen. Uiteraard speelt de coronacrisis een rol. Een mooie kerstkaart kan helpen bij het verzachten van het eenzaamheidsgevoel dat door velen wordt ervaren in deze periode. Een persoonlijk bericht biedt aandacht. Kan dat niet ook digitaal? Zeker maar minder. Volgens hoogleraar Peter Jan Margry van het Meertens Instituut zijn we wel klaar met de vluchtige digitale communicatie. Een kaart  kopen en er handmatig iets op te schrijven, laat zien dat je moeite hebt gedaan. Dat is nu belangrijker dan snel via social media een kerstboodschap versturen vanuit een standaard template.

 

PRN herkent de afname van grafisch papier als gevolg van digitalisering van onze communicatie. Kerstkaarten verdwijnen na de feestdagen vaak bij het oudpapier. Geen probleem! Zij zijn grondstof voor nieuwe producten van papier en karton. Wist je dat 86% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier?

14-12-20 Doorgeschoten overheidsbeleid leidt tot vervuiling in plastic afval

Het afvalbeleid van de overheid is doorgeschoten, vindt het Afvalfonds Verpakkingen, dat namens de producenten verantwoordelijk is voor recycling. De doelstelling om de hoeveelheid restafval te beperken zou averechts werken, omdat het juist leidt tot vervuiling van PMD (plastic verpakkingen, metalen blikjes en drinkpakken). Dat probleem wordt volgens de sector steeds groter. Een en ander geldt ook voor de oudpapierstroom in Nederland. De vervuiling daarvan neemt jaarlijks toe, mede als gevolg van overheidsbeleid. Zie hiervoor de vervuilingsrapportage van PRN. Alleen focus op kwaliteit leidt tot circulariteit volgens de FNOI. Ook PRN pleit voor een schone, droge en aan de bron gescheiden stroom oudpapier. Lees meer op nos.nl.

 

11-12-20 Duurzame verpakking steeds belangrijker voor consumenten

Duurzaam verpakken wordt steeds belangrijker. Uit een recent verschenen onderzoek van ABN Amro blijkt onder meer dat:

 

 • 66 procent van consumenten duurzame verpakkingen belangrijk vindt bij aankoop groente en fruit.
 • Supermarkten en voedselfabrikanten meer inzetten op duurzame en recyclebare verpakkingen.
 • Consumenten nog onvoldoende bekend zijn met milieu-impact en nut van verpakkingen.

 

Volgens het rapport hebben Nederland en de Europese Unie een strategie die is gericht op circulariteit. Supermarkten en voedselleveranciers hebben daarom meer aandacht voor – en vraag naar – duurzame en recyclebare verpakkingen. De vraag naar kartonnen verpakkingen neemt dan ook toe. Het onderzoek is kritisch en plaatst ook nuanceringen. Het doet niet aan plastic bashen: langere producthoudbaarheid, hygiëne, lichtgewicht en onbreekbaarheid zijn voordelen van plastic verpakkingen.  Ook kan een de levenscyclus van een verpakking niet los worden gezien van het product. In sommige gevallen kan plastic een duurzame verpakkingsoplossing zijn.

 

Lees meer op abnamro.nl of download het ABN Amro rapport.

 

 

 

10-12-20 Re-use oudpaper leidt tot mooie kunst

Michał Kosmulski creëert papierkunst. De Poolse kunstenaar is geïnspireerd door Geometrie en Origami. Hij is tevens IT-architect en creëert abstracte, driedimensionale objecten, onder meer met oudpapier. De scherpe, gekartelde geometrische vormen geven diepte aan de werken. Prachtig voorbeeld van Re-Use van gebruikt materiaal!

 

09-12-20 Zwaarder belasten virgin materiaal om circulair te worden

Staatssecretaris Van Veldhoven hoopt op de komende Europese Milieuraad conclusies aan te nemen over de transitie naar een circulaire economie. Als het aan haar eigen partij D66 ligt, voert de Raad de circulaire ambities in de EU nog wat op. Zo dringt Van Veldhoven aan op een onderzoek naar het zwaarder belasten van virgin materialen. Van Veldhoven schreef de Tweede Kamer vorige week dat Nederland zich sterk gaat maken voor de markt voor secundaire grondstoffen. In dat kader zal de staatssecretaris in ieder geval een oproep aan de Europese Commissie voorstellen voor een verplicht percentage recyclaat in specifieke productgroepen. Plastic is hierbij prioritair. Ook tijdens het Nationaal Recyclingcongres deed de staatssecretaris een vergelijkbare oproep.

 

Wat PRN kunnen papier en karton als voorbeeld dienen. 86% van het nieuw in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier. Een hernieuwbare grondstof die goed recyclebaar is, in combinatie met ketensamenwerking zijn de ingrediënten voor het uiterst succesvolle recyclingsysteem in Nederland.

 

Het verslag van de vergadering van de Tweede Kamer over de Nederlandse inbreng op 17 december is te vinden op tweedekamer.nl: https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A05557

08-12-20 Vragen over recyclebility? Papiercirculair.nl!

Met de term recyclability wordt bedoeld hoe goed een papier- of kartongebaseerd materiaal, verpakking of product door de papier- en kartonindustrie kan worden gerecycled in haar bestaande processen. Wil je weten of jouw product of verpakking van papier of karton recyclebaar is? Kijk op papiercirculair.nl. 

07-12-20 Sint geeft uitleg over goed recyclen

Heerlijk avondje is gekomen. De volgende dag is er dan een boel verpakkingsafval. Stadsbeheer Rotterdam onderkent dit probleem en heeft nu een nieuwe dag in het leven geroepen: platte pakjesavond. Sinterklaas legt in een video uit hoe je het kartonnen en papieren afval van alle cadeaus handig opruimt: scheuren, snijden en springen! Zo kan iedereen zijn oudpapier kwijt in de afvalbak. En maakt de papiersector er weer nieuw papier van. Lees meer….

 

03-12-20 PRN Koplopersessie Nationaal Recycling Congres

PRN kijkt met genoegen terug op een succesvol Nationaal Recycling Congres. Maar het congres is nog niet afgelopen. Op 16 december verzorgt PRN een koplopersessie. Meer informatie is te vinden op nationaalrecyclingcongres.nl. Schrijf je in voor deze sessie via nationaalrecyclingcongres.nl/register#/.

 

02-12-20 Kabinet pleit voor versterking markt secundaire grondstoffen

Staatssecretaris Stientje Van Veldhoven gaf tijdens het Nationaal Recycling Congres (NRC) aan al langer aan te dringen in Brussel  op maatregelen om sneller tot een kringloopeconomie te komen. De circulaire economie heeft volgens haar groot potentieel voor economische groei en banen en draagt substantieel bij aan de klimaatneutraliteit die de Europese Unie in 2050 wil bereiken. Volgens Van Veldhoven is een sterke interne markt voor secundaire grondstoffen nodig om schaarste en een instabiele voorraad te voorkomen. De vraag naar hoogwaardig hergebruikt materiaal moet daarom worden aangemoedigd. Van Veldhoven was duidelijk: afval is grondstof en hoe beter de kwaliteit van het afval, hoe groter de kans op hergebruik ervan. De inzet van circulair materiaal moet worden beloond. Gedacht kan worden aan soepeler einde-afvalcriteria, CO2-schaduwprijzen, prijsdifferentiaties, statiegeld en verplichte hoeveelheden gerecycled materiaal in nieuw te maken producten. Op dit moment licht de staatssecretaris bestaande regelgeving door. Doel is vaststellen van knelpunten en het aanpakken daarvan.

 

De staatssecretaris houdt zich aan haar toezeggingen. In een brief aan de Tweede Kamer heeft zij aangegeven dat zij tijdens de komende Europese Milieuraad extra aandacht zal geven aan het actieplan circulaire economie en aan het versterken van de markt voor secundaire grondstoffen. Van Veldhoven wil de Europese Commissie oproepen om met voorstellen te komen voor een verplicht percentage recyclaat in specifieke productgroepen. Dat geldt met name voor plastic en logischerwijs minder voor papier. 86% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat al uit oudpapier. Om de markt voor secundaire grondstoffen en de circulaire economie een boost te geven kan een onderscheid worden gemaakt tussen ‘afval’ aan de ene en ‘hoogwaardige recyclingstromen’ aan de andere kant. De Federatie Nederlandse oudpapier industrie (FNOI) dringt hier op aan. Volgens de FNOI is oudpapier grondstof en behoort het materiaal de einde-afvalstatus te krijgen.

 

 

 

01-12-20 Weten of jouw papieren product recyclebaar is? Doe een Recyclebility-test

Omdat een product van papier of karton is gemaakt, wil dat niet meteen zeggen dat het inde oudpapierbak mag. Ontwerpers en producenten van verpakkingen of andere producten van papier en karton wordt daarom aanbevolen om voorafgaand aan de introductie van een verpakking of product eerst te laten beoordelen of de betreffende verpakking of product goed recyclebaar is via de gangbare processen. Er zijn verschillende laboratoria die zo’n recyclabilitytest kunnen uitvoeren volgens een gestandaardiseerde en algemeen geaccepteerde methode. Meer is te lezen op papiercirculair.nl.

28-11-20 Black Friday – papier IN de papierbak

Niet alleen de bezorgdiensten, ook de papiercontainers krijgen het druk dankzij Black Friday. Papierbak vol? Heb even geduld en zet het er niet naast. Oudpapier hoort in de papierbak. Zo kunnen wij er weer nieuw papier van maken.

 

27-11-20 Milieu-impacttool voor beleid brievenbusreclame gemeenten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een tool gepresenteerd waarmee gemeenten het milieueffect van de eventuele invoering van de ja/ja-sticker kunnen berekenen.

 

In Amsterdam, Tilburg en Utrecht is de ‘ja’-sticker inmiddels ingevoerd. Respectievelijk 20 procent, 34 procent en 22 procent van de huishoudens heeft daar zo’n sticker op de brievenbus geplakt. Het KVGO voert namens de branche een juridische strijd tegen de invoering van dit opt-in beleid. Het KVGO was betrokken bij de totstandkoming van deze Milieu-impacttool Ja/Ja-sticker’. Dat betekent niet dat het KVGO zich neerlegt bij de ja/ja-sticker. Directeur Bram ter Beek: ‘Integendeel! De sticker is onwenselijk en onnodig. Daarbij komt: de principiële, juridische kwestie, de vraag of een gemeente de bevoegdheid heeft om de sticker in te voeren, ligt nog steeds voor bij de Hoge Raad.’

 

Voor de invoering van de ja/ja sticker is geen landelijk beleid. Het blijft een lokale aangelegenheid.  Een stad als Apeldoorn voert de sticker bijvoorbeeld uitdrukkelijk niet in. Met de Milieu-impacttool Ja/Ja-sticker’ kunnen gemeenten een eigen afweging maken. De tool is gemaakt oor adviesbureau Rebel in Rotterdam. Gemeente kunnen de bestaande lokale situatie vergelijken met een aantal mogelijke scenario’s. Zo wordt het effect duidelijk van het optimaliseren van het huidige systeem, van de invoering van een ja-sticker voor alleen reclamedrukwerk, of van de omschakeling naar een volledige opt-in voor folders en huis-aan-huisbladen. Het milieu-effect wordt uitgedrukt in besparingen op materiaalgebruik, energiegebruik, watergebruik en CO2-emissies.

 

PRN beperkt zich tot een oordeel over het hergebruik van gelezen folders. 89% van het op de markt gebrachte papier, waaronder folders en huis-aan-huisbladen, wordt ingezameld en hergebruikt. Als folders niet worden gelezen, hoeven ze niet te worden gemaakt, maar ze zijn gelezen of niet gelezen grondstof voor nieuw papier en karton.

 

24-11-20 Jaarlijkse heffing recyclingbeheersbijdrage

het Algemeen Bestuur van de Stichting Verwijderingsfonds (SVF), de financiële tak van het PRN-systeem, heeft besloten om over het 1e kwartaal van 2021 een recyclingbeheersbijdrage op te leggen aan de eerste ontvangers. Zij ontvangen daarover een brief.

 

De recyclingbeheersbijdrage is vastgesteld op € 2,90 per 1.000 kg nieuw op de markt geplaatst / geïmporteerd papier en/of karton voor niet-verpakkingen (exclusief btw). Deze heffing dient ter dekking van de systeemkosten van PRN en SVF voor de periode tot medio 2022. De huidige marktsituatie, waarbij de hoeveelheid nieuw op de markt gezet papier/karton voor niet-verpakkingen sterk daalt en de tonnages voor verpakkingen stijgen, zorgt ervoor dat een tariefsverhoging noodzakelijk is. Voor vragen over de heffing kan contact worden opgenomen met onze helpdesk via helpdesk@prn.nl. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer: 020 654 09 89.

 

 

23-11-20 Aanmelding PRN-sessie Nationaal Recyclingcongres

Vergeet je niet aan te melden voor het Nationaal Recycling Congres! op 25 november om 15:20 uur verzorgt PRN-directeur Hielke van den Brink een koplopersessie. Deelname is gratis. Aanmelden kan via nationaalrecyclingcongres.nl.

20-11-20 Week van de afvalvermindering

European Week for Waste Reduction. Vanaf morgen De week van de afvalvermindering. Kijk op ewwr.eu voor acties bij jou in de buurt.

 

19-11-20 10 actiepunten ter verbetering recyclingstroom

In het belang van het sluiten van kringlopen, vraagt de Vereniging Afvalbedrijven steeds aandacht voor de kwaliteit van gescheiden ingezamelde afvalstromen. Willen we stappen vooruit zetten, dan moet elke schakel in de keten de focus leggen op kwaliteit. In een factsheet zet het Afvalfonds tien actiepunten op een rij waarmee het samen met ketenpartners de kwaliteit van bijvoorbeeld oudpapier wil verbeteren.

 

Kwaliteit is nodig om ingezamelde stromen te kunnen recyclen en benutten voor het maken van hoogwaardige producten. Lage kwaliteit van ingezameld materiaal zit de transitie naar een circulaire economie in de weg. Alle partijen in de keten kunnen hun bijdrage leveren.

 

10 ACTIEPUNTEN

 

1.      Ontwerpers/Producenten: design for recycling en toepassen gerecyclede grondstoffen

2.      Beleidsmakers: focus op schone afvalstromen

3.      Inzameling: kwantiteit én kwaliteit

4.      Sorteerders/Recyclers: breng meer monostromen op de markt

5.      Inzamelaars/Gemeenten: communiceer beter en vaker over afvalscheiding

6.      Producenten/Overheden: gebruik hoogwaardig recyclaat

7.      Hanteer strenge kwaliteitseisen

8.      Beloon betere kwaliteit

9.      Doe meer onderzoek en monitor de resultaten

10.   Werk samen met partijen in de keten

 

Lees meer op verenigingafvalbedrijven.nl.

 

18-11-20 Video PRN op Nationaal Recycling Congres

Recycling is een essentiële schakel voor de circulaire economie. Circulariteit is al 100 jaar core business van de recyclingsector. Nederland geldt als toonaangevende ‘recycling-hotspot’.

 

Volgende week, op woensdag 25 november, vindt het online Nationaal Recycling Congres plaats. PRN-directeur Hielke van den Brink is aanwezig. Wil je meer weten over de recyclingsector? Hoe deze innoveert, investeert, en een belangrijke bijdrage levert aan economie en duurzaamheid? Meld je dan aan via nationaalrecyclingcongres.nl.

 

17-11-20 Goed gerecycled? Gouden sticker!

Afval bij de papierbakken en toenemende vervuiling in bijvoorbeeld oudpapier. Een circulaire economie geven we samen vorm. Ook de burger speelt een rol en moet zijn afval op de juiste manier en op de juiste plek achter te laten. PRN doet al jaren onderzoek naar de vervuiling van ons oudpapier en ziet een trend: er zit steeds meer vervuiling in de stroom oudpapier. Dit probleem speelt niet alleen in Nederland. Ook in Nieuw-Zeeland neemt de vervuiling van de afvalstroom toe. Een afvalverwerkingsbedrijf in het  Christchurch was het beu dat er sinds de uitbraak van het coronavirus veel minder goed wordt gerecycled. Het bedrijf kwam met een ludieke oplossing: belonen van burgers die het wel goed doen. Wie zijn of haar afval goed scheidt krijgt een sticker, wie dat niet doet riskeert de afvalcontainer kwijt te raken. En nu? ‘Het gaat veel beter’, volgens het afvalbedrijf. Lees meer op RTL Nieuws.

 

16-11-20 Beter van Papier campagne KVGO

Om de printproducten van de grafische industrie op een positieve manier onder de aandacht te brengen van een breed publiek, heeft het KVGO de Beter van Papier campagne gepresenteerd. De campagne is na een online stemming door de ledenraad van het KVGO ontwikkeld. Op de website betervanpapier.nl zijn items te vinden die leden kunnen gebruiken in hun uitingen en social media. Je leest beter van papier. En na het lezen maken we nieuw papier van het gebruikte papier.

 

13-11-20 Nationaal Recyclingcongres met PRN koplopersessie

Op 25 november 2020 vindt het Nationaal Recycling Congres plaats. Het congres zou dit voorjaar plaatshebben maar moest vanwege de Coronacrisis worden uitgesteld. Twee dagen voor de geplande datum (18 maart – Global Recycling Day 2020) trad de intelligente lockdown in werking. Van uitstel komt geen afstel. Op 25 november gaat het congres in digitale vorm van start. Vanaf 14.00 uur staat het thema ‘Recycling: Nederland Circulair in de praktijk’ centraal. De twee uur durende livestream conferentie wordt uitgezonden vanuit de Fokker Studio te Den Haag. Op 2, 9 en 16 december vinden digitale vervolgsessies plaats waarin koplopers de diepte in gaan op bepaalde thema’s. Eén daarvan is PRN. Kijk voor meer informatie op nationaalrecyclingcongres.nl.

 

De organisatoren van het Nationaal Recycling Congres zijn de FNOI (oudpapier), MRF (metaalrecycling), NRK Recycling (kunststofrecycling) en VHT (textielherwinning), PRN is sponsor van het event. Meer informatie is te vinden op globalrecyclingday.nl.

 

Deelname is gratis. Schrijf je in en neem onder meer deel aan een koplopersessie van PRN. Directeur Hielke van den Brink geeft uitleg over het succesvolle Nederlandse recyclingsysteem dat er mede voor zorgt dat we in 2019 89% van het op de markt gebrachte papier konden inzamelen en hergebruiken,

 

Schrijf je in voor het congres en de koplopersessie die PRN verzorgt op 16 december. Dat kan via nationaalrecyclingcongres.nl.

12-11-20 Pallet van honingraatkarton

Het Oldenzaalse bedrijf Revopal komt met duurzame en sterke uitvinding van karton: de Revopallet. Het betreft een pallet van honingraatkarton die slechts 3,7 kilo weegt. De pallet biedt net zoveel draagkracht als de traditionele houten variant die ruim zes keer zo zwaar is. Dankzij het lagere gewicht van zo’n kartonnen pallet vermindert de benodigde brandstof van vrachtwagens, en dus de CO2-uitstoot. En wat de denken van de Arbo-omstandigheden? Door zijn lichte gewicht en ergonomisch design zorgt de Revopallet voor een minder belastende werkomgeving. Bovendien is de Revopallet de helft goedkoper én volledig recyclebaar. De Revopallet draagt bij aan een circulaire economie. Geweldig product!

Meer weten over de duurzame eigenschappen van verpakkingen van papier en karton en tips om verder te verduurzamen? Kijk op Papiercirculair.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nick Geels van van Revopal

11-11-20 Goed recyclebar papier van suikerbietenpulp

De papierindustrie verkleint haar voetafdruk jaar in jaar uit. Daarnaast innoveert zij continu. CEO Miklas Dronkers van papierfabriek Crown Van Gelder B.V. is bijzonder trots op de nieuwste innovatie van zijn bedrijf: papier van suikerbietenpulp. De milieu-afdruk van het papier is 16 procent lager dan die van normaal papier. En na gebruik is het suikerbietenpapier natuurlijk goed recyclebaar. Terecht dat Crown Van Gelder de Northern Enlightenment 2020 van Industrielinqs pers en platform hebben gewonnen! Gefeliciteerd!

 

10-11-20 Afval naast de oudpapierbak. Kwestie van willen opruimen

Afvalbakken en -containers met afval ernaast. Helaas een bekend beeld. Ook op de Noorderhavenkade in Rotterdam ligt het rondom de papiercontainer bezaaid met kartonnen dozen en papier. Bewoner Jan Bekkering neemt de proef op de som. Is de papiercontainer eigenlijk wel écht vol? Niet dus. Een oproep aan alle Nederlanders: ruim je troep op. Kartonnen dozen kunnen in stukken gescheurd prima in de oudpapierbak. Alleen samen komen we tot een circulaire samenleving.

 

 

09-11-20 Schrijf je in voor het Nationaal Recycling Congres

Op 25 november 2020 vindt het Nationaal Recycling Congres plaats. Het congres zou dit voorjaar plaatshebben maar moest vanwege de Coronacrisis worden uitgesteld. Twee dagen voor de geplande datum (18 maart – Global Recycling Day 2020) trad de intelligente lockdown in werking. Van uitstel komt geen afstel. Op 25 november gaat het congres in digitale vorm van start. Vanaf 14.00 uur staat het thema ‘Recycling: Nederland Circulair in de praktijk’ centraal. De twee uur durende livestream conferentie wordt uitgezonden vanuit de Fokker Studio te Den Haag.

 

De organisatoren van het Nationaal Recycling Congres zijn de FNOI (oudpapier), MRF (metaalrecycling), NRK Recycling (kunststofrecycling) en VHT (textielherwinning), PRN is sponsor van het event. Meer informatie is te vinden op globalrecyclingday.nl.

 

Deelname is gratis. Schrijf je in en neem onder meer deel aan een koplopersessie van PRN. Directeur Hielke van den Brink geeft uitleg over het succesvolle Nederlandse recyclingsysteem dat er mede voor zorgt dat we in 2019 89% van het op de markt gebrachte papier konden inzamelen en hergebruiken,

05-11-20 Inspiratie voor circulair ontwerpen

Papierproducent Stora Enso zet in op circulair design. In een interessant inspiratiedocument wordt uitleg gegeven. Al bij het ontwerp van een product kan rekening worden gehouden met de recyclebility ervan na de gebruiksfase van dat product: design for recycling. Ook PRN wil design voor recycling stimuleren en de kringloop van papier sluiten. Kijk op onze website voor meer informatie over optimaal recyclen.

04-11-20 Ontspannen thuiswerken: recyclebare kartonnen pingpongtafel

Thuiswerken is (voorlopig) het nieuwe normaal. Maar hoe ontspannen jij en jouw huisgenoten tussen de werkzaamheden door of verzetten jullie de zinnen voorafgaand aan een nieuwe klus? Met een potje tafeltennis op een duurzame, kartonnen tafeltennistafel! Kijk op kartent.com voor een tafel gemaakt van gebruikt karton. Perfect voor in de woon- of werkkamer. Je krijgt niet alleen de tafel maar ook twee kartonnen tafeltennisbatjes en een pingpongballetje zodat je meteen een potje kan spelen. De tafel is een fractie kleiner dan een competitietafel. En is de tafel ‘op’, dan kan hij bij het oudpapier!

03-11-20 Ontwerp verpakkingsbesluit aan Tweede Kamer gestuurd

Met de implementatie van de nieuwe Europese richtlijn Verpakkingen en verpakkingsafval wordt het Besluit beheer verpakkingen 2014 gewijzigd. De nieuwe doelstellingen voor verpakkingsafval komen daarmee dichterbij. Staatssecretaris Van Veldhoven heeft het ontwerpbesluit voor het nieuwe Verpakkingenbesluit aan de Tweede Kamer gestuurd. Van Veldhoven liet eerder al weten ambitieuzere doelstellingen neer te willen zetten dan Europa voorschrijft. Zo wordt voor papier en karton een recyclingpercentage genoemd van 85% voor het jaar 2021. In 2019 lag het percentage al op 89%.

02-11-20 Verpakkingen van papier en karton; een duurzaam alternatief?

Papier en karton winnen aan populariteit als verpakkingsmateriaal. Hoewel het niet eenvoudig is om voor alle eigenschappen van plastic een passend alternatief te vinden, zet de markt wel een transitie naar papier en karton in. Dat is niet verwonderlijk. Papier heeft een hernieuwbare bron, slaat CO2 op en wordt duurzaam geproduceerd. En is in beginsel goed recyclebaar. 89% van het in Nederland op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt. Jeroen Kuiper, directeur IPP schreef een interessante column over de duurzame eigenschappen van papier en karton. Belangrijke relativering: Recyclebility ontstaat niet zomaar. Kijk op papiercirculair.nl voor tips om verpakkingen van papier en karton recyclebaar te maken.

 

29-10-20 Onderzoek naar effect JA/JA-sticker

Abovo Media heeft samen met Markteffect onderzoek gedaan naar het effect van de invoering van de JA/JA-sticker in diverse gemeenten. Uitkomst: het aantal adressen waar ongeadresseerd drukwerk –huis-aan-huis-folders en huis-aan-huis-kranten- welkom is daalde van 71 naar 21 procent in de JA/JA-sticker-gemeenten. De consument is bereid tot het plakken van stickers, het aantal consumenten dat plakt is echter beperkt. Lees meer op abovomedia.nl. Een en ander heeft uiteraard gevolgen voor de samenstelling van de stroom oudpapier. Printmedia nemen af en kartonnen verpakkingen juist toe.

 

28-10-20 Achtste milieuactieprogramma EU gepresenteerd

De Europese Commissie wil met een nieuw milieuactieprogramma zorgen voor een klimaatneutraal Europa in 2050 en de transitie naar een circulaire economie versnellen. Het nieuwe programma draagt de naam Map8 en sluit aan op de doelstellingen van de Europese Green Deal.  Motto van Map8: welvaart voor iedereen, binnen de grenzen van de planeet.

 

Map8 heeft zes prioriteiten:

 1. Behalen emissiereductiedoelstelling in 2030 en een klimaatneutrale EU in 2050;
 2. Flexibiliteit en weerbaarheid. Een EU die minder kwetsbaar is voor klimaatverandering;
 3. Versnellen transitie richting circulaire economie;
 4. Nul vervuiling in water, lucht en grond + bescherming gezondheid en welvaart van inwoners;
 5. Bescherming en herstel biodiversiteit en natuurlijk kapitaal;
 6. Reductie van druk op milieu en klimaat van productie en consumptie.

Met de laatste recyclingcijfers van PRN en de VNP (89%recycling, 86% van het nieuwe in Nederland gemaakte papier bestaat uit oudpapier) en de Europese bosgroei (mede als gevolg van de inspanningen van de papierindustrie) kunnen papier en karton dienen als inspiratie voor de circulaire ambities van de EU. Natuurlijk papier en karton!

27-10-20 Jong geleerd, oud gedaan. Vernieuwd lespakket met veel aandacht voor papierrecycling

Op dinsdag 27 oktober is het vernieuwde lespakket Papier & Karton gelanceerd. Het pakket is bedoeld voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Duurzaamheid en creativiteit staan centraal in het lespakket.

 

Het vernieuwde digitale lespakket is een samenwerking tussen Papierenkarton.nl en KlasseTV/Teachers in Media. Leraren loggen in en brengen de leerlingen in aanraking met het circulaire materiaal van nu en straks: papier en karton. In vier vrolijke, leerzame films leidt Anne Appelo (bekend van Kinderen voor Kinderen, NPO Zapp en The Lion King) de jonge kijkers door de wereld van papier en karton. Zij kampeert in een kartonnen tent, ontwikkelt haar eigen chocoladeverpakking, bezoekt een papier- en golfkartonfabriek en ontdekt wat wel en niet in de oudpapierbak mag.

 

Daarnaast is er volop ruimte voor fun: onderdeel van het lespakket is een flink aantal creatieve opdrachten, waarbij de leerlingen hun fantasie de vrije loop kunnen laten. Ze maken kleding van papier, fabriceren een maquette van hun kamer of ontwerpen hun eigen dier van papier.

 

PRN is nauw betrokken geweest bij de vernieuwing van het lespakket, met name bij het deel over recycling van papier en karton. De vervuiling van het oudpapier neemt jaarlijks toe en het is belangrijk dat de nieuwe generatie weet wat wel en niet in de oudpapierbak mag. Wanneer de jeugd jong leert dat een schone, droge en aan de bron gescheiden oudpapierstroom belangrijk is voor het sluiten van de papierkringloop, zal zij daar later gevolg aan geven.

 

Met het lespakket worden ieder schooljaar naar verwachting 7000 docenten bereikt. Als zij het lespakket gebruiken zouden circa 200.000 leerlingen aan de slag kunnen gaan met Papier & Karton. Gebruik van het pakket is gratis. PRN en haar ketenpartners hopen de kinderen bewust te maken van de duurzame eigenschappen van papier en karton én hen te laten zien wat zij zelf kunnen bijdragen aan een groene samenleving.

 

Op Klasstev.nl vind je vanaf dinsdagochtend het lespakket. Bekijk de video over recycling van papier en karton met Anne Appelo.

 

Het lespakket is een initiatief van papierenkarton.nl: het duurzaamheidsplatform van de papier- en kartonsector, waarin CBA (de golfkartonsector), KVGO (drukkerijen), PRN (papierrecycling) en de VNP (papier- en kartonfabrieken) participeren. DS Smith, Wihabo en Nijssen Recycling worden bedankt voor hun bijdrage aan de totstandkoming van Papier & Karton.

26-10-20 Stevige, recyclebare draagtas van papier

De Engelse supermarktketen Morrisons (494 filialen) heeft een papieren draagtas geïntroduceerd, die moeiteloos een gewicht van 16 kg kan verstouwen. Het voor de tas gebruikte papier heeft een PEFC certificaat. De tas is  volledig recyclebaar. Daarmee biedt de tas alle milieuvoordelen van papier (renew, CO2-opslag en recyclebility) in combinatie met praktisch gebruik, marketingmogelijkheden en ‘re-use’. Niet onbelangrijk: Morrison bespaart 1.300 ton plastic per jaar als gevolg van de tas. De supermarkt vraagt de klanten een kleine vergoeding voor een tas: 20 pence (€ 0,22). Op de tas staat Reusable Paper Bag vermeld om de klant te stimuleren de tas meedere malen te gebruiken voor zijn boodschappen. Goed initiatief!

 

23-10-20 Meubels van oudpapier

Occony ontwerpt, produceert en levert circulaire meubels, met name voor de zakelijke markt. Het bedrijf werkt samen met architecten, projectinrichters, ontwerpers en eindgebruiker(s) en streeft een optimale balans na tussen duurzaamheid & circulariteit, esthetiek en bruikbaarheid. Het inzetten van biologische, recyclebare materialen heeft de voorkeur. Occony wil de levenscycli van grondstoffen optimaliseren en werkt toe naar een positieve CO2 balans. Een van de grondstoffen voor de meubels is oudpapier!

 

Voor de meubels gebruikt Occony onder meer van oudpapier gemaakte platen. Het oudpapier wordt geperst tot een sterke plaat (2,5 mm) die wordt gelamineerd en afgewerkt met een fineer. Alle gebruikte materialen zijn biobased. Samen stakeholders in de keten wil Occony een ecosysteem opbouwen voor de afzet van grondstoffen (afval in de vorm van meubels).  Samen de kringloop sluiten zodat producten niet verloren gaan, dat is het ideaal van Occony. Laat je inspireren op occony.nl en/of lees een interview met Occony-oprichter Pim Dekkers.

 

21-10-20 Papiersector lanceert papiercirculair.nl

Papiercirculair.nl: dé plek voor informatie over circulair verpakken en recycling van papier en karton

 

Ondernemers verpakken hun producten steeds meer in duurzame verpakkingen: vaak kiezen zij voor papier en karton. Niet gek, want papier en karton zijn dé materialen voor een maatschappij waarin afval niet bestaat. Met de groeiende populariteit van papier en karton stijgt ook het aantal vragen over duurzaam gebruik ervan. De website papiercirculair.nl helpt die vragen te beantwoorden.

 

Recyclability en recycling
Alle partijen uit de papier- en kartonketen dragen bij aan sluiting van de kringloop.

Producenten, ontwerpers, brand owners, grafische ondernemers en verpakkingsbedrijven kiezen vorm en materiaal van hun verpakkingen. De samenstelling van het papier en karton bepaalt hoe gemakkelijk de verpakking kan worden gerecycled (recyclability). Consumenten, retail, gemeenten, inzamelaars en sorteerders zorgen ervoor dat de gebruikte verpakking weer terugkomt bij de papierfabriek . Schoon, droog en  aan de bron gescheiden oudpapier is daarmee grondstof voor nieuw papier en karton (recycling).

 

PapierCirculair.nl
De vraag naar papieren en kartonnen verpakkingen neemt toe en daarmee groeit het aantal vragen over duurzaam gebruik ervan. Is een kartonnen verpakking die is voorzien van laminaat recyclebaar? Mag mijn verpakking bij het oudpapier? Met PapierCirculair.nl beantwoorden de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken (VNP) en Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) dergelijke vragen en bieden zij het bedrijfsleven handvatten voor verdere verduurzaming van verpakkingen. Samen zorgen we voor het verder sluiten van de papierkringloop met steeds meer circulaire papieren en kartonnen verpakkingen. De circulaire samenleving in optima forma!

 

PapierCirculair sluit aan op de Scheidingswijzer van PRN en de onlangs door het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) gepresenteerde Recyclecheck voor papier- en kartonverpakkingen. Deze Recyclecheck is tot stand gekomen in samenwerking met de VNP en PRN. Naast tips & tricks en veel gestelde vragen bevat PapierCirculair.nl praktische informatie over de circulaire economie.

 

20-10-20 Ook Leiden start met Ja-stickers reclamedrukwerk

Na Amsterdam, Utrecht, Haarlem, Tilburg en Rotterdam valt binnenkort ook in Leiden geen ongeadresseerde reclame meer op de deurmat. Wie nog wel reclame wil ontvangen moet een Ja-ja sticker op hun brievenbus plakken. Wie geen sticker plakt, krijgt voortaan alleen nog huis-aan-huisbladen en bewonersbrieven van de gemeente. Al het andere ongeadresseerde drukwerk mag meer worden bezorgd. Reden voor het nieuwe beleid: duurzaamheid. ‘Ongeadresseerd reclamedrukwerk wordt lang niet altijd gelezen en belandt vaak bij het oudpapier of in het restafval’, meldt een medewerker van de gemeente. Oudpapier is weliswaar grondstof voor nieuw papier, maar drukwerk dat voor niks is gemaakt, is niet duurzaam.

19-10-20 Nationaal Recycling Congres 2020 gaat online

Op 25 november 2020 vindt het Nationaal Recycling Congres plaats. Het congres zou dit voorjaar plaatshebben maar moest vanwege de Coronacrisis worden uitgesteld. Twee dagen voor de geplande datum (18 maart – Global Recycling Day 2020) trad de intelligente lockdown in werking. Van uitstel komt geen afstel. Op 25 november gaat het congres in digitale vorm van start. Vanaf 14.00 uur staat het thema ‘Recycling: Nederland Circulair in de praktijk’ centraal. De twee uur durende livestream conferentie wordt uitgezonden vanuit de Fokker Studio te Den Haag.

