Papier
Recycling
Nederland

NIEUWS

naar nieuwsoverzicht

Nieuws

 

Recyclecheck papier- en kartonverpakkingen

“Papier en karton zijn een veelgebruikt verpakkingsmateriaal. De toepassingsmogelijkheden zijn legio. Oud papier en karton zijn over het algemeen goed recyclebaar, maar daar zitten ook grenzen en beperkingen aan.

 

Rondom papier- en kartonverpakkingen bestaan veel vragen, omdat ze vaak uit combinaties met andere materialen bestaan. Die kunnen belemmerend werken in de recycling. Veel technische informatie hierover is te vinden in de  KIDV Recyclecheck. “

 

Dit artikel van Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) beantwoordt een aantal belangrijke vragen en geeft inzicht in  trends en ontwikkelingen: https://kidv.nl/papier-en-kartonverpakkingen

 

Bron: www.kidv.nl

Chipsbus Pringles kan vanaf 2025 bij het oudpapier

 

 

De bodem van de Pringles chipsbus wordt vanaf 2025 beter recyclebaar, maakte Kellogg’s woensdag bekend.

 

De metalen onderkant van de chipsbus is nu moeilijk te recyclen. Daarom kwamen de chipsbussen vaak bij het restafval terecht.

Als de metalen bodem vervangen wordt door een kartonnen bodem kan de chipsbus straks (vanaf 2025) gewoon bij het oudpapier.

 

Lees meer ….

 

Bron: Nu.nl

Overal afval scheiden: thuis en op het werk

Campagne: ‘Doe alsof je thuis bent’

 

Hoe gaan we om met ons afval op het werk?

 

Jaarlijks produceert de KWD-sector (kantoor-, winkel, en dienstensector) ruim 5 miljoen ton afval.

 

‘De Vereniging Afvalbedrijven sluit zich aan bij de ambitie van het kabinet om de hoeveelheid restafval uit kantoren, winkels, scholen en andere diensten te reduceren tot 1 miljoen ton.‘

 

https://www.doealsofjethuisbent.nl/nieuws/staatssecretaris-heijnen-trapt-campagne-doe-alsof-je-thuis-bent-af

Papierketen dient verlanglijstje in voor NPCE

In de pers:

 

De Nederlandse papierketen benadrukt dat de papierrecycling hier al goed verloopt, en dat hergebruik niet altijd tot meer milieuwinst leidt.

 

https://afvalonline.nl/bericht/38273/papierketen-dient-verlanglijstje-voor-npce

Papierketen maakt zich sterk en reageert gezamenlijk op maatregelen Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE)

Op 20 april 2023 zal het Nationaal Programma Circulaire Economie NPCE) 2023 -2030 in de Tweede Kamer behandeld worden. Daarom reageert de gezamenlijke Papierketen, waaronder PRN, op de maatregelen uit het NPCE met een brief aan de Tweede Kamer.

 

Hieronder in het kort een samenvatting van de brief, waarin de Papierketen suggesties geeft voor het verder sluiten en verduurzamen van de papier-en kartonkringloop.

 

Tijdsdruk niet ten koste van kwaliteit maatregelen
In het NPCE wordt terecht vastgesteld dat scheppen van meer duidelijkheid nodig is omdat er nog onvoldoende zicht is op de mogelijke effecten en haalbaarheid van tussentijdse doelstellingen. De Papierketen sluit zich hierbij aan en vindt dat tijdsdruk niet ten koste mag gaan van kwaliteit van de maatregelen.

 

Circulair succes door samenwerking papierketen
De Nederlandse papierindustrie recyclet het ingezamelde oudpapier zeer efficiënt. Bijna 90% van het jaarlijks op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en gerecycled. Nederland staat hiermee in de Europese top vijf, een voorbeeld voor een circulaire economie. De indrukwekkende circulaire resultaten van de papierketen zijn te danken aan goede samenwerking tussen producenten, verwerkers, gemeenten, inzamelaars en papierfabrieken op nationaal en Europees niveau. Het PRN-systeem, een vrijwillige vorm van producentenverantwoordelijkheid voor niet-verpakkingen van papier en karton, is een goed voorbeeld van deze samenwerking.

 

Hergebruik en Recycling zijn complementair
Papier en karton is uitermate geschikt voor recycling. Producten en verpakkingen van papier en karton kunnen tot wel 25 maal gerecycled worden. De Papierketen ziet hergebruik en recycling als complementaire oplossingen om circulariteit te bereiken. Door de Papierketen wordt sterk betwijfeld of hergebruik voor papier en karton de gewenste duurzaamheidswinst oplevert. De Papierketen dringt er dan ook op aan om de duurzaamheidswinst goed te onderzoeken alvorens een normverschuiving van recycling naar hergebruik voor te schrijven voor papier en karton.

