Papier
Recycling
Nederland

NIEUWS

naar nieuwsoverzicht

Nieuws

 

20-11-19 Europese oudpapierbranche in zwaar weer

De internationale marktprijzen voor oudpapier staan sterk onder druk. Er wordt meer oudpapier ingezameld dan door de Europese papierindustrie kan worden ingezet als grondstof voor nieuw papier en karton. Tot voor kort waren er voldoende afzetmogelijkheden buiten Europa om dit overschot op te vangen, met name in China. Maar door diverse Chinese importrestricties is export richting China geen vanzelfsprekendheid meer. In een column spreekt de voorzitter van de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI) zijn zorgen uit. Lees meer op fnoi.nl.

20-11-19 Tips en tricks voor afvalscheiding bedrijven

RWS bundelt tips en tricks voor afvalscheiding bij bedrijven
Hoe kan een bedrijf of organisatie zijn klanten en medewerkers afval goed laten scheiden? Rijkswaterstaat onderzocht het met Ikea en PwC en ontwikkelde een stappenplan dat goede afvalscheiding stimuleert.

 

Bij afval scheiden speelt gedragswetenschap een grote rol. Voor de meeste mensen is afval weggooien namelijk een onbewuste handeling. Het is de kunst om dit onbewuste gedrag te beïnvloeden. In het nieuwe document Aan de slag met afval scheiden in uw bedrijf benoemt Rijkswaterstaat vijf stappen om dit goed aan te pakken:

het analyseren van het huidige gedrag en de situatie;

 • het op orde maken van de basis;
 • het verminderen van weerstand
 • het inspelen op motieven die mensen stimuleren om afval te scheiden;
 • het maken van afspraken achter de schermen.
 • Door deze stappen te doorlopen kunnen bedrijven en organisaties klanten en medewerkers afval beter laten scheiden.

 

19-11-19 Consument en duurzaamheid verpakkingen

Onderzoeker Nigel Steenis (Wageningen Universiteit & Research) is gepromoveerd op de vraag hoe consumenten omgaan met informatie over duurzaamheid van verpakkingen. In zijn onderzoek legt Steenis een link met het verpakte product. De verpakking maakt maar een klein gedeelte uit van de totale footprint van de product-verpakkingscombinatie. Ook biedt Steenis handvatten hoe de kennis over consumentengedrag kan worden ingezet bij het verduurzamen van verpakkingen.

 

Uit het onderzoek komt naar voren dat de confrontatie met een product-verpakkingscombinatie automatisch, bewust en onbewust, associaties oproept bij de consument. Deze associaties met de structurele (materialen), grafische (vorm) en verbale (informatie) elementen van verpakkingen betreffen voornamelijk de veronderstelde duurzaamheid van de verpakking. Maar het gaat ook om associaties ten aanzien van de functionaliteit van de product-verpakkingscombinatie, zoals smaak en gebruiksgemak. Dit ‘palet van verwachtingen’ bepaalt in hoge mate de houding en het gedrag van de consument ten aanzien van de product-verpakkingscombinatie.

 

Een belangrijk aspect van Steenis’ onderzoek is dat consumenten het lastig vinden om de duurzaamheidsimpact van verpakkingen goed in te schatten. Ze vertrouwen op hun eigen lekenkennis. Die blijkt inaccuraat en niet op feiten gebaseerd te zijn (zoals een Life Cycle Assessment – LCA) een LCA). Voorbeeld: soep verpakt in glas wordt door de consument gezien als een duurzame verpakking, soep verpakt in kartonnen sachets wordt als minder duurzaam ervaren. Toch laat de LCA zien dat een glazen verpakking een aanzienlijk grotere omgevingsimpact heeft dan de kartonnen variant.

 

Meer over het onderzoek is te vinden op de website van het KiDV.

18-11-19 Europese week van de Afvalvermindering

Deze week vindt de Europese Week van de Afvalvermindering plaats. Dit jaarlijkse initiatief ter bevordering van bewustwordingsacties voor een duurzaam grondstof- en afvalbeheer, wil een breed publiek (van overheden, bedrijven tot burgers) aanmoedigen om afval te verminderen. Kijk voor meer informatie en actie bij jou in de buurt op ewwr.eu 

17-11-19 Met Better M platform wil McDonalds’s recycling verbeteren

McDonald’s presenteert deze week het Better M platform: een breed opgezet programma om in de Europese markt het gebruik van plastic te verminderen en de recyclebaarheid van verpakkingen te verbeteren. Het bedrijf richt zich met het platform op het implementeren van veranderingen in de verpakkingsketen, die een duurzame impact én een positief effect op de ervaring van de consument hebben. Ook Nederland krijgt van doen met het Better M platform. Zo zijn in ons land de afgelopen zomer alle ballonnen in het Happy Meal vervangen door maskertjes van gerecycled papier en kiezen de restaurants voor duurzamere materialen; papieren rietjes en herbruikbare koffiebekers van karton.

 

McDonald’s heeft zichzelf ambitieuze groene doelen gesteld. Het internationale duurzaamheidsprogramma Scale for Good stelt dat alle verpakkingen van McDonald’s in 2025 moeten zijn vervaardigd van gerecycled, hernieuwbaar of gecertificeerd materiaal. Kartonnen verpakkingen hebben hierbij goede papieren! Voor papier en karton in Europa is al een belangrijke doelstelling behaald: 100% van alle kartonnen of papieren productverpakkingen wordt inmiddels gemaakt van ofwel gerecycled materiaal of van materiaal uit duurzaam beheerde bossen. Uiteraard is er ook in Europa nog werk aan de winkel. Het hergebruik en de recycling van gebruikte verpakkingen van de restaurants kan worden verbeterd, net als de bewustwording van de klant dat verpakkingen niet op straat maar in de papierbak of bij het restafval horen.

15-11-19 Ad Lansink: ‘Afvalpreventie schiet te kort.’

De Ladder van Lansink bestaat 40 jaar en dat werd gevierd. Op 13 november werden Lansing en zijn ladder in het zonnetje gezet door het Recycling Netwerk. Kritische noten waren er ook. Oud-Tweede Kamerlid Ad Lansink constateerde dat er de afgelopen decennia te weinig terecht is gekomen van de implementatie van de door hem geïntroduceerde afval-hiërarchie. ‘Op punten als het sluiten van stortplaatsen en het terugwinnen van energie bij de verbranding van afval is veel progressie gemaakt in Nederland, maar zeker aan preventie is veel te weinig gebeurd.’ Recycling Netwerk gaf aan daar verandering in aan te willen brengen.

 

Bij de presentatie van het Vervuilingsonderzoek 2019 heeft PRN al opgeroepen om de burgers en bedrijven beter in te lichten over recycling. Niet zozeer over de preventie van print of verpakkingen als zodanig als wel over wat wel en niet bij het oudpapier hoort. Door betere informatie kan vervuiling worden voorkomen en kunnen veel grondstoffen worden hergebruikt.

12-11-19 Recycle-art: portretten van landkaarten

Voordat gebruikte producen van papier en karton in de papierbak belanden kunnen zij prima worden hergebruikt. Een mooi voorbeeld daarvan is de kunst van de Engelsman Ed Fairburn. Hij gebruikt oude landkaarten om prachtige portretten te maken, zoals het werk Anna Karina. Op edfairburn.com is meer werk te zien van de kunstenaar.

 

10-11-19 Succesvolle recycling verpakkingen in Nederland

De inzameling en recycling van verpakkingen in Nederland is zeer succesvol. Bepaalde materialen steken er met kop en schouders bovenuit, zoals papier en karton. De inzameling van verpakkingen wordt gefinancierd door de bedrijven die verpakte producten in Nederland op de markt brengen. Zij doen dit door over hun verpakkingen een heffing (de afvalbeheersbijdrage verpakkingen) te betalen aan het Afvalfonds Verpakkingen. Uit het fonds worden de kosten voor inzameling en recycling vergoedt. De tarieven voor de afvalbeheersbijdrage zijn gebaseerd op de kosten die per materiaalsoort worden gemaakt in de keten van inzameling, verwerking en vermarkting. Daarnaast hanteert het Afvalfonds Verpakkingen voor iedere materiaalsoort een vast bedrag aan algemene systeemkosten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor monitoring, preventie van zwerfafval (NederlandSchoon) en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV).

 

Gemeenten mogen zelf bepalen hoe zij de inzameling van het verpakkingsafval organiseren. Voor papier is dat meestal met een (ondergrondse) container waar de consument zijn oudpapier naartoe kan brengen. Voor het plastic verpakkingsafval is er meer variatie: Zo zijn er bijvoorbeeld gemeenten die kunststof verpakkingsafval aan huis ophalen in zakken of kliko’s of die containers plaatsen waar mensen zelf hun plastic verpakkingen naartoe kunnen brengen. Veel gemeenten combineren de inzameling van plastic verpakkingen met blik en drankenkartons (PMD). Vervolgens zorgt de gemeente er voor dat het ingezamelde materiaal wordt gesorteerd en gerecycled.

 

Het gaat steeds beter met de recycling van verpakkingsmateriaal. Dit blijkt uit een nieuwe uitgave van het Afvalfonds Verpakkingen. Papier en karton zijn koploper: 88% van de verpakkingen van deze materialen wordt gerecycled! Download de brochure van het Afvalfonds Verpakkingen of kijk voor meer informatie op deze website.

 

 

 

05-11-19 CPB: Meer milieuwinst halen uit recycling

In 2050 moet de Nederlandse economie volledig circulair zijn. Zover is het nog lang niet. Er moet nog veel gebeuren om die ideale situatie te bereiken. Het bevorderen van recycling bijvoorbeeld. Er is nog veel milieuwinst mogelijk uit recycling, De zojuist verschenen publicatie van het Centraal Planbureau (CPB) ‘Beleid voor meer milieuwinst met recycling’ doet aanbevelingen om die winst te vergroten. Het CPB noemt onder meer:

 • een exportheffing of -verbod voor kunststofverpakkingsafval naar een aantal landen.
 • een uitgebreidere producentenverantwoordelijkheid.
 • Design for Recycling.
 • Statiegeld.
 • Beter en meer informeren van bedrijfsleven en burgers.

 

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid is al ingevoerd voor het recyclen van papier. De kwaliteit van het afval is een groeiend probleem. Ook de vervuiling van oudpapier neemt toe. Dit komt bijvoorbeeld door etensresten op papier. Papierrecycling is gebaat bij een aan de bron gescheiden, schone en droge stroom oudpapier.  PRN heeft n.a.v. het Vervuilingsrapport 2019 al eerder opgeroepen om de communicatie over recycling en de kwaliteit van oudpapier richting bedrijven en consument te verbeteren en uit te breiden.

Ondanks dit alles is de recycling van papier en karton in het afgelopen jaar weer gestegen. Het recyclingpercentage niet-verpakkingen van papier bedroeg 86% (2018). Dat van verpakkingen 88% (2018). Nederland is daarmee koploper op wereldniveau.

 

04-11-19 Recyclebaar bed van karton

Tijdens de Olympische Zomerspelen in Tokio in 2020 slapen de atleten in het Olympisch dorp op een bed van karton. De bedden kunnen een gewicht van tweehonderd kilo dragen. Er worden 26.000 kartonnen bedden gefabriceerd. Mooiste aspect is vanzelfsprekend de duurzaamheid: De bedden zijn gemaakt van oudpapier en -karton en na gebruik worden de bedden weer gerecycled.