 

De organisatoren van het Nationaal Recycling Congres zijn de FNOI (oudpapier), MRF (metaalrecycling), NRK Recycling (kunststofrecycling) en VHT (textielherwinning), PRN is sponsor van het event. Meer informatie is te vinden op globalrecyclingday.nl.

15-10-20 Afval moet schoner worden

De Vereniging Afvalbedrijven heeft mede namens zeven andere organisaties op het gebied van afvalverwerking, recycling en milieu in een petitie de Tweede Kamer opgeroepen om maatregelen te nemen tegen de vervuiling van de afvalstroom gft. De vervuiling was in het jaar 2000 nog maar één procent en nu ligt dat rond de 5 procent. Als deze trend doorzet, dreigt de recycling van gft-afval te moeten stoppen en komen de Nederlandse recyclingdoelstellingen in gevaar. Terecht geeft de FNOI in een reactie op de petitie aan dat het fijn zou zijn als deze aandacht voor vervuiling van het afval snel breder wordt getrokken. Door de focus van gemeenten op verminderen restafval (agv VANG doelstellingen) neemt ook de vervuiling van hoogwaardige recyclingstromen als oudpapier en textiel schrikbarend toe. PRN maakt zich sterk voor een reductie hiervan. Immers, door de vervuiling neemt de waarde van oudpapier af en is dit minder goed inzetbaar als grondstof voor nieuw papier en karton. Dat strookt niet met de circulaire ambities van de regering en papiersector.

14-10-20 Duurzaam verpakken met recyclebaar vulmateriaal van karton

Het aantal online aankopen neemt nog steeds toe. De Corona-omstandigheden (en de nieuwe maatregelen) dragen daar aan bij. Dat betekent veel pakketverzendingen en gebruik van kartonnen dozen. Die kunnen prima bij het oudpapier, maar in veel van de verpakkingen zitten kunststoffen vulmaterialen om de producten goed op hun plaats te houden. Daar zijn ook duurzamere oplossingen voor. Het bedrijf Ranpak levert duurzaam, lichtgewicht vulmateriaal voor lege ruimtes. Van karton en daardoor recyclebaar. Samen met de kartonnen doos kan het vulmateriaal bij het oudpapier. Eenvoudig, klantvriendelijk en goed voor de leefomgeving. Kijk voor meer informatie op ranpak.com.

 

13-10-20 Europese Recycling oudpapier blijft hangen rond 72%

De Europese Raad voor Papierrecycling (EPRC) heeft haar jaarlijkse monitoringsrapport uitgebracht. Uit het rapport blijkt dat het Europees recyclingpercentage van oudpapier en -karton (opk) 72 % bedroeg in 2019. In het jaar daarvoor was sprake van 71,7%. Of de Europese doelstelling van 74% in 2020 (uit de European Declaration on Paper Recycling) wordt gehaald is de vraag. Volgens de EPRC hangt dit af van de ontwikkeling van het verbruik van papier en karton. Het coronavirus en de economische neergang zullen daar ongetwijfeld impact op hebben. Hoewel nieuwe recyclingcapaciteit wordt gebouwd, zal deze niet volledig in gebruik worden genomen a.g.v de pandemie, zo luidt de verwachting.

 

In 2019 was een daling zichtbaar van de inzameling van Europees opk. Deze kan worden verklaard door een verdere afname van de Chinese vraag naar papier voor recycling, De Chinese regering wil haar afhankelijkheid van secundaire grondstoffen afkomstig uit derde landen verminderen en heeft strenge kwaliteitseisen ingevoerd voor geïmporteerd papier voor recycling. China is inmiddels niet meer de eerste exportbestemming van Europees papier voor recycling. India is de grootste afnemer. Naast deze ontwikkeling is een duidelijke verandering zichtbaar in patronen van papierverbruik: het verbruik van krantenpapier daalde bijvoorbeeld sterk. Ook dat zorgt voor minder inzameling.

 

Nederland blijft een echt oudpapier land. 89% van ons op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt.

12-10-20 Klimaatdag

Vandaag vindt de eerste Klimaatdag plaats. Dit wordt hét jaarlijkse event van het Klimaatakkoord, voor iedereen die betrokken is bij het klimaatbeleid. De Klimaatdag is bedoeld om te inspireren, te activeren, te ontmoeten en te discussiëren. Met 89% papierrecycling in 2019 kunnen papier en karton dienen als voorbeeld en inspiratiebron! Lees meer op deze website. Lees de Recyclingrapportage 2019.

08-10-20 JA|JA-sticker toegestaan in Rotterdam

Per 1 november mogen verspreiders van drukwerk hun reclamefolders in Rotterdam niet meer huis-aan-huis bezorgen. Alleen als er expliciet toestemming voor is gegeven (middels een JA|JA-sticker) mogen de folders nog worden verspreid. De rechter heeft gesproken in Hoger Beroep. Lees meer op rotterdam.nl.

Onder meer met de JA|JA-sticker wil Rotterdam jaarlijks drie miljoen kilo papierafval gaan besparen.

 

07-10-20 Maak die doos een ‘koppie’ kleiner

Thuiswerken is de norm en het aantal bestellingen bij webwinkels groeit gestaag. De vuilnismannen in Rotterdam rijden extra rondes om het extra afval op te halen. Toch valt de hoeveelheid opgehaald oudpapier tegen. Vergeleken met vorig jaar wordt er in Rotterdam één procent minder papier opgehaald. Wat zeker niet minder is geworden, is de hoeveelheid huisafval en grofvuil. Oorzaak: de webwinkeldozen worden niet klein gemaakt maar verdwijnen bij het restafval. Dat is zonde, volgens de gemeente Rotterdam. Woordvoerder Kristel van der Heiden van Stadsbeheer, waar de afvalinzameling in Rotterdam onder valt:, roept de Rotterdammers op om hun dozen klein te maken, plat of eventueel in stukken te scheuren en ze daarna in de papiercontainer te doen. ‘Dan kunnen we ze recyclen. Samen houden we zo ook Rotterdam schoon.’ Lees meer op ad.nl.

 

 

 

06-10-20 Recyclebaar papier van suikerbieten

Vanaf januari 2021 verkoopt Crown Van Gelder papier gemaakt met suikerbietenpulp. Het suikerbietenpapier draagt de naam Crown Native. Voor de productie wordt 20% van de gebruikelijk houtvezelpulp vervangen door suikerbietenpulp. Daarmee realiseert Crown Van Gelder van 16% op de milieubelasting.

 

Crown Native is ontwikkeld met het Nederlandse Royal Cosun, een coöperatie die plantaardige grondstoffen, vooral suiker en aardappelen, door middel van bioraffinage verwerkt tot ingrediënten en componenten voor voeding, non-foodtoepassingen en energie. De reststroom van Cosun’s productieproces vormt een waardevolle grondstof voor het papier. ‘De pulp wordt nu nog vaak verwerkt tot veevoer of biogas,’ licht Miklas Dronkers – Algemeen Directeur van Crown Van Gelder – toe. ‘Maar door het gebruik in ons papier krijgt het een hoogwaardige toepassing.’

 

Door het gebruik van 20% bietenpulp boekt Crown op meerdere terreinen milieuwinst. Local sourcing betekent minder transport en CO2- en fijnstofuitstoot. De bietenpulp is ook minder water nodig tijdens het productieproces. ‘En doordat we een reststroom gebruiken, is er geen extra landbouwgrond nodig,’ vult Dronkers aan. Doordat de pulp geldt als voormalige voedingsstroom is Crown Native goedgekeurd en geschikt als verpakking van voedsel.

 

Na gebruik kan Crown Native bij het oudpapier en wordt er nieuw papier en karton van gemaakt. Daarmee draagt het papier prima bij aan de doelen van een circulaire economie waarin afval niet bestaat. Meer weten? Kijk op cvg.nl.

05-10-20 Recyclebare poppenkast van golfkarton

Hoe leuk! Een poppenkast van karton. Aan het einde van de levensfase kan de kast bij het oudpapier. Het product is ontwikkeld door Smurfit Kappa. Op sk-fun.com zijn meer grappige producten van golfkarton vinden. Bestellen van de poppenkast kan via https://sk-fun.com/product/poppenkast/

 

02-10-20 Archiefdozen bij oud papier gevonden

Afgelopen weekend trof een inwoonster uit Wijk bij Duurstede 40 archiefdozen aan in de papiercontainer op sportpark Mariënhoeve. Ze meldde dit bij de gemeente en politie. Na onderzoek blijkt dat het om kopieën gaat van een onderzoeker bij het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU). De container met de oude archiefdozen werd gelijk veilig gesteld.

 

De beschreven kwestie in Wijk bij Duurstede is een voorbeeld hoe het niet moet. De bewustwording over hoe wel om te gaan met privacygevoelig en vertrouwelijk materiaal kan beter. Daarvoor is onder meer het CA+ keurmerk voor data- en archiefvernietiging ontwikkeld. CA+ is in 2004 opgesteld door de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI). CA+ staat voor Certificeringsregeling voor archief- en datavernietiging en geldt als hét keurmerk in Nederland voor Archief-, Data- en Productvernietiging.

CA+ bevat objectieve normen en procedures om de vertrouwelijkheid van het te vernietigen materiaal en de veiligheid van de procedures te waarborgen. CA+  waarborgt tevens een adequaat, efficiënt en gesloten vernietigingsproces.

Bij ondernemingen met het CA+ certificaat is de vernietiging van vertrouwelijk materiaal in veilige handen. De certificeringregeling CA+ sluit aan op erkende normeringen voor archiefvernietiging, zoals de Duitse DIN Norm 66399. Kijk voor meer informatie op fnoi.nl.

01-10-20 Tweemaal zoveel oudpapier in niet-stedelijke gemeenten

De Nederlandse gemeenten zamelden in 2019 gemiddeld 493 kilogram huishoudelijk afval per inwoner in. Van het opgehaalde afval werd 60 procent gescheiden ingezameld, in 2010 was dit nog 50 procent.

 

In niet-stedelijke gemeenten werd in 2019 gemiddeld 64 kilogram oudpapier per inwoner ingezameld, in zeer sterk stedelijke gemeenten was dit 29 kilogram. Per Nederlander werd gemiddeld 49 kilogram oudpapier opgehaald, 15 kilogram minder dan in 2010. Deze afname is onder meer het gevolg van de digitalisering: er wordt steeds minder papier gebruikt. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

 

30-09-20 Circulair worden we samen. Door afvalscheiding aan de bron

Oudpapier is een waardevolle grondstof voor nieuw papier. Om geschikt te zijn voor het recyclingproces moet het ingezamelde papier en karton voldoen aan een aantal  eisen. Zo is een schone en droge oudpapierstroom de basis van een efficiënt recyclingproces. Gooi niet zomaar alles in de oudpapierbak. Met de Scheidingswijzer van PRN wordt duidelijk wat wel en niet in de oudpapierbak mag.

 

 

 

28-09-20 Nee voor de Roosendaalse Ja | Ja-sticker

Sinds maart van dit jaar wordt in Roosendaal gesproken over de introductie van een Ja | Ja-sticker. Daarmee laat de burger weten graag reclamefolders en huis-aan-huis-bladen te willen ontvangen. Wie geen sticker plakt, krijgt niks in zijn bus. De sticker vervangt de nee | ja- en de nee | nee-sticker.

 

De hoofdreden van de Ja | Ja-sticker is gelegen in afvalpreventie. Uit onderzoek van Milieu Centraal blijkt dat inwoners jaarlijks 34 kilo papier door de brievenbus geduwd krijgen. Dat verdwijnt vaak ongelezen in de oudpapierbak. Niet ontvangen betekent dat het ook niet hoeft te worden gemaakt. Dat scheelt niet alleen afval maar ook energie en uitstoot. De folderbranche brengt daar tegen in dat veel mensen de folders juist willen en gebruiken voor hun aanbiedingen. In veel grote steden is de Ja | Ja-sticker inmiddels ingevoerd.

 

Of dat in Roosendaal ook gaat gebeuren is maar de vraag. Volgens de plaatselijke bestuurders zijn de nadelen van de sticker te groot. Lokale ondernemers verkeren in zwaar weer en zijn afhankelijk zijn van de papieren reclamefolders. Daarbij lopen nog diverse juridische procedures (onder meer van het KVGO en de verspreidorganisaties) en zou de papierindustrie klappen kunnen krijgen. De oppositie neemt hier geen genoegen mee. Volgens haar gaan mensen toch wel naar de winkel en is nu al sprake van een overaanbod van gerecycled papier. Waar dat laatste argument vandaan komt is PRN onduidelijk. Ruim 86% van het in Nederland gemaakte karton bestaat uit oudpapier. Met de groeiende vraag naar duurzame kartonnen verpakkingen zijn de sterke houtvezels in printmedia prima te gebruiken en gewenst voor de productie van nieuw papier en karton.

23-09-20 Lego kiest voor recyclebare verpakking van papier

Lego gaat de komende drie jaar tot 400 miljoen dollar investeren in duurzaamheid. Eén van de zaken die aandacht krijgt is het gebruik van plastic verpakkingen. Vanaf 2021 worden de plastic zakjes die in een set gebruikt worden voor het verpakken van losse onderdelen, vervangen door recyclebare papieren verpakkingen. Daarmee kunnen de complete legoverpakkingen (omdoos en onderdelenverpakkingen) voortaan bij het oudpapier. lees meer op kunststofenrubber.nl.

22-09-20 Wijnfles van gerecycled papier

De Italiaanse wijnproducent Cantina Goccia biedt sinds kort een wijn aan in een fles die is gemaakt van gerecycled papier. De fles wordt geproduceerd door de Britse verpakkingsfabrikant Frugalpac. De papieren fles zou duurzamer zijn dan een glazen of kunststoffen variant. Volgens de producent van de verpakking is de fles lichter, voor 94% gemaakt van gerecycled papier en na gebruik volledig recyclebaar. De fles draagt de naam Frugal Bottle en is voorzien van een voedselvriendelijke binnencoating. Hergebruik van een materiaal met een hernieuwbare bron is duurzaam, net als de gewichtsbesparing. Maar of de gebruikte fles daadwerkelijk bij het oudpapier mag, is wat PRN betreft onduidelijk. Immers, alleen schoon en droog oudpapier mag in de papierbak. Dat vraagt in dit geval om actie van de consument: omspoelen van de gebruikte fles, want daarin zitten ongetwijfeld nog drankresten. Die zorgen voor vervuiling van het oudpapier.

 

Dit schept een precedent voor andere drankenverpakkingen
Kennelijk kan je de buitenkant scheiden van de (plastic) binnenkant, maar wie doet dat? Zeker als er wijn aan zit
De claim dat de plastic binnenkant geen issue is in de pulper heb ik niet bewezen gezien.

 

Kijk voor meer informatie op frugalpac.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-09-20 PackForward: verduurzaming verpakkingsketen

Een duurzaam product wordt zo ontworpen, dat het opnieuw kan worden gebruikt of gerecycled. Dat geldt ook voor producten van papier en karton, zoals boeken, tijdschriften en verpakkingen. Producten die zijn gemaakt van één materiaalsoort (monomateriaal) zijn eenvoudiger te recyclen. Hoe meer stoffen worden toegevoegd aan het papier en karton hoe moeilijker de recycling. Denk aan laminaten, tape en lijmen, geplastificeerd papier en karton. Kan papier of karton niet worden gescheurd dan zit er vaak een plastic laagje op. Gevolg: het product mag niet bij het oudpapier. Veel van de genoemde toevoegingen kunnen het recyclingproces verstoren. Al bij het ontwerp van een verpakking kunnen bepaalde toevoegingen worden vermeden. Ontwerper en opdrachtgever kunnen daar uitdrukkelijk rekening mee houden. Dat heet Design for Recycling. Daarvoor is de hele keten nodig.

 

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft PackForward gelanceerd, een Europese kennisbasis voor duurzame verpakkingen. Het nieuwe platform verbindt internationale partijen op het gebied van duurzaam verpakken met elkaar, om verschillende stakeholders in de Europese verpakkingsketen te helpen bij de verdere verduurzaming van verpakkingen. PackForward werd wereldkundig gemaakt tijdens een groot online event van het KIDV, dat door meer dan vijfhonderd verpakkingsprofessionals uit meer dan veertig landen over de hele wereld werd gevolgd. Samen worden we circulair.

 

De website van PackForward geeft een overzicht van belangrijke thema’s die de duurzaamheid van verpakkingen beïnvloeden: van het ontwerp en de productie van product-verpakkingscombinaties tot en met het afdanken van verpakkingen en de verwerking van verpakkingsafval tot nieuwe grondstoffen. Recycling van papier en karton zijn uiteraard uitdrukkelijk genoemd.

17-09-20 Papierrecycling opnieuw toegenomen: 89%

89% van het nieuw op de Nederlandse markt gebrachte papier en karton (niet zijnde verpakkingen) is in 2019 ingezameld en hergebruikt. Dat is 3% meer dan in 2018. Nederland behoudt zijn koploperpositie op het vlak van papierrecycling. Een en ander blijkt uit de Monitoring inzameling en recycling niet-verpakkingstoepassingen van papier en karton 2019

 

Nederland koploper papierrecycling

 

Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) heeft de cijfers gepubliceerd van de recycling van niet-verpakkingstoepassingen van papier en karton, zoals kranten, tijdschriften, boeken, folders, schriften, printerpapier, sanitair papier etc. In 2019 werd in totaal 1090 kiloton papier en karton (niet-verpakkingen) op de markt gebracht. Daarvan werd 967 kiloton ingezameld en hergebruikt. Dat betekent een recycling- percentage van 89%. Dit percentage bedroeg in 2018 nog 86%, terwijl de recyclingdoelstelling 75% is. Op Europees niveau ligt het percentage papierrecycling op circa 72,5% (2017). Lees de Monitoring over het jaar 2019.

 

Verhoging kwaliteit en kwantiteit recycling

 

Recycling van papier en karton is belangrijk. Oudpapier is de belangrijkste grondstof voor nieuw papier. 86% van het nieuw in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier. Papierrecycling zorgt voor:

·        Vermindering van de afvalberg

·        Duurzame inzet van gebruikte materialen

·        Minder gebruik nieuwe grondstoffen

·        Reductie energie- en waterverbruik

·        Verlaging van de CO2-uitstoot

·        Langduriger opslag van CO2 in papier en karton

·        Hoogwaardige papierrecycling vereistscheiding aan de bron waardoor vergelijkbare kwaliteiten oudpapier soort-homogeen, schoon en droog kunnen worden ingezameld.

 

Papierverzelconvenant

De indrukwekkende recyclingcijfers zijn mede het gevolg van het Papiervezelconvenant, een samenwerkingsovereenkomst tussen de Nederlandse gemeenten en PRN. Ruim 90% van de Nederlandse gemeenten is aangesloten bij PRN. Het uit het convenant voortvloeiende zelfregulerende afvalbeheerssysteem functioneert al 20 jaar en combineert hoge inzamelingsresultaten met lage kosten voor burger en bedrijfsleven. Hoofddoel van het Papiervezelconvenant is de instandhouding van de brongescheiden inzameling en verwerking van oudpapier, ook bij lage internationale marktprijzen voor oudpapier. Door scheiding aan de bron blijft de stroom oudpapier schoon en droog en is optimaal behoud en hergebruik van grondstoffen mogelijk.

16-09-20 Kabinet zet in op circulair

Staatssecretaris van Veldhoven investeert 40 miljoen in een economie zonder afval: de circulaire economie. Het kabinet wil dat Nederland in 2050 volledig circulair is en zet in op 50% minder gebruik van primaire grondstoffen in 2030. Door slimmer te ontwerpen, te recyclen en her te gebruiken voorkomen we milieuvervuiling en CO2-uitstoot. Van Veldhoven trekt 40 miljoen uit voor het versnellen en opschalen van de circulaire economie. Het geld gaat onder meer naar concrete circulaire initiatieven van MKB-ers. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van een circulair systeem van herbruikbare bekers voor op festivals. Daarnaast wordt kennisontwikkeling en innovatie gestimuleerd, een investeringsfonds opgezet en worden ondernemers geholpen met het ombouwen van bestaande businessmodellen naar circulaire businessmodellen. PRN juicht deze ontwikkeling toe. Papier en karton zijn in essentie circulaire producten met een hernieuwbare bron die CO2 opslaat. Maar om de producten van papier en karton werkelijk circulair te maken zijn stappen nodig, zowel bij het design als bij de verwerking van oudpapier. Design for Recycling, scheiding aan de bron en een schone en droge stroom oudpapier zijn essentieel voor circulair gebruik van papier en karton. PRN maakt zich daar ook de komende periode hard voor.

14-09-20 Recyclebaar mondkapje van karton

Nieuw! Een recyclebaar mondkapje. Het masker is gemaakt van vouwkarton en heeft een inlegvel van filterpapier dat de verspreiding van druppels en aërosols vermindert. Het masker dingt mee naar de EUROPEAN CARTON EXCELLENCE AWARD 2020, een initiatief van Pro Carton.

 

10-09-20 Afvalconferentie: 7 oktober 2020

Op 7 oktober organiseren de NVRD en Vereniging Afvalbedrijven de Afvalconferentie 2020. Een bijzondere editie omdat dit de eerste keer is dat we een Hybride Conferentie organiseren. Dit houdt in dat u zelf kiest of u aanwezig bent op onze eventlocatie in Arnhem (max 100 personen) of dat u online mee doet. Bekijk het programma op afvalconferentie.nl.

 

 

09-09-20 Nestlé: 2025 alleen herbruikbare of recyclebare verpakkingen

Nestlé is de grootste voedselproducent ter wereld. Het bedrijf is hard op weg zijn doelstelling te halen om in 2025 alleen nog maar herbruikbare of recyclebare verpakkingen te gebruiken. Inmiddels voldoet 87 procent van de verpakkingen van Nestlé aan die eis. Lees meer op de website van Distrifood.

 

08-09-20 Circulaire economie leeft nog niet bij burger

De overheid moet burgers meer betrekken bij het beleid omtrent de leefomgeving. Nu leeft dat nog te weinig. Dat geldt ook voor circulaire economie. Dat blijkt uit de Balans van de Leefomgeving 2020. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geeft dit rapport elke twee jaar uit. Hoewel er de afgelopen jaren belangrijke stappen zijn gezet in het leefomgevingsbeleid, moet de uitvoering voor een groot deel nog op gang komen, stelt het PBL. Hoewel thema’s als recycling en afvalscheiding goed bekend zijn bij de burger, is de benodigde structurele kanteling nog altijd niet ingezet. En dat terwijl de opgaven alleen maar urgenter worden nu de effecten van klimaatverandering ook in Nederland steeds meer zichtbaar zijn.

 

De website Balans van de Leefomgeving geeft een actueel overzicht van de beleidsdoelen die relevant zijn voor de leefomgeving. De Balans inventariseert in welke mate deze doelen naar verwachting worden bereikt.

07-09-20 Nieuwe afvalbakken om restafval terug te dringen

Campus Woudestein is het centrale punt van Erasmus Universiteit Rotterdam. Op campus Woudestein staan sinds deze week op zo’n vierhonderd plekken nieuwe vuilnisbakken. Die moeten eraan bijdragen dat in 2024 driekwart van het afval gerecycled wordt. Nu wordt ongeveer 70 procent van het afval niet gerecycled. Uiteindelijk moet de campus zelfs zero waste worden. In de gebouwen worden vijf afvalstromen gescheiden met de nieuwe vuilnisbakken: koffiebekertjes, papier, gft, rest en plastic, metaal en drankkartons (pmd). Buiten zijn dat er drie. Gft en papier worden daar niet ingezameld. Campus Woudestein kiest met de nieuwe bakken zijn eigen weg in Rotterdam. Daar wordt juist steeds minder afval gescheiden opgehaald. De universiteit kiest er bewust voor om meer afval te scheiden. Desirée Denie, projectmanager bij Real Estate & Facilities van de camous: ‘Ik snap wel dat de gemeente kiest om achteraf te scheiden, uit logistieke overwegingen of om ongedierte tegen te gaan. Maar door goed te scheiden bij de bron krijg je kwalitatief betere afvalstromen. Dat is beter te recyclen en te verwerken tot nieuwe producten’.  PRN onderschrijft deze opvatting volledig!

 

03-09-20 Vernieuwd Lespakket Papier en Karton

PRN is bestuurlijk vertegenwoordigd in Papierenkarton.nl. Het lespakket Papier en Karton van KlasseTV leert kinderen uit de groepen 7 en 8 o.m. het belang van optimale recycling. Hoe werkt het recyclingproces? Wat mag wel en niet bij het oudpapier? Alles komt aan bod.

Deze week vinden filmopnames plaats voor het vernieuwde lespakket. Presentatrice Anne Appelo neemt de kinderen mee op haar ontdekkingsreis door de wereld van papier en karton. Ze bezoekt drukkerij Wihabo, papier- en golfkartonfabriek DS Smith en Recycling.NL – Nijssen Recycling B.V. Het lespakket is naar verwachting dit najaar beschikbaar. Kijk voor meer informatie op klassetv.nl 

 

02-09-20 Week zonder afval

Ga je de uitdaging aan om zo min mogelijk afval te hoeven weggooien? Dan sta je er van maandag 7 t/m zondag 13 september 2020 niet alleen voor. Doe mee aan de Week zonder afval van Milieu Centraal. Tijdens deze week vinden leuke acties plaats om jouw #weekzonderafval te vergemakkelijken. Van delen en lenen tot het meenemen van een eigen beker voor to go koffie. Op 9 september staat minder en slimmer gebruik van papier centraal in de acties. Voorbeeld: slimmer printen op kantoor en natuurlijk de recycling van verpakkingen (helaas ontbreken tips over duurzaam gebruik van digitale data -verzenden en opslaan van documenten heeft een forse footprint). Meer info op milieucentraal.nl.

01-08-20 Duurzame dinsdag

Elke eerste dinsdag van september is het duurzame dinsdag. Het kabinet ontvangt een koffer vol duurzame initiatieven uit de samenleving. Wellicht kunnen de beleidsmakers ook een voorbeeld nemen aan de papier- en karton keten. 86% van het op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt. Samen werken we aan een circulaire samenleving. Ook op duurzame dinsdag.

31-08-20 Gemeenten omarmen Vang én zetten in op kwaliteit

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling van het huishoudelijk afval. Daarmee zijn ze ook een belangrijke partij richting 75% afvalscheiding en 100 kilogram restafval in 2020. Een gemeente heeft hierop bijvoorbeeld invloed door beleidskeuzes te maken in de manier van inzamelen of  voorlichting van burgers.

 

Het programma VANG – Huishoudelijk afval is ontwikkeld om gemeenten te helpen om de nodige stappen te zetten naar een circulaire economie. Naast afvalscheiding zijn preventie en grondstofketens sluiten belangrijke speerpunten. Het programma VANG – Huishoudelijk Afval is onderdeel van het programma VANG: Van Afval Naar Grondstof. Om de doelstellingen te realiseren zet dit programma in op de volgende vier hoofdlijnen:

 • Gemeenten formuleren ambitieuze beleidsdoelen.
 • Gemeenten zijn in staat om werk te maken van de eigen beleidsdoelen.
 • Burgers zijn gemotiveerd bij te dragen aan afvalpreventie en afvalscheiding.
 • Ketenpartijen werken samen aan het sluiten van ketens.

 

Een peiling die I&O Research afgelopen voorjaar heeft uitgevoerd onder Nederlandse gemeenten, wijst uit dat zo’n 95 procent van de gemeenten met een doelstelling voor afvalscheiding, de Vang-ambitie van 75 procent afvalscheiding hebben overgenomen, terwijl 86 procent van hen een ambitie heeft vastgelegd van 100 kilo of minder restafval per inwoner. Uit de peiling blijkt ook dat ruim vier op de tien gemeenten in de periode 2015-2019 een afval-of grondstoffenbeleidsplan heeft opgesteld. Twee derde van de gemeenten zonder recent plan verwacht dit in 2020 of in 2021 wel te hebben.

 

In de plannen is veel aandacht voor het verbeteren en behouden van de kwaliteit van ingezamelde grondstoffen. 93 procent van de ondervraagde gemeenten zet communicatie in voor het belang en de meerwaarde van schone afvalstromen en bijna twee van de drie gemeenten handhaaft op het verkeerd aanbieden van afvalstoffen. Gemeenten besteden vooral aandacht aan de kwaliteit van de afvalstromen gft-afval en pmd, zo blijkt uit de peiling.

 

PRN zet zich in voor een schone en droge stroom oudpapier. Daarvoor is scheiding aan de bron essentieel. Alleen zo kan ons oudpapier en -karton weer grondstof zijn voor nieuw papier en karton. Met de Scheidingwijzer biedt PRN gemeenten een middel om richting de burger te communiceren wat wel en niet bij het oudpapier mag.

 

27-08-20 Zip Tie van recyclebaar karton

De shortlist voor de PRO CARTON YOUNG DESIGNERS AWARD 2020 is bekend. Er zijn weer prachtige voorbeelden van verpakkingsoplossingen van vouwkarton. Wat te denken van Belt, een zip tie van karton. Normaliter zijn de handige zip ties gemaakt van plastic. De kartonnen variant kan na gebruik bij het oudpapier om gerecycled te worden. Praktisch en duurzaam! Op procarton.com zijn diverse inzendingen te vinden, die meedingen naar de  PRO CARTON YOUNG DESIGNERS AWARD 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-08-20 Recyclebare voetbalsupporters

Ook zo genoten van de voetbalwedstrijden in de Champions League? Of miste er toch wat? Supporters op tribune? Door de coronacrisis zijn die er niet. Daar heeft DS Smith een oplossing voor bedacht: supporters van karton. Clubs kunnen tot 100.000 volledig recycleerbare supporters bestellen, die perfect passen op de stadionzitjes. Zodra de echte supporters het stadion weer in mogen, kunnen hun kartonnen stand-ins bij het oudpapier! Lees meer…

 

21-08-20 Recyclebaar speelgoedhuis van karton

De wereldberoemde Finse meubelontwerper Eero Aarnio heeft een prachtig speelgoedhuis ontworpen. Het materiaal: golfkarton. Het huis is daarmee gemaakt van een hernieuwbare grondstof. Het huis kan aan het einde van zijn levensduur in de papierbak, om er weer nieuwe producten van papier en karton van te maken! Lees meer…

 

20-08-20 Met Design for Recycling naar een circulaire economie

Design for Recycling

Het klimaat verandert en de beschikbaarheid van grondstoffen staat onder druk. Naast de reductie van onze CO2-uitstoot wordt hergebruik van materiaal steeds belangrijker. Door papierrecycling vermindert het beroep op nieuwe grondstoffen en wordt afval voorkomen. Al bij het ontwerp van een printproduct of kartonnen verpakking kan rekening worden gehouden met de recycling daarvan: Design for Recycling.

 

Een duurzaam product wordt zo ontworpen, dat het opnieuw kan worden gebruikt of gerecycled. Dat geldt ook voor producten van papier en karton, zoals boeken, tijdschriften en verpakkingen. Producten die zijn gemaakt van één materiaalsoort (monomateriaal) zijn eenvoudiger te recyclen. Hoe meer stoffen worden toegevoegd aan het papier en karton hoe moeilijker de recycling. Denk aan laminaten, tape en lijmen, geplastificeerd papier en karton. Kan papier of karton niet worden gescheurd dan zit er vaak een plastic laagje op. Gevolg: het product mag niet bij het oudpapier. Veel van de genoemde toevoegingen kunnen het recyclingproces verstoren. Al bij het ontwerp van een verpakking kunnen bepaalde toevoegingen worden vermeden. Ontwerper en opdrachtgever kunnen daar uitdrukkelijk rekening mee houden.

 

Principes van DS Smith

Kartonproducent DS Smith heeft recentelijk zijn Circular design principles gepubliceerd. Lees meer op recyclingproductnews.com. De principes van DS Smith sluiten nauw aan bij de gedachte achter Design for Recycling, die door PRN wordt onderschreven. Dat de principes niet alleen goed zijn voor de leefomgeving blijkt uit de principes. The Circular design principles leveren het bedrijfsleven ook besparingen op. DS Smith hanteert de volgende principes voor haar producten:

 

 • Protect brands and products
 • Use no more materials than necessary
 • Design for supply cycle efficiency
 • Keep packaging materials in use
 • Find a better way (blijf zoeken naar circulaire verpakkingsoplossingen)

 

Design for Recycling en PRN

PRN organiseerde tijdens de Dutch Design week 2019 een seminar over Design for Recycling. Tijdens het seminar vertelden experts over de verduurzaming van print en verpakkingen en de kansen die Design for Recycling biedt.

19-08-20 Webcast KiDV over circulair verpakken

 

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) houdt op 17 september a.s. van 16.00-18.00 uur een online bijeenkomst over The State of Sustainable Packaging. Aanleiding is de KiDV-uitgave: Beyond closing the loops: PackForward. Tijdens de webcast geeft het KIDV een strategische kijk op de benodigde samenwerking en innovaties om te verpakken zonder schade aan mens en milieu. Daarbij is veel aandacht voor de circulaire economie en recycling van grondstoffen. Inschrijven kan via kidv.nl.

 

 

 

14-08-20 Oudpapier inzamelen om nieuwe instrumenten te kopen

Oudpapier en -karton zijn grondstoffen voor nieuw papier en karton. Maar recycling van oudpapier betekent heel veel meer. Gemeenten zamelen oudpapier in uit huishoudens. Dat gebeurt op diverse manieren. Denk aan boven- of ondergrondse papierbakken en minicontainers  (Kliko’s) bij huishoudens. De inzameling kan ook verlopen via verenigingen, scholen en kerken. Met de opbrengsten van het oudpapier worden diverse maatschappelijke initiatieven mogelijk. Denk aan het kopen van muziekinstrumenten door muziekverenigingen. Harmonie Concordia uit Wijk bij Duurstede zamelt elke derde zaterdag van de maand  oudpapier in. De opbrengst besteedt de vereniging onder andere aan onderhoud en aanschaf van instrumenten en muziekstukken. 15 augustus wordt het oudpapier weer ingezameld.

13-08-20 Meer huisvuil in coronaperiode

In de regio Gooi en Vechtstreek is in de eerste helft van 2020 beduidend meer afval ingezameld dan in dezelfde periode in 2019. De totale hoeveelheid ingezameld huishoudelijk afval steeg met 7 procent.. Volgens regionaal afvalbedrijf GAD is de link met de coronacrisis duidelijk: meer mensen thuis betekent een toename van de hoeveelheid huishoudelijk afval.

 

GAD ziet ook verschuivingen in de verschillende stromen. Met name de ontwikkelingen in de oudpapierstroom zijn interessant. Het is al jaren een trend dat er minder oudpapier en -karton (OPK) wordt ingezameld. In de eerste helft van 2020 werd daarentegen juist 3 procent meer OPK opgehaald. De groei van online aankopen is hier in terug te zien. Andere stijgers zijn piepschuim (+22 procent), glas (+19 procent) en plastic (+17 procent). Doordat mensen meer in en om hun woning klussen, werd 9 procent meer grof huisvuil ingezameld. Het aantal bezoeken aan de milieustraten daalde met 2 procent. De oproep om alleen te komen als dat echt nodig was, lijkt daarmee effect te hebben gehad.