 

Meer bronscheiding is essentieel
In de afvalfase kan niet worden opgelost wat eerder in de keten is misgegaan. Goede bronscheiding van oudpapier en design for recycling is cruciaal voor het verder sluiten van de papierketen.

 

Wat ons betreft zou de focus daarom moeten liggen op het stimuleren van brongescheiden inzameling bij burgers en bedrijven als ontdoeners van afval. Nascheiding is geen optie omdat oudpapier dat eerst in contact is geweest met vervuiling of ander afval ongeschikt is voor recycling. Wij vinden het positief dat de staatssecretaris het belang van stimuleren van circulair gedrag van burgers benadrukt.

 

Export blijft nodig
Binnen Europa wordt meer oudpapier brongescheiden ingezameld dan dat er capaciteit is om te verwerken. Export naar derde landen blijft dan ook nodig om al het ingezamelde oudpapier als grondstof te kunnen laten dienen voor nieuwe producten. Uiteraard is het daarbij van belang dat de verwerking op een milieuverantwoorde wijze plaatsvindt.

 

Aanvullende maatregelen die nu genomen moeten worden
Om de keten verder te kunnen sluiten is de Papierketen voorstander van de volgende aanvullende maatregelen:

 

  • Verbetering gescheiden inzameling: Er gaan nog teveel waardevolle grondstoffen verloren omdat oudpapier onvoldoende goed gescheiden wordt door burgers en bedrijven. Gemeenten en bedrijven hebben nu geen inzamelingsdoelstellingen, alleen een inspanningsverplichting. PRN stelt voor dat UPV-organisaties de noodzakelijke invloed krijgen om goed scheidingsgedrag af te dwingen óf dat gemeenten en bedrijven inzamel- en kwaliteitsdoelstellingen krijgen opgelegd;
  • Onderzoek inzamellogistiek: Een circulaire economie stelt nieuwe eisen aan de omgang met secundaire grondstoffen, waaronder oudpapier. PRN stelt voor dat onderzoek gedaan wordt naar de wijze waarop de Nederlandse afvalinzameling in 2030 en 2050 moet zijn geregeld om te kunnen voldoen aan de in het NCPE gestelde ambities;
  • Innovaties: Er zou meer aandacht mogen komen voor passend stimuleringsbeleid voor preconcurrentieel onderzoek naar hernieuwbare biogene en recyclebare productinnovaties. Bijvoorbeeld nieuwe coatings, nano-cellulose, biodegradeerbare producten van papier en karton, maar ook nieuwe toepassingen van bestaande technologieën.

 

De brief is verzonden namens onderstaande organisaties:

 

• Stichting Papier Recycling Nederland (PRN)
• Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken (Koninklijke VNP)
• Corrugated Benelux Association (CBA)
• Koninklijke Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kartonnages en Flexibele Verpakkingen (Koninklijke KARTOFLEX)
• Stichting Leveranciers van Hygiënische Papierproducten (SLHP)
• Officersworld Nederland
• De Mediafederatie
• NDP Nieuwsmedia
• Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO)

• Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI)
• Stichting Hergebruik Kartonnen Drankverpakkingen (HEDRA)

• Raad Nederlandse Detailhandel (RND)

Kan de vensterenvelop bij het oud papier?

Foto: Milieu Centraal

 

Enveloppen kunnen gewoon bij het oud papier maar hoe zit dat met de vensterenvelop (de envelop met een doorzichtig plastic gedeelte). Kan deze ook bij het oud papier?

 

Ja!

 

De vensterenvelop (mits schoon en droog) kan gewoon bij het oudpapier.

Het kunststof venster wordt namelijk bij het recyclen verwijderd.

Natuurlijk mag je het plastic venster eraf halen om weg te gooien bij het plastic, maar dit hoeft dus niet.

 

De Scheidingswijzer Papier en Karton van PRN laat zien wat er wel en niet bij het oudpapier kan.

Papier en karton scheiden, simpel en zinvol

 

Gemeenten zijn verplicht om het huishoudelijk afval in te zamelen en hebben als doel om zoveel mogelijk afval gescheiden in te zamelen (bronscheiding), om uiteindelijk zo min mogelijk restafval over te houden.