31-10-19 Presentaties Design for Recycling beschikbaar

Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) organiseerde op 23 oktober tijdens de Dutch Design week het seminar Design for Recycling. Tijdens het seminar vertelden experts over de verduurzaming van print en verpakkingen en de kansen die Design for Recycling biedt. De presentaties bij hun lezingen zijn te downloaden op deze website.

 

29-10-19 Komt circulaire economie voldoende van de grond?

Uit het recentelijk verschenen adviesrapport ‘Herijking afvalstoffen’ van een taskforce onder leiding van Winnie Sorgdrager, blijkt dat de circulaire economie in Nederland niet goed van de grond komt. Nederland heeft de doelstelling om in 2050 volledig circulair te zijn, maar de transitie naar een circulaire economie loopt zeker tien jaar achter op het proces van energietransitie.

 

Volgens Sorgdrager zijn bureaucratie en versnippering belangrijke hindernissen. ‘Er zijn heel veel kleinschalige initiatieven en als bedrijven innovatieve processen willen invoeren, is het heel lastig om een vergunning te krijgen voor experimenten. Dit heeft te maken met de wijze waarop vergunningverleners omgaan met het begrip afval.’ Een ander probleem is dat omgevingsdiensten niet altijd de juiste kennis hebben, terwijl zij in het kringloopbeleid juist voortrekker zouden moeten zijn. ‘Er moet echt een doorbraak komen’, zegt Sorgdrager. Wellicht kan de paper en karton keten dienen als voorbeeld. 86% van het in Nederland op de markt gebracht papier wordt ingezameld en hergebruikt. Eveneens 86% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier.

28-10-19 Recycling verpakkingen papier en karton 88%

In Nederland wordt verpakkingsafval succesvol ingezameld en gerecycled. Ieder najaar publiceert het Afvalfonds Verpakkingen een nieuw publieksrapport met de recyclingcijfers van het jaar ervoor. In het publieksrapport van het Afvalfonds staan de recyclingcijfers van verpakkingen in Nederland. Recycling speelt een belangrijke rol in de sterk toegenomen aandacht voor de circulaire economie. In Nederland worden hoge recyclingpercentages gerealiseerd. Papier en karton halen maar liefst een percentage van 88%!  Lees meer….

27-10-19 Leiden verbetert papierscheiding

De gemeente Leiden gaat oudpapier beter scheiden. Huishoudens die minicontainers voor restafval en/of GFT hebben, krijgen nu ook een minicontainer voor oudpapier. De Sleutelstad verwacht met de introductie van de minicontainer meer papier voor hergebruik te kunnen gaan inzamelen. De containers worden één keer per vier weken geleegd op een aparte ophaaldag. Berekend is dat het nieuwe beleid in vier jaar tijd een miljoen kilo oudpapier extra kan opleveren. Op deze manier wil de gemeente Leiden een bijdrage leveren aan de circulaire economie. ‘Afval inzetten als grondstof. Papier is daarvoor uitstekend geschikt’., zegt wethouder Yvonne van Delft (Circulaire Economie). PRN juicht de actie van Leiden toe! Lees meer op sleutelstad.nl.

24-10-19 Kom naar Paper City op de DDW

Ben je al langs geweest in Paper City op de Dutch Design Week? Tot en met zondag kun terecht in het TAC Eindhoven. Laat je inspireren door de vele mogelijkheden van papier en karton.

22-10-19 Rapport Papierrecycling in Nederland in 2019

Het Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK) heeft onderzoek gedaan naar de recyclability van papier en karton. Het naar aanleiding van het onderzoek verschenen rapport Recycling van papier en karton in Nederland in 2019 is een beschrijving van de papier- en kartonrecycling in Nederland en benoemt aandachtspunten voor de komende jaren, die bij kunnen dragen aan het verder verhogen van de recyclingpercentages. Lees meer onder Optimaal papier recyclen.

21-10-19 Dutch Design Week van start gegaan

Het is zover! De DDW2019 is begonnen en daarmee is een startsein gegeven voor de bouw van Paper City. Kom naar het TAC gebouw en laat je inspireren door het team van vier designers dat de stad van papier vorm geeft. Onderdeel van het programma van Paper City is het seminar Design for recycling van de PRN. Het middagdeel is inmiddels volgeboekt, voor de ochtendsessie zijn enkele plaatsen vrij. Meld je aan en leer meer over de verduurzaming van print en de dilemma’s van ontwerpers en opdrachtgevers. Lees meer…

17-10-19 Sessie II Design for Recycling DDW volgeboekt

De tweede sessie tijdens het PRN-seminar Design for Recycling, tijdens de Dutch Design Week is volgeboekt. Inschrijven heeft geen zin meer. Voor de ochten -print- sessie zijn nog enkele plekken vrij. Schrijf je op tijd in! Lees meer…

17-10-19 PRN-brochure

Wil je meer weten over de kringloop van papier en karton? Over het PRN-systeem van inzameling, recycling en monitoring en financiering daarvan? Bestel de brochure via helpdesk@prn.nl of download de PRN-brochure.

16-10-19 Workshop Duurzaam verpakken Smurfit Kappa na PRN-seminar

Na afloop van het PRN-seminar Design for Recycling vindt speciaal voor geïnteresseerden van verpakkingen een workshop plaats van Smurfit Kappa. Ontwerpers Jelle Blommaert en Vera Joosten nemen de aanwezigen mee in de mogelijkheden van duurzaam verpakken met golfkarton. De sessie wordt aangeboden door Currugated Benelux Association (CBA).  De workshop vindt plaats van 15:15 tot 16:15

 

Datum:     23 oktober 2019
Locatie:   TAC gebouw Eindhoven

 

Inschrijven

Deelname aan het seminar en de workshop is gratis. Inschrijven is verplicht en kan via helpdesk@prn.nl. Doe dat op tijd, want het aantal plaatsen is beperkt. Stuur een mail aan helpdesk@prn.nl en vermeld je naam, bedrijf en adresgegevens. Geef ook aan welke van de twee sessie je wilt bijwonen. Als je deelneemt aan Sessie II geef dan ook aan of je wilt deelnemen aan de workshop van Jelle Blommaert en Vera Joosten. Kijk voor meer informatie op https://prn.nl/seminar-design-for-recycling-op-de-dutch-design-week-2019/

 

15-10-19 Duurzaam verpakken aan de hand van Richtlijnen Recyclebility

Over een week vindt het seminar Design for Recycling plaats tijdens de Dutch Design Week. Hergebruik en recycling zijn belangrijke onderwerpen bij de keuze voor verpakkingsmaterialen. Papier en karton hebben goede papieren! 86% van het op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt.

 

Henrike Holwerda van het Kenniscentrum Papier en Karton neemt tijdens het seminar de aanwezigen aan de hand van de richtlijnen Recyclability mee in de wereld van duurzaam verpakken met papier en karton. Met diverse praktijkvoorbeelden laat Henrike zien hoe verpakkingen duurzamer en beter recyclebaar kunnen worden ontworpen. Wil je als ontwerper bijdragen aan een circulaire economie, dan is bijwonen van de voordracht van Henrike een must! Lees meer en schrijf je in……

11-10-19 Vervuiling oudpapier neemt verder toe

Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) doet onderzoek naar de vervuiling in het oudpapier afkomstig van particuliere huishoudens. Uit het Vervuilingsonderzoek 2019 (over de periode 2017-2018) blijkt dat de vervuiling in het oudpapier wederom is toegenomen. De vervuiling in de periode 2017-2018 bedroeg 2,10%. In 2015 bedroeg het vervuilingspercentage nog 1,59%. Dat betekent een stijging van de vervuiling met 0,51%.

 

Oudpapier en -karton zijn waardevolle grondstoffen. 86% van het in Nederland op de markt gebrachte oudpapier wordt ingezameld en hergebruikt. Voor de papierindustrie is oudpapier al jaren de belangrijkste grondstof. Van het in Nederland gemaakte nieuwe papier en karton bestaat maar liefst 86% uit oudpapier. Recycling van oudpapier draagt bij aan een circulaire economie. De toenemende vervuiling is zorgwekkend en om de papierkringloop te sluiten en waardevolle grondstoffen te behouden is actie vereist. PRN roept bedrijfsleven, overheid en consument op om samen te werken. Zo kan de communicatie over de recycling van papier en karton richting samenleving worden verbeterd. De Scheidingswijzer van PRN helpt burgers en bedrijven bij het bepalen welke producten wel en niet bij het oudpapier mogen.

 

De volgende boodschappen zijn in het bijzonder van belang:
• plastic hoesjes horen niet bij het oudpapier;
• ook pizzadozen en andere maaltijdverpakkingen met etensresten horen niet bij het oudpapier, zijn restafval. Deze soort vervuiling is opvallend toegenomen in de periode 2017-2018.

 

Het Vervuilingsonderzoek 2019 kan worden gedownload op prn.nl. Dat geldt ook voor het Factsheet waarin de uitkomsten van het onderzoek op een rijtje zijn gezet.

 

 

09-10-19 Recyclingsymposium: Circulariteit, van droom naar realiteit

De achtste editie van het Recyclingsymposium vindt plaats op 20 november, tijdens de vakbeurs Recycling in Gorinchem. Het thema is ‘Circulariteit, van droom naar realiteit’. Het symposium wordt georganiseerd door FHG, Envaqua en BRBS Recycling. Kijk voor meer informatie op Recyclingsymposium.nl.

08-10-19 Viering hoogste punt Paper City

De Dutch Design Week (19 t/m 27 oktober, Eindhoven) kent dit jaar een papieren feest! CBA, KVGO, Papierenkarton.nl, PRN en de VNP slaan de handen ineen en creëren onder inspiratie van vier talentvolle jonge designers een Paper City. Locatie: Temporary Art Centre (TAC) te Eindhoven. Het belooft een geweldige happening te worden waar tienduizenden mensen kennismaken met de (duurzame) mogelijkheden van papier en karton.

 

Om het hoogste punt van deze tijdelijke stad te vieren organiseren we op vrijdagmiddag 25 oktober van 15.00 tot 17.00 uur een feestelijk programma. Samen met onze designers presenteren we de highlights van Paper City 2019. Zij nemen u mee in de totstandkoming van deze unieke plek. Welke reacties ontvingen zij op hun papieren stad? Welke vragen stelden bezoekers? Wat deed wenkbrauwen fronsen? Op welke manier inspireren zij andere ontwerpers? Thomas Castro – hoofd van de afdeling Graphic Design bij ArtEZ – vertelt over de nieuwe status van papier in de opleiding en Astrid Cats (directeur TAC) neemt de aanwezigen mee in de boeiende geschiedenis van TAC, een voormalig Philips-pand. Uiteraard heffen we na afloop het glas op negen dagen Paper City. De sessie wordt geleid door René Kort, directeur van Schut Papier.

 

Datum: 25 oktober 2019
Tijd: 15.00 tot 17.00 uur
Locatie: TAC – Vonderweg 1 Eindhoven

06-10-19 Hoe kan het grafisch proces worden verduurzaamd?

Tijdens het door PRN te organiseren seminar Design for Recycling laat Marc Herberigs (Stichting Stimular), praktische instrumenten en werkwijzen zien, die het grafische proces kunnen verduurzamen. Kom naar Eindhoven op 23 oktober en laat je inspireren! Meer info is te vinden op deze website.

