Papier
Recycling
Nederland

NIEUWS

naar nieuwsoverzicht

Voor gemeenten

De inzameling van oudpapier bij particuliere huishoudens is in de eerste plaats een taak van de gemeenten. Zij zijn wettelijk verantwoordelijk voor de organisatie en de kosten van de inzameling.

 

De gemeenten financieren deze taak met de opbrengt van het oudpapier en -karton. Zij bepalen of en hoe professionele oudpapierondernemingen, al dan niet in samenwerking met verenigingen, (sport)clubs, scholen en kerken, het oudpapier inzamelen. Gemeenten zorgen er op hun beurt voor dat het ingezamelde oudpapier en -karton zo droog en schoon mogelijk is.

 

Brongescheiden oudpapier is een waardevolle grondstof die geld oplevert. Maar wanneer de markt voor oudpapier tegenzit, kan de inzameling en recycling van oudpapier in gevaar komen. In het PRN-systeem is daarom een afnamegarantie en afzetgarantieprijs afgesproken voor oudpapier (niet-verpakkingen). Die zorgt ervoor dat aangesloten oudpapierondernemingen en gemeenten oudpapier blijven inzamelen en verwerken, ook wanneer een (te) lage marktprijs de kosten van inzameling en verwerking niet meer dekt.

Afnamegarantie

PRN garandeert onder alle marktomstandigheden de afname van het aandeel niet-verpakkingen in bij particuliere huishoudens ingezamelde oudpapier en -karton. Daartoe zijn afspraken gemaakt met de oudpapierondernemingen en de papierindustrie.

 

De Nederlandse papier- en kartonindustrie heeft in een overeenkomst met PRN vastgelegd dat zij in tijden van permanent lage internationale marktprijzen voor oudpapier, het ingezamelde oudpapier (aandeel niet-verpakkingen) uit particuliere huishoudens zal afnemen. Het gevolg van deze afnamegarantie is dat oudpapierondernemingen – verenigd in de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI) – en gemeenten hun werkzaamheden kunnen voortzetten. De papierkringloop is met de afnamegarantie geborgd.

 

Afzetgarantieprijs

Gemeenten kunnen tijdens een ketendeficitperiode rekenen op een gegarandeerde bijdrage tot maximaal €25 per 1.000 kilo voor oudpapier en –karton (niet-verpakkingen).

 

In het PRN-systeem is een afzetgarantieprijs afgesproken voor oudpapier. Deze prijs zorgt ervoor dat oudpapierondernemingen en gemeenten blijven inzamelen en verwerken, ook als de marktprijs van oudpapier (te) laag is en deze de kosten van inzameling en verwerking niet meer dekt. In dat geval is sprake van een deficit. Wanneer sprake is van een deficit wordt het verschil tussen de marktprijs en de gegarandeerde prijs betaald uit een fonds dat wordt gevuld door de PRN-partners die papieren en kartonnen producten (niet zijnde verpakkingen) op de markt zetten.

Overzicht aangesloten gemeenten

Deelnemingsovereenkomst gemeenten

Om aanspraak te kunnen maken op de PRN-garanties, dient een gemeente aangesloten te zijn bij PRN. Voor aansluiting is een deelnemingsovereenkomst met PRN vereist net als een contract met een bij PRN aangesloten oudpapieronderneming.  Aansluiting is gratis. Gemeenten dienen enkel elke maand het door of namens hen bij particuliere huishoudens ingezamelde tonnage oudpapier en –karton aan PRN door te geven.

Download de PRN-deelnemingsovereenkomst voor gemeenten.