 

In de ideale situatie scheiden huishoudens hun afval op de juiste manier maar in de praktijk blijkt het nog niet zo makkelijk om afvalscheidingsgedrag te beïnvloeden en gaat de kwaliteit van het ingezamelde afval achteruit.

 

Dat geldt ook voor papier en karton.

 

In de periode 2021-2022 zagen we dat de vervuiling van het oudpapier toenam. Er zit nu zo’n 3,36% vervuiling in het oudpapier van huishoudens. Des te belangrijker om steeds weer aandacht te geven aan de scheiding van oudpapier.

 

Om gemeenten te ondersteunen om de bronscheiding te verbeteren, is door studenten van de Hogeschool van Amsterdam onderzocht  welke geautomatiseerde handelingen iemand uitvoert vanaf het moment dat een product zijn waarde heeft verloren tot aan het moment van afdanking. Dit moet leiden tot aangrijpingspunten voor professionals bij publieke instanties om interventies te plegen op het automatisch gedrag, zodat er een duurzame verandering plaats kan vinden in dit gedrag.

 

Het onderzoek 1 laat zien welke kansen zich voordoen om het afvalscheidingsgedrag bij mensen in de thuissituatie te verbeteren. Niet alleen wordt onderscheid gemaakt tussen de belangrijkste elementen voor het ontstaan van nieuw gedrag (capaciteit, gelegenheid en motivatie), maar ook de fases van afvalscheiding waarin de kansen zich voordoen, zijn in kaart gebracht. Zo wordt duidelijk op welke elementen in welke fase aangegrepen kan worden met gedragsinterventies.

 

Redenen genoeg om eens dieper in dit onderzoek te duiken en in te zoomen op de redenen om papier wel of niet te scheiden en de positieve en negatieve ervaringen die mensen daarbij hebben.

 “Papier wordt door de meeste deelnemers gezien als een makkelijke en logische stroom om te scheiden.”

 

 

Wat vinden bewoners makkelijk of juist lastig bij het scheiden van oud papier en karton?

 

Wat allereerst door het onderzoek bevestigd wordt, is dat Nederlanders goed zijn in het scheiden van papier en karton en het als de gewoonste zaak van de wereld zien.

 

Simpel en schoon

 

Oud papier wordt gezien als een relatief ‘simpele en schone’ afvalstroom en ‘het stinkt niet’, was een veel gehoorde opmerking uit het onderzoek.

 

Hoewel niet representatief, geeft het onderzoek een indicatie van mogelijkheden voor kansrijke interventies in de  verschillende fasen van het afvalscheidingsproces (oud papier herkennen en apart houden, oud papier weggooien, oud papier wegbrengen naar buiten en afdanken in de collectieve voorziening (zoals ondergrondse container).

 

Papier is voor de meeste mensen een eenvoudige afvalstroom om te scheiden. De meeste deelnemers aan het onderzoek scheiden papier.

 

Papier is makkelijk te bewaren. De meeste mensen verzamelen hun papier in een grote doos, in een kast of op een andere plek buiten de keuken. Sommigen maken het papier eerst kleiner voordat ze het weggooien.

 

Sommige deelnemers geven aan dat ze niet elk papiertje in de papierbak doen. Het valt op dat het scheiden van losse papiertjes vaak teveel moeite kost, zoals de wc-rolletjes of kassabonnen, deze belanden nog vaak bij het restafval. Daarnaast worden grote delen papier wel gescheiden. Papier dat te veel moeite kost, wordt niet gescheiden.

 

Daarnaast geven veel mensen aan dat het fijn is om papier te scheiden want het is zinvol en goed voor het milieu.

 

Over sommige samengestelde verpakkingen bestaan twijfels (o.a. papier met laminaat en papieren verpakkingen met venster). De Scheidingswijzer van PRN is in dit geval een handig hulpmiddel om te bekijken wat wel en niet bij het oud papier kan.

 

Ergernissen bij oud papier scheiden

 

Frustraties ontstaan bij volle afvalcontainers en afval dat naast containers staat (met name bij papier, maar ook bij pmd, gft en restafval). Zo zijn er frustraties bij de gezamenlijke containers (zoals ondergrondse container).

 

Daarnaast zijn veel mensen ontevreden over het weggooien in de collectieve voorziening omdat het teveel moeite kost. De (ondergrondse) container is vaak vol, de klep is vies en te zwaar en wordt als vervelend ervaren.
Sommigen geven aan dat de papiercontainer snel vol zit en dat ze het papier er dan toch bij proppen. Verder wordt opgemerkt dat papier zwaar is en veel volume heeft. Het is niet makkelijk om ver te lopen met veel en zwaar papier. Sommigen kijken daarom eerst of de container vol zit.