02-10-19 Buitenlandse Zaken: circulariteit Nederlandse prioriteit

Het ministerie van Buitenlandse Zaken.Buitenlandse Zaken ziet circulariteit als een Nederlandse prioriteit. Producten kunnen beter worden ontworpen en hergebruikt. Ook materialen die al in omloop zijn moeten beter worden hergebruikt. Daardoor zal het gebruik van fossiele grondstoffen en de uitstoot bij productie en gebruik verminderen. Het ministerie is van mening dat onder meer de producentenverantwoordelijkheid kan worden uitgebreid om de milieueffecten aan het begin van de productieketen aan te pakken. Ook moet de vraag naar secundaire grondstoffen worden gestimuleerd door kwaliteitseisen en geharmoniseerde einde-afvalcriteria. Dit staat in het beleidsstuk ‘Het klimaatbeleid van de EU Parijsbestendig maken’.

 

PRN wil bijdragen aan een circulaire economie, wetende dat papier en karton daar de juiste eigenschappen voor hebben. Om bedrijven en ontwerpers te stimuleren en inspireren tot Design for Recycling organiseert PRN tijdens de de Dutch Design Week het seminar Design for Recycling.

01-10-19 Uitspraak hoger beroep Amsterdamse ja/ja-sticker

Sinds 1 januari 2018 hanteert de gemeente Amsterdam de ja/ja-sticker. Amsterdammers moeten sindsdien uitdrukkelijk aangeven dat ze ongeadresseerde reclamefolders willen ontvangen. Voorheen moesten ze een sticker op de brievenbus plakken als ze géén ongeadresseerde reclamefolders wilden: de nee/ja- of nee/nee-sticker.

 

MailDB, het KVGO en Spotta zijn van mening dat:

 • het niet aan de gemeente Amsterdam is om de ja/ja-sticker in te voeren;
 • dit onzorgvuldig is gebeurd;
 • de sticker de belangen van winkeliers en de branche schaadt;
 • de invoering is gebaseerd op onjuiste en niet bewezen milieuclaims.

 

Op 11 september 2017 diende een rechtszaak tussen brancheorganisatie MailDB en de gemeente Amsterdam over de invoering van de ja/ja-sticker. Op 22 november 2017 oordeelde de rechtbank dat de gemeente Amsterdam deze van het landelijke systeem afwijkende sticker mag invoeren. MailDB, het KVGO en Spotta zijn in januari 2018 in hoger beroep gegaan, de zitting was dus op 28 maart. Het gerechtshof Amsterdam gaf aan 11 juni met een uitspraak te komen, maar heeft dit uitgesteld naar 9 juli. Op 9 juli heeft het gerechtshof de uitspraak nog een keer uitgesteld, tot 3 september. Op 3 september heeft het gerechtshof de uitspraak weer uitgesteld, tot 24 september. Op 24 september oordeelde het gerechtshof Amsterdam dat de ja/ja sticker ingevoerd mag worden in Amsterdam en zet daarmee de deur open voor een landelijke invoering.

 

De uitspraak in het hoger beroep inzake de Amsterdamse ja/ja sticker is dus negatief voor de branche. Partijen beraden zich op vervolgstappen.

30-09-19 Extra workshop tijdens seminar Design for Recycling

Op 23 oktober 2019 vindt het seminar Design for Recycling plaats. Het is onderdeel van Paper City, een event van de papier- en kartonsector en Artez uit Arnhem.

 

Sessie II van het programma van Design for Recycling is uitgebreid met een voorprogramma/workshop van Smurfit Kappa. Ontwerpers Jelle Blommaert en Vera Joosten nemen de aanwezigen mee in de mogelijkheden van duurzaam verpakken met golfkarton. De sessie wordt aangeboden door Currugated Benelux Association (CBA).  Meld je aan via helpdesk@prn.nl.

26-09-19 Nascheiding alleen mogelijk voor PMD

Sinds de start van de gescheiden inzameling van meer en meer afvalstromen zijn consumenten hun afval steeds beter gaan scheiden. Nederland koploper in de wereld. Maar er zijn veel vragen over nascheiding. De schijnbare tegenstelling tussen bron- en nascheiding drukt een negatieve stempel op onze koploperspositie. En dat is niet nodig. De gedachte dat we maar beter kunnen stoppen met het scheiden van afval aan de bron is een illusie. PRN zegt al jaren dat scheiding aan de bron noodzakelijk is voor de recycling van papier en karton. Een schone en droge stroom oudpapier is alleen te realiseren door scheiding aan de bron. Ook de NVRD is die mening toegedaan. De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD stelt in een recent bericht dat het een belangrijk gegeven is, dat bijvoorbeeld oud papier niet nagescheiden kan worden. PRN is het hier volledig mee eens.

25-09-19 Verduurzaming print door drukker en ontwerper

Wil je weten hoe drukkers en ontwerpers actief kunnen bijdragen aan de verduurzaming van print? Kom dan naar het seminar Design for Recycling op de Dutch Design Week en laat je inspireren door Marc Herberigs van Stichting Stimular.

 

Datum:     23 oktober 2019
Locatie:   TAC gebouw Eindhoven

 

 

 

 

 

24-09-19 Nieuw beeldmerk voor betere afvalscheiding

Samen geven we afval een nieuw leven: dat is de boodschap van het nieuwe, verbindende beeldmerk afvalscheiding dat vandaag is gelanceerd. Het beeldmerk beoogt dat particulieren de communicatie-uitingen van publieke en private organisaties over afvalscheiding met elkaar gaan associëren. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven is blij met het beeldmerk:  ‘Afval was een probleem, maar is tegenwoordig een kans. Een grondstof voor nieuwe producten. Met dit beeldmerk stimuleren we mensen nog meer om beter en slimmer afval te scheiden. Goed voor ons milieu en cruciaal voor een gezonde toekomst.’

 

Betere afvalscheiding

Het gebruik van het beeldmerk is primair bedoeld voor gemeenten, branche organisaties, producenten en ngo’s. Met eenzelfde beeldmerk op bijvoorbeeld de webpagina van de gemeente, de vrachtwagen van de ophaaldienst en de zak voor PMD-inzameling zal het effect van alle afvalscheidingscommunicatie toenemen en leiden tot betere afvalscheiding.

 

Gezamenlijk initiatief van overheid en bedrijfsleven

Het beeldmerk is het resultaat van samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven. Rijkswaterstaat en de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) zijn initiatiefnemers vanuit het Uitvoeringsprogramma Circulaire economie 2019 – 2023. Ze werken hierbij nauw samen met de NVRD (de vereniging van o.a. gemeentelijke afvalbeheerders en reinigingsdiensten) en voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal.

 

Vrij beschikbaar

Het beeldmerk is zo ontworpen dat het de afzonderlijke boodschappen van gemeenten, organisaties en bedrijven verbindt en versterkt. Partijen kunnen het beeldmerk gebruiken op een wijze die hen het beste uitkomt, naast het beeldmerk van eigen organisatie. Behalve een gebruikershandboek zijn er diverse hulpmiddelen, zoals een presentatie, een animatie, basismateriaal voor social media en foldermateriaal.

Al het materiaal is vrij beschikbaar via www.vang-hha.nl/beeldmerkafvalscheiding.

20-09-19 Paper City op de Dutch Design Week

Van 19 t/m 27 oktober staat Eindhoven in het teken van de Dutch Design Week. Op honderdtwintig plaatsen in de stad tonen drieduizend ontwerpers hun creatieve kunsten. Dit jaar is er een belangrijke rol weggelegd voor papier en karton: Maloe, Wietske, Marjanne en Kim bouwen namens de Nederlandse papier- en kartonwereld een duurzame, herbruikbare Paper City in TAC, een van de hoofdlocaties van de DDW.

 

Met papier en karton als medium worden systemen, architectuur en infrastructuur van het stedelijk landschap onderzocht. Parallel aan de expositie vindt een programma plaats dat bezoekers uitnodigt te experimenteren en de grenzen (van papier) op te zoeken. Alles speelt zich af binnen de speculatieve Paper City. De ontwerpers cureren de ruimte met werk en ideeën rondom de materialiteit van papier en de locatie nodigt uit tot een gesprek. Binnen Paper City richten zij zich op twee aspecten: ze onderzoeken het nieuwe fundament van de stad dat zich tegenwoordig manifesteert in tijdelijkheid. Daarnaast experimenteren zij met papier als fysiek materiaal en verdiepen zich in de waarde hiervan als methodiek voor het onderzoek.

18-09-19 KiDV op seminar Design for Recycling

PRN organiseert op 23 oktober het seminar Design for Recycling. Het event maakt deel uit van Paper City. Nynke Arntzen, verpakkingskundige bij het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KiDV) geeft tijdens het seminar haar blik op duurzaam verpakken met papier en karton en maakt daarbij gebruik van het model Vijf perspectieven op duurzaam verpakken van het KiDV, dat laat zien hoe bedrijven stap voor stap elke productverpakkingscombinatie kunnen verduurzamen. Lees meer op kidv.nl

 

 

16-09-19 Verpakking appels van golfkarton

VOG is een consortium van fruittelers uit Zuid-Tirol. Het heeft een verpakking ontwikkeld voor appels, dat van golfkarton is gemaakt. VOG wilde af van het gebruik van plastic. De nieuwe verpakking moest 100 procent biologisch afbreekbaar en recyclebaar zijn. De keuze voor golfkarton zorgt daarvoor. En dat is niet alles! Met een hernieuwbare bron en de opslag van CO2 is de verpakking het summum van duurzaamheid. Niet onbelangrijk: het bakje beschermt de appels goed tijdens het transport waardoor het fruit nog langer goed blijft.

13-09-19 Afvalconferentie 2019

Op 2 oktober organiseren de NVRD en Vereniging Afvalbedrijven de Afvalconferentie 2019 in De Veerensmederij te Amersfoort. Dit jaar staan ontmoeting en trots centraal. Het programma bestaat uit een plenair gedeelte en een aantal interessante deelsessies. Lees meer…

12-09-19 HVC en Smurfit Kappa gaan drinkpakken recyclen

HVC heeft samen met de bedrijven Smurfit Kappa en Bluemats Technology het voornemen om een installatie te bouwen waarmee drinkpakken in Nederland gerecycled kunnen worden; Pulpcycle. Het moet de eerste installatie voor drinkpakken in Nederland worden. De drie samenwerkende partijen hebben hier de Europese LIFE-subsidie voor toegekend gekregen. Pulpcycle kan jaarlijks 25.000 ton drinkpakken en gelamineerd papier verwerken. De installatie splitst de drinkpakken naar drie stromen: papiervezels, kunststof en aluminium. Deze grondstoffen worden gebruikt als basis voor nieuwe producten. Lees meer…

11-09-19 Save the date! Seminar Design for Recycling

PRN organiseert het seminar Design for Recycling tijdens de Dutch Design Week. Het event is onderdeel van Paper City.

 

Datum:     23 oktober 2019
Locatie:   TAC gebouw Eindhoven

 

Tijdens het seminar vertellen experts over de verduurzaming van print en verpakkingen en de kansen die Design for Recycling biedt. Met de praktische tips kun je zelf aan de slag met deze design-filosofie. Het seminar bestaat uit twee sessies:

 

 • Sessie I: Verduurzaming Print
 • Sessie II: Duurzame verpakkingen

 

Deelname aan de sessies is gratis. Inschrijven is verplicht en kan via helpdesk@prn.nl. Doe dat op tijd, want het aantal plaatsen is beperkt. Lees meer….