12-08-20 Nieuwe campagne Amsterdam tegen rotzooi parken

Met het warme weer worden de parken nog meer gebruikt dan normaal. Met alle gevolgen van dien. Het is een rotzooi aan het einde van de dag. Mensen laten hun afval achter in het park. De gemeente Amsterdam is het meer dan zat. De gemeentereinigers zijn gemiddeld een uur per park kwijt om het achtergelaten vuil op te ruimen. In het Vondelpark wordt er in de zomermaanden tot wel 18.000 kilo vuil per week opgehaald, terwijl dat in de winter zo’n 3.000 kilo is. Gooi je afval in een vuilnisbak, in een vuilcontainer of gooi het anders thuis weg. Met een nieuwe campagne probeert de gemeente parkbezoekers eraan te herinneren hun troep op te ruimen. PRN roept parkbezoekers op om schoon en droog papier in de papierbak te stoppen. Oudpapier is grondstof voor nieuw papier en karton. Recycling voorkomt ook nog eens afval in het park.

 

11-08-20 Bronscheiding kwalitatief beter dan nascheiding

HVC-groep is een duurzaam energie- en afvalbedrijf van 44 gemeenten en 6 waterschappen. Tot de de kerntaken van de groep behoren: aandeelhoudende gemeenten en waterschappen als partner ondersteunen bij de transitie ‘Van Gas Los’ en de verduurzaming van het afvalbeheer. HVC wil behulpzaam zijn bij de ontwikkeling van een circulaire economie.

 

Bronscheiding is daarbij van groot belang. Volgens HVC levert bronscheiding de meest schone stromen op, is zij relatief goedkoper en leidt zij tot het hoogste percentage recycling. Ook maakt bronscheiding inwoners bewuster van de hoeveelheid afval die zij hebben. Bronscheiding maakt afvalbeheer letterlijk zichtbaar. De praktijk laat volgens HVC zien dat als inwoners een extra bak krijgen, bijvoorbeeld voor plastic, blik en drinkpakken, ook andere stromen beter worden gescheiden. In hoogbouw en sterk verstedelijkte gebieden is het lastiger om afval goed te scheiden. Er is vaak simpelweg minder ruimte om het afval goed apart te houden. Nascheiding is dan een goede optie. Kernboodschap van HVC: nascheiding is een goede aanvulling op bronscheiding, maar het scheiden aan de bron met zoveel mogelijk worden toegepast. PRN is het daar van harte mee eens. Lees meer op hvcgroep.nl.

 

 

07-08-20 Maastricht pakt illegale afvaldump bij oudpapier aan

Het komt steeds vaker voor: in de containers voor oudpapier en -karton wordt afval gestopt, dat er niet in thuis hoort. Naast plastic hoesjes kan worden gedacht aan delen van laminaatvloeren en zelfs een in stukken gezaagd bankstel. Om de vervuiling te verminderen, gaat de gemeente Maastricht een proef doen op bepaalde milieuperrons. De gemeente past enkele containers voor oudpapier aan in de strijd tegen deze illegale afvaldump. De opening aan van de container wordt aangepast door aan de binnenkant een S-bocht te plaatsen. Zo is het moeilijker om ander afval dan papier en karton in de container te stoppen. Nadeel is dat lange stukken karton er minder goed inpassen. Deze moeten dus eerst kleiner worden gemaakt.

Sinds het begin van de coronacrisis is het probleem van illegaal afvaldumpen verdubbeld in Maastricht. Om dumpers te kunnen betrappen zet de gemeente ook al mobiele camera’s in. Lees meer op de limburger.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: Loraine Bodewes / Archief De Limburger

04-08-20 Duurzaamheidsquiz vouwkarton

Pro Carton (de Europese branchevereniging van vouwkarton producenten) promoot de duurzame eigenschappen van vouwkarton. Wil je  daar meer van weten, bijvoorbeeld over de recyclingmogelijkheden van het materiaal? Doe dan mee aan de leerzame quiz van Pro Carton.

 

03-08-20 Kassabonnen bij het oudpapier

Eerder dit jaar deed PRN onderzoek naar de kassabonnen van diverse grote aanbieders. Daaruit kwam naar voren dat het overgrote deel van de kassabonnen vrij is van de stof  Bisfenol A (BPA) zijn. Voorheen moesten kassabonnen bij  het restafval omdat ze vaak van thermisch papier werden gemaakt en in een deel daarvan zat BPA dat mogelijk nadelige effecten heeft op de gezondheid van mensen en dieren. Gevolg van deze positieve ontwikkeling: kassabonnen mogen voortaan bij het oudpapier en zijn geschikt voor recycling. PRN heeft de Scheidingwijzer aangepast.

 

 

02-08-20 Ondergrondse perscontainer met extra capaciteit voor OPK

De hoeveelheid kartonnen verpakkingen is door het online winkelen sterk toegenomen. Daarnaast is er een afname van oudapier als gevolg van digitalisering van informatie.  Gevolg: de samenstelling van de afvalstroom oudpapier en -karton (OPK) is in de afgelopen jaren veranderd. Daardoor is het volume van de afvalstroom toegenomen en zijn overvolle papierbakken geen uitzondering. De nieuwe Presstation Pro voor oudpapier en -karton (OPK) van Sidcon speelt daar op in. De ondergrondse perscontainer heeft een extra grote capaciteit voor OPK. De nieuwe opk-container heeft een persmechanisme en inwerpopening die speciaal zijn aangepast aan karton. Groot voordeel is dat het aantal transportbewegingen afneemt. Ook zorgt de OPK-perscontainer, bij goed gebruikt, voor veel minder plaatsingen buiten de bak. Kijk voor meer info op sidcon.nl.

30-07-20 Omrin benadert kinderen met TikTok

Om kinderen in beweging te krijgen voor duurzaamheidsthema’s als afval scheiden, hergebruik, recycling en zwerfafval is Omrin gestart met een eigen TikTok-kanaal. Kijk voor meer info op omrin.nl. Via Papierenkarton.nl doet PRN ietsvergelijkbaars: het lespakket Papier en Karton van  KlasseTV is door de keten mogelijk gemaakt en wordt gegeven aan leerlingen van de groepen 7 en 8. Jong geleerd is oud gedaan!

 

29-07-20 Monitoring inhoud restafvalzak: nuttige info voor beleid

Het Nederlands huishoudelijk restafval bestond in 2018 voor 31 procent uit gft en ondefinieerbare rest, voor 19 procent uit papieren karton en voor 13 procent uit plastic. Dat blijkt uit de publicatie Samenstelling van het huishoudelijk restafval van

Rijkswaterstaat. De cijfers laten geen grote verandering zien ten opzichte van de jaren daarvoor.

 

Wat betreft oudpapier en -karton is de aanwezigheid in het restafval jammer, want de houtvezels van dat afval kunnen vaak prima worden gebruikt voor het maken van nieuw papier en karton. Nederland doet het geweldig op het vlak van papierrecycling, maar het kan dus nog beter. Veel oudpapier belandt niet waar het hoort: de oudpapierbak. Maar ook in die bak is ruimte voor verbetering. De vervuiling van het oudpapier in de papierbak neemt namelijk toe. Er is sprake van een duidelijk groei van afval dat niet bij het oudpapier hoort: laminaten, vetresten etc.

 

De monitoring van de inhoud van de restafvalzak levert nuttige informatie op voor beleidsmakers. Net als het PRN-onderzoek Productvreemde vervuiling in huishoudelijk papier 2019  biedt de monitor inzicht in knelpunten en kan worden bepaald hoe de communicatie richting burger kan worden aangepast om zo de recycling van materialen te optimaliseren.

 

afvalzakken vuilniszakken

27-07-20 Creatief recyclen met Efteling en KarTent

De Efteling en KarTent dagen iedereen uit om een Efteling-creatie te maken van karton en dit te delen via social media met #papierhier. Zo worden creativiteit en recycling gestimuleerd en wordt op een ludieke manier aandacht gevraagd voor duurzaamheid. Inzendingen doen mee aan een wedstrijd. De winnende ontwerpen worden verkocht en de opbrengst gaat naar Justdiggit, een organisatie die zich inzet voor verkoeling van de aarde. Mooi initiatief. Wil je meedoen en weten hoe het werkt: lees meer…

 

25-07-20 Reclamefolder verder onder druk

Sinds deze maand mag geen reclamedrukwerk meer op de mat worden gegooid bij inwoners van Den Haag die geen ja-sticker op de brievenbus hebben geplakt. Verschillende gemeenten in Nederland voeren een zogenoemd opt-insysteem in. Eerder gebeurde dat al in Amsterdam, Utrecht, Haarlem en Tilburg. De branche heeft een zaak aangespannen, maar de Hoge Raad spreekt zich (in een Hoger Beroep zaak) pas volgend jaar uit of zo’n systeem überhaupt mag.

 

De JA|JA-sticker werd bedacht omdat veel folders ongelezen bij het oud papier belanden. Het is zonde van de grondstoffen, de productie en het transport van de folders als ze ongebruikt bij het oudpapier terecht komen. Het levert een onnodige milieu-impact op.

24-07-20 Refuse, Reduce, Re-use & Recycle

Bij het verpakken van een product is de mogelijkheid van recycling van het verpakkingsmateriaal van groot belang. Maar er gaat een aantal stappen aan vooraf. Is de verpakking nodig? Kan het zij met minder materiaal worden gemaakt? Bestaat een mogelijkheid van hergebruik van het verpakkingsproduct en tot slot; kan het materiaal na gebruik worden gerecycled? Bij deze verpakking van een duurzame, houten tandenborstel is goed nagedacht over de Refuse en Reduse fase. Een extra folieverpakking in de kartonnen omverpakking ontbreekt. Daarnaast is geen laminaat gebruikt op het karton, zodat de recyclebaarheid van het karton is geborgd. Mooi voorbeeld van duurzaam verpakken!

 

21-07-20 Burger kiest voor karton vanwege recyclebaarheid

Als het aan de burger ligt zijn verpakkingen van karton. 60% van de burgers zegt een voorkeur te hebben voor kartonnen verpakkingen. Waarom? Omdat ze goed recyclebaar zijn. Dit blijkt uit een onderzoek van Two Sides. De perceptie van de burger komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. 86% van het in Nederland op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt. Lees meer hierover op deze website. Of op twosides.info.

20-07-20 Recycling? Eerst Re-use

Voorafgaand aan Recycling gaat Re-use. Smurfit Kappa heeft daarvoor een mooie oplossing gevonden. Maak een speelkasteel van de verpakking. Na het spelen kan het karton alsnog bij het oudpapier!

 

17-07-20 Gescheiden inzameling wettelijk verplicht

Gemeenten zijn sinds 1 juli wettelijk verplicht om gft-afval, papier, metaal, kunststof, glas en elektronische apparatuur gescheiden in te zamelen. Op die datum trad het besluit gescheiden inzameling in werking. Vanaf 1 januari 2025 moeten ook textiel en gevaarlijke afvalstoffen gescheiden worden ingezameld. Lees meer op vang.nl. PRN is groot voorstander van scheiding aan de bron om zo de kwaliteit van het oudpapier te borgen. Alleen zo kan de kringloop van papier en karton worden gesloten.

 

 

16-07-20 Op naar een circulaire economie met kartonnen verpakkingen

Pro Carton is de Europese vereniging van vouwkarton producenten. De vereniging promoot (het gebruik van) vouwkarton. In haar laatste video wordt vouwkarton gepositioneerd als de ideale verpakkingen voor een circulaire economie. Zoals terecht blijkt uit de video, zijn de eigenschappen van vouwkarton bijzonder duurzaam: hernieuwbare bron, recyclebaar, efficiënt geproduceerd en in staat de verpakte producten onbeschadigd en langer goed en te houden. Echter, niet alle verpakkingen van vouwkarton zijn niet goed recyclebaar en circulair. Laminaat op de verpakking frustreert bijvoorbeeld het recyclingproces. Bij het ontwerp van een product of verpakking, kan rekening worden gehouden met de recycling daarvan: Design for Recycling. Zo kan optimaal worden gerecycled en komt de circulaire economie een stap dichter bij.

 

 

 

13-07-20 Waste no more: dé toekomstvisie van Renewi.

Renewi is een waste-to-product bedrijf. Het zet alles op alles om in 2023 91 procent van al het afval te hergebruiken of recyclen. Om verandering mogelijk te maken, werkt het samen met zowel grote bedrijven als pionierende start-ups. Doel: het ontwikkelen van innovatieve, circulaire oplossingen. Recycling is daarbij essentieel. Renewi: ‘Recycling is de zichtbare gedragsverandering naar een circulaire economie’. Lees meer over de initiatieven van Renewi op change.inc.

09-07-20 Barilla kiest voor monomateriaal

Een goede ontwikkeling: voedselproducent Barilla heeft besloten om zijn vouwkartonnen verpakkingen voortaan zonder een plastic venster aan te bieden. De pasta is vanaf nu op het karton gedrukt. PRN juicht deze stap toe. De plastic vensters gaan met de verpakkingen bij het oudpapier. Zij zijn een vorm van vervuiling van de oudpapierstroom en dienen te worden verwijderd om van het oudpapier weer nieuw papier en karton te maken. PRN is voorstander van monomaterialen, in dit geval alleen vouwkarton. Door het gebruik van één materiaalsoort worden de kwaliteit en waarde van het oudpapier groter, kan de kringloop van papier en karton eerder worden gesloten.

 

07-07-20 Beleidsmaatregelen voor een circulaire verpakkingsketen

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) heeft in een brief aan de Tweede Kamer haar beleidsmaatregelen voor een

Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

circulaire verpakkingsketen uiteengezet. Lees de brief en (technische) toelichting op kidv.nl.

06-07-20 Vervuiling oudpapier is trend. Ook in Emmen.

De vrijwilligers van Stichting Recycling Rietlanden in Emmen is het een doorn in het oog. Steeds vaker treffen zij troep aan bij hun papiercontainer. Spullen die niet thuishoren tussen het oud papier. ‘Piepschuim, zakken cement, autobanden… we komen van alles tegen’, vertelt Harry Pietersma. Hij is al tientallen jaren betrokken bij de inzameling van oud papier in zijn wijk. Bekijk het interview met Pietersma op rtvdrenthe.nl.

 

Het is een trend, de vervuiling van het oudpapier. Dat blijkt onder meer uit het Vervuilingsrapport 2019. PRN is daar uiteraard niet blij mee. Om de kringloop van papier te sluiten en dus toe te werken naar een circulaire economie is een kwalitatief hoogwaardige stroom oudpapier van groot belang. Die stroom ontstaat door samenwerking tussen alle betrokken partijen, van papierfabriek tot de burgers. Samen houden we de stroom oudpapier schoon.

 

 

03-07-20 Financieel overzicht 2019 Verwijderingsfonds beschikbaar

De stichting Verwijderingsfonds (SVF) is opgericht om een fonds in te stellen en beheren ter compensatie van mogelijke deficiten bij gemeenten en oudpapierondernemingen (voor zover deze betrekking hebben op oudpapier en -karton niet zijnde verpakkingen, ingezameld bij  particuliere huishoudens).  Lees meer over Stichting Verwijderingsfonds. Het Financieel overzicht 2019 SVF is beschikbaar en te downloaden.

02-07-20 Recyclebare meubels van karton

Je hebt een leeg huis in de verkoop staan, terwijl een ingericht huis de potentiële koper een beter zicht geeft op de ruimte en mogelijkheden van het huis. Dan bieden meubels van karton een oplossing. Kartonnenmeubelen.be biedt een scala aan meubels van karton. De meubels bieden veel voordelen:

 • goedkope manier om vastgoed te presenteren;
 • gemakkelijk om op te stellen en van plek te veranderen;
 • toont de grootte van de kamers;
 • helpt de koper de volumes in te schatten;
 • 6 tot 10 keer herbruikbaar.

En last but not least: de meubels zijn 100% recycleerbaar. Na gebruik breng je ze naar het oudpapier en worden er nieuwe producten van gemaakt.

 

29-06-20 83% bedrijfsleven ziet duurzaamheid als kans

83% van het bedrijfsleven ziet duurzaamheid als een kans die moet worden gegrepen. 72% van de bedrijven geeft aan dat duurzaamheid een blijvende trend is. Dit blijkt uit onderzoek van Smurfit Kappa. Lees meer… Papier en karton hebben goede papieren om in te spelen op die trend. Uiteraard niet zonder voorwaarden. Naast duurzaam bosbeheer en het zoeken naar mogelijkheden van hergebruik van producten van de materialen, vraagt optimaal recyclen om een zorgvuldige inzameling van oudpapier en -karton. Daarvoor zijn alle schakels in de keten van papier en karton nodig. Lees meer over optimaal recyclen.

26-06-20 Kassabonnen mogen bij het oudpapier

Vanaf nu mogen kassabonnen gewoon bij het oud papier en zijn ze geschikt voor recycling. Voorheen moesten kassabonnen bij het restafval omdat ze vaak van thermisch papier werden gemaakt en in een deel daarvan zat Bisfenol A (BPA) dat mogelijk nadelige effecten heeft op de gezondheid van mensen en dieren.

 

Onderzoek van PRN onder diverse grote aanbieders van kassabonnen toont aan dat de kassabonnen inmiddels BPA vrij zijn. Daardoor mogen ze bij het oudpapier en kunnen zij worden gerecycled. De kassabon is voortaan grondstof voor nieuwe papier- en kartonproducten. Goed nieuws! Lees meer op milieucentraal.nl.

25-06-20 JA|JA Sticker Den Haag mag worden ingevoerd

Den Haag kan per 1 juli de zogenoemde ja-ja sticker in de stad invoeren. De voorzieningenrechter heeft woensdag MaiIDB, Axender, NetwerkVSP en KVGO in het ongelijk gesteld. Niets staat de invoering per volgende week nu meer in de weg. Lees meer op kvgo.nl.

 

23-06-20 46% Nederlanders gooit recyclebaar afval bij restafval

 

Recyclinggedrag Nederlanders

In opdracht van DS Smith heeft onderzoeksbureau OnePoll een onderzoek uitgevoerd naar het recyclinggedrag van Nederlanders, Uit het onderzoek blijkt dat een groot deel van de Nederlanders belang hecht aan recyclen van afval maar dat 46% van de Nederlanders hun recyclebare afval bij het restafval plaatsen. Ruim 44% geeft aan zich wel eens schuldig te voelen over het onvoldoende recyclen van afval. Nederlanders zijn voorzichtig in hun recyclingkeuzes. 67% plaatst het afval in geval van twijfel niet bij het restafval, bijvoorbeeld omdat zij de recyclingstroom niet willen vervuilen. Bijna 15% geeft aan wel het risico te nemen en het afval in de recyclingbakken te gooien. Nota Bene. Voor papier en karton geldt dat 86% van het op de markt gebracht materiaal na gebruik wordt ingezameld en hergebruikt.

 

Wel of niet in de recyclingbak?

Hoe komt het dat bijna de helft van het recyclebare afval bij het restafval terecht komt? De onduidelijkheid over de recyclebaarheid van productverpakkingen lijkt een voorname rol te spelen. Veel verpakkingen zijn nog niet recyclebaar en het is niet altijd duidelijk duidelijk hoe een verpakking gerecycled kan worden. De oorzaken voor de twijfel bij het recyclen van afval zij divers. Gemak en onoplettendheid kunnen worden genoemd, maar ook wanneer consumenten wél bewust een poging doen, blijkt optimaal recyclen niet eenvoudig. De verpakking zelf is daar vaak de oorzaak van: ruim 68% van de ondervraagden controleert geregeld het etiket van een verpakking, maar ruim 58% geeft aan meer dan eens in de war te raken door de recyclinginformatie. De onduidelijkheid over hoe verpakkingen te recyclen waar etensresten op zitten of verpakkingen die uit meerdere, niet te scheiden materialen bestaan speelt ook een rol bij het niet-optimaal recyclen. Laminaten op karton zijn bijvoorbeeld niet te scheiden en horen derhalve niet bij het oudpapier. 75% van de ondervraagden geeft overigens aan de recyclingregels in de eigen woonplaats redelijk tot zeer duidelijk te vinden.

 

DS Smith lanceert Circular Design Principles

Samen met de Ellen MacArthur Foundation heeft DS Smith het Circular Design Principles gelanceerd om bedrijven te ondersteunen bij het ontwerpen en correct labelen van herbruikbare en recyclebare verpakkingen. Zo hoopt het bedrijf het voor consumenten makkelijker te maken om bij te dragen aan de circulaire economie. DS Smith heeft zich ten doel gesteld dat alle in 2025 geproduceerde verpakkingen 100% herbruikbaar of recyclebaar zijn. Momenteel gebruiken alle productielocaties van DS Smith al 100% oudpapier als primaire grondstof. Daarnaast werkt DS Smith eraan om zijn CO2-emissie in 2030, per ton geproduceerd karton te verminderen met 30%. Meer weten over DS Smith’s Circular Design Principles? Kijk op dssmith.com. Op 24 juni organiseert DS Smith een webinar om stakeholders mee te nemen in het toepassen van de Circular Design Principles in hun eigen praktijk. Inschrijven kan via www.dssmith.com/designprinciples.

22-06-20 Fans van recyclebaar karton

De sportwereld gaat langzaam maar zeker weer van start. Maar wel met de nodige beperkingen. Spelen voor lege stadions is niet leuk en fans kunnen hun favoriete sporters en teams niet ondersteunen. Fabrikant DS Smith bedacht daar wat op: een combinatie van digitale printtechnieken en golfkarton. Foto of boodschap uploaden en deze wordt geprint op golfkarton. Vervolgens wordt de display in het stadion geplaatst. Fans van recyclebaar karton geven het stadion meer sfeer en ondersteunen hun club. Natuurlijk geen echte wedstrijdbeleving, maar wel leuk! Zo kun je jezelf zien op de tribune en jouw club ondersteunen. En na gebruik….kunnen de kartonnen beelden gewoon bij het oudpapier!

 

19-06-20 Maak je afval recycleklaar

In Nederland wordt 79% van alle verpakkingen gerecycled. We zijn dus goed bezig. Gemiddeld wordt 86% van het op de markt gebrachte papier en karton gerecycled. Van de plastic verpakkingen wordt iets meer dan de helft opnieuw gebruikt. Ook mooi, maar daar mag natuurlijk nog wel wat bij! Om dat te realiseren heeft het Platform Ketenoptimalisatie (een samenwerking tussen VNG en Afvalfonds Verpakkingen) de campagne Recycleklaar gelanceerd.

 

De campagne richt zich op consumenten en gemeenten en probeert die partijen te helpen bij het beter scheiden van afval om zo meer waardevolle grondstoffen te behouden. Immers, ook plastic verpakkingen, blikken en drinkpakken zijn waardevol. Zeker als je ze goed verzamelt. Hoe beter jij je afval scheidt, hoe meer verpakkingen een tweede leven krijgen als grondstof voor nieuwe producten en verpakkingen. Maak ze leeg, haal ze los, druk ze plat. Dan zijn ze recycleklaar. Kleine moeite, groot verschil!

 

Ook voor papier en karton geldt dat goede scheiding aan de bron helpt om een schone en droge stroom oudpapier te realiseren. De afgelopen jaren is die stroom meer vervuild geraakt , bv door voedselverpakkingen met etensresten en plasticfolies. PRN heeft de scheidingswijzer ontwikkeld om burgers hierop te wijzen.

 

18-06-20 Ook Den Haag voert JA|JA sticker in

De gemeente voert op 1 juli 2020 een Ja/Ja-sticker in. Bewoners krijgen dan alleen ongeadresseerd reclamedrukwerk als zij dat aangeven met een Ja/Ja-sticker op de brievenbus. Den Haag draait zo het huidige systeem om. Nu ontvangen burgers zonder sticker op de brievenbus nog reclame. Sommige vormen van ongeadresseerd reclamedrukwerk vallen buiten de nieuwe maatregel, zoals huis-aan-huisbladen en berichten van de gemeente of van een netbeheerder. Eventuele Nee/Nee- of Nee/Ja-stickers blijven geldig.

 

Met de nieuwe maatregel wil de gemeente papierverspilling voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat een gemiddeld huishouden in Nederland elk jaar ongeveer 34 kilo papier aan reclame krijgt. Dat zijn ongeveer 30 folders per week. Veel van deze reclame wordt ongelezen weggegooid. Als dat in de papierbak gebeurt is er weinig aan de hand, want van de oude folders wordt nieuw papier gemaakt. Wat Den Haag betreft betekent ongelezen weggooien dat de folders voor niks zijn gemaakt. Per 20 juli geldt de nieuwe regeling voor folders. Lees meer op denhaag.nl.

 

17-06-20 88% recycling verpakkingen papier en karton

In Nederland wordt maar liefst 79% van alle verpakkingen gerecycled. Dat blijkt uit cijfers van het Afvalfonds Verpakkingen. De kosten hiervan worden vergoed door de bedrijven die verpakte producten op de markt brengen.
Recycling betekent inzameling en hergebruik van gebruikte materialen. Papier en karton zijn daarin koplopers. 88% van de verpakkingen van papier en karton worden gerecycled. Kijk voor meer cijfers op deze website.

16-06-20 Recyclebare champignonverpakking van karton

Champignons worden vaak verpakt in (doorzichtige) plastic verpakkingen. Zo kan de klant goed zien wat hij koopt. Verpakkingsbedrijf Hassink uit Haaksbergen ontwikkelde een alternatief van vouwkarton. Het karton heeft een hernieuwbare bron, biedt ruimte voor productinformatie en is na gebruik grondstof voor nieuw karton, kan dus bij het oudpapier. En dat terwijl de klant ook nog de champignons in de doos kan bekijken.

 

15-06-20 Stem voor de meest duurzame verpakking. The Green Quest.

Om de klimaatdoelen te halen, moet Nederland keihard aan de bak. Tijdens The Green Quest, het nieuwe programma op BNR Nieuwsradio, neemt Harm Edens de vergroening van BV Nederland onder de loep. Hij krijgt daarbij hulp van de échte duurzaamheidsspecialisten van The Green Team.

Elke maandag om 15.00 uur pitcht een duurzame doener zijn of haar innovatieve project. Die vindt je na de uitzending terug in the Green Gallery. Aanmelding voor het seizoen 2019-2020 is inmiddels gesloten. Op 22 juni worden drie prijzen uitgereikt, waaronder een publieksprijs. Tussen 2 juni en 16 juni kan het publiek stemmen op de favoriete deelnemer in The Green Gallery. De innovatie met de meeste stemmen, wint de publieksprijs.

 

Onder de pitches/inzendingen uiteraard veel papier en karton! Voorbeeld: de Pop-Up Cup, een duurzame, recyclebare drankverpakking. Stemmen kan nog!

Kijk voor meer informatie op thegreenquest.nl.

 

11-06-20 Suez helpt bij scheiden oudpapier

Ben jij ook nog steeds thuis aan het werk? En plak je overal geeltjes met wat je allemaal nog moet doen? Deze mooie gekleurde briefjes mogen net als je printerpapier bij het oudpapier. Lees wat je nog meer bij papier en karton mag weggooien op de website van Suez. De informatie sluit aan bij de Scheidingwijzer van PRN. Lees meer op deze site.

 

09-06-20 Oudpapier Hof van Twente weer opgehaald

Op 20 april nam de directie van Suez het besluit per direct te stoppen met de papierinzameling in verband met de coronamaatregelen. Suez was van mening dat de risico’s voor chauffeurs en vrijwilligers te groot waren.

 

Het besluit leidde tot veel onduidelijkheid, frustratie en problemen bij de gemeente, de inzamelende verenigingen en de inwoners. Suez plaatste containers waar de inwoners zelf hun oud papier konden achterlaten, maar daaraan kleefden veel nadelen. Zo nam het aantal verkeersbewegingen fors toe, hadden de vrijwilligers die bij de containers stonden veel meer direct contact met inwoners en leverde het verdelen van het oud papier in de containers gevaarlijke situaties op. Daar kwam bij dat er niet voldoende containers beschikbaar waren om al het oud papier in te verzamelen. Suez heeft de kritiek ter harte genomen. Vanaf gisteren zijn de vuilniswagens en chauffeurs weer beschikbaar voor de inzameling van oudpapier in de Hof van Twente. Lees meer op tubantia.nl.

 

08-06-20 Van eierdoos tot lamp

De bekende eierdoos is gemaakt van meerdere malen gerecycled oudpapier. Voordat de doos weer in de papierbak belandt kun je er ook een bijzondere lamp van maken! Mooi voorbeeld van re-use! Natuurlijk papier en karton!

 

05-06-20 Happy World Environment Day

Vandaag is het Wereldmilieudag of World Environment Day. Sinds 1974 wordt deze dag jaarlijks door de Verenigde Naties georganiseerd. De inzet is om overheden en bevolking stil te laten staan bij ons milieu. Deze speciale dag moet het bewustzijn hierover verbeteren. Er is voor 5 juni gekozen omdat op die dag in 1972 de internationale milieuconferentie begon die ook bekendstaat als het United Nations Environment Programme. Ook voor vandaag geldt: breng het schone en droge oudpapier naar de papierbak. Samen sluiten we de kringloop van papier!

 

03-06-20 Nederland voor 25% circulair. Werk aan de winkel!

Landen zijn cruciaal voor het bereiken van een wereldwijde circulaire economie; De Nederlandse economie is momenteel 24,5% circulair! Dat blijkt uit onderzoek van duurzaamondernemen.nl. Dat klinkt hoopvol, maar het betekent ook dat meer dan 75% van de economie nog niet circulair is en dat er nog veel werk moet worden verzet. Papier en karton doen het goed. 86% van het op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt. En ruim 86% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier. Dat zijn duurzame getallen!

 

Oudpapier is dan ook een waardevolle grondstof voor nieuw papier. Echter, om geschikt te zijn voor het recyclingproces moeten het ingezamelde papier en karton voldoen aan bepaalde eisen. Zo moet oudpapier schoon zijn: vrij van voedselresten, andere mogelijke bacteriële besmettingsbronnen en niet-papier materialen zoals kunststof, metaal etc. Ook moet oudpapier droog zijn. Zo kan schimmelvorming worden voorkomen. Om burger en bedrijf te helpen bij het zo goed mogelijk recyclen hebben diverse partijen verschillende initiatieven ontwikkeld. Denk aan milieucentraal en de gemeente Amsterdam.

 

PRN heeft de Scheidingswijzer ontwikkeld, die door gemeenten onder burgers kan worden verspreid. Recentelijk heeft PRN een factsheet gepubliceerd (zie afbeelding) over de recycling van papier en karton.

 

 

02-06-20 KiDV presenteert video’s over duurzaam verpakken

Het  Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KiDV) heeft vijf video’s gepresenteerd waarin de facetten van duurzaam verpakken aan bod komen. Van ontwerper tot burger, we spelen allemaal een rol bij de optimale recycling van materialen. Uiteraard is er in de video’s veel aandacht voor het scheiden van afval. Zo helpt de keuze voor mono-materialen de consument bij het zo goed mogelijk scheiden van afval. Zie hier de video over grondstoffen terugwinnen. Bekijk al de video’s op kidv.nl. De video’s hebben voornamelijk betrekking op kunststof, maar papieren kartonnen verpakkingen komen veelvuldig aan bod.

 

01-06-20 Mooi voorbeeld Re-use papier

De Franse ontwerpster Sylvie Facon maakt op bijzondere wijze gebruik van oude boeken. Zij maakt er prachtige kleding van! Kijk voor meer ontwerpen van Facon op sylviefacon-creatrice.fr.

 

29-05-20 Recyclebare Social Distancing Solutions van DS Smith

DS Smith is een verpakkingsproducent met meerdere fabrieken in Nederland . Het bedrijf speelt in op de coronacrisis en heeft duurzame en recyclebare kartonnen oplossingen ontwikkeld om social distancing mogelijk te maken in industriële omgevingen, kantoorgebouwen, wachtkamers, winkels, scholen, horecagelegenheden en openbare ruimtes. Veiligheid en flexibiliteit staan centraal bij de producten van DS Smith. Zo maakt zij zelfdragende scheidingswanden die snel en eenvoudig zijn te monteren en regelmatig kunnen worden vervangen om mogelijke kruisbesmettingsrisico’s te beperken. Bedrukking op de schermen, bijvoorbeeld met instructies of waarschuwingen, kan bijdragen aan een verhoogd effect van de social distancing. En na gebruik kunnen de kartonnen wanden bij het oudpapier. Zij vormen grondstof voor nieuwe producten van papier en karton.

 

DS Smith heeft social distancing-oplossingen  gedoneerd aan twintig  scholen en zorginstellingen in de omgeving van haar Nederlandse vestigingen.

27-05-20 Lesje afval scheiden van SUEZ

Per persoon zorgen we jaarlijks voor 80 kg papierafval! Daarmee is papier de meest voorkomende afvalsoort in Nederland. SUEZ Nederland maakte een video en leert ons hoe we papierafval goed kunnen scheiden én wat we van oud papier en karton allemaal weer kunnen maken!

26-05-20 Europese papierrecycling licht gedaald

De Europese inzameling van oudpapier in 2018 betrof 71,6% van het op de markt gebrachte papier en karton. Dat is 1,6% lager dan in 2017. Een en ander blijkt uit het MONITORING REPORT 2018 – European Declaration on Paper Recycling 2016-2020 van de European Paper Recycling Council (EPRC).

Belangrijkste oorzaak van de daling is gelegen in de kwaliteitsmaatregelen die China heeft genomen t.o.v. oudpapier. Het doel om in 2020 een recyclingpercentage van 74% te behalen is ondanks diverse maatregelen lastig te realiseren.

25-05-20 Afvalfonds roept op tot schone, droge inzameling oudpapier

Eten besteld om de lokale horeca te steunen? Gooi kartonnen verpakkingen met etensresten bij het restafval en niet in de papierbak. Voor goede recycling moet het papier & karton schoon zijn. Dat is de boodschap die het Afvalfonds Verpakkingen via Twitter verspreid. PRN is het geheel eens met het fonds. Met de toename van thuisbezorgd en/of afgehaald voedsel neemt de hoeveelheid verpakkingsafval toe. Daarin zitten geregeld etensresten. Deze verstoren her recyclingproces en zijn dus ongewenst. Zitten er resten in de gebruikte verpakking, gooi het karton dan bij het restafval en niet in de papierbak. Samen houden we de kringloop van papier gesloten!

22-05-20 Consument vindt papier en karton duurzaamste verpakkingsmaterialen

De Europese consument beschouwt papier en kartons als de duurzaamste verpakkingsmaterialen. Dat blijkt uit een nieuw Europa-breed onderzoek van Two Sides. De uitkomsten zijn voor ons land niet verwonderlijk: 87% van het oudpapier wordt gerecycled en ruim 86% van het nieuwe papier en karton bestaat uit oupapier. WoW!

 

 

21-05-20 Doe Mee Met Minder Afval

Hoe kun jij alleen, of met je gezin of huisgenoten de hoeveelheid restafval in huis nog meer verminderen? Ga de uitdaging aan en Doe Mee Met Minder Afval, een initiatief van het Schiedamse afvalbedrijf Irado.