 

Vaak is het heel rommelig bij de containers. Zo staan er veel dozen naast de container. Mogelijk omdat deze dozen niet meer in de container pasten en mensen ze niet mee terug naar huis nemen. Ook werd opgemerkt dat het soms moeilijk is om het papier in de container te krijgen, zeker grote dozen.

 

Meerdere mensen combineren het wegbrengen van verschillende soorten afval, afhankelijk van de locatie van de containers (bijvoorbeeld in de buurt van de supermarkt).

 

Voor het wegbrengen van oud papier worden meestal shoppers, plastic tassen of dozen gebruikt.

 

Wat verder opvalt uit het onderzoek is dat mensen graag willen weten wat er met hun afval gebeurt. Er gaan verschillende verhalen rond dat ‘het’ toch allemaal op een hoop belandt en dat afval scheiden geen nut heeft. Het valt echter op dat dit bij het scheiden van glas en papier nauwelijks een rol speelt en dat het scheiden van oud papier en karton als normaal, zinvol en nuttig wordt beschouwd.

 

Goed voor het milieu

 

“Goed voor het milieu” wordt regelmatig genoemd. En dat geldt zeker voor oud papier.

 

Bijna 90% van ons papier en karton wordt immers gerecycled en het goed scheiden van papier en karton levert een enorme milieuwinst op.

 

De Scheidingswijzer van PRN is een handig hulpmiddel om papier op de juiste manier te scheiden en hiermee een bijdrage te leveren aan de afname van de vervuiling van oudpapier.

Voetnoten

  1. Bron:Mulder, M., Groote Schaarsberg, N., Faddegon, K., & Kappers, C. (2021). Gedragsanalyse huishoudelijk afval. Hogeschool van Amsterdam

Waarom scheiden we ons afval?

De chipszak, die vette pizzadoos, de vensterenveloppen van kantoor, het bakpapier van je zelfgemaakte taart en de doordrukstrips van medicijnen. Wat hoort waar? We zijn er dagelijks mee bezig: afval scheiden. Soms best lastig.

 

In Nederland leveren we ons afval gescheiden in. Oudpapier, GFT+E (Groente-, Fruit-, Tuinafval en Etensresten), PMD (Plastic, Metaal, Drankkartons), elektrische apparaten (E-waste), chemisch afval, glas, textiel en nog veel meer. Het is inmiddels behoorlijk wat en voor iedere afvalsoort hebben we vaak een aparte bak of zak.

Wat gebeurt er met ons gescheiden afval?
Papier en karton, GFT, PMD, e-waste, klein chemisch afval, bouwafval, glas. Al het opgehaalde afval wordt apart verwerkt (en niet op één hoop wordt gegooid, zoals sommigen denken). Afval als grondstof voor een nieuw product. Dat is waar het ‘circulaire’ cirkeltje om draait.
Recyclen van afval kost minder energie, minder geld en zorgt voor minder uitstoot dan het winnen van grondstoffen voor nieuwe producten.

 

Papier en karton van verpakkingen en van niet-verpakkingen (bijv. kranten of tijdschriften en grafisch papier) worden in Nederland doorgaans samen ingezameld bij huishoudens en bedrijven. In 2021 bestond 37% uit niet-verpakkingen.

Afval scheiden voor milieuwinst
Vooraf je afval scheiden (ook wel bronscheiding genoemd) kost veel minder energie en geld dan wanneer het afval achteraf machinaal gescheiden wordt. Bronscheiding levert dus milieuwinst op. Daar doen we het voor! Dit geldt zeker voor oudpapier en – karton, bronscheiding is daar cruciaal. Bijna 90% van ons papier en karton wordt gerecycled.

 

Wat gebeurt er met ons oudpapier?
Nederlanders zijn goed in het scheiden van oudpapier en zien het als de gewoonste zaak van de wereld. We zijn zelfs koploper in Europa!

 

Schoon en droog oudpapier en -karton wordt gerecycled en is dé grondstof voor nieuw papier. 87% van de vezelinzet van Nederlandse papierfabrieken is oudpapier. Daarom is het zo belangrijk dat het brongescheiden wordt ingezameld. Nat en vies papier, bijvoorbeeld nagescheiden uit restafval, is namelijk totaal ongeschikt voor recycling!