08-09-19 Design for Recycling op de Dutch Design Week

Het klimaat verandert en de beschikbaarheid van grondstoffen staat onder druk. Naast de reductie van onze CO2-uitstoot wordt hergebruik van materiaal steeds belangrijker. Door papierrecycling vermindert het beroep op nieuwe grondstoffen en wordt afval voorkomen. Al bij het ontwerp van een printproduct of kartonnen verpakking kan rekening worden gehouden met de recycling daarvan: Design for Recycling.

 

Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) organiseert het seminar Design for Recycling. Het event vindt plaats tijdens de Dutch Design Week 2019 en is onderdeel van Paper City, een manifestatie van Artez Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem en het Informatiecentrum Papier en Karton (Papierenkarton.nl).

 

Datum: 23 oktober 2019
Locatie: TAC gebouw Eindhoven

Tijdens het seminar vertellen experts over de verduurzaming van print en verpakkingen en de kansen die Design for Recycling biedt. Met de praktische tips kun je zelf met deze design-filosofie aan de slag. Het seminar bestaat uit twee sessies:

 

Sessie I: Verduurzaming Print: 10:00 – 12:00 uur

Na afloop van de sessie vindt een bezoek plaats aan Paper Cities en wordt een lunch aangeboden.

 

Sessie II: Duurzaam ontworpen verpakkingen: 13:00 – 15:00 uur

 

Voorafgaand aan de sessie wordt een lunch aangeboden. Na afloop van de sessie vindt een bezoek plaats aan Paper City.

 

 • Het programma van het seminar van Design for Recycling wordt de komende week bekend gemaakt. Medewerking is reeds toegezegd door Stichting Stimular, het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken en het Kenniscentrum Papier en Karton.
 • Een bezoek aan het seminar is prima te combineren met de Dutch Design Week. Dompel je een dag onder in allerlei design-innovaties en laat je inspireren.
 • Inschrijven voor een van de sessie kan via helpdesk@prn.nl. Doe dat op tijd, wan te aantal plaatsen is beperkt.
 • Deelnemers aan de sessies krijgen een goodie bag met onder meer het boek Duurzaam Uitgeven.

 

06-09-19 Papier op de Dutch Design Week

Samen met CBA (golfkartonsector), KVGO (drukkers), PRN (papierrecycling) en VNP (papier- en kartonfabrieken) stort het Informatiecentrum Papier en Karton (Papierenkarton.nl) zich in het avontuur dat Dutch Design Week (DDW) heet. Met creatieve partners ArtEZ en ZeroDotZero wordt negen dagen lang (19-27 oktober) gebouwd aan de duurzame papieren stad van de toekomst.

 

 

Locatie: TAC
Vonderweg 1
5611 BK Eindhoven

 

Of zoals de website van de DDW schrijft: Using paper as a medium and a material to investigate the systems, the architecture and the infrastructure of the urban landscape, the designers of Paper City will try to develop and activate space. A dynamic nine days filled with workshops, lectures, exchange of ideas and open debate.

 

Lees meer op Papierenkarton.nl.

03-09-19 Duurzame Dinsdag

Het is Duurzame Dinsdag! Met papier en karton zit dat wel snor: een hernieuwbare bron en 84% recycling. Kijk voor meer informatie op duurzamedinsdag.nl.

03-09-19 Weer uitstel uitspraak Ja/Ja-sticker

De uitspraak in het hoger beroep over de invoering van de Ja/Ja-sticker in de gemeente Amsterdam is opnieuw uitgesteld tot 24 september. Dat maakte het hof op 3 september bekend. Het KVGO, Spotta en MailDB gingen in hoger beroep tegen het oordeel van de rechter dat Amsterdam de Ja/Ja-sticker, die afwijkt van het landelijke systeem, mag invoeren. Het KVGO, verspreider Spotta en branchevereniging MailDB zijn van begin af aan van mening dat het niet aan de gemeente is om de Ja/Ja-sticker in te voeren. Daarnaast schaadt de Ja/Ja-sticker de belangen van winkeliers en de betrokken branches. En is de invoering gebaseerd op onjuiste en niet bewezen milieuclaims, bijvoorbeeld over de recycling van papier. Pas na de uitspraak wordt duidelijk of gemeenten bevoegd zijn om zelfstandig tot invoering van de Ja/Ja-sticker over te gaan en zo ja, onder welke voorwaarden. Lees meer op kvgo.nl.

 

02-09-19 Suez helpt bij circulair maken verpakkingen

Het circulair maken van verpakkingen is een grote uitdaging voor producenten. Circulariteit begint bij het ontwerp van verpakkingen: Design for Recycling. Grondstoffenbedrijf Suez wil brandowners en retailers helpen bij de juiste keuzes voor een duurzame verpakking om zo de circulaire economie vorm te geven. In een circulaire economie worden grondstoffen en materialen optimaal hergebruikt en hoogwaardig gerecycled. Zover zijn we nog lang niet, zelfs papier en karton (met een recyclingpercentage van 87 procent voor verpakkingen) niet. Er moet nog een boel gebeuren.

 

Grondstoffenbedrijf Suez geeft geeft allereerst de voorkeur aan bronscheiding van (kunststof)verpakkingen. Suez is voorstander van een duidelijke certificering voor de recyclebaarheid van verpakkingen. De huidige recycle-claims op verpakkingen zouden vaak theoretisch zijn en kunnen een verkeerd signaal geven aan de consument. Overigens is het niet gebruiken van verpakkingen geen oplossing voor Suez. De verpakking beschermt producten en verlengt hun houdbaarheid. Daarnaast is een verpakking een effectief marketingmiddel.  Met ‘circpack‘ geeft Suez advies over de recyclebaarheid en circulariteit van verpakkingen.

30-08-19 Gebrekkige informatie verpakking frustreert recycling

De Nederlandse verpakkingsindustrie is verantwoordelijk voor 3 miljoen ton materiaal per jaar (Afvalfonds
Verpakkingen, 2018). Deze aanzienlijke hoeveelheid blik, papier, plastic en glas veroorzaakt gemiddeld bijna
10% van de klimaatbelasting van levensmiddelen. Verpakkingen maken een groot en groeiend deel uit van ons
dagelijkse huishoudelijke afval, iets waarbij consumenten steeds kritischer op worden door bijvoorbeeld beelden
van plastics die in het milieu eindigen. Aan de andere kant hebben verpakkingen een beschermende functie
waarmee voedselverspilling wordt verminderd.

 

Op bijna de helft van de verpakkingen van producten in de supermarkt staat niet vermeld in welke afvalbak de verpakking moet worden gegooid. Ook het onderscheid tussen duurzamere en minder duurzame verpakkingen is vaak onvoldoende duidelijk voor consumenten. Natuur & Milieu deed onderzoek naar verpakkingen in de supermarkt en komt tot deze conclusie. Op 67 procent van de onderzochte verpakkingen staat een afvalscheidingsinstructie. Door incomplete, onduidelijke of ontbrekende instructies heeft slecht 55 procent van de verpakkingen een voor de consument toereikende instructie. Het onderzoek kan worden gedownload via prn.nl.

 

Natuur & Milieu concludeert dat producenten en supermarkten stappen moeten zetten om de sorteerbaarheid en recyclebaarheid van verpakkingen en de informatie op verpakkingen te verbeteren. Belangrijkste aanbevelingen van Natuur & Milieu zijn:
1. Bij het ontwerp kiezen bedrijven voor herbruikbare of goed recyclebare verpakkingen met daarbij duidelijke
instructies voor afvalscheiding.
2. Marketingargumenten mogen geen wettelijk geldige argumenten zijn om een verpakking minder duurzaam te
maken dan mogelijk is.
3. Fabrikanten zorgen voor meer eenvoud en uniformiteit in gebruikte verpakkingsmaterialen. Een minder
complexe afvalberg is namelijk beter en goedkoper te recyclen.

 

Als bedrijfsleven en overheid deze aanbevelingen ter harte nemen kan de burger een steeds betere bijdrage leveren aan de circulaire economie.

Bij het ontwerp moet worden gekozen voor herbruikbare of goed recyclebare verpakkingen plus duidelijke instructies voor afscheiding.

 

Design for Recycling

Voor de circulaire economie is het van belang dat bij het ontwerpen van verpakkingen al wordt nagedacht over hergebruik of recycling. Lastig te scheiden combinaties van materialen moeten worden voorkomen. PRN maakt zich sterk voor Design for Recycling.

29-08-19 Stakeholdersessie Zuivelpak

Zuivelpak (Schuttelaar & Partners) organiseert op 13 september een ontbijtsessie waarin de recycling van het drankenkarton centraal staat. Drankenkartons mogen niet bij het oudpapier en worden separaat ingezameld. Zo wordt een schone en droge oudpapierstroom gegarandeerd. Dat neemt niet weg dat drankenkartons waardevolle vezels bevatten waarvan nieuw papier en karton kan worden gemaakt. In de sessie komt de hele keten van de productie van het drankenkarton aan de orde. Aanmelden voor de sessie kan via de website van Schuttelaar.

 

• Locatie: Royal FrieslandCampina te Amersfoort
• Aanvang: 08:00 uur
• Einde: 11:30 uur

 

27-08-19 Bierbrouwer stapt over op recyclebaar karton

De Britse brouwer Molson Coors gebruikt begin volgend jaar karton voor de verpakkingen van haar multi packs. Het plastic folie verdwijnt daarmee uit de schappen en maakt plaats voor kartonnen wikkels. Maart 2021 zullen ook de plastic ringen om de blikken verdwijnen. De verandering is onderdeel van een groter plan: in 2025 moeten de verpakkingen van de brouwer 100% herbruikbaar, recyclebaar, composteerbaar of biologisch afbreekbaar te zijn.

26-08-19 Recyclebare fruitverpakking

De Portugese druivenproducent Pomares do Sol wilde af van de single-use plastic verpakkingen voor zijn druiven en zocht naar een biobased verpakkingsoplossing die na gebruik recyclebaar is. De keuze voor karton is niet verwonderlijk. Daarbij biedt de kartonnen doos ook nog eens prima marketing-/communicatiemogelijkheden. Renew, Recycling en Marketing gaan hand in hand! Lees meer op smurfitkappa.com.

 

21-08-19 KitKat kiest voor Re-Use en Recycling

KitKat is een populaire chocoladereep. De reepjes worden in single-use plastic verpakt en het is helder dat daar een negatief milieu-effect aan vastkleeft. De fabrikant trekt zich dat aan en heeft besloten de verpakkingen voortaan van papier te maken. Hierdoor wordt de hoeveel plastic afval van het merk met circa 380 ton per jaar gereduceerd. Maar er is meer. De papieren verpakking is volledig recyclebaar en daarnaast zet KitKat op Re-Use van het papier. Elke papieren verpakking wordt voorzien van een opschrift met instructies hoe de verpakking kan worden gevouwen tot een origami kraanvogel. Verduurzaming en de promotie van een oude Japanse traditie gaan daarmee hand in hand! Een mooi staaltje Design for Recycling. KitKat begint in Japan met het vervangen van het plastic door papieren verpakkingen vanaf september dit jaar. Wanneer Nederland aan de beurt is, is niet bekend. Lees meer….