 

Ieder jaar valt er flink wat kilo’s papier op de deurmat. En dan komt er ook nog het nodige papier en karton binnen door bestellingen. Na gebruik wordt dat oudpapier en -karton hergebruikt voor de productie van nieuw papier, servetjes, wc- en keukenrollen.

 

Na de uitdaging om groente-, fruit- en andere etensresten in huis te verminderen, probeert Irado dat van 1 tot en met 30 juni ook met oudpapier en  -karton. Hoe goed jij het doet kun je bijhouden op een speciaal platform van het bedrijf. Na je aanmelding ontvang je bovendien handige tips en wekelijks een opdracht in je mailbox. Je ontmoet er andere deelnemers die elkaar helpen en inspireren om de hoeveelheid restafval te verminderen. Doe jij mee? Kijk voor meer informatie op irado.nl.

20-05-20 Verhogen afvalstoffenbelasting optie fiscale vergroening?

Het Ministerie van Financiën heeft zich samen met andere departementen gebogen over bouwstenen voor een beter en toekomstbestendig Nederlands belastingstelsel. Uit de bevindingen van de ministeries is gebleken dat het voor de verdere fiscale vergroening een optie is om de afvalstoffenbelasting (opnieuw) te verhogen. Door verbranden en storten zwaarder te belasten zou het aantrekkelijker worden om producten te hergebruiken of recyclen.

 

De recyclingketen is niet enthousiast. En ook ambtenaren waarschuwen dat zo’n maatregel averechtse effecten kan hebben. Immers, door een verhoging van de afvalstoffenbelasting kan recycling duurder worden. En dat terwijl de primaire productie van grondstoffen nu vaak al goedkoper is dan hergebruik van afval. Bij de laatste verhoging van de belasting in 2019 waarschuwden de Vereniging Afvalbedrijven (VA) en de Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG) dat verhoging van de afvalstoffenbelasting de circulaire economie niet vooruithelpt. De kostprijs voor hernieuwbare grondstoffen zal juist stijgen. Ook nu hebben de afvalorganisaties kritisch gereageerd. Download het rapport Fiscale vergroening en grondslagerosie. 

19-05-20 Circulair worden we door te scheiden aan de bron

18-05-20 Handreiking COVID-19

Het Verbond PK – waarin de papier-, verpakkings- en golfkartonsector samenwerkt op het gebied van veiligheid – publiceert een Handreiking COVID-19. Doe er je voordeel mee! Download de handreiking.

15-05-20 AH: in 2025 zijn alle verpakkingen recyclebaar

Verpakkingen van levensmiddelen beschermen producten niet alleen tijdens hun transport, ze verlengen de levensduur ervan en bieden ruimte aan informatie voor de consument. Albert Heijn doet in het magazine ‘Gezond vooruit’ uit de doeken hoe zij zich inzet om duurzamer te verpakken. Zo moeten in 2025 alle verpakkingen van de retailer volledig recyclebaar zijn. Papier en karton maken recyclebare verpakkingen met een hernieuwbare bron mogelijk, die voedselverspilling helpen tegengaan. PRN denkt graag mee met AH hoe deze verpakkingen ook werkelijk recyclebaar kunnen zijn. Al in de ontwerp- en opdrachtfase moet daarover worden nagedacht. Toevoegingen aan het in beginsel duurzame karton kunnen er namelijk voor zorgen dat de verpakking niet bij het oudpapier mag en het recyclingproces verstoord.

 

14-05-20 Corona en de papierindustrie

Door de coronacrisis worden massaal orders geskipt bij de papierindustrie omdat landen in een hele of gedeeltelijke lockdown gingen. Retailers kijken als eerste waar ze kunnen besparen op de marketinguitgaven. Dit betekent bijvoorbeeld dat huis-aan-huis uitgaven gedeeltelijk of helemaal komen te vervallen, want de adverteerders blijven weg. De coronacrisis zorgt wel voor een opleving in de verpakkingsindustrie. Producenten van golfkarton en van farmacieverpakkingen zijn goed bezet. Met name de levensmiddelenbranche stuwt de vraag op. Lees meer op papercm.com. Nota Bene. Voor de toegenomen vraag naar kartonnen verpakkingen is het van belang dat de inzameling van oudpapier op niveau blijft. PRN deed al eerder een oproep daartoe samen met Nedvang, VNP en de FNOI.

13-05-20 Sluiten kringloop doen we samen

Gescheiden inzameling en het sluiten van de kringloop van papier en karton is ook een zaak van burger en bezorger van reclamedrukwerk. Het plastic om stapels niet bezorgde folders hoort niet in de papierbak! Dat die regel niet altijd wordt nageleefd blijkt uit deze foto uit Amsterdam. De papierbak zat tot de nok toe vol, onder meer door een grote hoeveelheid folders die nog in plastic zaten verpakt. De bezorgdienst is benaderd om de bezorger aan te spreken.

12-05-20 Recyclingindustrie in zwaar weer

De recyclingindustrie lijkt op weg naar een dieptepunt, blijkt uit een artikel in Afvalonline. De schade die de coronacrisis veroorzaakt is enorm. Heel wat bedrijven vechten voor hun voortbestaan. Eric Rehbock, de voorzitter van de Duitse branchevereniging voor recyclebedrijven, pleit voor belastingvoordelen en andere maatregelen . Immers, er is sprake van een schok in de markt voor secundaire grondstoffenmarkten. De schrootindustrie kampt met hoge vaste lasten die voor veel bedrijven niet door de huidige omzetten worden gedekt. De markt voor plasticrecycling brokkelt af door extreem lage olieprijzen en stagnerende productie. De oudpapierindustrie lijkt aan de neerwaartse spiraal te kunnen ontsnappen. De in de afgelopen maanden opgebouwde voorraden oudpapier zijn sterk afgenomen en de vraag van de papierindustrie naar oud papier, met name voor de verpakkingssector, blijft zeer hoog. Maar ook papierrecycling kampt met problemen. De inzameling van oudpapier heeft in de afgelopen crisismaanden te maken gehad met stagnatie. Gemeenten stopten de inzameling. Gelukkig is daar in veel gevallen weer verandering in gekomen. PRN roept alle betrokken partijen op (gescheiden) te blijven inzamelen en de stroom oudpapier zo schoon en droog mogelijk te houden. Samen houden we de kringloop van papier en karton gesloten.

11-05-20 Door de ogen van…PRN-directeur Hielke van den Brink

Hielke van den Brink is sinds 2016 directeur van de stichting Papier Recycling Nederland te Hoofddorp. Afgelopen week werd Hielke geïnterviewd door AfvalOnline. In een

Hielke van den Brink. – FOTO GUUS SCHOONEWILLE

persoonlijk gesprek maakt hij ons deel van zijn ambities en levensloop. Lees meer op AfvalOnline.

08-05-20 Re-use: Kartonnen festivaltent wordt corona-proof tussenschot

De kartonnen festivaltenten van KarTent zouden dit zomerseizoen in de opslag blijven. De 50.000 kartonnen tenten die het bedrijf wilde opzetten op festivals als Zwarte Cross, Manana Manana en Best Kept Secret, waren niet nodig omdat de festivals zijn afgeblazen. Grondstoffenbedrijf SUEZ en KarTent slaan de handen nu ineen om van die kartonnen tenten scheidingswanden, afvalbakken en werkstations te maken. Want die zijn hard nodig voor bedrijven die in een anderhalve-meter-samenleving veilig aan het werk willen. Mooi voorbeeld van Re-use. Na gebruik kunnen de nieuwe producten bij het oudpapier en kunnen er hopelijk weer nieuwe KarTenten van worden gemaakt!

 

 

08-05-20 Kartonafval is verantwoordelijkheid burger en gemeente

Het coronavirus (COVID-19) confronteert ook de papier- en kartonketen met forse uitdagingen. Enkele gemeenten hebben in de afgelopen periode besloten te stoppen met  de (huis-aan-huis) inzameling van oudpapier. Dit vanwege het uitvallen van vrijwilligers in die gemeenten en van chauffeurs als gevolg van de genomen coronamaatregelen. Maar ook in gemeenten waar de inzameling doorgaat dan wel opnieuw is opgestart kunnen ongewenste situaties ontstaan omdat de stroom oudpapier en -karton is toegenomen. Hoe dat komt? We bestellen vaker online producten die weer verpakt zijn in karton.  Dat leidt tot extra consumentenafval. Daarnaast gebruiken veel mensen de crisis om eens goed op te ruimen. Gevolg: nog meer oudpapier en -karton. Bij sommige inzamelpunten in Nederland leidt dit tot bergen afval, zoals in Haarlem. Het Noordhollands Dagblad schreef hierover op 7 mei.

 

Het Afvalfonds Verpakkingen en PRN roepen burgers en gemeenten op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Laat kartonnen dozen niet naast de papierbakken achter. Geef de gemeente een seintje. Ze doen hun best! Samen komen we door de crisis heen!

07-05-20 Renew en Recycle

Verloren in de jungle van milieuvriendelijke labels? Dat is niet verwonderlijk. Er zijn veel verschillende labels, certificaten en milieureferenties. Dat maakt het soms lastig om de verschillende producten van papier en karton te vergelijken. Met papierenkarton.nl en het Antalis Green Star System ontstaat overzicht. Labels zeggen vooral iets over de bron (en soms productie) van het papier: Renew. Heel belangrijk, maar dat geldt ook voor Recycling, een essentiële stap in de papierkringloop. Door allerlei toepassingen ,van bv. laminaat, is in beginsel duurzaam papier en karton niet meer recyclebaar en mag het niet meer in de oudpapierbak. Alleen een keuze voor een duurzame soort is dus niet voldoende om de kringloop van papier en karton te sluiten. Alles schakels in de keten dragen bij aan de totstandkoming van een circulaire economie. Van bosbouwer tot recyclebedrijf, van papierfabriek tot opdrachtgever.

06-05-20 Papierbakken door corona sneller vol

Mede door de coronacrisis bestellen we vaker online. De producten zijn vaak verpakt in karton. Dat betekent een toename van huishoudelijk oudpapier. Gevolg: de papierbak zit sneller vol dan normaal.  In veel gemeenten leidt dat tot vervuiling rond de papierbakken. Het Afvalfonds Verpakkingen roept burgers op om dozen niet naast de bakken achter te laten, maar om de gemeente een seintje te geven. Ze doen hun best! Samen komen we door de crisis heen!

04-05-20 Fraai voorbeeld Re-use verpakking

We zijn op weg naar een circulaire economie. Hergebruik van producten en materialen is daarin essentieel. Dat geldt ook voor verpakkingen. Een mooi voorbeeld is de TV-verpakking van Samsung. Na hergebruik kan het kartonnen huisje alsnog bij het oudpapier.

 

01-05-20 Corona zorgt voor meer oudpapier

Volgens woordvoerder Miranda Boer van het crisisteam PMD, Glas en Papier, dat door de afvalsector is geformeerd, neemt de afvalstroom toe door de coronacrisis.

Mensen eten bijvoorbeeld niet meer in bedrijfskantines en restaurants en koken noodgedwongen zelf. Dat zorgt voor meer verpakkingsmateriaal. Maar er wordt ook meer online besteld. Zo’n bestelling zit vaak verpakt in een doos. Gelukkig houden de meeste gemeenten de inzameling van oudpapier en -karton in stand of hebben zij in de afgelopen periode die inzameling weer opgestart. Lees meer op gelderlander.nl.

 

30-04-20 Rd4 herstart papierinzameling aan huis in Limburg

Afvalbedrijf Rd4 start op woensdag 6 mei weer met de papierinzameling aan huis. Rd4 verzorgt de inzameling en verwerking van afval voor tien Zuid-Limburgse gemeenten waaronder Beekdaelen, Brunssum, Voerendaal, Heerlen, Kerkrade, Simpelveld en Landgraaf. Het crisisteam van Rd4 had zeven weken geleden, aan de vooravond van de coronacrisis, het besluit moeten nemen om de papierinzameling stil te leggen. Deze maatregel was nodig om de vele vrijwilligers van 82 verenigingen die het papier inzamelen, te beschermen tegen het virus. Rd4 heeft de afgelopen weken gezorgd voor diverse voorzieningen om papier in te zamelen. Zo werd er een extra inzamelpunt geopend, waar mensen van het opgespaarde papier konden afgeven. Lees meer op rd4.nl.

 

29-04-20 Medewerkers papier- en kartonbedrijven bedankt!

Dankzij de inzet en professionaliteit van de vierduizend medewerkers van papier- en kartonbedrijven worden er ook tijdens de coronacrisis ‘gewoon’ medicijn- en voedselverpakkingen gemaakt, is er voldoende toiletpapier in de winkel en valt elke ochtend de krant op de mat. Dank jullie wel!

 

 

 

28-04-20 Recyclebare wieg

Ben jij een milieubewuste (aanstaande) ouder? Met deze wieg van honingraatkarton ben je klaar voor de toekomst. De duurzame wieg van Papercrib is gemaakt van FSC-gecertificeerd karton en 100% biologisch recyclebaar. Het materiaal van de wieg is licht en tegelijkertijd super stevig. Kijk voor meer info op papercrib.nl.

23-04-20 Papierinzameling gaat door, ondanks Corona

Het coronavirus (COVID-19) confronteert ook de papier- en kartonketen met forse uitdagingen. Enkele gemeenten hebben in de afgelopen periode besloten te stoppen met de (huis-aan-huis) inzameling van oudpapier. Dit vanwege het uitvallen van vrijwilligers in die gemeenten en van chauffeurs als gevolg van de genomen coronamaatregelen. Na de gezamenlijke oproep van de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI), Nedvang, de stichting Papier Recycling Nederland (PRN) en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papierfabrieken (VNP) heeft een aantal gemeenten genoemd besluit teruggedraaid. Voorbeelden zijn de gemeenten Arnhem, Houten en Uden. Door afspraken met de papierinzamelaar kon de inzameling van oudpapier op een veilige manier worden voortgezet.  Genoemde partijen hebben vandaag een bericht doen uitgaan naar gemeenten en oudpapierondernemingen en hen opgeroepen samen te komen tot afspraken om de inzameling van oudpapier te continueren. Directeur PRN, Hielke van den Brink: Hygiënepapier en verpakkingen voor voedsel en farmaceutische producten vervullen een cruciale rol in deze crisistijd. Oudpapier is dé grondstof voor de productie van nieuw papier en karton en dus van veel verpakkingen en hygiëneproducten.’ 86% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier. Om nieuw papier te kunnen maken, moet voldoende oudpapier worden opgehaald.’ Lees het bericht.

23-04-20 Brede maatschappelijke heroverwegingen circulaire economie

De transitie naar een circulaire economie in 2050 kan Nederland een beter milieu en economische kansen bieden. We zijn er nog lang niet. Diverse knelpunten moeten worden overwonnen. Met het rapport ‘Naar een economie zonder afval’, gaat minister Wopke Hoekstra van Financiën in op deze knelpunten. Het rapport is onderdeel van een set van 16 rapporten die zijn opgesteld onder de noemer ‘Brede Maatschappelijke Heroverwegingen’. Naast de circulaire economie gaan de rapporten onder meer over klimaatverandering, een duurzaam voedselsysteem, mobiliteit, veiligheid, onderwijs, zorg en innovatie. Het rapport is te vinden op rijksfinancien.nl. Voor papier en karton en de recycling daarvan is met name het rapport Naar een economie zonder afval – 
Brede maatschappelijke heroverweging interessant. Een belangrijk knelpunt is het onvoldoende opnemen van milieuschade in de huidige prijzen. Via fiscale regelingen kan hier gevolg aan worden gegeven. Ook kan de inkoop van de overheid en het stimuleren van circulaire technieken een rol spelen.

 

 

22-04-20 Afvalsector ongerust: steeds vaker mondkapjes tussen oud papier.

Mondkapjes tussen het oud papier en plastic of rubberen handschoenen in het riool: afvalverwerkers vinden sinds de coronacrisis steeds vaker gebruikte beschermingsproducten in afvalstromen waar ze niet horen. Medewerkers uit de afvalbranche voelen zich vaker onveilig op het werk. PRN benadrukt dat mondkapjes NIET in het oudpapier mogen. Lees meer op nu.nl.

21-04-20 Heel Tholen container voor oudpapier en -karton

Alle huishoudens in de gemeente Tholen die nu een grijze en groene container hebben, krijgen in mei ook een container voor oudpapier en -karton (OPK). Mooie actie. De bewoners hoeven hun restmateriaal dat een tweede toekomst heeft nu niet meer weg te brengen. Lees meer….

20-04-20 Indrukwekkende sculpturen van karton

Voordat papier en karton bij het oudpapier belanden kan het ook nog worden hergebruikt. Olivier Bertrand maakt prachtige Wildlife-sculpturen van/met golfkarton. Een goed voorbeeld van de Re-Use van materiaal. Kijk voor meer voorbeelden op de website olivierbertrandsculpture.com.

 

16-04-20 Vouwkarton met koudfoliedruk mag bij oudpapier

Grafische Groep Matthys uit Turnhout is gespecialiseerd in fraai afgewerkte verpakkingen en printproducten. Voor de luxe verpakkingen kiest Matthys doorgaans voor vouwkarton. Mede door het gebruik van koudfoliedruk, watergedragen coating (dispersielak) en inkt, kenmerken de doosjes van Matthys zich door een premium uitstraling.

 

Volgens Bart Lauwaert van Matthys is duurzaamheid van verpakkingen een steeds belangrijker thema voor het bedrijf. Lauwaert: ‘En niet alleen omdat onze klanten erom vragen. Wij willen ook zelf een verantwoord product op de markt zetten.’ Van onbewerkt vouwkarton is bekend dat het een duurzaam verpakkingsmateriaal is. Veel vouwkartonnen verpakkingen worden voorzien van laminaat. Dat materiaal werkt recycling tegen: het  zorgt ervoor dat houtvezels niet vrijkomen bij het verpulpen en levert verontreiniging op. Lauwaert: ‘Hoe zit het met de recyclebaarheid van vouwkarton dat is voorzien van koudfoliedruk, watergedragen coating (dispersielak) en inkt? Qua gewicht stelt die toevoeging aan het vouwkarton weinig voor en de materialen worden ook nog eens eenzijdig aangebracht. Toch doet het de vraag rijzen of onze verpakkingen na gebruik bij het oudpapier mogen of dat er een separate reststroom voor moet worden opgezet.’

 

Om die vragen te kunnen beantwoorden benaderde Matthys het Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK) in Arnhem. De onderzoekers van KCPK gingen aan de slag en maakten gebruik van een verpulper in het laboratorium van papierfabriek Schut. Het gehele verpulpingsproces werd onder de loep genomen. Ook werd een filtertest uitgevoerd. Daaruit bleek dat bij recycling van het vouwkarton met koudfolie slechts 0,4% vreemd materiaal werd verwijderd uit de pulp, dat niet geschikt is voor toepassing bij de productie van nieuw papier en karton. Het ging hoofdzakelijk om grote vezels en een kleine hoeveelheid resten koudfolie, coating en inkt. Het geringe deel dat door het filter heen ging, verscheen als kleine spikkels in de pulp. Waarschijnlijk kunnen deze uit de pulp worden verwijderd tijdens het ontinkingsproces. Voor de productie van (gekleurd) papier is de aanwezigheid van die spikkels geen probleem. Met de nieuwe pulp werden vellen karton geproduceerd. Lees het onderzoeksrapport van het KCPK.

 

                                                                                      Pulp afkomstig van gerecyclede verpakkingen met koudfolie is recyclebaar.

 

Lauwaert: ‘Het onderzoek leverde goed nieuws op. Vouwkarton met koudfolie, op water gebaseerde coating en CMYK-inkten, laat zich prima verpulpen en is goed inzetbaar voor de productie van nieuw karton. Een eigen reststroom hoeft dus niet te worden georganiseerd.’

Waarom kiezen bedrijven nog voor laminaat als er een duurzaam alternatief is? Lauwaert: ‘De esthetische aantrekkingskracht (spiegelglans) van laminaat is bekend. Met koudfoliedruk lever je daar in zeer geringe mate op in, maar daar krijg je weer belangrijke duurzame voordelen voor terug. Vouwkarton met koudfolie heeft de toekomst als premium verpakking!’

 

Ook PRN is blij met de uitkomsten van het onderzoek en dat Grafische Groep Matthys de recyclebaarheid van haar product heeft laten onderzoeken. Directeur Hielke van den Brink: ‘Het KCPK-onderzoek vergroot het inzicht in de recyclingmogelijkheden van oudpapier en -karton. Het is wel zaak om duidelijkheid te creëren richting burgers en bedrijven. Het verschil tussen koudfoliedruk en laminaat zal moeten worden gecommuniceerd, bijvoorbeeld op de verpakkingen. In ieder geval zal daarop duidelijk moeten worden vermeld wat wel en niet in de papierbak mag belanden. Het moet helder zijn dat laminaten niet bij het oudpapier horen.’

 

15-04-20 Arnhem hervat inzamelen oudpapier

Het coronavirus (COVID-19) confronteert ook de papier- en kartonketen met forse uitdagingen. Enkele gemeenten hebben in de afgelopen periode besloten te stoppen met de (huis-aan-huis) inzameling van oudpapier. Dit vanwege mogelijke besmettingen van personeel en vrijwilligers en het uitvallen van chauffeurs. Na de gezamenlijke oproep van de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI), Nedvang, de stichting Papier Recycling Nederland (PRN) en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papierfabrieken (VNP) heeft een aantal gemeenten dat besluit weer teruggedraaid.  Dat geldt ook voor de gemeente Arnhem.

 

Afvalverwerker SUEZ is dinsdag 14 april weer begonnen met het ophalen van oudpapier en karton in Arnhem. De inzameling lag stil sinds dinsdag 17 maart. De routes die worden gereden, wijken wel af van het gebruikelijke schema. Lees meer op   .

 

PRN juicht het hervatten van de inzameling toe. Hygiënepapier en verpakkingen voor voedsel en farmaceutische producten vervullen een cruciale rol in deze crisistijd. Oudpapier is dé grondstof voor de productie van nieuw papier en karton en dus van veel verpakkingen en hygiëneproducten.’ 86% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier. Om nieuw papier te kunnen maken, moet voldoende oudpapier worden opgehaald.

10-04-20 Gemeenten creatief bij inzameling papier

In de afgelopen weken heeft een aantal gemeenten via het Meldpunt aangegeven de huis-aan-huis inzameling van papier met behulp van vrijwilligers niet te kunnen continueren. Dit had verschillende oorzaken en was zeker geen landelijk beeld. In deze gemeenten konden inwoners met hun papier wel nog steeds terecht bij brengvoorzieningen en op de milieustraten. PRN is blij met deze alternatieve inzameloplossingen! Samen houden we de kringloop van papier gesloten en kunnen we de crisis aan! Lees meer op nvrd.nl.

08-04-20 Oudpapierketen schroeft kwaliteitseisen op

Een circulaire economie vraagt om focus op kwaliteit. Afvalscheiding loont alleen wanneer het materiaal daadwerkelijk wordt hergebruikt. Liefst zo hoogwaardig mogelijk. Over de kwaliteit van afvalstromen publiceert de Vereniging Afvalbedrijven een serie artikelen. Zesde aflevering: oudpapier en -karton. Lees het artikel op verenigingafvalbedrijven.nl.

07-04-20 Nieuwe website KiDV

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken heeft een nieuwe website. Specifieke vakkennis is ondergebracht in sector- en themagerichte dossiers. Daarbij biedt de site meer tips om duurzaam te verpakken. Uiteraard is er veel informatie te vinden over duurzaam papier en karton en de recycling daarvan. PRN feliciteert het KiDV met de mooie website! Kijk voor meer info op kidv.nl

06-04-20 Westerveld haalt oudpapier aan huis op

De inzameling van oud papier in de gemeente Westerveld gaat veranderen. Het oud papier wordt binnenkort ingezameld met een extra container aan huis. Inwoners krijgen een grijze container met een blauw deksel speciaal bedoeld voor de inzameling van oud papier.

Tot voor kort werd het oud papier in de gemeente Westerveld ingezameld door verenigingen en scholen. Door veranderingen in de papierindustrie zijn de opbrengsten uit oud papier sterk teruggelopen. Steeds meer inzamelaars zijn daardoor gestopt met inzamelen, waardoor het oud papier niet meer overal in de gemeente opgehaald wordt.

Omdat papier een waardevolle grondstof is dat weer prima gerecycled kan worden tot nieuw papier, vindt de gemeente het belangrijk dat iedereen in de gemeente oud papier apart van het restafval kan aanbieden. Daarom kiest de gemeente voor een inzamelmethode waarmee zoveel mogelijk papier kan worden ingezameld. Bovendien is het op deze manier voor inwoners gemakkelijk hun oud papier apart te houden.

Prima en zeer duurzaam initiatief!

03-04-20 Afval en huisvuil in Leiden vaker opgehaald

Als gevolg van het coronavirus blijven veel inwoners van Leiden thuis. Zij werken en -zitten in hun eigen woonomgeving en een gevolg daarvan is dat de lokale afvalberg toeneemt. De mini-containers en buurtcontainers raken sneller vol. Reden voor de gemeente om extra personeel en materieel te gaan inzetten om het huishoudelijk afval op te ruimen. Goed voorbeeld voor andere gemeenten! Lees meer op het Leidsch Dagblad.

 

 

02-04-20 Crisisteam brengt gevolgen coronacrisis afvalketen in beeld

Om te voorkomen dat door de coronacrisis het ophalen, sorteren en recyclen van verpakkingsafval in Nederland afneemt of stagneert is het ‘Crisisteam PMD, glas en papier’ opgericht. Het team signaleert de risico’s en moeilijkheden die het virus met zich meebrengt voor inzameldiensten, sorteerders, overslagstations en recyclers en maakt deze beheersbaar door het opstellen van scenario’s en draaiboeken. Op die manier kunnen de partijen in de afvalketen bij calamiteiten snel handelen.

 

Het crisisteam bestaat uit het Afvalfonds Verpakkingen, Nedvang, VPKT, de NVRD, de Vereniging Afvalbedrijven, HVC en Regie Kunststoffen Nederland (RKN). De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn aangesloten. Deze organisaties staan in direct contact met gemeenten, inzamelaars, sorteerders en recyclers. Door hen worden alle onderdelen in de afval- en recyclingketen gemonitord en kan bij verstoring snelle landelijke afstemming plaatsvinden. Zo is het crisisteam hiermee in staat knelpunten in de keten te signaleren en aan te pakken. Lees meer op de site van de Vereniging Afvalbedrijven. 

01-04-20 #StayTheF***Home bureau van karton

De huidige crisis vraagt om flexibiliteit, ook thuis. Kinderen en soms twee thuiswerkende ouders zorgt voor een nieuwe dynamiek in het huishouden. En die is niet altijd even gemakkelijk! Het #StayTheF***Home-bureau van Stykka biedt een oplossing: een flexibel bureau van karton, dat op verschillende plekken in huis kan worden neergezet. Door het lichte gewicht is het bureau eenvoudig te verplaatsen. En mocht je na de crisis geen behoefte hebben aan het bureau, dan kan het bij het oudpapier. Kan er weer wat anders van worden gemaakt! Kijk op stykka.com voor meer informatie.

 

31-03-20 EPRC bepleit vrij baan papierrecycling

De European Paper Recycling Council (EPRC) vraagt autoriteiten om alle cruciale industrieën, zoals de papierrecyclingindustrie, in staat te stellen om door te draaien en ook transporten over grenzen hiertoe toe te staan. Juist in tijden van crisis! Lees het persbericht. 

30-03-20 Inzameling oudpapier onder druk

De gemeente Oosterhout trekt per 1 juli 2020 bij alle (sport)verenigingen de vergunning voor het inzamelen van oud papier en karton in. Ook in de Hoeksche Waard en Goes is het ophalen van oudpapier grotendeels opgeschort.De dalende papierprijzen en vrijwilligers die het laten afweten zijn hiervan de oorzaak. Sommige verenigingen hebben door het coronavirus moeite vrijwilligers te vinden. PRN deed samen met de FNOI eerder al een oproep om de inzameling van oudpapier juist prioriteit te geven. Het oudpapier is grondstof voor verpakkingen en hygiënepapier.

29-03-20 Maatregelen om handel op gang te houden

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, zit Nederland voor een belangrijk deel op slot. Maar de afvalinzameling gaat door. Branchevereniging FNOI heeft er bij de overheid op aangedrongen de sector oudpapierrecycling als cruciale beroepsgroep te classificeren. Immers, deze sector levert essentiële grondstofstromen voor onder meer de de hygiëne- en tissue-industrie (oudpapier). Om dezelfde reden riepen de FNOI en PRN op om de inzameling van oud papier niet te stoppen, nadat enkele gemeenten daartoe waren overgegaan. De recycling van oudpapier moet worden voortgezet. Deze oproep krijgt internationaal bijval. Niet alleen de afvalbranche wijst op het grote belang van open grenzen voor goederen tijdens de coronacrisis. Het kabinet begrijpt de zorgen en komt met maatregelen om de internationale handel zoveel mogelijk op gang te houden. Een nieuw actieplan behelst onder meer de volgende punten:

 • verruiming van de mogelijkheden voor exportkredietverzekeringen;
 • tegengaan van protectionisme (onder meer bij de handel in medische goederen);
 • minder gereguleerd grensoverschrijdend vervoer van essentiële goederen binnen de EU;
 • soepeler verkeer van arbeidsmigranten
 • maximaal benutten van de financiële middelen die beschikbaar komen (onder andere vanuit de EU, de Wereldbank en het IMF)
 • openhouden van internationale vervoersstromen.

In het actieplan dat momenteel wordt uitgewerkt wordt ook gekeken naar de fase na de coronacrisis. Lees meer op afvanonline.nl.

26-03-20 Minister steekt afvalsector hart onder de riem

Minister Van Veldhoven bezocht gisteren de afvalbranche om harde werkers hart onder riem te steken: ‘Indrukwekkend hoe de mensen van ook deze vitale sector ons land schoon houden en het (medische) afval blijven ophalen! Dank!’. Gemeenten, blijf oudpapier ophalen en werk mee aan de productie van nieuw (hygiëne)papier en verpakkingen. Deze oproep deed de papierketen al eerder richting politiek en gemeenten. De oudpapiersector is niet alleen een cruciale sector voor een circulaire economie, ook in de huidige Corona-crisis vervult de papierketen een belangrijke rol. Samen houden we de papierkringloop gesloten!

 

25-03-20 Knutselen met papier en karton: Re-use

Kinderen thuis? Lesgeven en huiswerk maken? De dagen worden anders ingedeeld in tijden van crisis, maar er blijft genoeg tijd over om te knutselen met de kinderen. Oudpapier en -karton bieden daarvoor alle mogelijkheden. Wat dacht je van de Melkpak Box. Met deze leuke Re-Cycle-Me doos, heeft je kleintje uren creatieve lol! De box bevat verschillende materialen om een robot, trein, vliegtuig, auto en raket mee te maken. Zelf hoef je alleen toilet rollen, lijm en een schaar te verzamelen! Mooie vorm van hergebruik van materiaal! Meer info op re-cycle-me.com.

 

25-03-20 FEAD roept op tot erkenning afvaldiensten als essentiële dienstverlening

FEAD, de European Federation for Waste Management and Environmental Services,  roept Europese regeringen op om bedrijven die zich bezighouden met afvalbeheer en -recycling te erkennen als vitale beroepsgroepen tijdens de coronacrisis. Kijk voor meer informatie op fead.be.

 

24-03-20 Recycling in tijden van crisis

Crises zijn van alle tijden en juist dan is een zuinige en bewuste omgang met grondstoffen van groot belang. In de Tweede Wereldoorlog werden Amerikaanse burgers opgeroepen om gebruikte materialen niet te verbranden, maar juist te hergebruiken. Dat gold ook voor oudpapier en -karton. Interessant voor de huidige Corona-crisis waarin gemeenten overwegen om de inzameling van oudpapier te staken. Niet doen! Blijf inzamelen. Oudpapier is een belangrijke grondstof voor nieuwe papieren producten als verpakkingen en hygiënepapier.

 

 

 

23-03-20 Rij- en rusttijden afvalvervoer tijdelijk versoepeld

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft enkele onderdelen van de rij- en rusttijdenregeling versoepeld, ook voor de logistiek bij cruciale sectoren. De maatregel geldt voor als cruciaal aangemerkte beroepen. Naast de bevoorrading met levensmiddelen en medicijnen valt daar ook de inzameling van afval onder. Het gaat onder meer om een verhoging van de dagelijkse rijtijdlimiet van 9 naar 11 uur, een verhoging van de wekelijkse rijtijdlimiet van 56 uur naar 60 uur en een verhoging van de tweewekelijkse totale rijtijdlimiet van 90 naar 96 uur.

20-03-20 Hulde aan de Recycling Heroes

86% van ons nieuwe papier bestaat uit oudpapier. Hulde aan de Recycling Heroes die ondanks alle problemen oudpapier blijven inzamelen. Dankzij hen blijft de papierkringloop gesloten en kunnen wij nieuw (hygiëne)papier maken!

 

Sorteren oud papier – Parenco, Renkum

19-03-20 Lancering Nationaal Recycling Forum

Recycling bespaart kostbare, schaarse grondstoffen en zorgt voor energiebesparing én CO2-reductie. In 2020 vieren we 100 jaar georganiseerde recycling in Nederland. Recycling is van groot belang voor het totstandbrengen van de circulaire economie in 2050. Dat kan de recyclingsector niet alleen. De keten moet meer dan ooit gaan samenwerken: circulair ontwerpen; een optimale omgang met grondstoffen; en het weghalen van belemmeringen voor hergebruik van afgedankte materialen. Hiervoor is een ‘circulaire mindshift’ nodig – een omslag in denken –  ook bij producenten en beleidsmakers. Vier recyclingorganisaties – FNOI, MRF, NRK Recycling en de VHT hebben daarom op 18 maart 2020 – Global Recycling Day – het Nationaal Recycling Forum gelanceerd. Met dit initiatief biedt de sector een gezamenlijke visie over wat nodig is om Nederland in 2050 circulair te maken. Op  www.nationaalrecyclingforum.nl is meer informatie te vinden, waaronder de introductievideo.

18-03-20 Gemeenten, blijf oudpapier inzamelen!

Als gevolg van het coronavirus hebben enkele gemeenten aangekondigd te stoppen met de huis-aan-huis inzameling van oudpapier. Dit vanwege het voorkomen van mogelijke besmettingen van personeel en vrijwilligers en het uitvallen van chauffeurs. Een begrijpelijke overweging, maar wel een met potentieel vergaande gevolgen.

 

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papierfabrieken (VNP), de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI), Nedvang en Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) hebben in een gezamenlijk schrijven de gemeenten daarom opgeroepen om in overleg te treden met oudpapierondernemingen. Alleen door nu samen te werken kan de inzameling van oudpapier, de verwerking bij oudpapierondernemingen en toelevering aan de papierindustrie worden gecontinueerd. Download de brief.

 

De inzameling van oudpapier is essentieel. Oudpapier is dé grondstof voor de productie van nieuw papier en karton. 86% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier. Als de inzameling van oudpapier stokt heeft dit gevolgen voor de continuïteit van de productie van voedselverpakkingen en hygiënepapier. Samenwerking om de grondstoffenkringloop van papier en karton te sluiten is noodzakelijk.