 

Alleen schoon en droog oudpapier en karton kan worden gerecycled en hergebruikt. De gemeente organiseert de inzameling van het oudpapier en brengt het naar een gecertificeerde oudpapieronderneming. Hier wordt het papier gereinigd, gesorteerd en geperst tot balen. Deze enorme bundels papier worden getransporteerd naar de papierfabriek.

Oudpapier als grondstof voor nieuw papier
In de papierfabriek wordt het oudpapier opgelost in water. De papiervezels weken daarbij los van elkaar. Zo ontstaat een vezelbrij (papierpulp). Vervuiling zoals nietjes, paperclips, plakband en zelfs zand of piepschuim, wordt met behulp van verschillende zeeftechnieken uit de vezelbrij gehaald. Indien nodig voor het eindproduct, wordt ook de drukinkt verwijderd.

 

Nieuw papier
De pulp vormt de basis van nieuw papier en karton. Pulp bestaat uit houtvezels en water. Op het moment dat de pulp de papiermachine ingaat is de verhouding vezel – water 1% vezel tegenover 99% water. In de papier- of kartonmachine wordt de pulp met een zeef ontwaterd. Aan het einde van de zeef loopt de natte en broze papierbaan tussen twee walsen door. Zo wordt nog meer water uit het papier geperst. Vervolgens wordt het papier gedroogd, geëffend en glad gemaakt. Lees meer over de productie en grondstoffen van papier en karton op:

 

www papierenkarton.nl

 

Papierkringloop
Zodra het papier en karton de fabriek verlaat, kunnen er weer nieuwe producten van worden gemaakt. De kringloop van papier begint zo opnieuw!

 

Bekijk het Filmpje: Papier & karton

 

Vervuiling neemt toe
Helaas treffen we steeds meer vervuiling in het ingezamelde oudpapier. En dat is jammer! Van vervuild oudpapier kan namelijk geen nieuw papier meer worden gemaakt.

 

Er gaan waardevolle grondstoffen verloren door vocht, vet en etensresten in het oudpapier.

 

Onderzoek van PRN laat zien dat de vervuiling van ons oudpapier toeneemt.
In de periode 2021-2022 zagen we dat het de vervuiling van het oudpapier toenam. Er zit nu zo’n 3,36% vervuiling in het oudpapier van huishoudens. Des te belangrijker om steeds weer aandacht te geven aan de scheiding van oudpapier.

 

PRN ontwikkelde daarom de Scheidingswijzer Papier en Karton. Een handig hulpmiddel dat laat zien wat er wel en niet bij het oudpapier thuishoort. Door oudpapier en karton op de juiste manier te scheiden kunnen we vervuiling voorkomen. De Scheidingswijzer helpt daarbij.

 

Waarom oudpapier schoon en droog moet zijn
Schoon wil zeggen: geen voedsel- of verfresten of vetvlekken op kranten of karton. Droog wil zeggen: niet doorweekt met water (een beetje regenwater kan geen kwaad).

 

‘Schoon en droog’, de kern van de huidige Scheidingswijzer, is als volgt gedefinieerd:
Oudpapier is schoon en droog wanneer het grotendeels vrij is van productresten, vloeistoffen en andere materialen dan papier. Kleine materiaalonderdelen, zoals kunststof tape of vensters, of lichte vlekken of droge voedselresten na het leegschudden van een verpakking verstoren het recyclingproces niet en mogen bij het oudpapier.

 

Bekijk en download de PRN scheidingswijzer Papier en Karton.

 

 

“Wist je dat oudpapier en karton tot wel 25 keer gerecycled kan worden?”

 

Twijfel je soms ook? Kijk op: www.afvalscheidingswijzer.nl en zie direct wat in welke bak hoort.

 

De pizzadoos – hoe zit het ook alweer?

Lekker zo’n snelle vette hap, vooral tijdens carnaval maar wat moeten we doen met die doos?

Teenage Girls Eating Pizza

Alleen schoon en droog papier en karton is geschikt voor recycling. De Scheidingswijzer van PRN laat precies zien wat er wel en niet bij het oudpapier thuishoort.

 

Daarin staat:

Een schone pizzadoos mag in de oudpapierbak, een pizzadoos met etensresten niet. Duidelijk verhaal.
Maar wat is schoon en wat is vies?

 

Hier komt het:
De pizzadoos is schoon en droog wanneer er geen voedselresten en vloeistoffen in zitten. Een paar kruimels of vetvlekken zijn geen probleem.