 

20-08-19 Duurzaamheid opnieuw verpakkingstrend

Merken die niet proactief werken aan afvalreductie, biobased grondstoffen en de mogelijkheid tot recycling na gebruik, verliezen klanten. Dat blijkt uit een artikel over trends in verpakkingenland. De klant is zich meer en meer bewust van zijn eigen rol in de verduurzaming van producten en kiest steeds vaker bewust voor duurzame verpakkingen. In Back to the Future for Packaging Design schrijft ABCbox ook dat het gebruik van kleur en ontwerpen voor e-commerce andere trends zijn. Lees meer….

19-08-19 European Carton Excellence Award

The European Carton Excellence Award is de meest prestigieuze prijs voor verpakkingen van vouwkarton. Zowel voor

verpakkingen voor voedsel en drank als die voor verpakkingen algemeen zijn categorieën voor gerecycled karton. Ook is er een speciale categorie Save the planet voor een uiterst duurzame verpakkingsoplossing. De jury heeft voor de European Carton Excellence Award 2019 een shortlist samengesteld. Kiezen kan via procarton.com.

 

16-08-19 Circular Economy Award Schut papier

Schut Papier heeft de Circular Economy Award van Renkum Verduurzaamt Samen ontvangen. Schut gebruikt vezels uit agrarische restromen in haar papierproducten, zoals tomaten- en paprikaplanten, waterplanten, de schil van cacaobonen en tulpenbollen. Daarnaast innoveert Schut non-stop om haar footprint te verlagen. Met 1430 zonnepanelen wordt in 22% van de elektrische behoefte van het bedrijf voorzien. Ook wordt alle restwarmte uit het productieproces gebruikt. En natuurlijk is Schutpapier prima recyclebaar!

14-08-19 Vervangings- én Recyclingcijfer voor monitoring circulaire economie

Recyclingcijfers zijn niet voldoende om het succes van de circulaire economie te laten zien. Een zogenoemd ‘vervangingscijfer’ zou een realistischer beeld geven. Dat stelt de Grondstoffencommissie (Kru) van het Duitse milieubureau Umweltbundesamt. Het vervangingscijfer moet aangeven welke hoeveelheid virgin grondstoffen vervangen wordt door gerecyclede grondstoffen. Dit kan naast reguliere recyclingcijfers, die aangeven welk deel van het afval gerecycled wordt, een duidelijker beeld geven van de voortgang van de transitie naar een circulaire economie.

Volgens Kru weerspiegelen de recyclingcijfers die momenteel gebruikt worden alleen de kwaliteit van de infrastructuur voor inzameling en recycling, maar niet hoe goed (of slecht) de circulaire economie functioneert. Het laat niet zien hoeveel gerecycled materiaal daadwerkelijk wordt teruggevoerd in de economie. Met een vervangingscijfer kan volgens Kru beter gemonitord worden welke stoffen terugkomen in de economie en in welke functie. PRN is een keteninitiatief. PRN levert niet alleen de cijfers van de papierrecycling, maar krijgt van de papierindustrie data over de inzet van ingezameld oudpapier en -karton. In Nederland bestaat 86% van het nieuw gemaakte papier en karton uit oudpapier. Daarvoor is geen verse vezel of virgin grondstof meer nodig. Vervangings- én Recyclingcijfers voor de monitoring circulaire economie zijn wat papier en karton betreft aanwezig.

13-08-19 Overschot niet-recyclebaar afval

Napolitaanse toestanden zijn het nog niet, maar ook in Nederland is sprake van een flink afvaloverschot. Niet-recyclebaar afval dat moet worden verbrand weliswaar. RTL-nieuws legt in een video op simpele wijze uit wat het probleem is. Een mogelijke oplossing is een circulaire economie. Die voorkomt afvalbergen en betekent de keuze voor recyclebare grondstoffen én producten. Papier en karton zijn recyclebaar en kunnen in beginsel afvalloos in een kringloop worden gehouden. Daarvoor moeten de producten van deze materialen wel zo worden ontworpen dat zij ook echt herbruikbaar zijn. PRN is groot voorstander van Design for Recycling en een schone en droge stroom oudpapier, die aan de bron wordt gescheiden. Dat is de garantie voor optimaal hergebruik van oudpapier.

 

12-08-19 Kunst van oudpapier

Gelezen kranten gaan in de krantenbak en zijn grondstof voor nieuw krantenpapier en karton. Maar voordat ze in het recyclingproces belanden kunnen kranten ook worden hergebruikt voor andere toepassingen, zoals kunst. De Duitse kunstenaar Ines Seidel doet dat op een bijzondere manier. Boeken, kranten en andere printtoepassingen geeft zij een tweede leven in haar prachtige kunstwerken, zoals Showdown. Kijk voor meer informatie op ines-seidel.de.

 

11-08-19 Wetenschappelijk onderzoeksprogramma KIDV 2015-2019

In de periode 2015-2019 voerde het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) in samenwerking met de Universiteit Twente, Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen Universiteit & Research en TNO het wetenschappelijk onderzoeksprogramma Sustainable Packaging uit. Het programma werd opgesteld in samenwerking met het Topinstituut Food & Nutrition (TiFN) en was gericht op urgente en relevante vragen die bijdragen aan een structurele vermindering van de milieudruk in de productverpakkingsketen in Nederland. In het onderzoeksprogramma is onder meer gekeken naar onderwerpen zoals consumentenbeleving en -gedrag bij aankoop en weggooien, de milieudruk van verpakkingen, de inzameling en verwerking van kunststof verpakkingsafval en businessmodellen om duurzaam verpakken in praktijk te brengen. Daarnaast zijn onderzoeken uitgevoerd naar de beleving van verpakkingen in de e-commerce sector, de toepassing van rPET in PET-flessen en mitigatiemaatregelen tegen minerale oliën in gerecycled papier en karton. Het programma is uitgevoerd onder leiding van Hans van Trijp (TiFN/hoogleraar Wageningen Universiteit & Research) en Peter Blok (KIDV/projectleider).  Lees verder over de opzet en de hoofdbevindingen van het onderzoeksprogramma.

06-08-19 Afval scheiden helpt!

Over het nut van afvalscheiden ontstonden recentelijk discussies. Heel wat verhalen deden de ronde. Het Brabants Dagblad legde deze voor aan MilieuCentraal. De milieu-organisatie doet ze af als hardnekkige fabels.

 

Zo zou het gescheiden afval na inzameling op een hoop terechtkomen. Onzin! Het is goedkoper om gescheiden afval te verwerken dan één grote hoop gemengd afval. Ook zou afval scheiden meer geld kosten dan dat het oplevert, terwijl gescheiden afval juist meer geld oplevert. Lees meer over de fabels in de discussie over gescheiden afval in het artikel op de website van het Brabants Dagblad.

 

 

 

 

05-08-19 Typemachine van oudpapier

De typemachine mag dan hebben plaats gemaakt voor digitale communicatiemiddelen, hij is nog steeds een bron van inspiratie. Kunstenaar Jennifer Collier maakte een wel heel bijzonder exemplaar van….oudpapier! Voordat papier wordt gerecycled kan het ook eerst worden hergebruikt, bijvoorbeeld voor kunstzinnige toepassingen. Kijk op jennifercollier.co.uk voor meer fantastische creaties van Collier.

 

30-07-19 Recycling-art met golfkarton

De kunstenaars Alfredo Juan en Isabel Aquilizan y Gaudinez zijn geboren op de Filipijnen en werken vanuit Brisbane (Australië). Met hun enorme installaties van golfkarton exposeren zij over de hele wereld. De objecten zijn gemaakt van gerecycled karton, en zijn vaak huisjes. Zij verwijzen naar het onderwerp migratie en het gevoel van een ‘thuis’ in verschillende werelden, zoals de kunstenaars dat zelf ervaren. Het gebruikte karton wordt na gebruik niet weggegooid maar gaat mee naar volgende exposities en verschijnt daar weer in vaak nieuwe vormen. Recyclen kan altijd nog! Het FD besteedde afgelopen weekeinde uitgebreid aandacht aan de kunst van het echtpaar Aquilizan y Gaudinez .

 

De Nederlandse papier- en kartonsector (inclusief PRN) werkt samen om op de Dutch Design Week negen dagen lang (19-27 oktober) te bouwen aan de duurzame papieren stad van de toekomst: Paper City. ArtEZ en ZeroDotZero zijn creatieve partners binnen dit project. Lees meer…

 

 

29-07-19 Earth Overschoot Day vraagt om circulariteit

Vandaag is het EarthOvershootDay. De grondstoffen die de aarde in 2019 duurzaam voort kan brengen zijn al weer opgebruikt. En elk jaar is de Earth Overshoot Day vroeger in het jaar. Kies voor recycling en een circulaire economie. Recycling zorgt – na minder consumptie – voor een duurzamere samenleving. Recycling begint bij productontwerp. PRN maakt zich mede daarom sterk voor Design for Recycling.

25-07-19 Tulpenpapier: duurzame oplossing voor bollenafval

Bollenteler Tinus Teeuwen, zijn zwager, tevens papierhandelaar Bert Lankhoorn hebben een duurzame oplossing ontwikkeld voor de tienduizenden afgekeurde tulpenbollen: tulpenpapier. Een kwart van de nieuwe papiersoort bestaat uit het tulpenafval dat normaal op de composthoop terecht komt of naar de bio-vergister gaat. De papiersoort is samen met Schut Papier uit Heelsum ontwikkeld. Bloembollencoöperatie CNB is de eerste klant van Teeuwen en Lankhoorn. Uiteraard is het tulpenpapier na gebruik recyclebaar. Het kan dus bij het oudpapier. Bekijk de video of lees meer op de website tulpenbollenpapier.nl of op noordkopnieuws.nl.

24-07-19 Verdiepingsbijeenkomst KIDV over duurzaam door(ver)pakken

Het KIDV organiseert de Verdiepingsbijeenkomst Duurzaam door(ver)pakken: van plan naar praktijk.

 

 • Datum: donderdag 19 september
 • Tijdstip: 15.00 – 18.00
 • Locatie: Prodentfabriek te Amersfoort

 

Om op brancheniveau verdere stappen te zetten bij de verduurzaming van verpakkingen, hebben 22 brancheorganisaties in samenwerking met het KIDV een Brancheplan Duurzaam Verpakken opgesteld. De brancheplannen bevatten concrete doelstellingen en maatregelen. Maar hoe worden deze plannen vertaald naar de praktijk?

 

De zogenoemde R-verduurzamingsladder biedt bedrijven hierbij een houvast. De ladder bestaat onder andere uit Rethink, Reduce en Resource bij ontwerp en productie van verpakkingen en Re-use, en Recycle in de gebruiks- en afvalfase. Wat houdt dit concreet in? De papier- en kartonsector heeft voor de materialen papier en karton een materiaalverduurzamingsplan opgesteld om de branches te helpen. Maar net als bij de R-verduurzamingsladder geldt: waar begin je als bedrijf? Tijdens de bijeenkomst van het KIDV zullen voorbeelden op de markt worden getoond en vragen worden beantwoord. Inschrijven voor de bijeenkomst kan via de website van het KIDV.

23-07-19 Tweederde restafval is geen restafval

Ruim tweederde van het vorig jaar bij afvalverwerker Avri ingeleverde restafval, is geen restafval. Dat meldt Avri in haar jaarbericht 2018. In totaal werd gemiddeld 116 kilo restafval per persoon ingeleverd in 2018. Dat kan minder want een fors deel van het afval dat inwoners als ‘restafval’ in de container gooiden, is prima recyclebaar. 78 kilo van het zogenaamde restafval bestond namelijk uit etensresten, groenafval, papier, glas, textiel, plastic en afgedankte elektrische apparaten. Dat is jammer, want zo gaan veel grondstoffen verloren. Daartegenover staat dat er nog veel te winnen is!