 

De FNOI heeft minister Bruins verzocht om de oudpapierbranche expliciet als cruciale beroepsgroep aan te merken.

 

 

18-03-20 Global Recycling Day

Het is Wereld Recycling Dag, een dag waarop wereldwijd extra aandacht wordt besteed aan de inzameling en het hergebruik van grondstoffen. Kijk voor meer informatie op globalrecyclingday.com.

17-03-20 Nationaal Recyling Congres 25 november 2020

Als gevolg van het Corona-virus is het Nationaal Recyling Congres uitgesteld. Nieuwe datum: 25 november 2020. Ook dan verzorgd PRN een koplopersessie met Smurfit Kappa.

16-03-20 Ondanks Coronacrisis gaat ophalen afval door

Nederland heeft verscherpte maatregelen afgekondigd om het Coronavirus tegen te gaan. Het ophalen van huishoudelijk afval is een vitale maatschappelijke taak. Als het afval niet of beperkt wordt opgehaald, heeft dat grote gevolgen voor de volksgezondheid en milieuhygiëne. Afvalinzamelaars nemen nu maatregelen om de continuïteit van de inzameling van het huishoudelijk afval zo goed als mogelijk te garanderen. Lees meer op de website van de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD): nvrd.nl.

13-03-20 Nationaal Recyclingcongres uitgesteld

In verband met de Corona-crisis heeft de organisatie van het Nationaal Recycling Congres 2020 het evenement uitgesteld tot komend najaar. Het congres zou plaatshebben op Global Recycling Day 18 maart, maar gaat dus niet door op die dag. Onder de huidige omstandigheden is het niet verantwoord om het evenement door te laten gaan. Het besluit tot uitstel sluit aan bij het kabinetsadvies om in ieder geval tot en met 31 maart alle evenementen met meer dan 100 bezoekers in heel Nederland af te gelasten. PRN zou een sessie verzorgen op het congres. U wordt op de hoogte gehouden van de nieuwe datum. Uiteraard zal PRN daar aanwezig zijn.

12-03-20 Nog 1 week te gaan: Global Recyling Day

Het is bijna zo ver! Global recycling day, de dag waarop we vragen om extra aandacht voor recycling. Kijk op globalrecyclingday.com welke activiteiten er worden georganiseerd.

11-03-20 Afvalverbranding is niet-duurzaam

Volgens een groep van technische deskundigen van de Europese Commissie moet de financiële sector het verbranden van afval niet als ‘groene’ investering beschouwen. Afvalverbranding hoort volgens de deskundigen op dezelfde lijst te staan als kernenergie, steenkool en sommige vormen van bio-energie die niet duurzaam zijn. Volgens de groep deskundigen heeft een geavanceerd beheer van vast afval een groot potentieel om de uitstoot van broeikasgassen in andere sectoren te verminderen, door afvalpreventie, gescheiden inzameling, hergebruik en recycling.

Milieuorganisatie Zero Waste Europe ziet afvalverbranding voor energiewinning zelfs als een belangrijke barrière voor de circulaire economie. Download het technische EU-rapport. Wat PRN betreft is afvalverbranding pas de laatste stap in afvalbeheer. De houtvezels uit papier en karton kunnen vaak worden hergebruikt. Eis is wel dat het oudpapier schoon, droog en aan de bron gescheiden wordt ingezameld

10-03-20 Interview PRN-directeur Hielke van den Brink

De Lente-editie van FNOI INFO is uit. Het twee maal per jaar verschijnende magazine van de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie staat ditmaal in het teken van het Nationaal Recycling Congres. Tijdens dit congres verzorgt PRN samen met Smurfit Kappa een koploperssessie. Reden voor een interview met PRN-directeur Hielke van den Brink. Centrale boodschap van Van den Brink: alleen met kwalitatief hoogwaardig oudpapier blijft de papierkringloop gesloten en kunnen we toewerken naar circulariteit. Lees de FNOI INFO inclusief het interview met Hielke van den Brink

 

09-03-20 Nederlands afvalbeleid succesvol

Niet alles gaat goed, maar wat afvalbeleid betreft gaat er niets boven Nederland. Dat zegt Herman Huisman in een interview op AfvalOnline. Stuwende krachten achter het succes zijn de overlegstructuren volgens de topambtenaar bij Rijkswaterstaat (RWS). Door het overleg lukt er veel in Nederland. PRN onderschrijft deze gedachte. PRN zelf vertegenwoordigt (het overleg in) de gehele papier- en kartonketen en het Papiervezelconvenant draagt bij aan de unieke recyclingresultaten van Nederland.

05-03-20 Nationaal Recycling Congres 18 maart 2020

Op initiatief van de brancheorganisaties FNOI (oudpapier industrie), MRF (metaalrecycling) en VHT (herwinning textiel) vindt op woensdag 18 maart 2020 voor de eerste maal het Nationaal Recycling Congres plaats in Den Haag. Met wetenschapsjournaliste Anne Gimbrère als dagvoorzitter, minister Stientje van Veldhoven en o.a. FD columnist Mathijs Bouman als keynote spreker en innovatieve parallelsessies vanuit de praktijk belooft het Nationaal Recycling Congres een meer dan interessante middag op te leveren met tussendoor voldoende netwerkmomenten en een afsluitend buffet.

 

Schrijf je in, leer en ontmoet iedereen die er toe doet in de recyclingsector! Meer info op globalrecyclingday.nl.

 

04-03-20 Recyclebare verpakking bierblikjes

Supermarktketen PLUS wil de milieu-impact van consumentenverpakkingen terugdringen. Hierbij focust PLUS op eigen huismerkverpakkingen en wordt actief samengewerkt met leveranciers. De introductie van de nieuwe kartonnen TopClip-verpakking van Grolsch is hier een goed voorbeeld van: renewable en recyclebaar! Goede actie van PLUS! Lees meer op plus.nl.

 

03-03-20 Rechter stelt de invoering ja-ja-sticker Rotterdam uit

De ja-ja-sticker wordt pas in de loop van volgend jaar van kracht in Rotterdam. De reclamefolderbranche heeft bij de rechter afgedwongen dat invoering per 1 april te kort dag is. Voorlopig mag reclamedrukwerk huis aan huis worden bezorgd. De gemeenteraad had 1 april bedacht als invoeringsdatum, maar volgens de folderbedrijven is dat te snel. Zij willen een langere overgangsperiode om maatregelen te nemen. Bij de voorzieningenrechter hebben zij gelijk gekregen. Ze hebben nu tot in de zomer van 2021 om mensen aan te sporen zoveel als mogelijk ja-ja-stickers te plakken. Lees meer op ad.nl.

 

02-03-20 Two Sides pakt Greenwashing aan

Sinds 2010 bestrijdt het Europese initiatief Two Sides misleidende milieuclaims. Meer dan 500 organisaties, waaronder veel van ’s werelds grootste bedrijven, zijn aangeschreven en hebben hun uitingen veranderd of verwijderd. Banken, telecomaanbieders, nutsbedrijven en zelfs overheidsorganisaties moedigen klanten aan om over te stappen op digitale diensten. Dat scheelt geld, maar wordt gebracht als duurzaam ondernemen. Door gebruik te maken van ongegronde milieuclaims wordt de klant misleid en leidt de papierindustrie schade.  Daarbij hebben de ongefundeerde beweringen over papier een schadelijk effect op de perceptie van de consument op papier. In Nederland heeft Papierenkarton.nl de Two Sides-campagne jarenlang uitgevoerd. Vorig jaar werd het product Stone Paper bij de Reclame Code Commissie op het matje geroepen. Het bedrijf moest diverse claims achterwege laten omdat deze misleidend werden bevonden. Lees meer op twosides.info.

 

 

26-02-20 Minder oudpapier gebruikt voor papierproductie

De Europese papier- en kartonfabrikanten hebben in 2019 48,6 Mton aan oud papier en karton gebruikt om nieuw papier en karton te maken. Dit is 0,4 procent minder dan in 2018. Dit blijkt uit cijfers van Cepi, de Europese branchevereniging van de papierindustrie. In alle Cepi-landen werd in totaal 89,5 Mton papier en karton geproduceerd, een daling van 3 procent ten opzichte van 2018. De daling is vooral te wijten aan de afname van de vraag naar grafisch papier voor kranten en tijdschriften. Er is 8 procent minder grafisch papier geproduceerd in 2019. De vraag naar papier en en kartonnen verpakkingen is wel gestegen.

25-02-20 Ja-Ja-sticker in strijd met persvrijheid

Utrecht wilde net als Amsterdam een systeem met ja-ja-stickers invoeren voor het plaatselijke huis-aan-huisblad, Maar de domstad mag dat voorlopig niet doen. De gemeente wil om weinig overtuigende milieuredenen reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen alleen nog maar laten bezorgen bij huizen met een Ja-Ja-sticker, maar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft nu bepaald dat dit in strijd is met de persvrijheid, Het hof verwijst in zijn uitspraak naar artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Lees meer op nrc.nl.

 

24-02-20 Podcast: duurzame innovatie in de verpakkingsindustrie

Marketing & sales director Stefan Terink van Smurfit Kappa vertelt in de podcast van DuurzaamBedrijfsleven over de innovaties in de verpakkingswereld.

 

 

 

21-02-20 Materiaalgebruik per inwoner gedaald.

Nederland verbruikte 10.000 kilo aan materialen per inwoner in 2018. Het gaat zowel om grondstoffen als aardolie en metalen als materialen die zijn verwerkt in producten, zoals plastic. Daarmee is de materiaalconsumptie ruim 20 procent gedaald ten opzichte van het jaar 2000. Dat zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook op het gebied van recycling is Nederland goed bezig. De Nederlander recyclet jaarlijks zo’n 1700 kilo. Het recyclingpercentage van papier en karton ligt op 86%. Gevolg: er zijn minder grondstoffen nodig, Nederland doet het minder goed op het vlak van afval. De afvalproductie per inwoner is hoog: 2500 kilo. Het EU-gemiddelde ligt op 1800 kilo. Lees meer op cbs.nl en nos.nl.

17-02-20 Diversiteit afvalbeleid belet landelijke oplossing Ja-Ja-sticker

Volgens de VNG is een landelijk model voor de Ja-Ja-sticker ‘ondoenlijk’ vanwege het diverse afvalbeleid van gemeenten. De Nederlandse Nieuwsblad Pers (NNP), belangenvereniging van bijna 400 regionale en lokale huis-aan-huiskranten, schreef kort geleden een brandbrief aan de VNG en minister Slob tegen de bredere invoering in gemeenten van de Ja-Ja-sticker: ‘Ondoordacht gemeentelijk milieubeleid is de doodsteek voor de onafhankelijke lokale journalistiek’, is de mening van de NNP. Wellicht dat meer eenheid in beleid kan helpen. Het Vervuilingsonderzoek 2019 van PRN laat zien dat de diverse vormen van inzameling van oudpapier grote verschillen in vervuiling van het oudpapier tot gevolg hebben. Daarentegen kan worden gesteld dat de discussie over folder is ontstaan op basis van onderzoek van MilieuCentraal waaruit zou blijk dat 30% van de folders niet wordt gelezen en dus voor niets is geproduceerd. Verspilling is iets anders dan de wijze van recycling van oudpapier en het daarvoor ontwikkelde beleid. 86% van het Nederlandse papier wordt ingezameld en hergebruikt. Lees meer op binnenlandsbestuur.nl.

15-02-20 oudpapier aan huis ophalen heeft succes

De gemeente Leiden nam in 2019 maatregelen om papier beter te scheiden. Huishoudens die minicontainers voor restafval en/of GFT hebben, kregen een extra minicontainer voor papier. De uitrol startte in januari in de Kloosterhof in de Stevenshof en de cijfers van het initiatief zijn binnen. Alleen in januari  werd al 5.500 kilo meer oud papier opgehaald dan in de maand januari van het jaar daarvoor! Mooi initiatief van de gemeente: het gemakkelijk maken van scheiden van goed recyclebaar materiaal.

14-02-20 Nominatie recyclinghelden

Wie wordt de recyclingheld van het jaar? Op 18 maart op Global Recycling Day wordt dat bekend. De prijs is een initiatief van de Vereniging Afvalbedrijven (VA). De komende weken zoeken de leden van de VA helden die zich op verschillende manier inzetten voor recycling. De wedstrijd is gekoppeld aan de Global Recycling Day, die ieder jaar op 18 maart wordt gehouden. Het thema van dit jaar is ‘Recycling Heroes’. Wereldwijd worden helden geëerd, groot of klein, die zich bezighouden met recycling. De VA gaat individuele Nederlandse helden en burgerinitiatieven die bijdragen aan meer recycling in het zonnetje zetten. De prijs wordt uitgereikt op het Nationaal Recycling Congres. Lees meer….

 

Ken jij recyclinghelden? Nomineer ze voor de Recycling Heroes prijs. Schrijf je sowieso in voor het Nationaal Recycling Congres. PRN verzorgt een koploperssessie.

13-02-20 Papierprijs daalt, maar inzamelen loont nog steeds

De kosten voor afvalverwerking lopen steeds hoger op. Met name voor oud papier worden de kosten steeds hoger, deels door het verkeerd aanbieden van de inwoners, maar zeker ook door de ontzettend lage papierprijs. De gemeente Gorinchem meldt dat er wordt gesproken over anders inzamelen van afval, maar voor papier is dat nog lang niet het geval. Het aanbieden en verbranden van restafval is namelijk nog veel duurder. Lees meer op destadgorinchem.nl.

12-02-20 Gemeentelijk Grondstoffencongres

 

Een goed verhaal begint bij jezelf: Laten we afvalscheiding eenvoudig en beter uitlegbaar maken. Deze oproep staat centraal tijdens de nieuwste editie van het Gemeentelijk Grondstoffencongres op 19 maart 2020. Ondanks vele succesvolle resultaten worden nut en noodzaak van afvalscheiding nog regelmatig ter discussie gesteld. Stijgende afvaltarieven, strengere wetgeving, problemen met afzetmarkten en strengere kwaliteitseisen zorgen ervoor dat we een goed verhaal moeten hebben om inwoners blijvend te stimuleren hun afvalstromen te scheiden. PRN is voor scheiding aan de bron en helpt burgers en bedrijven met de Scheidingswijzer. Kijk voor meer info over het congres op gemeentelijkgrondstoffencongres.nl

11-02-20 Platform circulaire producten van afval

Renewi lanceert platform waar vraag en aanbod voor circulaire producten bijeenkomen. De circulaire producten zijn gemaakt van secundaire grondstoffen die Renewi wint uit het afval dat wordt ingezameld.gemaakt van afval. Voorbeeld: circulair papier dat te koop is bij Staples Solutions. Het papier wordt gemaakt van ingezameld kantoorpapier in samenwerking met Steinbeis en Staples Solutions. Lees meer op renewi.com.

10-02-20 85 miljoen koffiebekers Rijk verbrand

Rijksambtenaren gebruiken ieder jaar zo’n 110 miljoen kartonnen bekers met plastic coating. Wat gebeurt er met deze bekers nadat ze van de vergadertafel zijn verwijderd en in de prullenbak beland? Bedoeling is dat zij worden gerecycled naar toiletpapier en tissues bij WEPA in Swalmen, maar uit onderzoek van De Monitor blijkt dat 85 miljoen koffiebekers van het Rijk niet worden gerecycled maar verbrand. Lees meer….

07-02-20 Internationale waarschuwing oudpapiermarkt

Jean-Luc Petithuguenin, voorzitter van het Bureau of International Recycling (BIR) waarschuwt voor de moeilijk oudpapier markt en verwacht dat de industrie ook in de komende periode te maken zal hebben met overschotten van ingezameld papier en karton. Lees het artikel op letsrecycle.com.

06-02-20 KiDV en recyclebare verpakkingen op de Empack

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken is net als voorgaande jaren present op de jaarlijkse verpakkingsvakbeurs Empack, op 31 maart, 1 en 2 april a.s. in de Jaarbeurs Utrecht. Het KIDV verzorgt een aantal onderdelen van het programma.

 

Op 1 april leidt het KIDV twee rondetafelgesprekken (10.30-12.00 uur). Tijdens de tweede ronde-tafel komen de effecten van 100% recyclebare verpakkingen aan bod. In het huidige Europese en nationale beleid om een circulaire economie te bereiken, is er veel aandacht voor de recyclebaarheid van materialen en verpakkingen. Maar wat is het effect van deze focus op andere milieufactoren? Welke afwegingen moeten bedrijven maken en voor welke keuzes komen ze te staan? De  ronde tafel wordt voorgezeten door Mark Beumer (programmamanager Het Groene Brein).  Diverse ketenpartijen en kennisinstellingen zijn vertegenwoordigd. Meer info is te vinden op kidv.nl.

05-02-20 Uniek hergebruik van print

Illustrator en papierkunstenaar Katrin Rodegast maakt van stadsplattegronden en landkaarten prachtige anatomische creaties en illustraties. Een geweldige vorm van Re-Use van gebruikt papier. Kijk voor meer werk van Katrin op katrinrodegast.de.

 

04-02-20 Circulaire economie is meer dan recyclen

Om de circulaire economie in 2050 te realiseren wil de Rijksoverheid verder gaan dan recyclen alleen. Maar de transitie naar ‘circulair’ blijkt niet  eenvoudig. Dat werd helder op de nationale conferentie Circulaire Economie.

 

Om de gestelde klimaatdoelen te halen is een circulaire economie cruciaal. 40 tot 60 procent van de CO2-uitstoot houdt verband met het delven en creeren van grondstoffen en de vervaardiging van producten. Daarom moet er snel een markt komen voor secundaire grondstoffen. De transitie naar een circulaire economie is alleen onomkeerbaar, maar ook broodnodig. Dat zei minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) tijdens de nationale conferentie Circulaire Economie, op 3 februari 2020 in de Fokker Terminal in Den Haag, Volgens Van Veldhoven is recyclen een van de onderdelen van de circulaire economie.  Volgens de bewindsvrouw ‘moeten we hoger op de R-ladder van Lansink komen; producten op zo’n manier te ontwerpen dat ze te repareren en hergebruiken zijn. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) publiceerde recentelijk een rapport dat deze zienswijze onderschrijft.

03-02-20 Nationale Conferentie Circulaire economie

Deze week is het de Week van de Circulaire Economie; dé landelijke campagneweek voor de circulaire economie in Nederland. Goede voorbeelden krijgen een podium, Kijk op circulairondernemen.nl voor activiteiten bij jou in de buurt.

 

Op 3 februari 2020 zal voor de tweede keer de Nationale Conferentie Circulaire Economie plaatsvinden. Het gaat daarbij om veel meer dan het recyclen van afval tot nieuwe grondstoffen. Een nieuwe manier van omgang met onze producten staat centraal, bijvoorbeeld door ze te repareren, niet meer te kopen, te delen en hergebruiken. Hoger klimmen op de ladder van een Circulaire Economie is het thema van deze editie.

 

30-01-20 Week van de circulariteit 2020

Van maandag 3 februari tot en met vrijdag 7 februari 2020 staat Nederland volledig in het teken van de circulaire economie! De Week van de Circulaire Economie is dé landelijke campagneweek voor de circulaire economie in Nederland. Goede voorbeelden krijgen een podium, professionals vanuit bedrijven en overheden ontmoeten elkaar en startende ondernemers krijgen concrete handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan.

De Week van de Circulaire Economie is een initiatief van het Versnellingshuis Nederland circulair! en wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De uitvoerende partijen zijn Het Groene Brein en MVO Nederland.

 

Kijk voor het interessante programma op circulairondernemen.nl.

28-01-20 Verspilling zuivel beperkt recycling

Het Afvalfonds Verpakkingen is voorstander van recycling, maar ziet ook dat verspilling van bijvoorbeeld zuivel de recycling van drankenkartons kan verminderen. Zuivelresten vervuilen de stroom oudpapier en werken hergebruik van waardevolle grondstoffen tegen. Op social media gebruikt het Afvalfonds Verpakkingen de volgende tekst om burgers hierop te wijzen: Maak jij je zuivelpak goed leeg? Goed voor je portemonnee, goed tegen voedselverspilling en goed voor de recycling!  De machines worden nl. niet zo blij van zuivel als jij. 

 

27-01-20 Nieuwe pictogrammen afvalscheiding

Rijkswaterstaat heeft nieuwe standaard sets van kleuren, namen en pictogrammen voor afvalscheiding ontwikkeld. Lees meer op afvalcirculair.nl.

 

 

26-01-20 Nationaal Recycling Congres op 18 maart 2020

Op 18 maart is het Global Recycling Day. Geen toeval dat op die dag het Nationaal Recycling Congres plaatsvindt. De brancheorganisaties FNOI (oudpapier), MRF (metaalrecycling) en VHT (textielrecycling) hebben het initiatief genomen tot het organiseren van dit congres. PRN ondersteunt het evenement en verzorgt een zogenoemde koplopersessie.

 

Het congres zal plaatshebben in de Fokker Terminal te Den Haag. Tijdens het Nationaal Recycling Congres wordt het belang van een professionele en innovatieve aanpak voor de realisatie van de Circulaire Economie onderstreept. Dagvoorzitter Anna Gimbrère interviewt minister Stientje van Veldhoven. Lees meer over het programma op globalrecyclingday.nl. Laat je inspireren door de innovaties van collega’s en initiatieven van ketenpartners. Het Nationaal Recycling Congres belooft een interessant netwerkevent te worden.

 

Aanmelden voor het Nationaal Recycling Congres kan via het online aanmeldformulier op globalrecyclingday.nl.

24-01-20 European Paper Recycling Award voor TICCIT

Het internationale onderwijsprogramma TICCIT (Trees Into Cartons, Cartons Into Trees) heeft de European Paper Recycling Award (EPRC) for Information and Education gewonnen. Het programma richt zich op kinderen tussen de 8 en 11 jaar en behandelt de complete kringloop van papier en karton; van boom tot recycling. Kijk voor meer informatie op procarton.com.

23-01-20 Zware tijden handelaren oudpapier

Voor handelaren in oudpapier zijn het zware tijden. Frits van Mierle uit Arnhem zette het familiebedrijf voort dat zijn opa begon. Nu moet hij voor het eerst geld vragen aan mensen die hun oudpapier bij hem komen inleveren. Lees het interview op de website van het Brabants Dagblad.

 

22-01-20 Recyclebare stoelen

De geweldige stoelen van Cartonlab uit Spanje kun je na ge- en hergebruik gewoon bij het oudpapier zetten. Ze zijn dan grondstof voor nieuwe stoelen van (golf)karton. Kijk op cartonlab.com voor meer informatie.

 

21-01-20 Design for circularity

In de periode 2015-2019 voerde het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) in samenwerking met de Universiteit Twente, Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen Universiteit & Research en TNO het wetenschappelijk onderzoeksprogramma Sustainable Packaging uit.

 

Het programma werd opgesteld in samenwerking met het Topinstituut Food & Nutrition (TiFN) en was gericht op urgente en relevante vragen die bijdragen aan een structurele vermindering van de milieudruk in de productverpakkingsketen in Nederland. In het onderzoeksprogramma is onder meer gekeken naar onderwerpen zoals consumentenbeleving en -gedrag bij aankoop en weggooien, de milieudruk van verpakkingen, de inzameling en verwerking van kunststof verpakkingsafval en businessmodellen om duurzaam verpakken in praktijk te brengen. Daarnaast zijn onderzoeken uitgevoerd naar de beleving van verpakkingen in de e-commerce sector, de toepassing van r-PET in PET-flessen en mitigatiemaatregelen tegen minerale oliën in gerecycled papier en karton.

 

Het centrale motto van het onderzoeksprogramma heeft zich gaandeweg ontwikkeld van design for recycling naar design for circularity, vanuit het besef dat voorkomen beter is dan genezen. Er is zeker werk aan de winkel waar het de effectiviteit en efficiëntie van het recyclingproces betreft, maar daarnaast juist ook om te voorkomen dat verpakkingen in het recyclingproces terechtkomen (reduce en re-use van verpakkingen). Hier speelt ontwerp een cruciale rol: hoe kunnen we zorgen dat ontwikkelingsteams van product-verpakkingscombinaties al bij het ontwerp de hele levenscyclus van de verpakking doordenken en in overweging nemen? Op de Dutch Design Week organiseerde PRN een seminar waarin deze vragen uitgebreid aan bod kwamen.

 

Het programma is uitgevoerd onder leiding van Hans van Trijp (TiFN/hoogleraar Wageningen Universiteit & Research) en Peter Blok (KIDV/projectleider).  Meer informatie over de opzet en de hoofdbevindingen van het onderzoeksprogramma zijn te vinden op de website van het KiDV.

 

17-01-20 Brancheplan Duurzaam Verpakken ‘out-of-home’

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft het ambitieuze brancheplan van de ‘out-of-home’ sector gepresenteerd. Het plan bevat concrete maatregelen om verpakkingen te verduurzamen en zwerfafval tegen te gaan. Download het plan.

 

 

16-01-20 Mag een vieze pizzadoos bij het papierafval?

De gemeente Venlo voert in januari en februari een campagne uit gericht op papierrecycling. Via social media probeert de gemeente de kennis van de burger over papierrecycling te vergroten. Doel is dat burgers papier meer en beter gaan scheiden. Bij de campagne is onder meer de vraag gesteld: Mag een vieze pizzadoos bij het papierafval? Inwoners van de stad kunnen antwoorden en een prijs winnen.

15-01-20 Overheid maakt vuilnis flink duurder

Inwoners betalen dit jaar gemiddeld 5,9 procent meer voor de afvalstoffenheffing in hun gemeente. Dat komt onder meer omdat gemeenten meerdere taken hebben gekregen van de landelijke overheid. Zo heeft de Rijksoverheid bijvoorbeeld de afvalstoffenbelasting voor gemeenten vorig jaar met liefst 139 procent verhoogd. Gemeenten berekenen dit door aan de burger. Die krijgt ook nog eens een hogere afvalstoffenheffing te betalen in 2020. Volgens de Vereniging Afvalbedrijven komt dat omdat papier en plastic minder geld opleveren voor gemeenten. Met de hogere afvalstoffenbelasting hoopt de landelijke overheid dat bedrijven en burgers minder vuilnis gaan fabriceren. Lees meer op Telegraaf.nl.

14-01-20 Alternatieven voor plastic slechter voor milieu?

Bedrijven voelen de druk om over te stappen op alternatieven voor plastic. De Britse Circular Economy Taskforce sprak met supermarkten en merken over hun beleid en constateerde dat, zonder overheidssturing, het plasticprobleem wordt vervangen door nieuwe vormen van vervuiling. In sommige gevallen, zeggen de auteurs in het rapport Plastic Promises leidt overstappen van plastic op andere materialen tot een grotere CO2-voetafdruk. Zo zouden papieren tassen een hogere CO2-uitstoot hebben dan plastic tassen.

 

Design for recycling

Dat verdient nuancering. Een circulaire economie is namelijk meer dan een lage CO2-uitstoot. Het gaat om design for recycling en de keuze voor een duurzame grondstof is daarbij van evident belang. Papier en karton hebben een hernieuwbare grondstof die CO2 opslaat: de houtvezel. Paper Soup bestaat niet en papier en karton zijn in beginsel recyclebaar. Plastic vervangen door gelamineerd karton dat minder goed te recyclen is, kan uiteraard betekenen dat er geen verduurzaming plaatsvindt. PRN roept op om laminaatgebruik te voorkomen/verminderen.

 

Milieuorganisatie The Green Alliance zegt dat het publiek zicht terecht zorgen maakt over plasticvervuiling. Maar de kern van het probleem is volgens de organisatie onze wegwerpmaatschappij: we moeten minder spullen aanschaffen, gebruiken en als we ze eenmaal hebben hergebruiken.

13-01-20 Ook golfkarton hoort bij het oudpapier

Dagelijks krijgen we pakketjes binnen. Veel van de bestelde producten zijn verpakt en verzonden in golfkartonnen dozen. Ook gebruikt golfkarton is een waardevolle grondstof voor nieuw papier en karton en kan dus prima in de oudpapierbak. De Amerikaanse golfkartonindustrie heeft een filmpje gemaakt waarmee niet alleen positief wordt bericht over golfkarton maar waarmee consumenten worden aangemoedigd om nog meer te recyclen. Samen sluiten we de kringloop van papier!

 

 

 

10-01-20 Paper-art

De gelezen krant kan natuurlijk in de oudpapierbak om grondstof te zijn voor nieuwe printproducten of kartonnen verpakkingen. Ines Seidel uit Duitsland gebruikt oudpapier voor bijzondere kunst. Zie hier haar laatste werk: Nachrichten. Meer werk van Seidel is te zien op ines-seidel.de.

09-01-20 Probleem: China wil ons oud papier niet meer

De recycling van karton en papier hapert, vooral doordat China de afname flink heeft teruggeschroefd.  Nederlandse recyclebedrijven blijven met overtollige voorraden kranten en tijdschriften achter. Lees meer op Printmatters.nl.

08-01-20 Papierinzameling Nijmegen van maandelijks naar wekelijks

Omdat op zaterdagen veel oudpapier wordt aangeboden in de binnenstad van Nijmegen is besloten om de frequentie van het ophalen van het oudpapier voor huishoudens te verhogen van één keer in de maand naar één keer per week. Ook worden de aanbiedtijden van het oud papier verplaatst naar vrijdag tussen 17.00 en 18.00. Het college hoopt het centrum hiermee schoner te houden. De operatie vindt plaats zonder verhoging van de kosten.  Een beter inzamelresultaat leidt tot een (bescheiden) meeropbrengst aan inkomsten. Daarnaast komt er een einde aan de meerkosten die zijn gemoeid met het opruimen van afval op straat.

07-01-20 Afval scheiden in duurzaam en circulair systeem

Van maandag 3 februari tot en met vrijdag 7 februari 2020 staat Nederland volledig in het teken van de circulaire economie! Tijdens de Week van de Circulaire Economie 2020 krijgen goede voorbeelden een podium, ontmoeten professionals vanuit bedrijven en overheden elkaar en krijgen startende ondernemers concrete handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan. De Week van de Circulaire Economie is een initiatief van het Versnellingshuis Nederland circulair!, dat financieel mogelijk wordt gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De uitvoerende partijen zijn Het Groene Brein en MVO Nederland.

 

Een van de programmapunten is de presentatie van een nieuw en innovatief duurzaam en circulair afval-inzamelsysteem in het gemeentehuis van de Zuid Hollandse gemeente Hoeksche Waard te Oud-Beijerland. Lees meer….

 

06-01-20 Wie wil nog papier recyclen?

 

‘Europa blijft zitten met dozen en kranten, want wie wil nog papier recyclen?’ luidde de kop van een artikel in dagblad Trouw afgelopen zaterdag. Alarmerend nieuws. Nog maar twee jaar geleden kocht China, zoals al jaren een goed gebruik was, 28 miljoen ton aan Europees oud papier in. In 2018 was dat nog maar tien miljoen ton en in 2019 daalde de export zelfs verder naar nog geen zes miljoen ton oud papier. Terwijl de inzameling van oud papier door Europese landen, gezamenlijk jaarlijks 56 miljoen ton, grotendeels is gebaseerd op de export naar China. Gevolg: acht miljoen ton overbodig ingezameld papier.  Hans Koning, directeur van de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI): ‘Zo dramatisch als in het artikel beschreven is het nog net niet, maar het signaal is helder! Het lukt de recyclebedrijven niet meer om de kosten voor het inzamelen terug te verdienen. Daarbij zal veel meer gefocust moeten worden op kwaliteit.’

 

De Nederlandse oudpapierindustrie zamelt jaarlijks 2,5 miljoen ton papier in, waarvan normaal gesproken 15 procent naar China wordt geëxporteerd. Een belangrijke reden voor de Chinese terugtrekking uit Europa is dat de kwaliteit van een groot deel van het Europese oud papier te wensen overlaat. Koning ziet de kwaliteit in korte tijd hard afnemen. Ook PRN waarschuwde hier al voor. Op de inzamelplaatsen voor oudpapier is steeds meer afval te vinden dat niet thuishoort bij dat oudpapier, zoals etensresten. Daardoor wordt het papier onbruikbaar voor recycling. Oplossing volgens Koning: boven het maaiveld uitsteken en zorgen dat de kwaliteit weer in orde is. Alleen zo kan de Nederlandse oudpapierindustrie overleven We kunnen nog veel winst boeken en interessanter worden voor andere landen, al is de Chinese terugtrekking voorlopig nog wel voelbaar.’

 

Lees de PRN Vervuilingsrapportage oudpapier uit particuliere huishoudens. 

04-01-20 Gaat oudpapier geld kosten?

Oud papier levert zo weinig op dat afvalverwerker Waardlanden verwacht dat het dit jaar zelfs geld gaat kosten om het in te zamelen. Dat is het geval voor de gemeente Vijfheerenlanden. Of het ook in andere gemeenten zover komt, is nog niet duidelijk. Lees meer op bndestem.nl. Eerder uitte FNOI -voorzitter Gerard Nijssen zijn zorgen over de huidige oudpapiermarkt. Er dreigt een overschot en landen als China hebben strenge importvoorwaarden gesteld waarvan ook hier de gevolgen merkbaar zijn. Gelukkig neemt de papier- en kartonketen met PRN haar verantwoordelijkheid om het succesvolle Nederlandse recyclingsysteem in stand te houden. Lees het interview met Gerard Nijssen.

03-01-20 Meubels van gerecycled papier

De Belgische ontwerper Jens Praet (jenspraet.com) heeft een bijzondere toepassing voor gebruikt papier ontdekt. Hij hergebruikt het en maakt er meubels van!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02-01-20 Tarieven afvalbeheersbijdrage verpakkingen

De nieuwe tarieven voor de afvalbeheersbijdrage verpakkingen gelden vanaf 1 januari en zijn gebaseerd op wat het in totaal kost om per materiaalsoort aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen te voldoen. De tarieven zijn te vinden op de website van het Afvalfonds Verpakkingen.

31-12-19 KVGO in cassatie tegen ja-sticker Amsterdam

Het KVGO heeft besloten cassatieberoep in te stellen tegen het ja-sticker arrest van het gerechtshof Amsterdam. MailDB (brancheorganisatie van verspreiders) zal zich bij dit cassatieberoep aansluiten. Het gerechtshof Amsterdam oordeelde in het hoger beroep, dat de invoering van het opt-in systeem (ja-sticker) in Amsterdam juridisch toelaatbaar is. Beide brancheorganisaties zijn het om meerdere reden niet eens met de uitspraak en gaan daarom in cassatie.

 

Het KVGO vindt het een principiële kwestie, de belangen van de grafimedia industrie worden immers door het invoeren van opt-in systemen zwaar geschaad, gebaseerd op aantoonbaar onjuiste milieuclaims. Daarbij wordt de continuïteit van de grafimedia bedrijven (en de werkgelegenheid) geschaad. Ook het imago van de branche staat onder druk: Zij zou het milieu onevenredig belasten terwijl papier geen afval is, maar juist goed recyclebaar is. Gebruik van papier draagt volgens het KVGO bovendien bij aan de groei van de Europese bossen doordat er meer bomen worden geplant dan gekapt. Lees meer op kvgo.nl.

24-12-19 feestdagen en 2020

Het bestuur en bureau van PRN wensen u prettige feestdagen en een succesvol en duurzaam 2020!