 

Maar …is de pizzadoos echt vies en vervuild met etensresten en vet, dan hoort de doos bij het restafval. Hele vieze pizzadozen kunnen namelijk niet verwerkt worden. Het vet trekt in de papiervezels waardoor de vezels onbruikbaar worden.

 

Deze doos kan bij het oudpapier:

Empty pizza box with pizza stains isolated on white

 

Onderstaande vieze pizzadoos met voedselresten mag dus niet bij het oudpapier maar hoort bij het restafval!

 

 

leftover pizza crust heel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen over afval scheiden?

Kijk op: www.afvalscheidingswijzer.nl.

 

Nederland volledig circulair in 2050. Gaat dat lukken?

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is er nog een hoop werk aan de winkel. Volledig circulair wil zeggen dat alle afgedankte producten worden hergebruikt of gerecycled en dat we geen beroep meer doen op nieuwe grondstoffen.

 

Voorlopig komt er weinig van terecht, constateert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in haar tweejaarlijkse rapport over de kringloopeconomie. Producten worden korter gebruikt, we gebruiken meer grondstoffen en afval wordt vaker verbrand.

 

Geen vooruitgang maar circulaire achteruitgang? Dit gaat natuurlijk in tegen onze verwachting van een circulaire economie en klinkt teleurstellend maar geldt dit voor elke afvalstroom?

 

Hoogwaardige recycling van oudpapier

Als we kijken naar de recycling van oudpapier, dan loopt Nederland juist voorop binnen Europa!

 

Inzameling en recycling van oudpapier is in Nederland heel gewoon. Het goed werkende inzamelings- en recyclingsysteem voor papier en karton is juist gericht op hoogwaardige recycling en kwaliteit (schoon en droog papier), zodat de hele keten, waaronder oudpapierondernemingen en papierfabrieken hoogwaardige grondstoffen aangeboden krijgen. Hoe schoner het oudpapier, hoe meer we recyclen. Soms tot wel 25 keer, mits de kwaliteit van het oud papier en karton goed is.

 

Jaarlijks wordt zo’n 2.400.000 ton oudpapier en karton ingezameld en bijna 90% van het nieuw op de Nederlandse markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en gerecycled (t.o.v 71,4% in Europa).

 

Papier en karton heeft hiermee met recht een voorbeeldfunctie in de kringloopeconomie!

 

Inspanningen van de hele keten

De goede Nederlandse recyclingresultaten voor papier en karton zijn het resultaat van de inspanningen van alle schakels in de papierkringloop.

 

Alle Nederlanders, bedrijven en gemeenten maken samen de papier- en kartonkringloop mogelijk en werken zo mee aan de verduurzaming van de samenleving.

 

Producenten zorgen dat hun producten of verpakkingen goed te recyclen zijn (design for recycling). Al in de onwerpfase van papieren en kartonnen producten wordt rekening gehouden met de recyclebaarheid van het product. Een aantal eenvoudige productaanpassingen kan soms al het verschil maken tussen wel of niet recyclen.

 

Huishoudens scheiden hun oudpapier en bieden het schoon en droog aan voor recycling, Gemeenten geven voorlichting en zorgen dat het oudpapier ingezameld wordt, wat gebeurt in samenwerking met professionele inzamelaars en sorteerders en de papierindustrie maakt nieuw papier en karton van het oudpapier.

 

Voor andere afvalstromen is de recyclingsituatie helaas minder rooskleurig volgens het Planbureau voor de Leefomgeving. Als afval niet goed wordt gescheiden, wordt het alsnog verbrand of zoals het vaak gaat bij plastic, ‘laagwaardig’ gerecycled. Dat wil zeggen dat afgedankte plastic verpakkingen niet meer gerecycled worden tot nieuwe plastic verpakkingen maar verrijzen tot bermpaaltjes of tuinbankjes. In plaats van minder, gebruiken we meer plastic wegwerpverpakkingen en wordt het leven van onze meubels en kleding steeds korter, zo stelt het PBL.

 

‘Drang en dwang’ nodig

1

Om ervoor te zorgen dat we richting een kringloopeconomie gaan, is meer “drang en dwang” vanuit de overheid nodig, vindt het PBL. Nu maakt de overheid wel vrijwillige afspraken met bijvoorbeeld de plasticindustrie, maar wordt die bijvoorbeeld niet verplicht om meer en beter te recyclen.”

Als we tot een echte kringloopeconomie willen komen, dan zullen we allemaal ons steentje moeten bijdragen. In het voortraject van recycling kunnen we al een hoop doen.