22-07-19 Verhoging inzameling golfkarton door ketensamenwerking

Recycling en duurzaamheid zijn ketenaangelegenheden. Amerikaanse producenten van golfkartonverpakkingen en recyclingorganisaties kwamen onlangs samen om te onderzoeken hoe zij de inzameling van golfkartonnen verpakkingen bij huishoudens nog verder kan worden verbeteren. Concrete aanleiding hiervoor was een onderzoek van de Fiber Box Association (FBA), waarin ruim duizend Amerikanen werd gevraagd naar hun recyclinggedrag. De bijeenkomst leidde tot een lijst van aanbevelingen, variërend van eenduidige boodschappen op de verpakkingen tot voor burgers meer duidelijke recyclingprocessen (wat, wanneer en waar plaatsen van verpakkingen) en gemakkelijker in te zamelen verpakkingen (design for recycling). Lees meer…

19-07-19 Ja-Ja-sticker in Utrecht definitief

Na Amsterdam is de invoering van de Ja-Ja-sticker in Utrecht definitief. Per 1 januari 2020 geldt een opt in systeem voor reclamefolders in de domstad. De nieuwe maatregel zou goed zijn voor het milieu en veel onnodig gedrukte folders besparen. Drukken van advertentiemateriaal dat niet wordt gelezen lijkt overbodig, maar wat niet wordt genoemd in de communicatie van de gemeente Utrecht is dat folders meestal zijn gemaakt van gerecycled papier dat CO2 opslaat en dat (zowel ge- als ongebruikte) folders worden gerecycled en grondstof zijn voor nieuw papier en karton. Daarbij komt dat Utrecht sterk achterloopt op het landelijk gemiddelde van recycling. Lees meer….

17-07-19 Kritiek importheffing buitenlands afval

Het kabinet heeft vorige maand een importheffing aangekondigd op brandbaar buitenlands afval.  De heffing is onderdeel van een maatregelenpakket om op korte termijn een extra CO2-reductie te realiseren van 4 Mton. Door het vonnis in de Urgenda-zaak is snelle actie van overheidswege vereist. Het plan kreeg de afgelopen weken flinke kritiek uit de afvalsector. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verdedigt de maatregel: ‘Er geldt al een heffing op het verbranden van binnenlands afval. Het is dan niet meer dan logisch dat die lijn doorgetrokken wordt naar het afval dat vanuit het buitenland wordt aangeboden.’ De maatregel heeft een groot effect op de verbrandingsmarkt. Daar lijkt het ministerie aan voorbij te gaan, net als aan de vraag of er onderzoek is gedaan naar de aard en het gevolg van de effecten. Inmiddels zijn ook kritische Kamervragen gesteld aan verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen. Lees meer op AfvalOnline.nl.

 

Wanneer sprake is van een vervuilde (niet droge en schone) stroom oudpapier zal ook een deel van dat oudpapier moeten worden verbrand, omdat het niet geschikt is om nieuw papier en karton van te maken. Daarom pleit PRN al jaren voor scheiding aan de bron, maar ook voor Design for Recycling om zoveel mogelijk niet-papier (zoals laminaten) uit de oudpapierstroom te weren.

 

 

15-07-19 Recyclebaar winkelschap van karton

DS Smith ontwikkelde voor Carl Pabst, fabrikant van seizoenzaden, een ready-for-sale display die eenvoudig in de winkel in elkaar kan worden gezet. De display is gemaakt van golfkarton en dus van gerecyclede houtvezels. De display wordt met inhoud en al vervoerd en bij de winkelier afgeleverd. Deze hoeft zijn compleet ingerichte winkelschap alleen nog maar uit te klappen. Dat scheelt tijd en kosten. De inhoud van de display kan continu worden bijgevuld. Na gebruik kan de complete display bij het oudpapier. Renew, Re-use, Reduce en Recycling gaan hand in hand!

11-07-19 80 miljoen voor circulaire economie

Het kabinet heeft een bedrag van € 80 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de circulaire economie. Bedrijfsleven en decentrale overheden krijgen daarmee in 2019 en 2020 een kans om projecten aan te dragen die passen in de transitie naar een economie zonder afval en daarmee een bijdrage te leveren aan de CO2-reductieopgave. Lees meer op duurzaam-ondernemen.nl

10-07-19 kwaliteit oudpapierstroom essentieel voor circulaire economie

Om een circulaire economie te kunnen realiseren moet worden ingezet op hoogwaardige recycling en een schone afvalstroom die zoveel mogelijk bestaat uit mono-materialen. Op die manier kan zoveel mogelijk afval worden omgezet in grondstof. Lees het artikel van Hugo Bellaart in de Volkskrant van 11 juli 2019. Zijn betoog dat de verwerking van ons plastic afval een drama is – en dat blinde focus op de doelstellingen ‘minder restafval’ en hogere recyclingcijfers de circulaire doelstellingen niet ten goede komt – heeft ook relevantie voor de recycling van oudpapier. Onzuivere materialen, waarvan de samenstelling onvoorspelbaar is, kunnen recycling- en papiermachines vervuilen of beschadigen maar bovenal leiden tot uitval van waardevolle grondstoffen. De kwaliteit van de oudpapierstroom moet leidend zijn voor papierrecycling. PRN pleit al jaren voor scheiding aan de bron en design for recycling.

09-07-19 Festival? Recyclebare tent!

Meerdaagse festivals zijn in.  Eén op de vier festivalbezoekers laat zijn tent achter op de diverse festivalcampings in Nederland. Dat is weinig duurzaam. KarTent bedacht daarom een wegwerp-festivaltent die volledig is gemaakt van duurzaam karton. Na het festival kan de kartonnen tent direct worden gerecycld en door de papierindustrie worden gebruikt voor het maken van nieuw papier en karton. Natuurlijk is de tent waterdicht. De tent kan gemakkelijk enkele dagen droog blijven, ongeacht het weer. De KarTent, geschikt voor twee personen, is 240 centimeter lang, 160 centimeter breed en 140 centimeter hoog. Kijk voor meer informatie op kartent.com.

08-07-19 House of Einstein geeft verpakking tweede leven

House of Einstein is een E-commercebedrijf voor onder meer kleding. Het bedrijf heeft een even duurzame als briljante innovatie bedacht. Klanten krijgen na aankoop een kledingpakket toegestuurd. Dat is niet altijd naar wens en geregeld wordt kleding teruggestuurd. De retourzending richting House of Einstein kan vanaf nu worden aangevuld met andere kleding die de klant niet meer draagt, maar die nog prima geschikt is om door het Leger des Heils te worden gebruikt. Stuur de aankoop terug en de overige kleding wordt door House of Einstein keurig afgeleverd bij het Leger des Heils.

Win-win-win: de verpakking gaat niet driekwart leeg retour, het karton wordt hergebruikt en het goede doel houdt er ook nog wat aan over! Hulde!

 

05-07-19 Smurfit Kappa kiest voor Design for Recycling

Dat verduurzaming van verpakkingen en karton niet alleen tot stand komt door regelgeving bewijst kartonproducent Smurfit Kappa. Naast Energie- emissie-reductie zet het bedrijf in op bosgroei en recycling. Smurfit Kappa omarmt de Design for Recycling strategie om afval te voorkomen en ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk houtvezels na gebruik van de verpakkingen kunnen worden hergebruikt. ‘Through our Better Planet Packaging initiative we have committed to using our strength in design and innovation to guard against waste’, zegt het bedrijf in het zojuist verschenen duurzaamheidsrapport. Lees meer….

03-07-19 Re-use Art

In de kunst van Annita Smit uit Zaltbommel staat hergebruik van materiaal centraal. Een oude encyclopedie is voor de kunstenares een bron van inspiratie en materiaal. Voordat gebruikte boeken bij het oudpapier gaan kan er nog veel mee worden gedaan!

01-07-19 CO2-heffing rem op duurzame investeringen afvalsector

Een CO2-heffing remt duurzame investeringen af en zorgt voor hogere kosten voor burgers en bedrijven. Dat vindt de Vereniging Afvalbedrijven (VA), die oproept tot nader overleg met de overheid. VA-voorzitter Boris van der Ham geeft in een eerste reactie op het Klimaatakkoord aan dat het er op lijkt dat de de afval- en recyclingsector de enige sector is, die een platte heffing opgelegd krijgt over een niet te vermijden uitstoot. ‘Burgers en bedrijven produceren nu eenmaal restafval dat verwerkt moet worden’,  De door de regering gepresenteerde klimaatplannen hebben een circulaire economie als uitgangspunt. Robbert Loos, directeur van de VA: ‘maar de uitwerking van wat nu wordt voorgesteld kan wel eens averechts uitpakken.’ Voor papier en karton geldt dat verbranding de allerlaatste stap is in de gebruikscyclus. Een schone, aan de bron gescheiden stroom oudpapier vormt de garantie voor langduriger hergebruik van houtvezels. Daarmee blijft ook de in papier en karton opgenomen CO2 langer slagen.

 

 

28-06-19 FNOI: Papierrecyclingbranche in verdrukking

De FNOI, de de belangenbehartiger van de oudpapierindustrie, maakt zich grote zorgen om de ontwikkelingen op de oudpapiermarkt. Door sterk gestegen sorteer- en zuiveringskosten en gestaag dalende oudpapiermarkten ziet de papierrecyclingbranche haar marges verdwijnen. De recente aanscherping van de controles op de import van recyclingstromen in Indonesië maakt de situatie nog zorgelijker. Lees meer op AfvalOnline.nl.

27-06-19 Glossy over scheiden afval

Woerden lanceert glossy over afval en wil de inwoners zo op een aansprekende manier helpen bij het scheiden van afval. Het blad is gemaakt van gerecycled papier en is zelf volledig recyclebaar. Lees meer op ad.nl.

26-06-19 Per inwoner 50 kilo oudpapier ingezameld in 2018

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft cijfers bekend gemaakt over afval en de inzameling daarvan. Huishoudens hebben de afgelopen decennia steeds meer mogelijkheden gekregen om afval gescheiden in te leveren, via afvalcontainers of de milieustraat. Er zijn verschillen per gemeente. Nederlandse gemeenten zamelden in 2018 8,5 miljard kilogram huishoudelijk afval in, 494 kilo per inwoner. Daarvan was 206 kilogram gemengd restafval en 288 kilogram gescheiden ingezameld afval. Huishoudelijk afval wordt onderverdeeld in gemengd afval dat bestemd is voor nascheiding en/of verbranding, fijn gescheiden afval als glas en papier, dat vaak via bakken wordt verzameld en grof afval dat veelal via de milieustraat wordt verzameld.

 

De hoeveelheid ingezameld papier neemt al jaren licht af. In 2010 werd per inwoner nog 64 kilogram papier en karton ingezameld, in 2018 was dat 50 kilogram. De reden hiervoor is de toename van digitale media en de afname van het gebruik van papieren kranten en post. Lees meer op CBS.nl.