 

Het kantoor van PRN is van 23 december 2019 tot 6 januari 2020 gesloten.

24-12-19 Europese papier- en kartonsector pro Europese Green Deal

De Europese papier- en kartonsector schaart zich achter de plannen van eurocommissaris Frans Timmermans en denkt een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de realisatie ervan.

 

De afgelopen vijftien jaar daalde de emissie van de sector in Europa met ruim een kwart, onder andere dankzij gebruik van gecertificeerde grondstoffen en een goed werkend recyclingsysteem. Nederland geldt als één van de Europese koplopers: 86 procent van het papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt en 86 procent van het in ons land gemaakte papier en karton heeft oudpapier als basis.

 

Lees het statement van de Europese koepelorganisatie CEPI.

23-12-19 Gemeenten zitten in hun maag met lage oudpapierprijs

De prijs die oud papier oplevert daalt in rap tempo. Veel recyclingbedrijven verwachten volgend jaar zelfs geld te moeten vragen voor oud papier, of doen dat nu al. Gemeenten voelen dat ook, sommige zagen de afgelopen periode al een daling in de opbrengsten tot wel 50 procent. Lees meer op Omroep Brabant.

22-12-19 Ketenpartners aan het woord: Gerard Nijssen directeur Recycling.NL

Ketenpartners van Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) aan het woord: Gerard Nijssen directeur Recycling.NL – Nijssen Recycling B.V. en voorzitter FNOI ‘Nijssen is bezorgd over de huidige oudpapiermarkt. Er dreigt een overschot en landen als China hebben strenge importvoorwaarden gesteld waarvan we ook hier de gevolgen merken. Een tekort ligt op de loer. Gelukkig neemt de papier- en kartonketen met PRN haar verantwoordelijkheid en draagt actief bij aan het succesvolle Nederlandse recyclingsysteem.’ Lees het interview met Gerard Nijssen.

20-12-19 Oudpapier niet hier: RTL Nieuws bericht over moeilijke oudpapiermarkt

Het is voor veel clubs en verenigingen een extraatje om de begroting te dichten: het ophalen van oud papier. Dat papier konden ze namelijk voor een aardig bedrag verkopen. Alleen zit niemand meer te wachten op oud papier, en wordt er nauwelijks nog geld voor neergelegd. Dat blijkt uit een uitzending van RTL Nieuws. Bekijk de bijdrage die op donderdagavond 19 december werd uitgezonden. Ook PRN-voorzitter Ed Nijpels en Ketenpartner Gerard Nijssen maken zich zorgen over de markt voor oudpapier, die mede door importrestricties uit China slecht functioneert.

20-12-19 Overeenkomst recyclingbeheersbijdrage algemeen verbindend verklaard

Op 10 december 2019 heeft de minister van Infrastructuur en Wonen, mevrouw S. van Veldhoven –  Van der Meer, de Overeenkomst inzake de recyclingbeheersbijdrage 2019

algemeen verbindend verklaard (avv). De overeenkomst vormt de financiële basis voor de uitvoering van de verplichtingen van Papier Recycling Nederland (PRN) inzake het zesde Papiervezelconvenant. Door de avv zijn eerste ontvangers (producenten en importeurs van producten van papier en karton, niet zijnde verpakkingen) verplicht de kilo’s papier en karton die zij op de Nederlandse markt zetten te melden aan PRN. Daarnaast dienen zij de recyclingbeheersbijdrage te betalen als deze wordt opgelegd door de stichting Verwijderingsfonds (SVF). In de avv zijn regels opgenomen voor de fondsvorming, de vaststelling en inning van een afvalbeheersbijdrage en het aanwenden van het fonds. De nieuwe avv heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022. Lees het bericht over de avv.

16-12-19 ja-ja sticker ook in Utrecht toegestaan

Na Amsterdam gaat nu ook Utrecht de ja-ja sticker invoeren voor ongeadresseerd reclamedrukwerk. DPG Media, een uitgever van huis-aan-huisbladen verzette zich via de rechter tegen de invoering van het opt-insysteem voor ongeadresseerd drukwerk in Utrecht.  De uitgever kreeg nul op het rekest. Volgens de rechter mag de gemeente de maatregel invoeren.

 

DPG Media acht het opt-insysteem in strijd met de Wet milieubeheer, artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, de Dienstenrichtlijn en enkele algemene beginselen van behoorlijk bestuur.  Volgens DPG is onder meer sprake van oneigenlijk gebruik van de afvalstoffenverordening zijn, omdat deze alleen gebruikt mag worden om regels voor het beheer van afvalstoffen in te stellen. Op het moment van bezorgen is het ongeadresseerd drukwerk nog geen afval en dus is toepassing van de regels in strijd met de Wet milieubeheer. De rechter oordeelde anders: in deze wet staat dat regels worden vastgesteld in het belang van de bescherming van het milieu., hetgeen de gemeente een ruime bevoegdheid geeft om regels te stellen in het belang van de bescherming van het milieu. Zij mag regels bedenken, die milieueffecten beperken. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter valt het voorkomen van afval dat ontstaat ook onder de bevoegdheid van de gemeenteraad om een afvalstoffenverordening vast te stellen. De vraag wanneer de reclamefolder of huis-aan-huiskrant precies afval wordt, is niet relevant. Lees meer…

15-12-19 The Carton Campaigners promoten kartonrecycling

Pro Carton, de Europese Vereniging van Karton- en Vouwkartonfabrikanten, heeft The Carton Campaigners gelanceerd. Onder de campagnefiguurtjes bevindt zich Ricki Recycle.Het figuurtje moet aantonen dat het stimuleren van recyclingpercentages – door een toename van de recyclebaarheid van verpakkingsmaterialen en verbeterde recyclingdiensten voor zowel consumenten als bedrijven – een oplossing is voor een duurzamere wereld. Lees meer op verpakkingsmanagement.nl.

13-12-19 Faciliteren burger stuwt papierinzameling Ridderkerk omhoog

Het nieuwe afvalplan in Ridderkerk is nog niet volledig geïmplementeerd, maar levert nu al geweldige resultaten op. Doordat de laagbouw in de gemeente sinds kort beschikt over een eigen container voor karton en papier, is de opgehaalde hoeveelheid oudpapier flink toegenomen. In de maand november is 25.000 kilo meer papier opgehaald dan voorheen. Bewustwording en het de burgers gemakkelijk maken om te scheiden aan de bron helpt! Lees meer…

12-12-19 KIDV-training Duurzaam Verpakken

Bij duurzaam verpakken komt meer bij komt kijken dan het gebruik van minder of ander materiaal. Het ontwikkelen van succesvolle duurzame verpakkingen vraagt  bijvoorbeeld om analyse van het verpakkingsproces en de logistiek, van het aankoop- en weggooigedrag van je klanten en van de verpakkings- en duurzaamheidsstrategie van jouw bedrijf. Daarom ontwikkelde het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) het KIDV-model Vijf perspectieven op duurzaam verpakken®.

 

Wil je daar meer van weten? Het KIDV start in 2020 met trainingsdagen voor professionals. Op de KIDV Trainingsdag Duurzaam Verpakken vergaar je in één dag de belangrijkste kennis over duurzaam verpakken en Vijf perspectieven op duurzaam verpakken. Er is keuze uit twee trainingen: de zogenoemde Deep Dive voor specialisten op het gebied van verpakkingen, of een Basistraining. Deelnemers aan de trainingsdagen van het KIDV worden zowel in theorie als in praktijk wegwijs gemaakt in duurzaam verpakken. Inschrijven kan via kidv.nl.

09-12-19 Plastic verpakking AH-winterdorp hoort niet bij oudpapier

Spaaracties van supermarkten zijn populair. Van voetbalplaatjes en hamsterbollies tot welpies en beesies, de grootgrutters spelen graag in op de spaardrift van kinderen. Veel van de spaarproducten zijn gemaakt van plastic en daarmee heeft de maatschappij steeds meer moeite. De supermarkten onderkennen dit. Begin dit jaar ondertekenden zij het plastic-pact en spraken af te streven naar minder plastic in 2025. Ook Albert Heijn sloot zich aan bij het pact. Wat schetste de verbazing van velen?; de meest recente spaaractie van Albert Heijn bevat weer volop plastic. Met de in totaal 45 winterdorp-mini’s kunnen kinderen een ‘gezellig’, winters dorp in elkaar knutselen. De plastic huisjes worden met ledlampjes verlicht. De supermarkt is aangesproken door de Plastic Soup Foundation en verweerde zich meteen: ‘de huisjes zijn gemaakt van hoogwaardig plastic van recyclebaar materiaal en kunnen elk jaar opnieuw worden gebruik als decemberdecoratie.’ De Plastic Soup Foundation betwijfelt de oprechtheid van deze claim: ‘we vragen ons af of die huisjes in de realiteit ook echt worden hergebruikt. Straks is de hype over en dan belanden alle huisjes gewoon in de vuilnisbak.’

 

Er is raakvlak met papier en karton. De verpakking van de gezellige huisjes is gemaakt van papier. En dat hoort volgens Albert Heijn in de papierbak: ‘de transparante binnenlaag in de verpakking wordt tijdens de papierrecycling gescheiden van het papier.’ Dat is onjuist betoogt de Plastic Soup Foundation. Immers, de verpakking is een combinatie van papier en plastic en hoort dus niet in de papier- maar in de restafvalbak. PRN werd door diverse media benaderd om haar mening te geven, zoals RTL Nieuws. Oordeel van directeur Hielke van den Brink: ‘producten met een plastic laagje horen niet in de papierbak. Het recyclingproces kan er door worden verstoord. Het is geen duurzame optie om papier en plastic te combineren omdat hierdoor veel waardevolle grondstoffen verloren gaan.’

 

 

06-12-19 Van een pizza kunnen we geen papier maken

Gisteren publiceerde het FD een interessant artikel over de moeilijke markt voor oudpapier en de vervuiling van de oudpapierstroom in Nederland. Lees het artikel….

05-12-19 Nascheiding oudpapier Amsterdam ondermaats

De negatieve berichtgeving over AEB houdt aan. Aan het eind van dit jaar moet 21,2 procent van het afval dat de scheidingsinstallatie (SI) van AEB ingaat, er in gescheiden stromen uitkomen. Echter, het scheidingspercentage blijft steken op slechts 8,9 procent.

 

De SI levert dus nog niet de helft op van de beloofde nascheiding. Dit blijkt uit rapportages van AEB treffen. Het Parool publiceerde de rapportages. De oorzaken van de slechte resultaten zijn divers. Papier was een grote potentiële reststroom in het afval, maar door Chinese importbeperkingen is de markt voor oudpapier en karton ingestort, waardoor er geen af­nemers voor te vinden zijn. Zolang er geen klanten zijn, wordt het oudpapier niet nagescheiden en met de massa mee verbrand. PRN waarschuwde hier in 2016 al voor, maar dat advies werd in de wind geslagen.

 

De VVD-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad is onaangenaam verrast door de achterblijvende resultaten van AEB. Met Raadsvragen heeft zij het college om opheldering gevraagd over de oorzaken hiervan. De VVD wil ook weten sinds wanneer er signalen waren dat de vraag naar nagescheiden papier laag of lager was dan verwacht en hoe hierop is gereageerd.

 

AEB heeft volgens Het Parool laten weten dat er wel een stijgende lijn zichtbaar is in de prestaties van de scheidingsinstallatie. De VVD vraagt het college of dit kan wordt gestaafd met cijfers. De SI, die in 2017 in gebruik is genomen, heeft een inputcapaciteit van 300 kton per jaar en moest zo’n 60 kton aan grondstoffen nascheiden uit restafval uit Amsterdam en een aantal naburige gemeenten. De focus van het afval- en energiebedrijf ligt de komende tijd overigens op afvalverbranding.

 

04-12-19 Oudpapierbranche in zwaar weer

De internationale marktprijzen voor karton zijn op dit moment onvoldoende om de kosten van inzameling en recycling ervan af te dekken. Ook wordt de afzet steeds lastiger. En de vooruitzichten op de korte termijn zijn weinig hoopvol. De oorzaak ligt in China. Tot voor kort was de markt van vraag en aanbod voor het ingezamelde oudpapier en karton in balans door de goede afzetmogelijkheden in China en andere landen in het Verre Oosten. China heeft recent haar grenzen grotendeels gesloten voor de grondstof oudpapier uit Europa en de Verenigde Staten. De afhankelijkheid voor de oudpapierindustrie van de afzetmarkt in het Verre Oosten heeft er mee te maken dat in Europa jaarlijks 8 miljoen ton meer aan oudpapier en karton wordt ingezameld dan door de Europese papier- en kartonindustrie als grondstof kan worden ingezet bij de productie van nieuw papier en karton. Met de enorme grondstofhonger van China was de afzet van oudpapier en karton decennialang geen probleem. Met pakjesavond en Kerst in het vooruitzicht staat de oudpapierbranche voor een enorme uitdaging om al het ingezamelde papier en karton te kunnen afzetten bij papier- en kartonfabrieken in binnen- en buitenland. Lees meer op de website van de fnoi.

03-12-19 VNG akkoord met afspraken verpakkingsafval

De leden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben ingestemd met de nieuwe afspraken tussen VNG en het Afvalfonds Verpakkingen over verpakkingsafval. Dit gebeurde tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) van de VNG. Het gaat daarbij om aanvullende afspraken op de Raamovereenkomst Verpakkingen om het gescheiden inzamelen van plastic en metalen verpakkingen, en drinkpakken eenvoudiger en begrijpelijker te maken voor inwoners.

De Ketenovereenkomst Verpakkingen geldt van 2020 tot en met 2029 en omvat onder meer de volgende afspraken:

 • De inzameling wordt eenduidiger;
 • Het verpakkende bedrijfsleven zet zich in om meer te recyclen;
 • Gemeenten hebben keuzevrijheid in hun rol in de keten van inzameling tot recycling;
 • De kostenvergoeding voor bron- en nascheiding wordt eenvoudiger en wordt eerder verstrekt

 

Lees meer op de website van de VNG.

02-12-19 Noodtoestand voor klimaat en milieu

In aanloop naar de VN-milieuconferentie COP25 in Madrid heeft het Europees Parlement (EP) gisteren de resolutie goedgekeurd, waarin wereldwijd een noodtoestand voor het milieu en het klimaat wordt uitgeroepen. Actie is vereist. Een Europese Green Deal moet ervoor zorgen dat Europa in 2050 klimaatneutraal is. In de komende periode zullen grote stappen moeten worden gezet om onze CO2-uitstoot te reduceren en om toe te werken naar een circulaire economie.

 

Recycling van papier en karton is onderdeel van de duurzaamheidsuitdaging. Door hergebruik vermindert het beroep op nieuwe grondstoffen, wordt afval voorkomen en ervoor gezorgd dat CO2  langer blijft opgeslagen in het papier en karton. Om papier te kunnen blijven hergebruiken moet de kwaliteit van oudpapier goed zijn, terwijl de vervuiling ervan jaarlijks toeneemt. Mede in het licht van de milieuconferentie roept PRN alle betrokken partijen op om samen te werken en het bewustzijn van het belang van hergebruik en een schone stroom oudpapier te vergroten.

25-11-19 KiDV-matchmaking bijeenkomst duurzame verpakkingen

In de Community of Sustainable Packaging Innovators van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) verenigen start-ups, scale-ups en nieuwe samenwerkingsverbanden in de keten zich om ervaringen, kansen en knelpunten te delen en elkaar direct of indirect te helpen bij het verwezenlijken van innovaties op het gebied van duurzaam verpakken en recycling.

 

Op 12 december brengt het KIDV de leden van de Community en het KIDV-netwerk van producenten, retailers en recyclers met elkaar in contact op basis van concrete vragen van deze partijen of van de start-ups. De leden van de Community presenteren hun innovaties en gezamenlijk worden innovatievragen uitgediept. Het doel van deze bijeenkomst is het stimuleren van nieuwe samenwerkingsverbanden en leggen van contacten. Kijk voor meer informatie op de website van het KiDV.

 

20-11-19 Europese oudpapierbranche in zwaar weer

De internationale marktprijzen voor oudpapier staan sterk onder druk. Er wordt meer oudpapier ingezameld dan door de Europese papierindustrie kan worden ingezet als grondstof voor nieuw papier en karton. Tot voor kort waren er voldoende afzetmogelijkheden buiten Europa om dit overschot op te vangen, met name in China. Maar door diverse Chinese importrestricties is export richting China geen vanzelfsprekendheid meer. In een column spreekt de voorzitter van de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI) zijn zorgen uit. Lees meer op fnoi.nl.

20-11-19 Tips en tricks voor afvalscheiding bedrijven

RWS bundelt tips en tricks voor afvalscheiding bij bedrijven
Hoe kan een bedrijf of organisatie zijn klanten en medewerkers afval goed laten scheiden? Rijkswaterstaat onderzocht het met Ikea en PwC en ontwikkelde een stappenplan dat goede afvalscheiding stimuleert.

 

Bij afval scheiden speelt gedragswetenschap een grote rol. Voor de meeste mensen is afval weggooien namelijk een onbewuste handeling. Het is de kunst om dit onbewuste gedrag te beïnvloeden. In het nieuwe document Aan de slag met afval scheiden in uw bedrijf benoemt Rijkswaterstaat vijf stappen om dit goed aan te pakken:

het analyseren van het huidige gedrag en de situatie;

 • het op orde maken van de basis;
 • het verminderen van weerstand
 • het inspelen op motieven die mensen stimuleren om afval te scheiden;
 • het maken van afspraken achter de schermen.
 • Door deze stappen te doorlopen kunnen bedrijven en organisaties klanten en medewerkers afval beter laten scheiden.

 

19-11-19 Consument en duurzaamheid verpakkingen

Onderzoeker Nigel Steenis (Wageningen Universiteit & Research) is gepromoveerd op de vraag hoe consumenten omgaan met informatie over duurzaamheid van verpakkingen. In zijn onderzoek legt Steenis een link met het verpakte product. De verpakking maakt maar een klein gedeelte uit van de totale footprint van de product-verpakkingscombinatie. Ook biedt Steenis handvatten hoe de kennis over consumentengedrag kan worden ingezet bij het verduurzamen van verpakkingen.

 

Uit het onderzoek komt naar voren dat de confrontatie met een product-verpakkingscombinatie automatisch, bewust en onbewust, associaties oproept bij de consument. Deze associaties met de structurele (materialen), grafische (vorm) en verbale (informatie) elementen van verpakkingen betreffen voornamelijk de veronderstelde duurzaamheid van de verpakking. Maar het gaat ook om associaties ten aanzien van de functionaliteit van de product-verpakkingscombinatie, zoals smaak en gebruiksgemak. Dit ‘palet van verwachtingen’ bepaalt in hoge mate de houding en het gedrag van de consument ten aanzien van de product-verpakkingscombinatie.

 

Een belangrijk aspect van Steenis’ onderzoek is dat consumenten het lastig vinden om de duurzaamheidsimpact van verpakkingen goed in te schatten. Ze vertrouwen op hun eigen lekenkennis. Die blijkt inaccuraat en niet op feiten gebaseerd te zijn (zoals een Life Cycle Assessment – LCA) een LCA). Voorbeeld: soep verpakt in glas wordt door de consument gezien als een duurzame verpakking, soep verpakt in kartonnen sachets wordt als minder duurzaam ervaren. Toch laat de LCA zien dat een glazen verpakking een aanzienlijk grotere omgevingsimpact heeft dan de kartonnen variant.

 

Meer over het onderzoek is te vinden op de website van het KiDV.

18-11-19 Europese week van de Afvalvermindering

Deze week vindt de Europese Week van de Afvalvermindering plaats. Dit jaarlijkse initiatief ter bevordering van bewustwordingsacties voor een duurzaam grondstof- en afvalbeheer, wil een breed publiek (van overheden, bedrijven tot burgers) aanmoedigen om afval te verminderen. Kijk voor meer informatie en actie bij jou in de buurt op ewwr.eu 

17-11-19 Met Better M platform wil McDonalds’s recycling verbeteren

McDonald’s presenteert deze week het Better M platform: een breed opgezet programma om in de Europese markt het gebruik van plastic te verminderen en de recyclebaarheid van verpakkingen te verbeteren. Het bedrijf richt zich met het platform op het implementeren van veranderingen in de verpakkingsketen, die een duurzame impact én een positief effect op de ervaring van de consument hebben. Ook Nederland krijgt van doen met het Better M platform. Zo zijn in ons land de afgelopen zomer alle ballonnen in het Happy Meal vervangen door maskertjes van gerecycled papier en kiezen de restaurants voor duurzamere materialen; papieren rietjes en herbruikbare koffiebekers van karton.

 

McDonald’s heeft zichzelf ambitieuze groene doelen gesteld. Het internationale duurzaamheidsprogramma Scale for Good stelt dat alle verpakkingen van McDonald’s in 2025 moeten zijn vervaardigd van gerecycled, hernieuwbaar of gecertificeerd materiaal. Kartonnen verpakkingen hebben hierbij goede papieren! Voor papier en karton in Europa is al een belangrijke doelstelling behaald: 100% van alle kartonnen of papieren productverpakkingen wordt inmiddels gemaakt van ofwel gerecycled materiaal of van materiaal uit duurzaam beheerde bossen. Uiteraard is er ook in Europa nog werk aan de winkel. Het hergebruik en de recycling van gebruikte verpakkingen van de restaurants kan worden verbeterd, net als de bewustwording van de klant dat verpakkingen niet op straat maar in de papierbak of bij het restafval horen.

15-11-19 Ad Lansink: ‘Afvalpreventie schiet te kort.’

De Ladder van Lansink bestaat 40 jaar en dat werd gevierd. Op 13 november werden Lansing en zijn ladder in het zonnetje gezet door het Recycling Netwerk. Kritische noten waren er ook. Oud-Tweede Kamerlid Ad Lansink constateerde dat er de afgelopen decennia te weinig terecht is gekomen van de implementatie van de door hem geïntroduceerde afval-hiërarchie. ‘Op punten als het sluiten van stortplaatsen en het terugwinnen van energie bij de verbranding van afval is veel progressie gemaakt in Nederland, maar zeker aan preventie is veel te weinig gebeurd.’ Recycling Netwerk gaf aan daar verandering in aan te willen brengen.

 

Bij de presentatie van het Vervuilingsonderzoek 2019 heeft PRN al opgeroepen om de burgers en bedrijven beter in te lichten over recycling. Niet zozeer over de preventie van print of verpakkingen als zodanig als wel over wat wel en niet bij het oudpapier hoort. Door betere informatie kan vervuiling worden voorkomen en kunnen veel grondstoffen worden hergebruikt.

12-11-19 Recycle-art: portretten van landkaarten

Voordat gebruikte producen van papier en karton in de papierbak belanden kunnen zij prima worden hergebruikt. Een mooi voorbeeld daarvan is de kunst van de Engelsman Ed Fairburn. Hij gebruikt oude landkaarten om prachtige portretten te maken, zoals het werk Anna Karina. Op edfairburn.com is meer werk te zien van de kunstenaar.

 

10-11-19 Succesvolle recycling verpakkingen in Nederland

De inzameling en recycling van verpakkingen in Nederland is zeer succesvol. Bepaalde materialen steken er met kop en schouders bovenuit, zoals papier en karton. De inzameling van verpakkingen wordt gefinancierd door de bedrijven die verpakte producten in Nederland op de markt brengen. Zij doen dit door over hun verpakkingen een heffing (de afvalbeheersbijdrage verpakkingen) te betalen aan het Afvalfonds Verpakkingen. Uit het fonds worden de kosten voor inzameling en recycling vergoedt. De tarieven voor de afvalbeheersbijdrage zijn gebaseerd op de kosten die per materiaalsoort worden gemaakt in de keten van inzameling, verwerking en vermarkting. Daarnaast hanteert het Afvalfonds Verpakkingen voor iedere materiaalsoort een vast bedrag aan algemene systeemkosten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor monitoring, preventie van zwerfafval (NederlandSchoon) en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV).

 

Gemeenten mogen zelf bepalen hoe zij de inzameling van het verpakkingsafval organiseren. Voor papier is dat meestal met een (ondergrondse) container waar de consument zijn oudpapier naartoe kan brengen. Voor het plastic verpakkingsafval is er meer variatie: Zo zijn er bijvoorbeeld gemeenten die kunststof verpakkingsafval aan huis ophalen in zakken of kliko’s of die containers plaatsen waar mensen zelf hun plastic verpakkingen naartoe kunnen brengen. Veel gemeenten combineren de inzameling van plastic verpakkingen met blik en drankenkartons (PMD). Vervolgens zorgt de gemeente er voor dat het ingezamelde materiaal wordt gesorteerd en gerecycled.

 

Het gaat steeds beter met de recycling van verpakkingsmateriaal. Dit blijkt uit een nieuwe uitgave van het Afvalfonds Verpakkingen. Papier en karton zijn koploper: 88% van de verpakkingen van deze materialen wordt gerecycled! Download de brochure van het Afvalfonds Verpakkingen of kijk voor meer informatie op deze website.

 

 

 

05-11-19 CPB: Meer milieuwinst halen uit recycling

In 2050 moet de Nederlandse economie volledig circulair zijn. Zover is het nog lang niet. Er moet nog veel gebeuren om die ideale situatie te bereiken. Het bevorderen van recycling bijvoorbeeld. Er is nog veel milieuwinst mogelijk uit recycling, De zojuist verschenen publicatie van het Centraal Planbureau (CPB) ‘Beleid voor meer milieuwinst met recycling’ doet aanbevelingen om die winst te vergroten. Het CPB noemt onder meer:

 • een exportheffing of -verbod voor kunststofverpakkingsafval naar een aantal landen.
 • een uitgebreidere producentenverantwoordelijkheid.
 • Design for Recycling.
 • Statiegeld.
 • Beter en meer informeren van bedrijfsleven en burgers.

 

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid is al ingevoerd voor het recyclen van papier. De kwaliteit van het afval is een groeiend probleem. Ook de vervuiling van oudpapier neemt toe. Dit komt bijvoorbeeld door etensresten op papier. Papierrecycling is gebaat bij een aan de bron gescheiden, schone en droge stroom oudpapier.  PRN heeft n.a.v. het Vervuilingsrapport 2019 al eerder opgeroepen om de communicatie over recycling en de kwaliteit van oudpapier richting bedrijven en consument te verbeteren en uit te breiden.

Ondanks dit alles is de recycling van papier en karton in het afgelopen jaar weer gestegen. Het recyclingpercentage niet-verpakkingen van papier bedroeg 86% (2018). Dat van verpakkingen 88% (2018). Nederland is daarmee koploper op wereldniveau.

 

04-11-19 Recyclebaar bed van karton

Tijdens de Olympische Zomerspelen in Tokio in 2020 slapen de atleten in het Olympisch dorp op een bed van karton. De bedden kunnen een gewicht van tweehonderd kilo dragen. Er worden 26.000 kartonnen bedden gefabriceerd. Mooiste aspect is vanzelfsprekend de duurzaamheid: De bedden zijn gemaakt van oudpapier en -karton en na gebruik worden de bedden weer gerecycled.

31-10-19 Presentaties Design for Recycling beschikbaar

Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) organiseerde op 23 oktober tijdens de Dutch Design week het seminar Design for Recycling. Tijdens het seminar vertelden experts over de verduurzaming van print en verpakkingen en de kansen die Design for Recycling biedt. De presentaties bij hun lezingen zijn te downloaden op deze website.

 

29-10-19 Komt circulaire economie voldoende van de grond?

Uit het recentelijk verschenen adviesrapport ‘Herijking afvalstoffen’ van een taskforce onder leiding van Winnie Sorgdrager, blijkt dat de circulaire economie in Nederland niet goed van de grond komt. Nederland heeft de doelstelling om in 2050 volledig circulair te zijn, maar de transitie naar een circulaire economie loopt zeker tien jaar achter op het proces van energietransitie.

 

Volgens Sorgdrager zijn bureaucratie en versnippering belangrijke hindernissen. ‘Er zijn heel veel kleinschalige initiatieven en als bedrijven innovatieve processen willen invoeren, is het heel lastig om een vergunning te krijgen voor experimenten. Dit heeft te maken met de wijze waarop vergunningverleners omgaan met het begrip afval.’ Een ander probleem is dat omgevingsdiensten niet altijd de juiste kennis hebben, terwijl zij in het kringloopbeleid juist voortrekker zouden moeten zijn. ‘Er moet echt een doorbraak komen’, zegt Sorgdrager. Wellicht kan de paper en karton keten dienen als voorbeeld. 86% van het in Nederland op de markt gebracht papier wordt ingezameld en hergebruikt. Eveneens 86% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier.

28-10-19 Recycling verpakkingen papier en karton 88%

In Nederland wordt verpakkingsafval succesvol ingezameld en gerecycled. Ieder najaar publiceert het Afvalfonds Verpakkingen een nieuw publieksrapport met de recyclingcijfers van het jaar ervoor. In het publieksrapport van het Afvalfonds staan de recyclingcijfers van verpakkingen in Nederland. Recycling speelt een belangrijke rol in de sterk toegenomen aandacht voor de circulaire economie. In Nederland worden hoge recyclingpercentages gerealiseerd. Papier en karton halen maar liefst een percentage van 88%!  Lees meer….

27-10-19 Leiden verbetert papierscheiding

De gemeente Leiden gaat oudpapier beter scheiden. Huishoudens die minicontainers voor restafval en/of GFT hebben, krijgen nu ook een minicontainer voor oudpapier. De Sleutelstad verwacht met de introductie van de minicontainer meer papier voor hergebruik te kunnen gaan inzamelen. De containers worden één keer per vier weken geleegd op een aparte ophaaldag. Berekend is dat het nieuwe beleid in vier jaar tijd een miljoen kilo oudpapier extra kan opleveren. Op deze manier wil de gemeente Leiden een bijdrage leveren aan de circulaire economie. ‘Afval inzetten als grondstof. Papier is daarvoor uitstekend geschikt’., zegt wethouder Yvonne van Delft (Circulaire Economie). PRN juicht de actie van Leiden toe! Lees meer op sleutelstad.nl.

24-10-19 Kom naar Paper City op de DDW

Ben je al langs geweest in Paper City op de Dutch Design Week? Tot en met zondag kun terecht in het TAC Eindhoven. Laat je inspireren door de vele mogelijkheden van papier en karton.

22-10-19 Rapport Papierrecycling in Nederland in 2019

Het Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK) heeft onderzoek gedaan naar de recyclability van papier en karton. Het naar aanleiding van het onderzoek verschenen rapport Recycling van papier en karton in Nederland in 2019 is een beschrijving van de papier- en kartonrecycling in Nederland en benoemt aandachtspunten voor de komende jaren, die bij kunnen dragen aan het verder verhogen van de recyclingpercentages. Lees meer onder Optimaal papier recyclen.

21-10-19 Dutch Design Week van start gegaan

Het is zover! De DDW2019 is begonnen en daarmee is een startsein gegeven voor de bouw van Paper City. Kom naar het TAC gebouw en laat je inspireren door het team van vier designers dat de stad van papier vorm geeft. Onderdeel van het programma van Paper City is het seminar Design for recycling van de PRN. Het middagdeel is inmiddels volgeboekt, voor de ochtendsessie zijn enkele plaatsen vrij. Meld je aan en leer meer over de verduurzaming van print en de dilemma’s van ontwerpers en opdrachtgevers. Lees meer…

17-10-19 Sessie II Design for Recycling DDW volgeboekt

De tweede sessie tijdens het PRN-seminar Design for Recycling, tijdens de Dutch Design Week is volgeboekt. Inschrijven heeft geen zin meer. Voor de ochten -print- sessie zijn nog enkele plekken vrij. Schrijf je op tijd in! Lees meer…

17-10-19 PRN-brochure

Wil je meer weten over de kringloop van papier en karton? Over het PRN-systeem van inzameling, recycling en monitoring en financiering daarvan? Bestel de brochure via helpdesk@prn.nl of download de PRN-brochure.

16-10-19 Workshop Duurzaam verpakken Smurfit Kappa na PRN-seminar

Na afloop van het PRN-seminar Design for Recycling vindt speciaal voor geïnteresseerden van verpakkingen een workshop plaats van Smurfit Kappa. Ontwerpers Jelle Blommaert en Vera Joosten nemen de aanwezigen mee in de mogelijkheden van duurzaam verpakken met golfkarton. De sessie wordt aangeboden door Currugated Benelux Association (CBA).  De workshop vindt plaats van 15:15 tot 16:15

 

Datum:     23 oktober 2019
Locatie:   TAC gebouw Eindhoven

 

Inschrijven

Deelname aan het seminar en de workshop is gratis. Inschrijven is verplicht en kan via helpdesk@prn.nl. Doe dat op tijd, want het aantal plaatsen is beperkt. Stuur een mail aan helpdesk@prn.nl en vermeld je naam, bedrijf en adresgegevens. Geef ook aan welke van de twee sessie je wilt bijwonen. Als je deelneemt aan Sessie II geef dan ook aan of je wilt deelnemen aan de workshop van Jelle Blommaert en Vera Joosten. Kijk voor meer informatie op https://prn.nl/seminar-design-for-recycling-op-de-dutch-design-week-2019/

 

15-10-19 Duurzaam verpakken aan de hand van Richtlijnen Recyclebility

Over een week vindt het seminar Design for Recycling plaats tijdens de Dutch Design Week. Hergebruik en recycling zijn belangrijke onderwerpen bij de keuze voor verpakkingsmaterialen. Papier en karton hebben goede papieren! 86% van het op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt.

 

Henrike Holwerda van het Kenniscentrum Papier en Karton neemt tijdens het seminar de aanwezigen aan de hand van de richtlijnen Recyclability mee in de wereld van duurzaam verpakken met papier en karton. Met diverse praktijkvoorbeelden laat Henrike zien hoe verpakkingen duurzamer en beter recyclebaar kunnen worden ontworpen. Wil je als ontwerper bijdragen aan een circulaire economie, dan is bijwonen van de voordracht van Henrike een must! Lees meer en schrijf je in……

11-10-19 Vervuiling oudpapier neemt verder toe

Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) doet onderzoek naar de vervuiling in het oudpapier afkomstig van particuliere huishoudens. Uit het Vervuilingsonderzoek 2019 (over de periode 2017-2018) blijkt dat de vervuiling in het oudpapier wederom is toegenomen. De vervuiling in de periode 2017-2018 bedroeg 2,10%. In 2015 bedroeg het vervuilingspercentage nog 1,59%. Dat betekent een stijging van de vervuiling met 0,51%.

 

Oudpapier en -karton zijn waardevolle grondstoffen. 86% van het in Nederland op de markt gebrachte oudpapier wordt ingezameld en hergebruikt. Voor de papierindustrie is oudpapier al jaren de belangrijkste grondstof. Van het in Nederland gemaakte nieuwe papier en karton bestaat maar liefst 86% uit oudpapier. Recycling van oudpapier draagt bij aan een circulaire economie. De toenemende vervuiling is zorgwekkend en om de papierkringloop te sluiten en waardevolle grondstoffen te behouden is actie vereist. PRN roept bedrijfsleven, overheid en consument op om samen te werken. Zo kan de communicatie over de recycling van papier en karton richting samenleving worden verbeterd. De Scheidingswijzer van PRN helpt burgers en bedrijven bij het bepalen welke producten wel en niet bij het oudpapier mogen.