 

Een goed werkend inzameling- en recyclingproces, zorgt voor meer en hoogwaardige recycling. En het kan. De goede recyclingresultaten van papier en karton bewijzen het keer op keer.

 

 

 

Voetnoten

  1. Bron: Nu.nl, vrijdag 27 januari, Kringloopeconomie komt niet van de grond: ‘Trends gaan juist de verkeerde kant op’, Jeroen Kraan

Overeenkomst recyclingbeheerbijdrage algemeen verbindend verklaard voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027

Op 20 december 2022 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de Overeenkomst inzake de recyclingbeheerbijdrage voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027 algemeen verbindend verklaard (avv).

Het verzoek is ingediend door Stichting Papier Recycling Nederland (PRN), en heeft betrekking op producten van papier en/of karton voor toepassingen anders dan verpakkingen.

 

Verplichtingen eerste ontvangers vastgelegd
Door deze avv zijn eerste ontvangers (producenten en importeurs van producten van papier en karton, niet zijnde verpakkingen) verplicht de kilo’s papier en karton die zij op de Nederlandse markt zetten te melden aan PRN. Daarnaast zijn zij verplicht de recyclingbeheerbijdrage te betalen als deze wordt opgelegd.

 

In de avv zijn regels opgenomen voor fondsvorming, vaststelling en inning van een recyclingbeheerbijdrage en het aanwenden van het fonds. De nieuwe avv heeft een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027.

 

Financiële basis voor uitvoering zevende Papiervezelconvenant
De overeenkomst vormt de financiële basis voor de uitvoering van de verplichtingen van Papier Recycling Nederland (PRN) van het zevende Papiervezelconvenant.

 

Gedeelde verantwoordelijkheid goed afvalbeheer
In het Papiervezelconvenant VII hebben gemeenten en bedrijfsleven afspraken gemaakt over de recycling van papier en karton.

 

Gemeenten en bedrijfsleven werken samen om jaarlijks minimaal 75% van de op de markt gebrachte niet-verpakkingen van papier en karton te recyclen. Zij doen dit vanwege een gedeelde verantwoordelijkheid voor goed afvalbeheer.
89% van het in Nederland op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt. Ons land is een koploper op het gebied van papierrecycling. Door recycling van papier en karton vermindert het beroep op nieuwe grondstoffen, wordt afval voorkomen en ervoor gezorgd dat CO2 langer blijft opgeslagen in het papier en karton. Daarbij is oudpapier de belangrijkste grondstof voor nieuw papier en karton. Recycling is essentieel voor het milieu en de grondstofvoorziening van de papierindustrie.

 

Stichting Papier Recycling Nederland
Stichting PRN geeft uitvoering aan de afspraken in Papiervezelconvenant VII.

 

De recyclingbeheerstructuur van PRN beoogt de continuïteit van de inzameling en recycling van oud papier en karton te waarborgen. PRN doet dit door:
– het stimuleren van de gescheiden inzameling van oudpapier;
– het beiden van garanties aan gemeenten en oudpapierondernemingen voor het geval dat de recyclingmarkt niet optimaal functioneert; ook bij een lage oudpapierprijs gaat de inzameling en verwerking van oudpapier gewoon door.
– het monitoren van en rapporteren over hoeveelheden papier en karton (niet-verpakkingen) dat nieuw op de markt geplaatst en gerecycled wordt.

16-12-22: Collages Lili Liane van Doorninck. Mooie vorm van Re-use.

Lili Liane van Doorninck is een veelzijdig kunstenares. Ze danst, schildert, geeft les en maakt prachtige collages. PRN is fan van collages. Deze kunstvorm is een mooie vorm van re-use: hergebruik van materiaal met een andere, nieuwe doelstelling. Dat is wat Van Doorninck doet met gebruikt papier. Ze geeft het materiaal een tweede leven. Meer werk zien van Van Doorninck? Kijk op op Instagram, Facebook en/of haar website.

 

Verduidelijking voor PRN gemeenten: eisen PRN aan gecontracteerde oudpapieronderneming

Gebleken is dat er soms onduidelijkheid bestaat over de eisen die PRN stelt aan de oudpapier (handels-) ondernemingen waar bij PRN aangesloten gemeenten mee samenwerken. Daarom in dit bericht de drie belangrijkste voorwaarden op een rij:

 

1.  Leveringsovereenkomst
De gemeente dient een leveringsovereenkomst te hebben met één of meerdere bij PRN aangesloten oudpapier (handels-) ondernemingen, voor het in de gemeente gescheiden ingezamelde oudpapier.