25-06-19 85% van het Nederlandse papier en karton bestaat uit oudpapier

Oudpapier is de belangrijkste vezelbron voor de papier- en kartonindustrie. 85% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier. Inzameling en hergebruik van gebruikt papier en karton is dan ook van groot belang, net als de kwaliteit van het ingezamelde papier en karton. Een kwalitatief hoogwaardige stroom oudpapier is schoon en droog. Alleen zo blijft oudpapier een waardevolle grondstof voor nieuw papier en karton. Papier en karton: natuurlijk circulair! Lees meer op papierenkarton.nl.

21-06-19 Elke seconde 1 ton papier gerecycled

Wist je dat in Europa 24/7 elke seconde 1 ton papier wordt gerecycled? Cijfers om trots op te zijn! Door hergebruik vermindert het beroep op nieuwe grondstoffen, wordt afval voorkomen en ervoor gezorgd dat CO2  langer blijft opgeslagen in het papier en karton .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cijfers: European Paper Recycling Council, 2017

20-06-19 Book guns: papierrecycling kunst

The New Yorkse kunstenaar Robert The gebruikt weggegooide boeken om nieuwe kunstwerken mee te maken. Daarna kunnen ze altijd nog worden gerecycled. Met zijn pistolen van papier wil hij de kijker het belang van hergebruik en recycling duidelijk maken.

 

19-06-19 Afval- en verpakkingssector moeten meer samenwerken

‘Diverse verpakkende bedrijven zorgen voor innovaties om hun verpakkingen beter recyclebaar te maken. De afvalsector is hiervoor niet altijd goed ingericht, waardoor recyclebare verpakkingen toch bij het restafval en in de verbrandingsoven verdwijnen. Dat kan beter!’ Dit zei KIDV-directeur Chris Bruijnes tijdens het Duurzaam Verpakt congres dat vandaag plaatsvond in Utrecht. ‘Val consumenten niet lastig met allerlei verschillende soorten verpakkingen die recyclebaar zijn. Werk samen en biedt een eenduidige recyclebare verpakkingsoplossing.’ McDonald’s, Starbucks, Coca-Cola, KFC en Burger King hebben dat inmiddels gedaan: die hebben elkaar opgezocht om eenzelfde recyclebare en composteerbare beker te ontwikkelen. De gedachte is dat de klant niet kiest voor een van de ketens vanwege het materiaal of de kleur van de bekers.’

13-06-19 Stonepaper op vingers getikt wegens greenwashing

De Reclame Code Commissie (RCC) heeft uitspraak gedaan in de door Papierenkarton.nl aanhangig gemaakte kwestie Stonepaper. Papierenkarton.nl heeft het bedrijf Stonepaper aangesproken op diverse misleidende claims op het gebied van recycling, ontbossing en CO2-emissies. Eerder was Stonepaper in een persoonlijk onderhoud al op de hoogte gebracht van de onjuiste beweringen op zijn website, Daar heeft Stonepaper onvoldoende mee gedaan. De RCC besliste deze week dat het gros van de claims van Stonepaper misleidend is en dat de beweringen van het bedrijf strijden met de Milieu Reclame Code. Download de uitspraak.

 

Stonepaper bestaat uit mineralen en plastic. Gevolg: het mag niet terechtkomen in het papierrecyclingsysteem. Plastic en steen verstoren het recyclingproces van houtvezels en leveren derhalve schade op aan dit systeem. Het niet melden op de website dat gebruikt Stonepaper niet bij het oudpapier hoort, levert een passieve bijdrage aan de misleiding van de burger. Immers, Stonepaper lijkt op papier en gebruikers zullen kunnen denken dat het product met het oudpapier kan worden gerecycled. Echter, voor de recycling van Stone Paper is een apart recycling systeem nodig, wat er op dit moment niet is. Stonepaper mag ook niet bij kunststof-inzamelingspunten (of PMD) worden ingeleverd omdat het geen verpakking is. Ten onrechte worden deze relevante feiten weggelaten van de website. Artikel 10 van de Milieu Reclame Code zegt dat milieuclaims die betrekking hebben op (gescheiden) afvalinzameling en/of afvalverwerking slechts zijn toegestaan, indien de aangeprezen methode van inzameling of verwerking in voldoende mate beschikbaar is voor de doelgroep waarop de milieuclaim zich richt. De RCC oordeelt dat dit niet het geval is bij Stone Paper. De claim is derhalve misleidend. Ook op de productverpakking ontbreekt de informatie. Het wel vermelden van de feiten heeft uiteraard nadelige gevolgen voor de praktische toepasbaarheid van Stone Paper en het gewenste imago. Stonepaper is geen papier, maar steengruis met plastic.

11-06-19 Financieel overzicht SVF 2018

De stichting Verwijderingsfonds (SVF) is opgericht om een fonds in te stellen en beheren ter compensatie van mogelijke deficiten bij gemeenten en oudpapierondernemingen (voor zover deze betrekking hebben op oudpapier en -karton niet zijnde verpakkingen, ingezameld bij  particuliere huishoudens).  Lees meer over Stichting Verwijderingsfonds. Het Financieel overzicht 2018 SVF is beschikbaar en te downloaden.

07-06-19 Kwantitatieve inzameling en vervuiling gescheiden reststromen

De kosten voor het inzamelen en verwerken van afval stijgen fors in Bunschoten-Spakenburg. En dat voor het tweede jaar op rij. Vanaf 2017 wordt in Bunschoten gebruik gemaakt van het zogenoemde ‘omgekeerd inzamelen’. Inwoners moeten hun restafval zelf wegbrengen en betalen per storting een bedrag. Dit systeem zou volgens de politiek duurzamer zijn en niet duurder. Dat laatste blijkt niet te kloppen. De oorzaak ligt bij de burgers. Die toont namelijk ontwijkgedrag, brengt het restafval niet naar het daarvoor bedoelde punt, maar gooit het samen met andere, gescheiden ingezamelde materialen weg. Een gevolg is dat het gescheiden afval extra vervuilt raakt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de afvalstroom Plastic, Metaal en Drinkpakken (PMD) . Door het restafval in die stroom heeft Bunschoten-Spakenburg circa 200.000 kilo PDM moeten afkeuren. Gevolg: de gemeente loopt inkomsten mis. Ook heeft de gemeente additionele kosten moeten maken om het afval alsnog te verbranden. De roep om strenger te controleren op minder vervuiling in het PMD-afval neemt toe in de gemeente. Lees meer op rtvutrecht.nl.

 

PRN waarschuwt al jaren dat de nadruk op kwantitatieve inzameling leidt tot vervuiling van gescheiden reststromen als gevolg van het ontwijkgedrag burgers. En dat is jammer, want het betekent dat waardevolle grondstoffen verloren gaan.

03-06-19 Welkom Dick Naafs

Tijdens de ledenvergadering van het KVGO op 21 mei jl. nam Cees Verweij afscheid als voorzitter van de branchevereniging van grafische bedrijven. Cees Verweij is jarenlang bestuurslid geweest van PRN. Hij wordt bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid. De nieuwe voorzitter van het KVGO is Dick Naafs. Hij neemt namens het KVGO zitting in het PRN-bestuur. PRN heet hem van harte welkom! .

02-06-19 Hergebruik en Recycling verlengt duur opslag CO2 in papier

 

Papier en karton hebben een hernieuwbare bron die CO2 opslaat. Die bron is de houtvezel. In een ton papier zit bijna bijna 1.400kg CO2 opgeslagen. Bij hergebruik van de vezels, zoals bij recycling van oudpapier, blijft de CO2 opgeslagen. Een langere grondstoffencyclus garandeert een langduriger opslag van koolstof in papier(producten). Hergebruiken en Recyclen dus! Lees meer op de website van cobelpa.

30-05-19 Voor Recycling komt Re-use

Een prachtige eigenschap van papier en karton is de recyclebaarheid ervan. Maar voorafgaand aan de inzameling en het hergebruik van de houtvezels kunnen producten van papier en karton ook worden hergebruikt (Re-use). In het Materiaal Verduurzamingsplan van de papier- en kartonsector wordt uit de doeken gedaan hoe verpakkingen van papier en karto verder kunnen worden verduurzaamd. Een grappig voorbeeld Re-use van papieren producten is een kruk gemaakt van oude tijdschriften!

29-05-19 Brancheplannen Duurzaam Verpakken

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft eerder deze maan samen met 22 brancheorganisaties een nieuwe serie Brancheplannen Duurzaam Verpakken openbaar gemaakt. De plannen laten zien hoe de nabije toekomst van duurzaam verpakken eruitziet en het is helder dat er veel mogelijkheden liggen om de verpakkingsketen verder te verduurzamen. De opdracht aan bedrijven is nu om de branche-brede ambities in de komende jaren waar te maken. Papier en karton helpen daarbij. Met het eerder gepresenteerde Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton laat de papier- en kartonketen niet alleen zien dat papier en karton sterke, (kosten)efficiënte en effectieve verpakkingsmaterialen zijn. Het plan biedt handvatten voor de invulling en uitvoering van de in de brancheverduurzamingsplannen beschreven ambities. Kijk voor meer info op papierenkarton.nl. Op 18 juni as. vindt een interessant symposium plaats over slim verpakken en het belang van ketensamenwerking. Organisator is Duurzaam Bedrijfsleven.

21-05-19 Bijeenkomst Oppervlaktebehandeling

Alle schakels en stappen in de productieketen hebben invloed op de impact van het eindproduct of het sluiten van de kringloop. Denk aan de materiaalkeuze van de verpakking. Het toevoegen van extra functionaliteiten aan het basismateriaal karton door middel van oppervlaktebehandeling heeft invloed op de recyclebaarheid van het karton. Hergebruik van oudpapier vermindert energie en vraag naar nieuwe grondstoffen. In de ontwerpfase kan hier al rekening mee worden gehouden: Desigm for Recycling. Multimaterialen (combinaties van bijvoorbeeld papier en kunststof) staan niet bekend om hun goede recyclebaarheid. Op 13 juni organiseert het Platform Eindproducten de bijeenkomst Oppervlaktebehandeling. Hier komen diverse alternatieven aan de orde. Recyclebaarheid en recycling van verpakkingen krijgen ruime aandacht. Meer informatie over de bijeenkomst is te vinden op de website van het Kenniscentrum Papier en Karton (kcpk).

20-05-19 Volledig recyclebare drankverpakking

Tijdens de Packaging Awards 2019 vielen de nieuwe verpakkingen van Arla Biologisch in de prijzen. En terecht! De verpakkingen zijn gemaakt van ongebleekt karton en voor de productie van de dop en de coating wordt gebruik gemaakt van organisch materiaal, waaronder suikerriet en tallolie. Tallolie is een mengsel van harszuren, vetzuren en andere materialen en is een bijproduct van pulp- en papierproductie. De verpakkingen zijn volledig recyclebaar. De innovatie reduceert de CO2-uitstoot met 34 procent per verpakking. Mooi staaltje Design for Recycling! Lees meer…

15-05-19 Duurzame notitieboekjes

Ondernemer Léon Polman (24) maakt duurzame notitieboekjes van enkelzijdig geprint papier. Eén kant van het papier is bedrukt, de andere niet en is nog goed te gebruiken. Gevolg: het gebruikte papier (zoals posters en kleurplaten) wordt hergebruikt en kan daarna alsnog in de oudpapierbak. Volgens Polman wordt zo per notitieboekje 37,5 liter water en 6,25 KWh bespaard. Na recycling begint het hele proces opnieuw. Re-use en Recycle….Papier, natuurlijk circulair. Lees meer op recyclingmagazine.nl.