 

De volgende boodschappen zijn in het bijzonder van belang:
• plastic hoesjes horen niet bij het oudpapier;
• ook pizzadozen en andere maaltijdverpakkingen met etensresten horen niet bij het oudpapier, zijn restafval. Deze soort vervuiling is opvallend toegenomen in de periode 2017-2018.

 

Het Vervuilingsonderzoek 2019 kan worden gedownload op prn.nl. Dat geldt ook voor het Factsheet waarin de uitkomsten van het onderzoek op een rijtje zijn gezet.

 

 

09-10-19 Recyclingsymposium: Circulariteit, van droom naar realiteit

De achtste editie van het Recyclingsymposium vindt plaats op 20 november, tijdens de vakbeurs Recycling in Gorinchem. Het thema is ‘Circulariteit, van droom naar realiteit’. Het symposium wordt georganiseerd door FHG, Envaqua en BRBS Recycling. Kijk voor meer informatie op Recyclingsymposium.nl.

08-10-19 Viering hoogste punt Paper City

De Dutch Design Week (19 t/m 27 oktober, Eindhoven) kent dit jaar een papieren feest! CBA, KVGO, Papierenkarton.nl, PRN en de VNP slaan de handen ineen en creëren onder inspiratie van vier talentvolle jonge designers een Paper City. Locatie: Temporary Art Centre (TAC) te Eindhoven. Het belooft een geweldige happening te worden waar tienduizenden mensen kennismaken met de (duurzame) mogelijkheden van papier en karton.

 

Om het hoogste punt van deze tijdelijke stad te vieren organiseren we op vrijdagmiddag 25 oktober van 15.00 tot 17.00 uur een feestelijk programma. Samen met onze designers presenteren we de highlights van Paper City 2019. Zij nemen u mee in de totstandkoming van deze unieke plek. Welke reacties ontvingen zij op hun papieren stad? Welke vragen stelden bezoekers? Wat deed wenkbrauwen fronsen? Op welke manier inspireren zij andere ontwerpers? Thomas Castro – hoofd van de afdeling Graphic Design bij ArtEZ – vertelt over de nieuwe status van papier in de opleiding en Astrid Cats (directeur TAC) neemt de aanwezigen mee in de boeiende geschiedenis van TAC, een voormalig Philips-pand. Uiteraard heffen we na afloop het glas op negen dagen Paper City. De sessie wordt geleid door René Kort, directeur van Schut Papier.

 

Datum: 25 oktober 2019
Tijd: 15.00 tot 17.00 uur
Locatie: TAC – Vonderweg 1 Eindhoven

06-10-19 Hoe kan het grafisch proces worden verduurzaamd?

Tijdens het door PRN te organiseren seminar Design for Recycling laat Marc Herberigs (Stichting Stimular), praktische instrumenten en werkwijzen zien, die het grafische proces kunnen verduurzamen. Kom naar Eindhoven op 23 oktober en laat je inspireren! Meer info is te vinden op deze website.

02-10-19 Buitenlandse Zaken: circulariteit Nederlandse prioriteit

Het ministerie van Buitenlandse Zaken.Buitenlandse Zaken ziet circulariteit als een Nederlandse prioriteit. Producten kunnen beter worden ontworpen en hergebruikt. Ook materialen die al in omloop zijn moeten beter worden hergebruikt. Daardoor zal het gebruik van fossiele grondstoffen en de uitstoot bij productie en gebruik verminderen. Het ministerie is van mening dat onder meer de producentenverantwoordelijkheid kan worden uitgebreid om de milieueffecten aan het begin van de productieketen aan te pakken. Ook moet de vraag naar secundaire grondstoffen worden gestimuleerd door kwaliteitseisen en geharmoniseerde einde-afvalcriteria. Dit staat in het beleidsstuk ‘Het klimaatbeleid van de EU Parijsbestendig maken’.

 

PRN wil bijdragen aan een circulaire economie, wetende dat papier en karton daar de juiste eigenschappen voor hebben. Om bedrijven en ontwerpers te stimuleren en inspireren tot Design for Recycling organiseert PRN tijdens de de Dutch Design Week het seminar Design for Recycling.

01-10-19 Uitspraak hoger beroep Amsterdamse ja/ja-sticker

Sinds 1 januari 2018 hanteert de gemeente Amsterdam de ja/ja-sticker. Amsterdammers moeten sindsdien uitdrukkelijk aangeven dat ze ongeadresseerde reclamefolders willen ontvangen. Voorheen moesten ze een sticker op de brievenbus plakken als ze géén ongeadresseerde reclamefolders wilden: de nee/ja- of nee/nee-sticker.

 

MailDB, het KVGO en Spotta zijn van mening dat:

 • het niet aan de gemeente Amsterdam is om de ja/ja-sticker in te voeren;
 • dit onzorgvuldig is gebeurd;
 • de sticker de belangen van winkeliers en de branche schaadt;
 • de invoering is gebaseerd op onjuiste en niet bewezen milieuclaims.

 

Op 11 september 2017 diende een rechtszaak tussen brancheorganisatie MailDB en de gemeente Amsterdam over de invoering van de ja/ja-sticker. Op 22 november 2017 oordeelde de rechtbank dat de gemeente Amsterdam deze van het landelijke systeem afwijkende sticker mag invoeren. MailDB, het KVGO en Spotta zijn in januari 2018 in hoger beroep gegaan, de zitting was dus op 28 maart. Het gerechtshof Amsterdam gaf aan 11 juni met een uitspraak te komen, maar heeft dit uitgesteld naar 9 juli. Op 9 juli heeft het gerechtshof de uitspraak nog een keer uitgesteld, tot 3 september. Op 3 september heeft het gerechtshof de uitspraak weer uitgesteld, tot 24 september. Op 24 september oordeelde het gerechtshof Amsterdam dat de ja/ja sticker ingevoerd mag worden in Amsterdam en zet daarmee de deur open voor een landelijke invoering.

 

De uitspraak in het hoger beroep inzake de Amsterdamse ja/ja sticker is dus negatief voor de branche. Partijen beraden zich op vervolgstappen.

30-09-19 Extra workshop tijdens seminar Design for Recycling

Op 23 oktober 2019 vindt het seminar Design for Recycling plaats. Het is onderdeel van Paper City, een event van de papier- en kartonsector en Artez uit Arnhem.

 

Sessie II van het programma van Design for Recycling is uitgebreid met een voorprogramma/workshop van Smurfit Kappa. Ontwerpers Jelle Blommaert en Vera Joosten nemen de aanwezigen mee in de mogelijkheden van duurzaam verpakken met golfkarton. De sessie wordt aangeboden door Currugated Benelux Association (CBA).  Meld je aan via helpdesk@prn.nl.

26-09-19 Nascheiding alleen mogelijk voor PMD

Sinds de start van de gescheiden inzameling van meer en meer afvalstromen zijn consumenten hun afval steeds beter gaan scheiden. Nederland koploper in de wereld. Maar er zijn veel vragen over nascheiding. De schijnbare tegenstelling tussen bron- en nascheiding drukt een negatieve stempel op onze koploperspositie. En dat is niet nodig. De gedachte dat we maar beter kunnen stoppen met het scheiden van afval aan de bron is een illusie. PRN zegt al jaren dat scheiding aan de bron noodzakelijk is voor de recycling van papier en karton. Een schone en droge stroom oudpapier is alleen te realiseren door scheiding aan de bron. Ook de NVRD is die mening toegedaan. De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD stelt in een recent bericht dat het een belangrijk gegeven is, dat bijvoorbeeld oud papier niet nagescheiden kan worden. PRN is het hier volledig mee eens.

25-09-19 Verduurzaming print door drukker en ontwerper

Wil je weten hoe drukkers en ontwerpers actief kunnen bijdragen aan de verduurzaming van print? Kom dan naar het seminar Design for Recycling op de Dutch Design Week en laat je inspireren door Marc Herberigs van Stichting Stimular.

 

Datum:     23 oktober 2019
Locatie:   TAC gebouw Eindhoven

 

 

 

 

 

24-09-19 Nieuw beeldmerk voor betere afvalscheiding

Samen geven we afval een nieuw leven: dat is de boodschap van het nieuwe, verbindende beeldmerk afvalscheiding dat vandaag is gelanceerd. Het beeldmerk beoogt dat particulieren de communicatie-uitingen van publieke en private organisaties over afvalscheiding met elkaar gaan associëren. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven is blij met het beeldmerk:  ‘Afval was een probleem, maar is tegenwoordig een kans. Een grondstof voor nieuwe producten. Met dit beeldmerk stimuleren we mensen nog meer om beter en slimmer afval te scheiden. Goed voor ons milieu en cruciaal voor een gezonde toekomst.’

 

Betere afvalscheiding

Het gebruik van het beeldmerk is primair bedoeld voor gemeenten, branche organisaties, producenten en ngo’s. Met eenzelfde beeldmerk op bijvoorbeeld de webpagina van de gemeente, de vrachtwagen van de ophaaldienst en de zak voor PMD-inzameling zal het effect van alle afvalscheidingscommunicatie toenemen en leiden tot betere afvalscheiding.

 

Gezamenlijk initiatief van overheid en bedrijfsleven

Het beeldmerk is het resultaat van samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven. Rijkswaterstaat en de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) zijn initiatiefnemers vanuit het Uitvoeringsprogramma Circulaire economie 2019 – 2023. Ze werken hierbij nauw samen met de NVRD (de vereniging van o.a. gemeentelijke afvalbeheerders en reinigingsdiensten) en voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal.

 

Vrij beschikbaar

Het beeldmerk is zo ontworpen dat het de afzonderlijke boodschappen van gemeenten, organisaties en bedrijven verbindt en versterkt. Partijen kunnen het beeldmerk gebruiken op een wijze die hen het beste uitkomt, naast het beeldmerk van eigen organisatie. Behalve een gebruikershandboek zijn er diverse hulpmiddelen, zoals een presentatie, een animatie, basismateriaal voor social media en foldermateriaal.

Al het materiaal is vrij beschikbaar via www.vang-hha.nl/beeldmerkafvalscheiding.

20-09-19 Paper City op de Dutch Design Week

Van 19 t/m 27 oktober staat Eindhoven in het teken van de Dutch Design Week. Op honderdtwintig plaatsen in de stad tonen drieduizend ontwerpers hun creatieve kunsten. Dit jaar is er een belangrijke rol weggelegd voor papier en karton: Maloe, Wietske, Marjanne en Kim bouwen namens de Nederlandse papier- en kartonwereld een duurzame, herbruikbare Paper City in TAC, een van de hoofdlocaties van de DDW.

 

Met papier en karton als medium worden systemen, architectuur en infrastructuur van het stedelijk landschap onderzocht. Parallel aan de expositie vindt een programma plaats dat bezoekers uitnodigt te experimenteren en de grenzen (van papier) op te zoeken. Alles speelt zich af binnen de speculatieve Paper City. De ontwerpers cureren de ruimte met werk en ideeën rondom de materialiteit van papier en de locatie nodigt uit tot een gesprek. Binnen Paper City richten zij zich op twee aspecten: ze onderzoeken het nieuwe fundament van de stad dat zich tegenwoordig manifesteert in tijdelijkheid. Daarnaast experimenteren zij met papier als fysiek materiaal en verdiepen zich in de waarde hiervan als methodiek voor het onderzoek.

18-09-19 KiDV op seminar Design for Recycling

PRN organiseert op 23 oktober het seminar Design for Recycling. Het event maakt deel uit van Paper City. Nynke Arntzen, verpakkingskundige bij het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KiDV) geeft tijdens het seminar haar blik op duurzaam verpakken met papier en karton en maakt daarbij gebruik van het model Vijf perspectieven op duurzaam verpakken van het KiDV, dat laat zien hoe bedrijven stap voor stap elke productverpakkingscombinatie kunnen verduurzamen. Lees meer op kidv.nl

 

 

16-09-19 Verpakking appels van golfkarton

VOG is een consortium van fruittelers uit Zuid-Tirol. Het heeft een verpakking ontwikkeld voor appels, dat van golfkarton is gemaakt. VOG wilde af van het gebruik van plastic. De nieuwe verpakking moest 100 procent biologisch afbreekbaar en recyclebaar zijn. De keuze voor golfkarton zorgt daarvoor. En dat is niet alles! Met een hernieuwbare bron en de opslag van CO2 is de verpakking het summum van duurzaamheid. Niet onbelangrijk: het bakje beschermt de appels goed tijdens het transport waardoor het fruit nog langer goed blijft.

13-09-19 Afvalconferentie 2019

Op 2 oktober organiseren de NVRD en Vereniging Afvalbedrijven de Afvalconferentie 2019 in De Veerensmederij te Amersfoort. Dit jaar staan ontmoeting en trots centraal. Het programma bestaat uit een plenair gedeelte en een aantal interessante deelsessies. Lees meer…

12-09-19 HVC en Smurfit Kappa gaan drinkpakken recyclen

HVC heeft samen met de bedrijven Smurfit Kappa en Bluemats Technology het voornemen om een installatie te bouwen waarmee drinkpakken in Nederland gerecycled kunnen worden; Pulpcycle. Het moet de eerste installatie voor drinkpakken in Nederland worden. De drie samenwerkende partijen hebben hier de Europese LIFE-subsidie voor toegekend gekregen. Pulpcycle kan jaarlijks 25.000 ton drinkpakken en gelamineerd papier verwerken. De installatie splitst de drinkpakken naar drie stromen: papiervezels, kunststof en aluminium. Deze grondstoffen worden gebruikt als basis voor nieuwe producten. Lees meer…

11-09-19 Save the date! Seminar Design for Recycling

PRN organiseert het seminar Design for Recycling tijdens de Dutch Design Week. Het event is onderdeel van Paper City.

 

Datum:     23 oktober 2019
Locatie:   TAC gebouw Eindhoven

 

Tijdens het seminar vertellen experts over de verduurzaming van print en verpakkingen en de kansen die Design for Recycling biedt. Met de praktische tips kun je zelf aan de slag met deze design-filosofie. Het seminar bestaat uit twee sessies:

 

 • Sessie I: Verduurzaming Print
 • Sessie II: Duurzame verpakkingen

 

Deelname aan de sessies is gratis. Inschrijven is verplicht en kan via helpdesk@prn.nl. Doe dat op tijd, want het aantal plaatsen is beperkt. Lees meer….

08-09-19 Design for Recycling op de Dutch Design Week

Het klimaat verandert en de beschikbaarheid van grondstoffen staat onder druk. Naast de reductie van onze CO2-uitstoot wordt hergebruik van materiaal steeds belangrijker. Door papierrecycling vermindert het beroep op nieuwe grondstoffen en wordt afval voorkomen. Al bij het ontwerp van een printproduct of kartonnen verpakking kan rekening worden gehouden met de recycling daarvan: Design for Recycling.

 

Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) organiseert het seminar Design for Recycling. Het event vindt plaats tijdens de Dutch Design Week 2019 en is onderdeel van Paper City, een manifestatie van Artez Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem en het Informatiecentrum Papier en Karton (Papierenkarton.nl).

 

Datum: 23 oktober 2019
Locatie: TAC gebouw Eindhoven

Tijdens het seminar vertellen experts over de verduurzaming van print en verpakkingen en de kansen die Design for Recycling biedt. Met de praktische tips kun je zelf met deze design-filosofie aan de slag. Het seminar bestaat uit twee sessies:

 

Sessie I: Verduurzaming Print: 10:00 – 12:00 uur

Na afloop van de sessie vindt een bezoek plaats aan Paper Cities en wordt een lunch aangeboden.

 

Sessie II: Duurzaam ontworpen verpakkingen: 13:00 – 15:00 uur

 

Voorafgaand aan de sessie wordt een lunch aangeboden. Na afloop van de sessie vindt een bezoek plaats aan Paper City.

 

 • Het programma van het seminar van Design for Recycling wordt de komende week bekend gemaakt. Medewerking is reeds toegezegd door Stichting Stimular, het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken en het Kenniscentrum Papier en Karton.
 • Een bezoek aan het seminar is prima te combineren met de Dutch Design Week. Dompel je een dag onder in allerlei design-innovaties en laat je inspireren.
 • Inschrijven voor een van de sessie kan via helpdesk@prn.nl. Doe dat op tijd, wan te aantal plaatsen is beperkt.
 • Deelnemers aan de sessies krijgen een goodie bag met onder meer het boek Duurzaam Uitgeven.

 

06-09-19 Papier op de Dutch Design Week

Samen met CBA (golfkartonsector), KVGO (drukkers), PRN (papierrecycling) en VNP (papier- en kartonfabrieken) stort het Informatiecentrum Papier en Karton (Papierenkarton.nl) zich in het avontuur dat Dutch Design Week (DDW) heet. Met creatieve partners ArtEZ en ZeroDotZero wordt negen dagen lang (19-27 oktober) gebouwd aan de duurzame papieren stad van de toekomst.

 

 

Locatie: TAC
Vonderweg 1
5611 BK Eindhoven

 

Of zoals de website van de DDW schrijft: Using paper as a medium and a material to investigate the systems, the architecture and the infrastructure of the urban landscape, the designers of Paper City will try to develop and activate space. A dynamic nine days filled with workshops, lectures, exchange of ideas and open debate.

 

Lees meer op Papierenkarton.nl.

03-09-19 Duurzame Dinsdag

Het is Duurzame Dinsdag! Met papier en karton zit dat wel snor: een hernieuwbare bron en 84% recycling. Kijk voor meer informatie op duurzamedinsdag.nl.

03-09-19 Weer uitstel uitspraak Ja/Ja-sticker

De uitspraak in het hoger beroep over de invoering van de Ja/Ja-sticker in de gemeente Amsterdam is opnieuw uitgesteld tot 24 september. Dat maakte het hof op 3 september bekend. Het KVGO, Spotta en MailDB gingen in hoger beroep tegen het oordeel van de rechter dat Amsterdam de Ja/Ja-sticker, die afwijkt van het landelijke systeem, mag invoeren. Het KVGO, verspreider Spotta en branchevereniging MailDB zijn van begin af aan van mening dat het niet aan de gemeente is om de Ja/Ja-sticker in te voeren. Daarnaast schaadt de Ja/Ja-sticker de belangen van winkeliers en de betrokken branches. En is de invoering gebaseerd op onjuiste en niet bewezen milieuclaims, bijvoorbeeld over de recycling van papier. Pas na de uitspraak wordt duidelijk of gemeenten bevoegd zijn om zelfstandig tot invoering van de Ja/Ja-sticker over te gaan en zo ja, onder welke voorwaarden. Lees meer op kvgo.nl.

 

02-09-19 Suez helpt bij circulair maken verpakkingen

Het circulair maken van verpakkingen is een grote uitdaging voor producenten. Circulariteit begint bij het ontwerp van verpakkingen: Design for Recycling. Grondstoffenbedrijf Suez wil brandowners en retailers helpen bij de juiste keuzes voor een duurzame verpakking om zo de circulaire economie vorm te geven. In een circulaire economie worden grondstoffen en materialen optimaal hergebruikt en hoogwaardig gerecycled. Zover zijn we nog lang niet, zelfs papier en karton (met een recyclingpercentage van 87 procent voor verpakkingen) niet. Er moet nog een boel gebeuren.

 

Grondstoffenbedrijf Suez geeft geeft allereerst de voorkeur aan bronscheiding van (kunststof)verpakkingen. Suez is voorstander van een duidelijke certificering voor de recyclebaarheid van verpakkingen. De huidige recycle-claims op verpakkingen zouden vaak theoretisch zijn en kunnen een verkeerd signaal geven aan de consument. Overigens is het niet gebruiken van verpakkingen geen oplossing voor Suez. De verpakking beschermt producten en verlengt hun houdbaarheid. Daarnaast is een verpakking een effectief marketingmiddel.  Met ‘circpack‘ geeft Suez advies over de recyclebaarheid en circulariteit van verpakkingen.

30-08-19 Gebrekkige informatie verpakking frustreert recycling

De Nederlandse verpakkingsindustrie is verantwoordelijk voor 3 miljoen ton materiaal per jaar (Afvalfonds
Verpakkingen, 2018). Deze aanzienlijke hoeveelheid blik, papier, plastic en glas veroorzaakt gemiddeld bijna
10% van de klimaatbelasting van levensmiddelen. Verpakkingen maken een groot en groeiend deel uit van ons
dagelijkse huishoudelijke afval, iets waarbij consumenten steeds kritischer op worden door bijvoorbeeld beelden
van plastics die in het milieu eindigen. Aan de andere kant hebben verpakkingen een beschermende functie
waarmee voedselverspilling wordt verminderd.

 

Op bijna de helft van de verpakkingen van producten in de supermarkt staat niet vermeld in welke afvalbak de verpakking moet worden gegooid. Ook het onderscheid tussen duurzamere en minder duurzame verpakkingen is vaak onvoldoende duidelijk voor consumenten. Natuur & Milieu deed onderzoek naar verpakkingen in de supermarkt en komt tot deze conclusie. Op 67 procent van de onderzochte verpakkingen staat een afvalscheidingsinstructie. Door incomplete, onduidelijke of ontbrekende instructies heeft slecht 55 procent van de verpakkingen een voor de consument toereikende instructie. Het onderzoek kan worden gedownload via prn.nl.

 

Natuur & Milieu concludeert dat producenten en supermarkten stappen moeten zetten om de sorteerbaarheid en recyclebaarheid van verpakkingen en de informatie op verpakkingen te verbeteren. Belangrijkste aanbevelingen van Natuur & Milieu zijn:
1. Bij het ontwerp kiezen bedrijven voor herbruikbare of goed recyclebare verpakkingen met daarbij duidelijke
instructies voor afvalscheiding.
2. Marketingargumenten mogen geen wettelijk geldige argumenten zijn om een verpakking minder duurzaam te
maken dan mogelijk is.
3. Fabrikanten zorgen voor meer eenvoud en uniformiteit in gebruikte verpakkingsmaterialen. Een minder
complexe afvalberg is namelijk beter en goedkoper te recyclen.

 

Als bedrijfsleven en overheid deze aanbevelingen ter harte nemen kan de burger een steeds betere bijdrage leveren aan de circulaire economie.

Bij het ontwerp moet worden gekozen voor herbruikbare of goed recyclebare verpakkingen plus duidelijke instructies voor afscheiding.

 

Design for Recycling

Voor de circulaire economie is het van belang dat bij het ontwerpen van verpakkingen al wordt nagedacht over hergebruik of recycling. Lastig te scheiden combinaties van materialen moeten worden voorkomen. PRN maakt zich sterk voor Design for Recycling.

29-08-19 Stakeholdersessie Zuivelpak

Zuivelpak (Schuttelaar & Partners) organiseert op 13 september een ontbijtsessie waarin de recycling van het drankenkarton centraal staat. Drankenkartons mogen niet bij het oudpapier en worden separaat ingezameld. Zo wordt een schone en droge oudpapierstroom gegarandeerd. Dat neemt niet weg dat drankenkartons waardevolle vezels bevatten waarvan nieuw papier en karton kan worden gemaakt. In de sessie komt de hele keten van de productie van het drankenkarton aan de orde. Aanmelden voor de sessie kan via de website van Schuttelaar.

 

• Locatie: Royal FrieslandCampina te Amersfoort
• Aanvang: 08:00 uur
• Einde: 11:30 uur

 

27-08-19 Bierbrouwer stapt over op recyclebaar karton

De Britse brouwer Molson Coors gebruikt begin volgend jaar karton voor de verpakkingen van haar multi packs. Het plastic folie verdwijnt daarmee uit de schappen en maakt plaats voor kartonnen wikkels. Maart 2021 zullen ook de plastic ringen om de blikken verdwijnen. De verandering is onderdeel van een groter plan: in 2025 moeten de verpakkingen van de brouwer 100% herbruikbaar, recyclebaar, composteerbaar of biologisch afbreekbaar te zijn.

26-08-19 Recyclebare fruitverpakking

De Portugese druivenproducent Pomares do Sol wilde af van de single-use plastic verpakkingen voor zijn druiven en zocht naar een biobased verpakkingsoplossing die na gebruik recyclebaar is. De keuze voor karton is niet verwonderlijk. Daarbij biedt de kartonnen doos ook nog eens prima marketing-/communicatiemogelijkheden. Renew, Recycling en Marketing gaan hand in hand! Lees meer op smurfitkappa.com.

 

21-08-19 KitKat kiest voor Re-Use en Recycling

KitKat is een populaire chocoladereep. De reepjes worden in single-use plastic verpakt en het is helder dat daar een negatief milieu-effect aan vastkleeft. De fabrikant trekt zich dat aan en heeft besloten de verpakkingen voortaan van papier te maken. Hierdoor wordt de hoeveel plastic afval van het merk met circa 380 ton per jaar gereduceerd. Maar er is meer. De papieren verpakking is volledig recyclebaar en daarnaast zet KitKat op Re-Use van het papier. Elke papieren verpakking wordt voorzien van een opschrift met instructies hoe de verpakking kan worden gevouwen tot een origami kraanvogel. Verduurzaming en de promotie van een oude Japanse traditie gaan daarmee hand in hand! Een mooi staaltje Design for Recycling. KitKat begint in Japan met het vervangen van het plastic door papieren verpakkingen vanaf september dit jaar. Wanneer Nederland aan de beurt is, is niet bekend. Lees meer….

 

20-08-19 Duurzaamheid opnieuw verpakkingstrend

Merken die niet proactief werken aan afvalreductie, biobased grondstoffen en de mogelijkheid tot recycling na gebruik, verliezen klanten. Dat blijkt uit een artikel over trends in verpakkingenland. De klant is zich meer en meer bewust van zijn eigen rol in de verduurzaming van producten en kiest steeds vaker bewust voor duurzame verpakkingen. In Back to the Future for Packaging Design schrijft ABCbox ook dat het gebruik van kleur en ontwerpen voor e-commerce andere trends zijn. Lees meer….

19-08-19 European Carton Excellence Award

The European Carton Excellence Award is de meest prestigieuze prijs voor verpakkingen van vouwkarton. Zowel voor

verpakkingen voor voedsel en drank als die voor verpakkingen algemeen zijn categorieën voor gerecycled karton. Ook is er een speciale categorie Save the planet voor een uiterst duurzame verpakkingsoplossing. De jury heeft voor de European Carton Excellence Award 2019 een shortlist samengesteld. Kiezen kan via procarton.com.

 

16-08-19 Circular Economy Award Schut papier

Schut Papier heeft de Circular Economy Award van Renkum Verduurzaamt Samen ontvangen. Schut gebruikt vezels uit agrarische restromen in haar papierproducten, zoals tomaten- en paprikaplanten, waterplanten, de schil van cacaobonen en tulpenbollen. Daarnaast innoveert Schut non-stop om haar footprint te verlagen. Met 1430 zonnepanelen wordt in 22% van de elektrische behoefte van het bedrijf voorzien. Ook wordt alle restwarmte uit het productieproces gebruikt. En natuurlijk is Schutpapier prima recyclebaar!

14-08-19 Vervangings- én Recyclingcijfer voor monitoring circulaire economie

Recyclingcijfers zijn niet voldoende om het succes van de circulaire economie te laten zien. Een zogenoemd ‘vervangingscijfer’ zou een realistischer beeld geven. Dat stelt de Grondstoffencommissie (Kru) van het Duitse milieubureau Umweltbundesamt. Het vervangingscijfer moet aangeven welke hoeveelheid virgin grondstoffen vervangen wordt door gerecyclede grondstoffen. Dit kan naast reguliere recyclingcijfers, die aangeven welk deel van het afval gerecycled wordt, een duidelijker beeld geven van de voortgang van de transitie naar een circulaire economie.

Volgens Kru weerspiegelen de recyclingcijfers die momenteel gebruikt worden alleen de kwaliteit van de infrastructuur voor inzameling en recycling, maar niet hoe goed (of slecht) de circulaire economie functioneert. Het laat niet zien hoeveel gerecycled materiaal daadwerkelijk wordt teruggevoerd in de economie. Met een vervangingscijfer kan volgens Kru beter gemonitord worden welke stoffen terugkomen in de economie en in welke functie. PRN is een keteninitiatief. PRN levert niet alleen de cijfers van de papierrecycling, maar krijgt van de papierindustrie data over de inzet van ingezameld oudpapier en -karton. In Nederland bestaat 86% van het nieuw gemaakte papier en karton uit oudpapier. Daarvoor is geen verse vezel of virgin grondstof meer nodig. Vervangings- én Recyclingcijfers voor de monitoring circulaire economie zijn wat papier en karton betreft aanwezig.

13-08-19 Overschot niet-recyclebaar afval

Napolitaanse toestanden zijn het nog niet, maar ook in Nederland is sprake van een flink afvaloverschot. Niet-recyclebaar afval dat moet worden verbrand weliswaar. RTL-nieuws legt in een video op simpele wijze uit wat het probleem is. Een mogelijke oplossing is een circulaire economie. Die voorkomt afvalbergen en betekent de keuze voor recyclebare grondstoffen én producten. Papier en karton zijn recyclebaar en kunnen in beginsel afvalloos in een kringloop worden gehouden. Daarvoor moeten de producten van deze materialen wel zo worden ontworpen dat zij ook echt herbruikbaar zijn. PRN is groot voorstander van Design for Recycling en een schone en droge stroom oudpapier, die aan de bron wordt gescheiden. Dat is de garantie voor optimaal hergebruik van oudpapier.

 

12-08-19 Kunst van oudpapier

Gelezen kranten gaan in de krantenbak en zijn grondstof voor nieuw krantenpapier en karton. Maar voordat ze in het recyclingproces belanden kunnen kranten ook worden hergebruikt voor andere toepassingen, zoals kunst. De Duitse kunstenaar Ines Seidel doet dat op een bijzondere manier. Boeken, kranten en andere printtoepassingen geeft zij een tweede leven in haar prachtige kunstwerken, zoals Showdown. Kijk voor meer informatie op ines-seidel.de.

 

11-08-19 Wetenschappelijk onderzoeksprogramma KIDV 2015-2019

In de periode 2015-2019 voerde het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) in samenwerking met de Universiteit Twente, Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen Universiteit & Research en TNO het wetenschappelijk onderzoeksprogramma Sustainable Packaging uit. Het programma werd opgesteld in samenwerking met het Topinstituut Food & Nutrition (TiFN) en was gericht op urgente en relevante vragen die bijdragen aan een structurele vermindering van de milieudruk in de productverpakkingsketen in Nederland. In het onderzoeksprogramma is onder meer gekeken naar onderwerpen zoals consumentenbeleving en -gedrag bij aankoop en weggooien, de milieudruk van verpakkingen, de inzameling en verwerking van kunststof verpakkingsafval en businessmodellen om duurzaam verpakken in praktijk te brengen. Daarnaast zijn onderzoeken uitgevoerd naar de beleving van verpakkingen in de e-commerce sector, de toepassing van rPET in PET-flessen en mitigatiemaatregelen tegen minerale oliën in gerecycled papier en karton. Het programma is uitgevoerd onder leiding van Hans van Trijp (TiFN/hoogleraar Wageningen Universiteit & Research) en Peter Blok (KIDV/projectleider).  Lees verder over de opzet en de hoofdbevindingen van het onderzoeksprogramma.

06-08-19 Afval scheiden helpt!

Over het nut van afvalscheiden ontstonden recentelijk discussies. Heel wat verhalen deden de ronde. Het Brabants Dagblad legde deze voor aan MilieuCentraal. De milieu-organisatie doet ze af als hardnekkige fabels.

 

Zo zou het gescheiden afval na inzameling op een hoop terechtkomen. Onzin! Het is goedkoper om gescheiden afval te verwerken dan één grote hoop gemengd afval. Ook zou afval scheiden meer geld kosten dan dat het oplevert, terwijl gescheiden afval juist meer geld oplevert. Lees meer over de fabels in de discussie over gescheiden afval in het artikel op de website van het Brabants Dagblad.

 

 

 

 

05-08-19 Typemachine van oudpapier

De typemachine mag dan hebben plaats gemaakt voor digitale communicatiemiddelen, hij is nog steeds een bron van inspiratie. Kunstenaar Jennifer Collier maakte een wel heel bijzonder exemplaar van….oudpapier! Voordat papier wordt gerecycled kan het ook eerst worden hergebruikt, bijvoorbeeld voor kunstzinnige toepassingen. Kijk op jennifercollier.co.uk voor meer fantastische creaties van Collier.

 

30-07-19 Recycling-art met golfkarton

De kunstenaars Alfredo Juan en Isabel Aquilizan y Gaudinez zijn geboren op de Filipijnen en werken vanuit Brisbane (Australië). Met hun enorme installaties van golfkarton exposeren zij over de hele wereld. De objecten zijn gemaakt van gerecycled karton, en zijn vaak huisjes. Zij verwijzen naar het onderwerp migratie en het gevoel van een ’thuis’ in verschillende werelden, zoals de kunstenaars dat zelf ervaren. Het gebruikte karton wordt na gebruik niet weggegooid maar gaat mee naar volgende exposities en verschijnt daar weer in vaak nieuwe vormen. Recyclen kan altijd nog! Het FD besteedde afgelopen weekeinde uitgebreid aandacht aan de kunst van het echtpaar Aquilizan y Gaudinez .

 

De Nederlandse papier- en kartonsector (inclusief PRN) werkt samen om op de Dutch Design Week negen dagen lang (19-27 oktober) te bouwen aan de duurzame papieren stad van de toekomst: Paper City. ArtEZ en ZeroDotZero zijn creatieve partners binnen dit project. Lees meer…

 

 

29-07-19 Earth Overschoot Day vraagt om circulariteit

Vandaag is het EarthOvershootDay. De grondstoffen die de aarde in 2019 duurzaam voort kan brengen zijn al weer opgebruikt. En elk jaar is de Earth Overshoot Day vroeger in het jaar. Kies voor recycling en een circulaire economie. Recycling zorgt – na minder consumptie – voor een duurzamere samenleving. Recycling begint bij productontwerp. PRN maakt zich mede daarom sterk voor Design for Recycling.

25-07-19 Tulpenpapier: duurzame oplossing voor bollenafval

Bollenteler Tinus Teeuwen, zijn zwager, tevens papierhandelaar Bert Lankhoorn hebben een duurzame oplossing ontwikkeld voor de tienduizenden afgekeurde tulpenbollen: tulpenpapier. Een kwart van de nieuwe papiersoort bestaat uit het tulpenafval dat normaal op de composthoop terecht komt of naar de bio-vergister gaat. De papiersoort is samen met Schut Papier uit Heelsum ontwikkeld. Bloembollencoöperatie CNB is de eerste klant van Teeuwen en Lankhoorn. Uiteraard is het tulpenpapier na gebruik recyclebaar. Het kan dus bij het oudpapier. Bekijk de video of lees meer op de website tulpenbollenpapier.nl of op noordkopnieuws.nl.

24-07-19 Verdiepingsbijeenkomst KIDV over duurzaam door(ver)pakken

Het KIDV organiseert de Verdiepingsbijeenkomst Duurzaam door(ver)pakken: van plan naar praktijk.