 

De lijst van oudpapier (handels-) ondernemingen die zijn aangesloten bij PRN vindt u hier en is daarnaast opvraagbaar bij PRN.
 
2. Overdrachtspunt: geijkte weegbrug
Het overdrachtspunt is het punt waar het eigendom van het oudpapier overgaat van de gemeente naar de oudpapier (handels-) onderneming. Dit moet altijd de geijkte weegbrug zijn op het terrein van een bij PRN aangesloten oudpapieronderneming.

 

De oudpapier (handels-) ondernemingen waarmee de gemeente een leveringsovereenkomst heeft en de oudpapierondernemingen die als overdrachtspunt fungeren hoeven niet altijd dezelfde partijen te zijn. Dit omdat oudpapier (handels-) ondernemingen soms met derden samenwerken om de logistiek rond inzameling en op- en overslag te organiseren.

 

Aansluiting bij PRN gebeurt door oudpapier (handels-) ondernemingen op locatiebasis. Elke locatie is apart bij PRN aangesloten.

 

PRN vraagt gemeenten goed te controleren of zowel de oudpapier (handels-) ondernemingen als de oudpapierondernemingen die voor gemeenten als overdrachtspunt fungeren zijn aangesloten bij PRN.

 

De lijst van bij PRN aangesloten oudpapier(handels)ondernemingen vindt u hier en is opvraagbaar bij PRN.

 

3. Certificering op basis van Erkenningsregeling OPK- voorwaarde aansluiting bij PRN
Een oudpapier (handels-) onderneming moet gecertificeerd zijn op basis van de ‘Erkenningsregeling OPK’. Momenteel zijn er twee certificerende instellingen die locaties keuren op basis van deze regeling; KIWA en DNV.

 

Zolang er geen ketendeficit bestaat geeft PRN oudpapier (handels-) ondernemingen drie maanden de tijd om de certificering te organiseren bij de overdrachtspunten van gemeenten waar zij nieuwe contracten mee hebben afgesloten.

05-12-2022 Europese Commissie lovend over Nederlands afvalbeleid

Wie kent het niet? ‘Papier hier.’ Papier aanbieden voor recycling is in Nederland dan ook volkomen normaal en ingeburgerd. Een afvalstroom (of liever grondstof) die voor 90% gerecycled wordt (2021) mag zich met recht paradepaardje noemen.

 

De Europese Commissie evalueert het milieubeleid van de lidstaten iedere twee jaar en publiceerde in september 2022 de algemene evaluatie.

 

Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat stuurde de evaluatie van het Nederlandse beleid 1 aan de Tweede Kamer.

Uit de evaluatie blijkt dat de Europese Commissie erkent dat Nederland het uitstekend doet op circulair gebied, hiervoor verschillende beleidsinitiatieven ontwikkelt en daarbij inzet op een langetermijnstrategie.

 

Daarnaast blijkt uit de derde Environmental Implementation Review (EIR) 2 dat het Nederlandse aandeel recycling van stedelijk afval boven zowel de Europese doelstellingen als het gemiddelde van EU-lidstaten ligt.

 

90% recycling papier
Dat Nederland goed scoort op circulair gebied geldt zeker voor oudpapier en -karton (OPK).

 

Papier en karton beschikken over circulaire eigenschappen: gemaakt van een natuurlijke, hernieuwbare bron, biologisch afbreekbaar dan wel keer op keer recyclebaar.

 

Nederlanders zijn goed in het scheiden van papier en karton. Bijna 90% van het aangeboden oudpapier- en karton werd in 2021 hoogwaardig gerecycled, een percentage waar de papiersector enorm trots op is en dat ver uitsteekt boven de norm van 75%.

 

Het gemiddelde recyclingpercentage voor niet-verpakkingen en verpakkingen in Europa bedroeg volgens de Confederation of European Paper Industries (CEPI) 71,4% (2021).

 

Vergeleken met het Europese recyclingpercentage loopt het Nederlandse paradepaardje in Europa voorop!

Voetnoten

  1. Evaluatie van de uitvoering van het milieubeleid-20222-2022260216-1-bijlage-kamerbrief-evaluatie-van-de-uitvoering-van-het-milieubeleid-2022-nederland.pdf
  2. Evaluatie van de uitvoering van het milieubeleid Landenrapport-NEDERLAND (8 september 2022) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022SC0268&from=EN