14-05-19 Verduurzaming Print: Design for Recycling

Het nieuwste boek van De Correspondent, dat in juni uitkomt, gaat over klimaatverandering. Hoe dragen boeken bij aan uitstoot? En zijn e-books een duurzaam alternatief? In een artikel van de uitgever wordt ingegaan op de eigen rol en wordt opgeroepen om te kiezen voor recycled papier en bovenal recycling. Ontwerp en produceer boeken zo dat zij na gebruik volledig kunnen worden gerecycled: Design for Recycling. Lees het artikel op De Corrspondent.

29-04-19 Circulaire afvalcontainer

Het festivalseizoen begint en krijgt met de KarBin een duurzaam tintje. De Karbin is het kartonnen alternatief voor de plastic rolcontainer. De KarBin is sterk, flexibel en efficiënt. De weerbestendige container wordt vervoerd in flatpacks om transportkosten laag te houden en uitstoot te beperken. Bovendien biedt de uitvouwbare KarBin festivalorganisatoren in een handomdraai extra capaciteit. De KarBin verschijnt dit jaar op festivals en evenementen over de hele wereld. Na gebruik is de Karbin zelf ook weer grondstof voor nieuwe KarBins! Lees meer…

25-04-19 Nieuw beeldmerk afvalscheiding

De Vereniging Producenten Nederland (VPN) en Rijkswaterstaat (RWS) werken aan een beeldmerk voor afvalscheiding om beter en eenduidig te communiceren over afvalscheiding richting burgers. Gemeenten, inzamelaars, milieuorganisaties materialenorganisaties doen dat al, maar gebruiken verschillende boodschappen en uitingen. Om de communicatie iets meer te stroomlijnen en het effect ervan te versterken, werken partijen samen aan een overkoepelend beeldmerk. Doel is dat de burger boodschappen over afvalscheiding sneller ziet en begrijpt.

Het beeldmerk zal na de zomer worden gelanceerd. Iedereen is dan vrij het beeldmerk te gebruiken.

22-04-19 Laminaten onder de loep

Laminaten zijn hét gespreksonderwerp in de verpakkingswereld. Naast voordelen, bijvoorbeeld voor het verpakken van levensmiddelen, zijn laminaten een punt van zorg. Toepassen van laminaten staat vaak haaks op circulair ondernemen. Laminaat is niet te recyclen. Het KIDV organiseerde onlangs een interessante bijeenkomst: Laminaten onder de loep. Alhoewel de bijeenkomst voornamelijk op plastic verpakkingen was gericht, is de link met karton evident. Ook veel kartonnen verpakkingen worden voorzien van laminaat met als gevolg dat het recycling proces van papier en karton wordt verstoord. Met de Design for Recycling-filosofie kan dit worden voorkomen. PRN staat voor een kwalitatief hoogwaarde stroom oudpapier en is geen voorstander van laminaat. Het zorgt voor verspilling van waardevolle grondstoffen.

17-04-19 Zuivelpak volledig recyclebaar

De campagne ‘Zuivelpak volledig recyclebaar’ is van start gegaan. Jaarlijks gebruikt een Nederlands huishouden gemiddeld 300 drankenkartons. Deze pakken zijn goed recyclebaar.  Met de campagne wordt dat nog eens duidelijk gemaakt aan consumenten.

 

In alle gemeenten kunnen zuivelpakken en andere drankenkartons worden ingezameld voor recycling. Wel verschilt het per gemeente hoe dit gebeurt. In veel gemeenten worden drankenkartons apart ingezameld via een zogenaamde P(M)D-zak of -bak. In andere gemeenten worden drankenkartons achteraf gescheiden van het restafval door een sorteerinstallatie. Drankenkartons horen niet bij het oudpapier. Kijk voor meer info op zuivelpak.nl.

16-04-19 Milieuvriendelijke servetten

Of papieren paasservetten milieuvriendelijk zijn, hangt van veel zaken af. PRN adviseert in een artikel in de Volkskrant.

11-04-19 Trends in verpakkingen

Nieuw onderzoek van Smithers Pira and Packaging laat een aantal trends zien in verpakkingen voor het jaar 2019. Het sluiten van de kringloop is een belangrijk voorbeelden van een trend. Natuurlijk leidt die trend al snel naar papier en karton als verpakkingsmateriaal, maar ook voor papier en karton geldt dat alleen een schone en droge, aan de bron gescheiden stroom oudpapier een gesloten kringloop garandeert. Lees meer op deze website over de rol van kwaliteit. Of kijk op twosides.info voor meer trends.

09-04-2019 – MVP voor vaste Kamercommissie

De Nederlandse papier- en kartonindustrie heeft op 9 april 2019 het Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton (MVP) uitgereikt aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat. Lees meer over het plan op Papierenkarton.nl of download de digitale versie.

Recycling belangrijk voor consument

Uit een recente studie van Coleman Parks blijkt dat 68 procent van de consumenten zich zorgen maakt over de milieu-impact van verpakkingen. 36 procent is bereid te kiezen voor een ander merkt en/of product wanneer sprake is van overvloedige of niet-recyclebare verpakkingsmaterialen. En wellicht nog belangrijker: 63 procent van de ondervraagden vindt golfkarton de milieuvriendelijkste verpakking. Dat biedt kansen voor producenten, retailers en merken! Karton beschermd niet alleen geweldig, het is veelzijdig, kan op maat worden gemaakt en is goed te bedrukken. Daarnaast is het recyclebaar, een belangrijke troef van papier en karton. 85% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier. Bedrijven en merken kunnen hun ecologische voetafdruk verkleinen en zichzelf als duurzame speler in de markt profileren met karton. Natuurlijk circulair! Lees meer…

Materiaalverduurzamingsplan voor Thuiswinkel.org

Papierenkarton.nl-voorzitter Henk van Houtum heeft het Materiaal Verduurzamingsplan Papier en Karton gepresenteerd op de Empack. Hij vertelde de aanwezigen tijdens een sessie van het KiDV over ambities van de papierindustrie en overhandigde een exemplaar aan Margreeth Pape van Thuiswinkel.org. PRN is een van de initiatiefnemers van het Materiaalverduurzamingsplan.

 

80% van alle verzonden internetaankopen wordt verstuurd in kartonnen dozen. Thuiswinkel.org wil deze verpakkingen graag verder verduurzamen en daarbij ook letten op het tegengaan van het verzenden van licht. Door dozen meer op maat te maken kan hier gevolg aan worden gegeven. Meer weten over de brancheverduurzamingsplannen? Kijk op de website van het KiDV of lees meer op Papierenkarton.nl.

Hoger beroep JA|JA-sticker Amsterdam

Op 28 maart jl. diende bij het Gerechtshof te Amsterdam het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank over de invoering van de Ja/Ja-sticker door de Gemeente Amsterdam per 1 januari 2018. Het hoger beroep is aangespannen door het KVGO, MailDB en Spotta. Uitspraak volgt op 11 juni. Kijk voor meer informatie in het dossier op papierenkarton.nl.

 

In het slotwoord van het KVGO werd duidelijk gemaakt dat de perceptie van drukwerk als verspilling en afval niet klopt. Gelezen drukwerk is grondstof voor nieuw papier en karton en wordt ook als zodanig toegepast: 84% van het op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt. 85% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier.

Vouwkarton is WOW-karton

Karton is de verpakking voor een circulaire economie. De hernieuwbare grondstof en prima recyclingcijfers laten dat zien. Het Vouwkarton Platform is een nieuwe campagne gestart om de unieke eigenschappen van vouwkarton te promoten. Daaronder uiteraard de mogelijkheid tot recycling. 87% van de op de markt gebrachte verpakkingen van karton worden ingezameld en hergebruikt.  Lees meer op vouwkarton.nl.

Presentatie Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton op Empack

Tijdens de EMPACK verpakkingsbeurs, op donderdag 4 april 2019, presenteert Henk van Houtum, voorzitter van het keteninitiatief Papierenkarton.nl, het Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton. Hij zal daarbij een exemplaar overhandigen aan Margreeth Pape, adviseur logistiek & duurzaamheid van Thuiswinkel.org.

 

Datum: 4 april 2019
Tijd: 11.30 – 11.50 uur
Locatie:  Brabanthallen, Diezekade 2 ’s-Hertogenbosch.

 

Lees meer op Papierenkarton.nl. 

21 maart 2019 – Papieren handleiding = product

Een bedrijf dat handelt in verwarmingsapparaten moet een afvalbeheersbijdrage betalen voor verwerking van de bij de producten geleverde handleidingen. De producent van de verwarmingsapparaten was het hier niet mee eens en betaalde niet. Het bedrijf weigerde ook de door Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) gevraagde informatie te leveren. Gevolg was dat PRN haar taken niet goed kon uitoefenen. Zij stapte naar de rechter en werd in een kort geding procedure in het gelijk gesteld. Bedrijven die als eerste in Nederland papier of karton (niet-verpakkingen) op de Nederlandse markt brengen, worden aangemerkt als ‘eerste ontvangers’. Zij moeten een afvalbeheersbijdrage afdragen aan de Stichting Verwijderingsfonds en ieder kwartaal opgave doen van hoeveelheden aan PRN (monitoringsopgaven). De handleidingen gelden als geïmporteerde producten, waarin nieuw papier, niet zijnde een verpakking, is verwerkt. PRN heeft de onderneming dus terecht aangewezen als eerste ontvanger en Tece moet, op last van dwangsommen, voldoen aan de verplichtingen uit de overeenkomst. De uitspraak is te vinden op afvalonline.nl.

18 maart 2019 – Wereld Recycling Dag 2019

Wereld Recycling Dag – 18 maart 2019
Op 18 maart is het zover, Global Recycling Day. Wereldwijd zal op die dag aandacht worden gevraagd voor het grote belang van hoogwaardige recycling. In het licht van de circulaire economie en het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Lees meer…

19 maart 2019 – Vereniging Afvalbedrijven wil meer voorlichting over afvalscheiding.

De tweede editie van de wereldwijde recyclingdag (Global Recycling Day) heeft als thema Recycling in de toekomst. Op deze dag roept de Vereniging Afvalbedrijven (VA) overheden op om meer en betere voorlichting te geven over afvalscheiding. De VA publiceert vandaag de resultaten van een onderzoek dat Ipsos in opdracht van de organisatie heeft uitgevoerd naar afvalscheiding in Nederland. Daaruit blijkt dat consumenten vaak met de handen in het haar staan als het gaat om afvalscheiding. De bereidheid om afval te scheiden is groot, alleen is niet altijd duidelijk welk afval waar moet worden weggegooid. Driekwart van de Nederlanders vindt het scheiden van afval belangrijk en maakt zich zorgen over afval dat in het milieu terechtkomt. Toch denkt een derde van de ondervraagden dat al het afval uiteindelijk op een grote hoop belandt. Niet iedereen is zich ervan bewust hoeveel grondstoffen de afvalsector terugwint. Uit het onderzoek blijkt dat gedacht wordt dat maar 70 procent van papier en glas hergebruikt wordt, terwijl deze afvalstromen in de praktijk voor bijna 90 procent worden gerecycled.

 

Volgens de VA zou het helpen als er niet op zoveel verschillende manieren huisvuil zou worden ingezameld. Duidelijkheid voorkomt vervuilde afvalstromen. Hoe hoger de vervuiling in een afvalstroom, hoe lastiger deze gerecycled kan worden. niet alleen in Nederland maar op de hele wereld. Lees meer…