 

 • Datum: donderdag 19 september
 • Tijdstip: 15.00 – 18.00
 • Locatie: Prodentfabriek te Amersfoort

 

Om op brancheniveau verdere stappen te zetten bij de verduurzaming van verpakkingen, hebben 22 brancheorganisaties in samenwerking met het KIDV een Brancheplan Duurzaam Verpakken opgesteld. De brancheplannen bevatten concrete doelstellingen en maatregelen. Maar hoe worden deze plannen vertaald naar de praktijk?

 

De zogenoemde R-verduurzamingsladder biedt bedrijven hierbij een houvast. De ladder bestaat onder andere uit Rethink, Reduce en Resource bij ontwerp en productie van verpakkingen en Re-use, en Recycle in de gebruiks- en afvalfase. Wat houdt dit concreet in? De papier- en kartonsector heeft voor de materialen papier en karton een materiaalverduurzamingsplan opgesteld om de branches te helpen. Maar net als bij de R-verduurzamingsladder geldt: waar begin je als bedrijf? Tijdens de bijeenkomst van het KIDV zullen voorbeelden op de markt worden getoond en vragen worden beantwoord. Inschrijven voor de bijeenkomst kan via de website van het KIDV.

23-07-19 Tweederde restafval is geen restafval

Ruim tweederde van het vorig jaar bij afvalverwerker Avri ingeleverde restafval, is geen restafval. Dat meldt Avri in haar jaarbericht 2018. In totaal werd gemiddeld 116 kilo restafval per persoon ingeleverd in 2018. Dat kan minder want een fors deel van het afval dat inwoners als ‘restafval’ in de container gooiden, is prima recyclebaar. 78 kilo van het zogenaamde restafval bestond namelijk uit etensresten, groenafval, papier, glas, textiel, plastic en afgedankte elektrische apparaten. Dat is jammer, want zo gaan veel grondstoffen verloren. Daartegenover staat dat er nog veel te winnen is!

22-07-19 Verhoging inzameling golfkarton door ketensamenwerking

Recycling en duurzaamheid zijn ketenaangelegenheden. Amerikaanse producenten van golfkartonverpakkingen en recyclingorganisaties kwamen onlangs samen om te onderzoeken hoe zij de inzameling van golfkartonnen verpakkingen bij huishoudens nog verder kan worden verbeteren. Concrete aanleiding hiervoor was een onderzoek van de Fiber Box Association (FBA), waarin ruim duizend Amerikanen werd gevraagd naar hun recyclinggedrag. De bijeenkomst leidde tot een lijst van aanbevelingen, variërend van eenduidige boodschappen op de verpakkingen tot voor burgers meer duidelijke recyclingprocessen (wat, wanneer en waar plaatsen van verpakkingen) en gemakkelijker in te zamelen verpakkingen (design for recycling). Lees meer…

19-07-19 Ja-Ja-sticker in Utrecht definitief

Na Amsterdam is de invoering van de Ja-Ja-sticker in Utrecht definitief. Per 1 januari 2020 geldt een opt in systeem voor reclamefolders in de domstad. De nieuwe maatregel zou goed zijn voor het milieu en veel onnodig gedrukte folders besparen. Drukken van advertentiemateriaal dat niet wordt gelezen lijkt overbodig, maar wat niet wordt genoemd in de communicatie van de gemeente Utrecht is dat folders meestal zijn gemaakt van gerecycled papier dat CO2 opslaat en dat (zowel ge- als ongebruikte) folders worden gerecycled en grondstof zijn voor nieuw papier en karton. Daarbij komt dat Utrecht sterk achterloopt op het landelijk gemiddelde van recycling. Lees meer….

17-07-19 Kritiek importheffing buitenlands afval

Het kabinet heeft vorige maand een importheffing aangekondigd op brandbaar buitenlands afval.  De heffing is onderdeel van een maatregelenpakket om op korte termijn een extra CO2-reductie te realiseren van 4 Mton. Door het vonnis in de Urgenda-zaak is snelle actie van overheidswege vereist. Het plan kreeg de afgelopen weken flinke kritiek uit de afvalsector. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verdedigt de maatregel: ‘Er geldt al een heffing op het verbranden van binnenlands afval. Het is dan niet meer dan logisch dat die lijn doorgetrokken wordt naar het afval dat vanuit het buitenland wordt aangeboden.’ De maatregel heeft een groot effect op de verbrandingsmarkt. Daar lijkt het ministerie aan voorbij te gaan, net als aan de vraag of er onderzoek is gedaan naar de aard en het gevolg van de effecten. Inmiddels zijn ook kritische Kamervragen gesteld aan verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen. Lees meer op AfvalOnline.nl.

 

Wanneer sprake is van een vervuilde (niet droge en schone) stroom oudpapier zal ook een deel van dat oudpapier moeten worden verbrand, omdat het niet geschikt is om nieuw papier en karton van te maken. Daarom pleit PRN al jaren voor scheiding aan de bron, maar ook voor Design for Recycling om zoveel mogelijk niet-papier (zoals laminaten) uit de oudpapierstroom te weren.

 

 

15-07-19 Recyclebaar winkelschap van karton

DS Smith ontwikkelde voor Carl Pabst, fabrikant van seizoenzaden, een ready-for-sale display die eenvoudig in de winkel in elkaar kan worden gezet. De display is gemaakt van golfkarton en dus van gerecyclede houtvezels. De display wordt met inhoud en al vervoerd en bij de winkelier afgeleverd. Deze hoeft zijn compleet ingerichte winkelschap alleen nog maar uit te klappen. Dat scheelt tijd en kosten. De inhoud van de display kan continu worden bijgevuld. Na gebruik kan de complete display bij het oudpapier. Renew, Re-use, Reduce en Recycling gaan hand in hand!

11-07-19 80 miljoen voor circulaire economie

Het kabinet heeft een bedrag van € 80 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de circulaire economie. Bedrijfsleven en decentrale overheden krijgen daarmee in 2019 en 2020 een kans om projecten aan te dragen die passen in de transitie naar een economie zonder afval en daarmee een bijdrage te leveren aan de CO2-reductieopgave. Lees meer op duurzaam-ondernemen.nl

10-07-19 kwaliteit oudpapierstroom essentieel voor circulaire economie

Om een circulaire economie te kunnen realiseren moet worden ingezet op hoogwaardige recycling en een schone afvalstroom die zoveel mogelijk bestaat uit mono-materialen. Op die manier kan zoveel mogelijk afval worden omgezet in grondstof. Lees het artikel van Hugo Bellaart in de Volkskrant van 11 juli 2019. Zijn betoog dat de verwerking van ons plastic afval een drama is – en dat blinde focus op de doelstellingen ‘minder restafval’ en hogere recyclingcijfers de circulaire doelstellingen niet ten goede komt – heeft ook relevantie voor de recycling van oudpapier. Onzuivere materialen, waarvan de samenstelling onvoorspelbaar is, kunnen recycling- en papiermachines vervuilen of beschadigen maar bovenal leiden tot uitval van waardevolle grondstoffen. De kwaliteit van de oudpapierstroom moet leidend zijn voor papierrecycling. PRN pleit al jaren voor scheiding aan de bron en design for recycling.

09-07-19 Festival? Recyclebare tent!

Meerdaagse festivals zijn in.  Eén op de vier festivalbezoekers laat zijn tent achter op de diverse festivalcampings in Nederland. Dat is weinig duurzaam. KarTent bedacht daarom een wegwerp-festivaltent die volledig is gemaakt van duurzaam karton. Na het festival kan de kartonnen tent direct worden gerecycld en door de papierindustrie worden gebruikt voor het maken van nieuw papier en karton. Natuurlijk is de tent waterdicht. De tent kan gemakkelijk enkele dagen droog blijven, ongeacht het weer. De KarTent, geschikt voor twee personen, is 240 centimeter lang, 160 centimeter breed en 140 centimeter hoog. Kijk voor meer informatie op kartent.com.

08-07-19 House of Einstein geeft verpakking tweede leven

House of Einstein is een E-commercebedrijf voor onder meer kleding. Het bedrijf heeft een even duurzame als briljante innovatie bedacht. Klanten krijgen na aankoop een kledingpakket toegestuurd. Dat is niet altijd naar wens en geregeld wordt kleding teruggestuurd. De retourzending richting House of Einstein kan vanaf nu worden aangevuld met andere kleding die de klant niet meer draagt, maar die nog prima geschikt is om door het Leger des Heils te worden gebruikt. Stuur de aankoop terug en de overige kleding wordt door House of Einstein keurig afgeleverd bij het Leger des Heils.

Win-win-win: de verpakking gaat niet driekwart leeg retour, het karton wordt hergebruikt en het goede doel houdt er ook nog wat aan over! Hulde!

 

05-07-19 Smurfit Kappa kiest voor Design for Recycling

Dat verduurzaming van verpakkingen en karton niet alleen tot stand komt door regelgeving bewijst kartonproducent Smurfit Kappa. Naast Energie- emissie-reductie zet het bedrijf in op bosgroei en recycling. Smurfit Kappa omarmt de Design for Recycling strategie om afval te voorkomen en ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk houtvezels na gebruik van de verpakkingen kunnen worden hergebruikt. ‘Through our Better Planet Packaging initiative we have committed to using our strength in design and innovation to guard against waste’, zegt het bedrijf in het zojuist verschenen duurzaamheidsrapport. Lees meer….

03-07-19 Re-use Art

In de kunst van Annita Smit uit Zaltbommel staat hergebruik van materiaal centraal. Een oude encyclopedie is voor de kunstenares een bron van inspiratie en materiaal. Voordat gebruikte boeken bij het oudpapier gaan kan er nog veel mee worden gedaan!

01-07-19 CO2-heffing rem op duurzame investeringen afvalsector

Een CO2-heffing remt duurzame investeringen af en zorgt voor hogere kosten voor burgers en bedrijven. Dat vindt de Vereniging Afvalbedrijven (VA), die oproept tot nader overleg met de overheid. VA-voorzitter Boris van der Ham geeft in een eerste reactie op het Klimaatakkoord aan dat het er op lijkt dat de de afval- en recyclingsector de enige sector is, die een platte heffing opgelegd krijgt over een niet te vermijden uitstoot. ‘Burgers en bedrijven produceren nu eenmaal restafval dat verwerkt moet worden’,  De door de regering gepresenteerde klimaatplannen hebben een circulaire economie als uitgangspunt. Robbert Loos, directeur van de VA: ‘maar de uitwerking van wat nu wordt voorgesteld kan wel eens averechts uitpakken.’ Voor papier en karton geldt dat verbranding de allerlaatste stap is in de gebruikscyclus. Een schone, aan de bron gescheiden stroom oudpapier vormt de garantie voor langduriger hergebruik van houtvezels. Daarmee blijft ook de in papier en karton opgenomen CO2 langer slagen.

 

 

28-06-19 FNOI: Papierrecyclingbranche in verdrukking

De FNOI, de de belangenbehartiger van de oudpapierindustrie, maakt zich grote zorgen om de ontwikkelingen op de oudpapiermarkt. Door sterk gestegen sorteer- en zuiveringskosten en gestaag dalende oudpapiermarkten ziet de papierrecyclingbranche haar marges verdwijnen. De recente aanscherping van de controles op de import van recyclingstromen in Indonesië maakt de situatie nog zorgelijker. Lees meer op AfvalOnline.nl.

27-06-19 Glossy over scheiden afval

Woerden lanceert glossy over afval en wil de inwoners zo op een aansprekende manier helpen bij het scheiden van afval. Het blad is gemaakt van gerecycled papier en is zelf volledig recyclebaar. Lees meer op ad.nl.

26-06-19 Per inwoner 50 kilo oudpapier ingezameld in 2018

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft cijfers bekend gemaakt over afval en de inzameling daarvan. Huishoudens hebben de afgelopen decennia steeds meer mogelijkheden gekregen om afval gescheiden in te leveren, via afvalcontainers of de milieustraat. Er zijn verschillen per gemeente. Nederlandse gemeenten zamelden in 2018 8,5 miljard kilogram huishoudelijk afval in, 494 kilo per inwoner. Daarvan was 206 kilogram gemengd restafval en 288 kilogram gescheiden ingezameld afval. Huishoudelijk afval wordt onderverdeeld in gemengd afval dat bestemd is voor nascheiding en/of verbranding, fijn gescheiden afval als glas en papier, dat vaak via bakken wordt verzameld en grof afval dat veelal via de milieustraat wordt verzameld.

 

De hoeveelheid ingezameld papier neemt al jaren licht af. In 2010 werd per inwoner nog 64 kilogram papier en karton ingezameld, in 2018 was dat 50 kilogram. De reden hiervoor is de toename van digitale media en de afname van het gebruik van papieren kranten en post. Lees meer op CBS.nl.

25-06-19 85% van het Nederlandse papier en karton bestaat uit oudpapier

Oudpapier is de belangrijkste vezelbron voor de papier- en kartonindustrie. 85% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier. Inzameling en hergebruik van gebruikt papier en karton is dan ook van groot belang, net als de kwaliteit van het ingezamelde papier en karton. Een kwalitatief hoogwaardige stroom oudpapier is schoon en droog. Alleen zo blijft oudpapier een waardevolle grondstof voor nieuw papier en karton. Papier en karton: natuurlijk circulair! Lees meer op papierenkarton.nl.

21-06-19 Elke seconde 1 ton papier gerecycled

Wist je dat in Europa 24/7 elke seconde 1 ton papier wordt gerecycled? Cijfers om trots op te zijn! Door hergebruik vermindert het beroep op nieuwe grondstoffen, wordt afval voorkomen en ervoor gezorgd dat CO2  langer blijft opgeslagen in het papier en karton .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cijfers: European Paper Recycling Council, 2017

20-06-19 Book guns: papierrecycling kunst

The New Yorkse kunstenaar Robert The gebruikt weggegooide boeken om nieuwe kunstwerken mee te maken. Daarna kunnen ze altijd nog worden gerecycled. Met zijn pistolen van papier wil hij de kijker het belang van hergebruik en recycling duidelijk maken.

 

19-06-19 Afval- en verpakkingssector moeten meer samenwerken

‘Diverse verpakkende bedrijven zorgen voor innovaties om hun verpakkingen beter recyclebaar te maken. De afvalsector is hiervoor niet altijd goed ingericht, waardoor recyclebare verpakkingen toch bij het restafval en in de verbrandingsoven verdwijnen. Dat kan beter!’ Dit zei KIDV-directeur Chris Bruijnes tijdens het Duurzaam Verpakt congres dat vandaag plaatsvond in Utrecht. ‘Val consumenten niet lastig met allerlei verschillende soorten verpakkingen die recyclebaar zijn. Werk samen en biedt een eenduidige recyclebare verpakkingsoplossing.’ McDonald’s, Starbucks, Coca-Cola, KFC en Burger King hebben dat inmiddels gedaan: die hebben elkaar opgezocht om eenzelfde recyclebare en composteerbare beker te ontwikkelen. De gedachte is dat de klant niet kiest voor een van de ketens vanwege het materiaal of de kleur van de bekers.’

13-06-19 Stonepaper op vingers getikt wegens greenwashing

De Reclame Code Commissie (RCC) heeft uitspraak gedaan in de door Papierenkarton.nl aanhangig gemaakte kwestie Stonepaper. Papierenkarton.nl heeft het bedrijf Stonepaper aangesproken op diverse misleidende claims op het gebied van recycling, ontbossing en CO2-emissies. Eerder was Stonepaper in een persoonlijk onderhoud al op de hoogte gebracht van de onjuiste beweringen op zijn website, Daar heeft Stonepaper onvoldoende mee gedaan. De RCC besliste deze week dat het gros van de claims van Stonepaper misleidend is en dat de beweringen van het bedrijf strijden met de Milieu Reclame Code. Download de uitspraak.

 

Stonepaper bestaat uit mineralen en plastic. Gevolg: het mag niet terechtkomen in het papierrecyclingsysteem. Plastic en steen verstoren het recyclingproces van houtvezels en leveren derhalve schade op aan dit systeem. Het niet melden op de website dat gebruikt Stonepaper niet bij het oudpapier hoort, levert een passieve bijdrage aan de misleiding van de burger. Immers, Stonepaper lijkt op papier en gebruikers zullen kunnen denken dat het product met het oudpapier kan worden gerecycled. Echter, voor de recycling van Stone Paper is een apart recycling systeem nodig, wat er op dit moment niet is. Stonepaper mag ook niet bij kunststof-inzamelingspunten (of PMD) worden ingeleverd omdat het geen verpakking is. Ten onrechte worden deze relevante feiten weggelaten van de website. Artikel 10 van de Milieu Reclame Code zegt dat milieuclaims die betrekking hebben op (gescheiden) afvalinzameling en/of afvalverwerking slechts zijn toegestaan, indien de aangeprezen methode van inzameling of verwerking in voldoende mate beschikbaar is voor de doelgroep waarop de milieuclaim zich richt. De RCC oordeelt dat dit niet het geval is bij Stone Paper. De claim is derhalve misleidend. Ook op de productverpakking ontbreekt de informatie. Het wel vermelden van de feiten heeft uiteraard nadelige gevolgen voor de praktische toepasbaarheid van Stone Paper en het gewenste imago. Stonepaper is geen papier, maar steengruis met plastic.

11-06-19 Financieel overzicht SVF 2018

De stichting Verwijderingsfonds (SVF) is opgericht om een fonds in te stellen en beheren ter compensatie van mogelijke deficiten bij gemeenten en oudpapierondernemingen (voor zover deze betrekking hebben op oudpapier en -karton niet zijnde verpakkingen, ingezameld bij  particuliere huishoudens).  Lees meer over Stichting Verwijderingsfonds. Het Financieel overzicht 2018 SVF is beschikbaar en te downloaden.

07-06-19 Kwantitatieve inzameling en vervuiling gescheiden reststromen

De kosten voor het inzamelen en verwerken van afval stijgen fors in Bunschoten-Spakenburg. En dat voor het tweede jaar op rij. Vanaf 2017 wordt in Bunschoten gebruik gemaakt van het zogenoemde ‘omgekeerd inzamelen’. Inwoners moeten hun restafval zelf wegbrengen en betalen per storting een bedrag. Dit systeem zou volgens de politiek duurzamer zijn en niet duurder. Dat laatste blijkt niet te kloppen. De oorzaak ligt bij de burgers. Die toont namelijk ontwijkgedrag, brengt het restafval niet naar het daarvoor bedoelde punt, maar gooit het samen met andere, gescheiden ingezamelde materialen weg. Een gevolg is dat het gescheiden afval extra vervuilt raakt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de afvalstroom Plastic, Metaal en Drinkpakken (PMD) . Door het restafval in die stroom heeft Bunschoten-Spakenburg circa 200.000 kilo PDM moeten afkeuren. Gevolg: de gemeente loopt inkomsten mis. Ook heeft de gemeente additionele kosten moeten maken om het afval alsnog te verbranden. De roep om strenger te controleren op minder vervuiling in het PMD-afval neemt toe in de gemeente. Lees meer op rtvutrecht.nl.

 

PRN waarschuwt al jaren dat de nadruk op kwantitatieve inzameling leidt tot vervuiling van gescheiden reststromen als gevolg van het ontwijkgedrag burgers. En dat is jammer, want het betekent dat waardevolle grondstoffen verloren gaan.

03-06-19 Welkom Dick Naafs

Tijdens de ledenvergadering van het KVGO op 21 mei jl. nam Cees Verweij afscheid als voorzitter van de branchevereniging van grafische bedrijven. Cees Verweij is jarenlang bestuurslid geweest van PRN. Hij wordt bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid. De nieuwe voorzitter van het KVGO is Dick Naafs. Hij neemt namens het KVGO zitting in het PRN-bestuur. PRN heet hem van harte welkom! .

02-06-19 Hergebruik en Recycling verlengt duur opslag CO2 in papier

 

Papier en karton hebben een hernieuwbare bron die CO2 opslaat. Die bron is de houtvezel. In een ton papier zit bijna bijna 1.400kg CO2 opgeslagen. Bij hergebruik van de vezels, zoals bij recycling van oudpapier, blijft de CO2 opgeslagen. Een langere grondstoffencyclus garandeert een langduriger opslag van koolstof in papier(producten). Hergebruiken en Recyclen dus! Lees meer op de website van cobelpa.

30-05-19 Voor Recycling komt Re-use

Een prachtige eigenschap van papier en karton is de recyclebaarheid ervan. Maar voorafgaand aan de inzameling en het hergebruik van de houtvezels kunnen producten van papier en karton ook worden hergebruikt (Re-use). In het Materiaal Verduurzamingsplan van de papier- en kartonsector wordt uit de doeken gedaan hoe verpakkingen van papier en karto verder kunnen worden verduurzaamd. Een grappig voorbeeld Re-use van papieren producten is een kruk gemaakt van oude tijdschriften!

29-05-19 Brancheplannen Duurzaam Verpakken

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft eerder deze maan samen met 22 brancheorganisaties een nieuwe serie Brancheplannen Duurzaam Verpakken openbaar gemaakt. De plannen laten zien hoe de nabije toekomst van duurzaam verpakken eruitziet en het is helder dat er veel mogelijkheden liggen om de verpakkingsketen verder te verduurzamen. De opdracht aan bedrijven is nu om de branche-brede ambities in de komende jaren waar te maken. Papier en karton helpen daarbij. Met het eerder gepresenteerde Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton laat de papier- en kartonketen niet alleen zien dat papier en karton sterke, (kosten)efficiënte en effectieve verpakkingsmaterialen zijn. Het plan biedt handvatten voor de invulling en uitvoering van de in de brancheverduurzamingsplannen beschreven ambities. Kijk voor meer info op papierenkarton.nl. Op 18 juni as. vindt een interessant symposium plaats over slim verpakken en het belang van ketensamenwerking. Organisator is Duurzaam Bedrijfsleven.

21-05-19 Bijeenkomst Oppervlaktebehandeling

Alle schakels en stappen in de productieketen hebben invloed op de impact van het eindproduct of het sluiten van de kringloop. Denk aan de materiaalkeuze van de verpakking. Het toevoegen van extra functionaliteiten aan het basismateriaal karton door middel van oppervlaktebehandeling heeft invloed op de recyclebaarheid van het karton. Hergebruik van oudpapier vermindert energie en vraag naar nieuwe grondstoffen. In de ontwerpfase kan hier al rekening mee worden gehouden: Desigm for Recycling. Multimaterialen (combinaties van bijvoorbeeld papier en kunststof) staan niet bekend om hun goede recyclebaarheid. Op 13 juni organiseert het Platform Eindproducten de bijeenkomst Oppervlaktebehandeling. Hier komen diverse alternatieven aan de orde. Recyclebaarheid en recycling van verpakkingen krijgen ruime aandacht. Meer informatie over de bijeenkomst is te vinden op de website van het Kenniscentrum Papier en Karton (kcpk).

20-05-19 Volledig recyclebare drankverpakking

Tijdens de Packaging Awards 2019 vielen de nieuwe verpakkingen van Arla Biologisch in de prijzen. En terecht! De verpakkingen zijn gemaakt van ongebleekt karton en voor de productie van de dop en de coating wordt gebruik gemaakt van organisch materiaal, waaronder suikerriet en tallolie. Tallolie is een mengsel van harszuren, vetzuren en andere materialen en is een bijproduct van pulp- en papierproductie. De verpakkingen zijn volledig recyclebaar. De innovatie reduceert de CO2-uitstoot met 34 procent per verpakking. Mooi staaltje Design for Recycling! Lees meer…

15-05-19 Duurzame notitieboekjes

Ondernemer Léon Polman (24) maakt duurzame notitieboekjes van enkelzijdig geprint papier. Eén kant van het papier is bedrukt, de andere niet en is nog goed te gebruiken. Gevolg: het gebruikte papier (zoals posters en kleurplaten) wordt hergebruikt en kan daarna alsnog in de oudpapierbak. Volgens Polman wordt zo per notitieboekje 37,5 liter water en 6,25 KWh bespaard. Na recycling begint het hele proces opnieuw. Re-use en Recycle….Papier, natuurlijk circulair. Lees meer op recyclingmagazine.nl.

14-05-19 Verduurzaming Print: Design for Recycling

Het nieuwste boek van De Correspondent, dat in juni uitkomt, gaat over klimaatverandering. Hoe dragen boeken bij aan uitstoot? En zijn e-books een duurzaam alternatief? In een artikel van de uitgever wordt ingegaan op de eigen rol en wordt opgeroepen om te kiezen voor recycled papier en bovenal recycling. Ontwerp en produceer boeken zo dat zij na gebruik volledig kunnen worden gerecycled: Design for Recycling. Lees het artikel op De Corrspondent.

29-04-19 Circulaire afvalcontainer

Het festivalseizoen begint en krijgt met de KarBin een duurzaam tintje. De Karbin is het kartonnen alternatief voor de plastic rolcontainer. De KarBin is sterk, flexibel en efficiënt. De weerbestendige container wordt vervoerd in flatpacks om transportkosten laag te houden en uitstoot te beperken. Bovendien biedt de uitvouwbare KarBin festivalorganisatoren in een handomdraai extra capaciteit. De KarBin verschijnt dit jaar op festivals en evenementen over de hele wereld. Na gebruik is de Karbin zelf ook weer grondstof voor nieuwe KarBins! Lees meer…

25-04-19 Nieuw beeldmerk afvalscheiding

De Vereniging Producenten Nederland (VPN) en Rijkswaterstaat (RWS) werken aan een beeldmerk voor afvalscheiding om beter en eenduidig te communiceren over afvalscheiding richting burgers. Gemeenten, inzamelaars, milieuorganisaties materialenorganisaties doen dat al, maar gebruiken verschillende boodschappen en uitingen. Om de communicatie iets meer te stroomlijnen en het effect ervan te versterken, werken partijen samen aan een overkoepelend beeldmerk. Doel is dat de burger boodschappen over afvalscheiding sneller ziet en begrijpt.

Het beeldmerk zal na de zomer worden gelanceerd. Iedereen is dan vrij het beeldmerk te gebruiken.

22-04-19 Laminaten onder de loep

Laminaten zijn hét gespreksonderwerp in de verpakkingswereld. Naast voordelen, bijvoorbeeld voor het verpakken van levensmiddelen, zijn laminaten een punt van zorg. Toepassen van laminaten staat vaak haaks op circulair ondernemen. Laminaat is niet te recyclen. Het KIDV organiseerde onlangs een interessante bijeenkomst: Laminaten onder de loep. Alhoewel de bijeenkomst voornamelijk op plastic verpakkingen was gericht, is de link met karton evident. Ook veel kartonnen verpakkingen worden voorzien van laminaat met als gevolg dat het recycling proces van papier en karton wordt verstoord. Met de Design for Recycling-filosofie kan dit worden voorkomen. PRN staat voor een kwalitatief hoogwaarde stroom oudpapier en is geen voorstander van laminaat. Het zorgt voor verspilling van waardevolle grondstoffen.

17-04-19 Zuivelpak volledig recyclebaar

De campagne ‘Zuivelpak volledig recyclebaar’ is van start gegaan. Jaarlijks gebruikt een Nederlands huishouden gemiddeld 300 drankenkartons. Deze pakken zijn goed recyclebaar.  Met de campagne wordt dat nog eens duidelijk gemaakt aan consumenten.

 

In alle gemeenten kunnen zuivelpakken en andere drankenkartons worden ingezameld voor recycling. Wel verschilt het per gemeente hoe dit gebeurt. In veel gemeenten worden drankenkartons apart ingezameld via een zogenaamde P(M)D-zak of -bak. In andere gemeenten worden drankenkartons achteraf gescheiden van het restafval door een sorteerinstallatie. Drankenkartons horen niet bij het oudpapier. Kijk voor meer info op zuivelpak.nl.

16-04-19 Milieuvriendelijke servetten

Of papieren paasservetten milieuvriendelijk zijn, hangt van veel zaken af. PRN adviseert in een artikel in de Volkskrant.

11-04-19 Trends in verpakkingen

Nieuw onderzoek van Smithers Pira and Packaging laat een aantal trends zien in verpakkingen voor het jaar 2019. Het sluiten van de kringloop is een belangrijk voorbeelden van een trend. Natuurlijk leidt die trend al snel naar papier en karton als verpakkingsmateriaal, maar ook voor papier en karton geldt dat alleen een schone en droge, aan de bron gescheiden stroom oudpapier een gesloten kringloop garandeert. Lees meer op deze website over de rol van kwaliteit. Of kijk op twosides.info voor meer trends.

09-04-2019 – MVP voor vaste Kamercommissie

De Nederlandse papier- en kartonindustrie heeft op 9 april 2019 het Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton (MVP) uitgereikt aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat. Lees meer over het plan op Papierenkarton.nl of download de digitale versie.

Recycling belangrijk voor consument

Uit een recente studie van Coleman Parks blijkt dat 68 procent van de consumenten zich zorgen maakt over de milieu-impact van verpakkingen. 36 procent is bereid te kiezen voor een ander merkt en/of product wanneer sprake is van overvloedige of niet-recyclebare verpakkingsmaterialen. En wellicht nog belangrijker: 63 procent van de ondervraagden vindt golfkarton de milieuvriendelijkste verpakking. Dat biedt kansen voor producenten, retailers en merken! Karton beschermd niet alleen geweldig, het is veelzijdig, kan op maat worden gemaakt en is goed te bedrukken. Daarnaast is het recyclebaar, een belangrijke troef van papier en karton. 85% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier. Bedrijven en merken kunnen hun ecologische voetafdruk verkleinen en zichzelf als duurzame speler in de markt profileren met karton. Natuurlijk circulair! Lees meer…

Materiaalverduurzamingsplan voor Thuiswinkel.org

Papierenkarton.nl-voorzitter Henk van Houtum heeft het Materiaal Verduurzamingsplan Papier en Karton gepresenteerd op de Empack. Hij vertelde de aanwezigen tijdens een sessie van het KiDV over ambities van de papierindustrie en overhandigde een exemplaar aan Margreeth Pape van Thuiswinkel.org. PRN is een van de initiatiefnemers van het Materiaalverduurzamingsplan.

 

80% van alle verzonden internetaankopen wordt verstuurd in kartonnen dozen. Thuiswinkel.org wil deze verpakkingen graag verder verduurzamen en daarbij ook letten op het tegengaan van het verzenden van licht. Door dozen meer op maat te maken kan hier gevolg aan worden gegeven. Meer weten over de brancheverduurzamingsplannen? Kijk op de website van het KiDV of lees meer op Papierenkarton.nl.

Hoger beroep JA|JA-sticker Amsterdam

Op 28 maart jl. diende bij het Gerechtshof te Amsterdam het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank over de invoering van de Ja/Ja-sticker door de Gemeente Amsterdam per 1 januari 2018. Het hoger beroep is aangespannen door het KVGO, MailDB en Spotta. Uitspraak volgt op 11 juni. Kijk voor meer informatie in het dossier op papierenkarton.nl.

 

In het slotwoord van het KVGO werd duidelijk gemaakt dat de perceptie van drukwerk als verspilling en afval niet klopt. Gelezen drukwerk is grondstof voor nieuw papier en karton en wordt ook als zodanig toegepast: 84% van het op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt. 85% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier.

Vouwkarton is WOW-karton

Karton is de verpakking voor een circulaire economie. De hernieuwbare grondstof en prima recyclingcijfers laten dat zien. Het Vouwkarton Platform is een nieuwe campagne gestart om de unieke eigenschappen van vouwkarton te promoten. Daaronder uiteraard de mogelijkheid tot recycling. 87% van de op de markt gebrachte verpakkingen van karton worden ingezameld en hergebruikt.  Lees meer op vouwkarton.nl.

Presentatie Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton op Empack

Tijdens de EMPACK verpakkingsbeurs, op donderdag 4 april 2019, presenteert Henk van Houtum, voorzitter van het keteninitiatief Papierenkarton.nl, het Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton. Hij zal daarbij een exemplaar overhandigen aan Margreeth Pape, adviseur logistiek & duurzaamheid van Thuiswinkel.org.

 

Datum: 4 april 2019
Tijd: 11.30 – 11.50 uur
Locatie:  Brabanthallen, Diezekade 2 ’s-Hertogenbosch.

 

Lees meer op Papierenkarton.nl. 

21 maart 2019 – Papieren handleiding = product

Een bedrijf dat handelt in verwarmingsapparaten moet een afvalbeheersbijdrage betalen voor verwerking van de bij de producten geleverde handleidingen. De producent van de verwarmingsapparaten was het hier niet mee eens en betaalde niet. Het bedrijf weigerde ook de door Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) gevraagde informatie te leveren. Gevolg was dat PRN haar taken niet goed kon uitoefenen. Zij stapte naar de rechter en werd in een kort geding procedure in het gelijk gesteld. Bedrijven die als eerste in Nederland papier of karton (niet-verpakkingen) op de Nederlandse markt brengen, worden aangemerkt als ‘eerste ontvangers’. Zij moeten een afvalbeheersbijdrage afdragen aan de Stichting Verwijderingsfonds en ieder kwartaal opgave doen van hoeveelheden aan PRN (monitoringsopgaven). De handleidingen gelden als geïmporteerde producten, waarin nieuw papier, niet zijnde een verpakking, is verwerkt. PRN heeft de onderneming dus terecht aangewezen als eerste ontvanger en Tece moet, op last van dwangsommen, voldoen aan de verplichtingen uit de overeenkomst. De uitspraak is te vinden op afvalonline.nl.

18 maart 2019 – Wereld Recycling Dag 2019

Wereld Recycling Dag – 18 maart 2019
Op 18 maart is het zover, Global Recycling Day. Wereldwijd zal op die dag aandacht worden gevraagd voor het grote belang van hoogwaardige recycling. In het licht van de circulaire economie en het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Lees meer…

19 maart 2019 – Vereniging Afvalbedrijven wil meer voorlichting over afvalscheiding.

De tweede editie van de wereldwijde recyclingdag (Global Recycling Day) heeft als thema Recycling in de toekomst. Op deze dag roept de Vereniging Afvalbedrijven (VA) overheden op om meer en betere voorlichting te geven over afvalscheiding. De VA publiceert vandaag de resultaten van een onderzoek dat Ipsos in opdracht van de organisatie heeft uitgevoerd naar afvalscheiding in Nederland. Daaruit blijkt dat consumenten vaak met de handen in het haar staan als het gaat om afvalscheiding. De bereidheid om afval te scheiden is groot, alleen is niet altijd duidelijk welk afval waar moet worden weggegooid. Driekwart van de Nederlanders vindt het scheiden van afval belangrijk en maakt zich zorgen over afval dat in het milieu terechtkomt. Toch denkt een derde van de ondervraagden dat al het afval uiteindelijk op een grote hoop belandt. Niet iedereen is zich ervan bewust hoeveel grondstoffen de afvalsector terugwint. Uit het onderzoek blijkt dat gedacht wordt dat maar 70 procent van papier en glas hergebruikt wordt, terwijl deze afvalstromen in de praktijk voor bijna 90 procent worden gerecycled.

 

Volgens de VA zou het helpen als er niet op zoveel verschillende manieren huisvuil zou worden ingezameld. Duidelijkheid voorkomt vervuilde afvalstromen. Hoe hoger de vervuiling in een afvalstroom, hoe lastiger deze gerecycled kan worden. niet alleen in Nederland maar op de hele wereld. Lees meer…